Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án)

docx 147 trang Đình Phong 12/11/2023 710
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docxbo_24_ma_de_thi_hoa_hoc_thpt_quoc_gia_2022_co_dap_an.docx

Nội dung text: Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án)

 1. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn DeThi.edu.vn
 2. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 201 Số báo danh: • Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41. Chất nào sau đây tan hết trong dung dịch NaOH loãng, dư? A. Al2O3 B. MgO C. FeO D. Fe2O3 Câu 42. Số nguyên tử oxi có trong phân tử triolein là A. 6B. 2C. 3D. 4 Câu 43. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? A. C2H5OHB. C 3H5(OH)3 C. CH3COOH D. CH3CHO Câu 44. Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Val-Gly là A. 2B. 4C. 3D. 1 Câu 45. Nước tự nhiên chứa nhiều những cation nào sau đây được gọi là nước cứng? A. Na+, Al3+ B. Na+, K+ C. Al3+, K+ D. Ca2+, Mg2+ Câu 46. Kim loại Al tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2? A. Na2SO4 B. NaNO3 C. NaClD. HCl Câu 47. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. AlB. CuC. HgD. Ag Câu 48. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần chìm dưới nước) các khối kim loại nào sau đây? A. AgB. NaC. ZnD. Cu Câu 49. Khi đun nóng, sắt tác dụng với lưu huỳnh sinh ra muối nào sau đây? A. FeSO4 B. FeSO3 C. Fe2(SO4)3 D. FeS Câu 50. Hợp chất sắt (III) hiđroxit có màu nào sau đây? A. Xanh tímB. Trắng xanh C. Nâu đỏD. Vàng nhạt Câu 51. Công thức phân tử của etylamin là A. C4H11NB. CH 5NC. C 3H9ND. C 2H7N Câu 52.Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là A. 2B. 4C. 1D. 3 Câu 53. Dung dịch chất nào sau đây có pH > 7? A. NaNO3 B. KCl C. H2SO4 D. KOH Câu 54. Trong công nghiệp, nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là A. Quặng boxitB. Quặng manhetit C. Quặng pirit D. Quặng đolomit Câu 55. Đun nóng triglixerit trong dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn luôn thu được chất nào sau đây? A. GlixerolB. Etylen glicolC. MetanolD. Etanol Câu 56. Polime thu được khi trùng hợp etilen là A. Polibuta-1,3-đienB. Poli(vinyl clorua) C. PolietilenD. Polipropilen Câu 57. Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, ta cần sử dụng hóa chất nào sau đây để khử độc thủy ngân? A. muối ănB. Lưu huỳnhC. Vôi sốngD. Cacbon DeThi.edu.vn
 3. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 58.Ở nhiệt độ cao, chất nào sau đây không khử được Fe 2O3? A. H2 B. CO C. Al D. CO2 Câu 59. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. MgB. AgC. CuD. Na Câu 60. Chất nào sau đây thuộc loại đissaccarit? A. XenlulozơB. Saccarozơ C. GlucozơD. Fructozơ Câu 61. Cho dãy các chất sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, xenlulozơ. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là A. 4B. 2C. 1D. 3 Câu 62. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol este X thu được 3,36 lít khí CO2 và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là A. C3H4O2 B. C2H4O2 C. C3H6O2 D. C4H6O2 Câu 63. Hòa tan hỗn hợp gồm Fe2O3 và Fe(OH)3 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa muối nào sau đây? A. Fe2(SO4)3 B. FeS C. FeSO4 D. FeSO3 Câu 64. Cho m gam dung dịch glucozơ 1% vào lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH3, đun nóng nhẹ đến phản ứng hoàn toàn thu được 1,08 gam Ag. Giá trị của m là A. 90B. 45C. 180D. 135 Câu 65. Cho 4,6 gam kim loại Na tác dụng với nước dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí H2. Giá trị của V là A. 1,12B. 2,24C. 3,36D. 4,48 Câu 66. Cho 14,6 gam lysin tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa m gam muối, Giá trị của m là A. 18,25B. 21,90C. 25,55D. 18,40 Câu 67. Phát biểu nào sau đây sai? A. Trùng ngưng buta-1,3-đien thu được polime dùng để sản xuất chất dẻo. B. Trùng hợp etilen thu được polime dùng để sản xuất chất dẻo. C. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic thu được policaproamit. D. Trùng hợp vinyl xianua thu được polime dùng để sản xuất tơ nitron (tơ olon). Câu 68. Cho bột kim loại Cu dư vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa các muối nào sau đây? A. AgNO3, Fe(NO3)3 B. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 C. Cu(NO3)2, AgNO3 D. Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 Câu 69. Cho 0,78 gam hỗn hợp gồm Mg và Al tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thu được 0,896 lít khí H2 và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 3,62B. 2,24C. 3,27D. 2,20 Câu 70. Phát biểu nào sau đây sai? A. Etyl axetat có công thức phân tử là C4H8O2. B. Phân tử metyl metacrylat có một liên kết π trong phân tử. C. Metyl acrylat có khả năng tham gia phản ứng cộng Br2 trong dung dịch. D. Etyl fomat có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Câu 71. Hỗn hợp E gồm Fe, Fe 3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2. Nung 23,84 gam E trong môi trường trơ thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,12 mol khí NO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 3,65% thu được 672 ml khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 102,3 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 3,08%.B. 3,58%.C. 3,12%.D. 2,84%. DeThi.edu.vn
 4. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 72. Cho các phát biểu sau: (a) Giấm ăn có thể khử được mùi tanh của cá do các amin gây ra. (b) Glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng. (c) Đun nóng tristearin với dung dịch NaOH sẽ xảy ra phản ứng thủy phân. (d) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch phenol (C6H5OH) xuất hiện kết tủa trắng. (e) Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin (xúc tác Na) thu được cao su buna-N. Số phát biểu đúng là A. 3B. 5C. 2D. 4 Câu 73. Cho sơ đồ các phản ứng sau: (1) Al2O3 + H2SO4 X + H2O (2) Ba(OH)2 + X Y + Z (3) Ba(OH)2 (dư) + X Y + T + H2O Các chất X, Z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là A. Al2(SO4)3, Al(OH)3 B. Al2(SO4)3, BaSO4 C. Al2(SO4)3, Ba(AlO2)2 D. Al(OH)3, BaSO4 Câu 74. Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO 4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2 Thí nghiệm 3 Thời gian điện phân (giây) t 2t 3t Lượng khí sinh ra từ bình điện phân (mol) 0,32 0,80 1,20 Khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa (gam) 8,16 0 8,16 2+ + Biết tại catot ion Cu điện phân hết thành Cu trước khi ion H điện phân tạo thành khí H 2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên. Tổng giá trị (x + y + z) bằng A. 1,8B. 1,6C. 2,0D. 2,2 Câu 75. Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau (1) E + NaOH → X + Y (2) F + NaOH → X + Y (3) X + HCl → Z + NaCl Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau: (a) Chất E là hợp chất hữu cơ đơn chức. (b) Chất Y là đồng đẳng của ancol etylic. (c) Chất E và F đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của axit axetic. (e) 1 mol chất F tác dụng được tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch. Số phát biểu đúng là A. 5B. 2C. 3D. 4 Câu 76. Cho các phát biểu sau: (a) Kim loại Fe tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nguội. (b) Các kim loại kiềm và kiềm thổ đều tác dụng với nước ở điều kiện thường. (c) Nhúng thanh kim loại Zn vào dung dịch Cu(NO3)2 có xảy ra ăn mòn điện hóa học. (d) Cho dung dịch Na2SO4 loãng vào dung dịch BaCl2 thu được kết tủa gồm hai chất. (e) Cho a mol P2O5 vào dung dịch chứa 3a mol NaOH thu được dung dịch chứa hỗn hợp muối. Số phát biểu đúng là A. 3B. 2C. 5D. 4 DeThi.edu.vn
 5. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 77. Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở; Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2 mol hỗn hợp E gồm, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau Thí nghiệm 1: Cho 0,4 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,25 mol khí H2. Thí nghiệm 2: Cho 0,4 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 1,0 mol Br 2 tham gia phản ứng cộng. Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol E cần vừa đủ 1,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Biết có 12% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là A. 12,09%.B. 8,17%.C. 10,33%D. 6,92%. Câu 78. Khi phân tích một loại chất béo (kí hiệu là X) chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do (không có tạp chất khác) thấy oxi chiếm 10,88% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 51,65 gam hỗn hợp các muối C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa và 5,06 gam glixerol. Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với y mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của y là A. 0,165.B. 0,185.C. 0,180.D. 0,145. Câu 79. Hỗn hợp E gồm các hiđrocacbon mạch hở có cùng số nguyên tử hiđro. Tỉ khối của E đối với H2 là 13. Đốt cháy hoàn toàn a mol E cần vừa đủ 0,85 mol O2 thu được CO2 và H2O. Mặt khác, a mol E tác dụng tối đa với x mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là A. 0,325.B. 0,250.C. 0,350.D. 0,175. Câu 80. Dẫn 0,35 mol hỗn hợp gồm khí CO 2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,62 mol hỗn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và a mol Ba(OH)2, sau phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa và dung dịch Y. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết Y vào 100 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 0,01 mol khí CO2. Giá trị của a là A. 0,05. B. 0,08.C. 0,06. D. 0,10. DeThi.edu.vn
 6. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 202 Số báo danh: • Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit fomic là A. OHC-CHO. C. HCHO. B. CH3-CHO. D. CH2=CH-CHO. Câu 42: Kim loại Al tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3 ? A NaOH. C. HCl. B. NaNO3. D. NaCl. Câu 43: Chất nào sau đây là chất béo? A. Glixerol. C. Triolein. B. Xenlulozo. D. Metyl axetat. Câu 44: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thở? A. Ag. C Ca. B. Na. D. Cu. Câu 45: Chất nào sau đây phân ửng với dung dịch H2SO4 đậc, nơng sinh cạ khí SO2 ? A. FeCl3. C. Fe2O3. B. FeO. D. Fe(OH)3. Câu 46: Chất nào sau đây là đồng phân của glucožo? A. Xenlulozo. C. Fructozo. B. Tinh bột. D. Saccarozo. Câu 47: Polime nào sau đây có chưa nguyên tố nitợ? A Poliacrilonitrin. C. Poli(vinyl clorua). B. Polietilen. D. Polibuta-1,3-dien. Câu 48: Kim loại nào sau đây không phàn ùng được với dung dịch CuSO4 ? A. Mg. C. Fe. B. Ag. D. Zn. Câu 49: Thủy phân este nào sau đây trong dung dịch NaOH thu được natri fomat? A. CH3COOCH3. C. CH3COOC3H7. B. HCOOC2H5. D. CH3COOC2H5. Câu 50: Ở trạng thái cơ bản, số electron lợ ngoài cùng cúa nguyên từ kim loại kiềm là DeThi.edu.vn
 7. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. 3 . C. 4 . B. 1 . D. 2 . Câu 51: Kim loại nào sau đây không phàn ứng được với HCl trong dung dịch? A. Fe. C. 푖. B. Z푛. D. Cu. Cần 52: Kim loại nảo sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Zn? A. Na. C. Cu. B. Ag. D. Au. Câu 53: Nồng độ khí metan cao là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ nổ trong hầm mỏ. Công thức của metan là A. C2H2. C. CH4. B. C2H4. D. CO2. Câu 54: Chất nào sau đây tác dụng vởi dung dịch NaOH sinh ra khi H2 ? A. Al(OH)3. C. AlCl3. B. Al. D. Al2O3. Câu 55: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? A. Cr. C. Ag. B. Al. D. Au. Câu 56: Chất có công thức CH3NH2. Tên gọi của X là: A. etylamin. B. trimetylamin. C. đimetylamin. D. metylamin. Câu 57: Só́ liên kết peptit trong phân từ peptit Gly-Ala-Gly là A. 4. B. 3. C. 2 . D. 1 . Câu 58: Chất nào sau đây có khả năng làm mềm được nước cứng vĩnh cửu? A. Na2SO4. B. NaCl. C. CaCl2. D. Na2CO3. Câu 59: Kim loại Fe tác dung với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí H2 và muối nào sau đây? A. Fes. B. FeSO4 C. FeS2. D. Fe2(SO4)3. 60 : Dung dich chất nào sau đây làm quỳ tim chuyển thành màu đỏ? DeThi.edu.vn
 8. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. NaCl. B. H2SO4. C. KOH. D. C2H5OH. Câu 61: Số este có cùng công thức phân tử C3H6O2 là A.5. B. 2 . C. 4 . D. 3 . Câu 62: Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit, đun nóng? A. Saccarozo và xenlulozo. B. Fructozo và tinh bột. C. Glucozo và fructozo. D. Glucozor vì saccarozo. Câu 63: Thủy phân hoàn toàn m gam metyl axetat bằng dung dịch NaOH đun nóng thu được 8,2 gam muỗi. Giá trị của m là: A. 7,4 C. 8,2 B. 8.8 D. 6,0 Câu 64: Phát biểu nào sau đây sai? A. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ tống hợp. C. Tơ nitron thuộc loại tơ tổng hợp. B. Tơ visco thuộc logi tơ thién nhiên. D. Tơ axctat thuôc clqai tơ bán tồng hợp. Câu 65: Hòa tan hết 1,19 gam hỗn hợp gồm Al và Zn trong dung dịch (H2SO4 loãng, sau phản ứmg thu được dung dịch chỉ chứa 5,03 gam muối sunfit trung hòa và V lit khí H2. Giá trị của V là: A. 0,896 . B. 1,120 . C. 0,784 D. 0,672 Cân 66: Cho 11,2 gam kim loại Fe tác dung hết với dung dịch CuSO4 dư thu được m gam Cu. Giá trị của m là A. 6,4 . B. 19,2 . C. 9,6 . D. 12,8 . Cân 67: Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất? A. Cho kim loại Cu vảo dung dich AgNO3. B. Cho kim loại Mg vào dung dịch HCl. C. Cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl D. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4. DeThi.edu.vn
 9. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 68: Cho 180 gam dung dịch glucozo 1% vào lựmg dư dung dich AgNO3 trong NH3, dun nóng nhẹ đến phản ửng hoàn toàn thu đượ mî̉ gam Ag. Giá trị của m là A. 1,20 . C. 2,16 . B. 1,08 . D. 2,40 . Câu 69: Cho hỗn hơp gồm Fe vả FeO phản ứng với lượng dư dung dich HNO3 (đặc, nóng), sau phản ứng thu được dung dịch chứa muối nào sau đây? A. Fe(NO3)2. C. FeCl3. B. FeCl2. (D.) Fe(NO3)3. Câu 70: Cho 0,1 mol axit glutamic tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam muối. Giá tri của m là A. 16,9 . C. 19,1 . B. 22,3 . D. 18,5 . Câu 71: Khi phân tích một loại chất béo (ki hiệu là X ) chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do (không có tạp chất khá) thấy oxi chiếm 10,88% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 103,3 gam hỗn hợp các muối C17H35COONa,C17H33COONa,C17H31COONa và 10,12 gam glixerol. Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với y mol2 B2 trong dung dịch. Giá trị của y là A. 0,37 . C. 0,28 . B. 0,32 . D. 0,34 . Câu 72: Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al 2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây: Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2 Thí nghiệm 3 Thời gian điện phân (giây) t 2t 3t Lượng khi sinh ra từ bình điện phân (mol) 0,24 0,66 1,05 Khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa (gam) 6,12 0 6,12 2+ + Biết: tại catot ion Cu điện phân hết thành Cu trước khi ion H điện phân tạo thành khí H2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên. Tổng giá trị (x + y + z) bằng Tổng giá tri ( + + ) bằng A. 1,84 . C. 1,60 . B. 1,56 . D. 1,82 . Câu 73: Cho E(C3H6O3) và F(C4H6O4) là hai chất hũ̃u cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phàn úng sau: t∘ (1) E + NaOH⟶X + Y t∘ (2) F + NaOH⟶X + Y (3) X + HCl⟶Z + NaCl Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm - CH3. Cho các phát biểu sau: (a) Chất E và F đều là các este đa chức. DeThi.edu.vn
 10. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn (b) Có hai công thức cấu tạo phù hợ với chất E. (c) Chất X có khà nằng tham gia phàn úng tráng bạc. (d) Nhiệt độ sôi của chất 푍 cao hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic. (d) Cho a mol chất E tác dụng với Na dư thu đượe a mol khí H2. Số phát biểu đủng là A. 5 . C. 2 . B. 3 . D. 4 . Câu 74: Cho các phát biểu sau: (a) Cho đá vôi vào dung dịch axit axetic sẽ có khí bay ra. (b) Thùy phân saccarozo trong mồi trương axit chi thu được glucozo. (c) Để loại bó anilin dính trong ông nghię̂m có thể dùng dung dịch HCl. (d) Đun nóng tripanmitin với dung dịch NaOH sẽ xảy ra phản úng thùy phân. (đ) Trùng hơp axit terephtalic với etylen glicol thu được poli(etylen terephtalat). Số phát biểu đừng là A. 2. B. 3 . C. 5 . D. 4 . Câu 75: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,35 mol khí H2. Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 0,5 mol Br2 tham gia phản ứng cộng. Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol E cần vừa đủ 2,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Biết có 12% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là A. 8,79%. C. 8,58%. B. 10,24%. D. 6,85%. Câu 76: Hỗn hợp E gồm Fe, Fe 3O4, Fe2O3 và FeS2. Nung 26,6 gam E trong bình kín chứa 0,3 mol O2 thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,2 mol khí SO 2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 7,3% thu được 2,24 lít khí H 2 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO 3 dư vào Y thu được 135,475 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 2,84%. C. 2,18%. B. 3,12%. D. 3,54%. Câu 77: Cho các thí nghiệm sau: (a) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. (b) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH. (c) Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3. (d) Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 đặc, nóng. (e) Cho dung dịch NH4H2PO4 vào dung dịch NaOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm sinh ra chất khí là A. 2. C. 4 B. 3. D. 1 DeThi.edu.vn
 11. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 78: Dẫn 0,2 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,31 mol hỗn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ X qua dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và x mol Ba(OH)2, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa và dung dịch Y. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết Y vào 100 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 0,01 mol khí CO2. Giá trị của m là A. 9,85 . C. 11,82 . B. 5,91 . D. 17,73 . Cân 79: Hỗn hợp E gồm các hiđrocacbon mạch hở có cùng số nguyên tử hiđro. Tỉ khối của E đối với H2 là 12,5. Đốt cháy hoàn toàn a mol E cần vừa đủ 0,11 mol O2 thu được CO2 và H2O. Mặt khác, a mol E tác dụng tối đa với x mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là A. 0,04 . C. 0,02 . B. 0,05 . D. 0,03 . Câu 80: Cho sơ đồ các phản ứng sau: (1) X + Ba(OH)2→Y + Z (2) X + T→MgCl2 +Z (3) MgCl2 +Ba(OH)2→Y + T Các chất X,T thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là A. MgSO4,BaCl2. C. MgSO4,NaCl. B. MgSO4,HCl. D. MgO,HCl. DeThi.edu.vn
 12. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 203 Số báo danh: • Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41. Ở nhiệt độ cao, chất nào sau đây không khử được Fe2O3? A. Al. B. CO. C. H2. D. CO2. Câu 42. Chất nào sau đây tan hết trong dung dịch NaOH loãng, dư? A. FeO. B. Al2O3. C. Fe2O3. D. MgO. Câu 43. Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Ag. B. Al. C. Cu. D. Hg. Câu 44. Khi đun nóng, sắt tác dụng với lưu huỳnh sinh ra muối nào sau đây? A. FeSO3. B. Fe2(SO4)3. C. FeS.D. FeSO4. Câu 45. Kim loại Al tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2? A. NaNO3. B. NaCl. C. Na2SO4. D. HCl. Câu 46. Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là A. 2. B. 4. C. 1. D. 3. Câu 47. Nước tự nhiên chứa nhiều những cation nào sau đây được gọi là nước cứng? A. Na+, Al3+. B. Al3+, K+. C. Ca2+, Mg2+. D. Na+, K+. Câu 48. Hợp chất sắt(III) hiđroxit có màu nào sau đây? A. Xanh tím. B. Vàng nhạt. C. Nâu đỏ. D. Trắng xanh. Câu 49. Số nguyên tử oxi có trong phân tử triolein là A. 6. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 50. Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Val-Gly là A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 51. Công thức phân tử của etylamin là A. C3H9N. B. C4H11N. C. CH5N. D. C2H7N. Câu 52. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? DeThi.edu.vn
 13. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. C2H5OH. B. CH3CHO. C. C3H5(OH)3. D. CH3COOH. Câu 53. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Na. B. Mg. C. Cu. D. Ag. Câu 54. Đun nóng triglixerit trong dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn luôn thu được chất nào sau đây? A. Glixerol. B. Etylen glicol. C. Etanol. D. Metanol. Câu 55. Dung dịch chất nào sau đây có pH > 7? A. NaNO3. B. H2SO4. C. KOH. D. KCl. Câu 56. Trong công nghiệp, nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là A. quặng đolomit. B. quặng boxit. C. quặng manhetit. D. quặng pirit. Câu 57. Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, ta cần sử dụng hóa chất nào sau đây để khử độc thủy ngân?. A. Muối ăn. B. Lưu huỳnh. C. Cacbon. D. Vôi sống. Câu 58. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phấn chìm dưới nước) các khối kim loại nào sau đây? A. Ag. B. Zn. C. Na. D. Cu. Câu 59. Polime thu được khử trùng hợp etilen là A. polietilen. B. polipropilen. C. poli(vinyl clorua). D. polibuta-1,3-đien. Câu 60. Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Fructozơ. B. Xenlulozơ. C. Saccarozơ. D. Glucozơ. Câu 61. Cho 0,78 gam hỗn hợp gồm Mg và Al tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thu được 0,896 lít khí H2 và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 3,27. B. 3,62. C. 2,20. D. 2,24. Câu 62. Cho 14,6 gam lysin tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 18,40. B. 25,55. C. 18,25. D. 21,90. Câu 63. Cho dãy các chất sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, xenlulozơ. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 64. Cho 4,6 gam kim loại Na tác dụng với nước dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí H2. Giá trị của V là A. 2,24. B. 3,36. C. 1,12. D. 4,48. Câu 65. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol este X thu được 3,36 lít khí CO2 và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là A. C3H6O2. B. C3H4O2. C. C4H6O2. D. C2H4O2. Câu 66. Phát biểu nào sau đây sai? DeThi.edu.vn
 14. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. Etyl fomat có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. B. Phân tử metyl metacrylat có một liên kết π trong phân tử. C. Etyl axetat có công thức phân tử là C4H8O2. D. Metyl acrylat có khả năng tham gia phản ứng cộng Br2 trong dung dịch. Câu 67. Hòa tan hỗn hợp gồm Fe2O3 và Fe(OH)3 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa muối nào sau đây? A. FeSO3. B. FeSO4. C. Fe2(SO4)3. D. FeS. Câu 68. Cho m gam dung dịch glucozơ 1% vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng nhẹ đến phản ứng hoàn toàn thu được 1,08 gam Ag. Giá trị của m là A. 135.B. 180.C. 45. D. 90. Câu 69. Phát biểu nào sau đây sai? A. Trùng ngưng buta-1,3-đien thu được polime dùng để sản xuất chất dẻo. B. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic thu được policaproamit. C. Trùng hợp vinyl xianua thu được polime dùng để sản xuất tơ nitron (tơ olon). D. Trùng hợp etilen thu được polime dùng để sản xuất chất dẻo. Câu 70. Cho bột kim loại Cu dư vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa các muối nào sau đây? A. AgNO3, Fe(NO3)3. B. Cu(NO3)2, AgNO3. C. Cu(NO3)2, Fe(NO3)3. D. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2. Câu 71. Khi phân tích một loại chất béo (kí hiệu là X) chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do, (không có tạp chất khác) thấy oxi chiếm 10,88% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 61,98 gam hỗn hợp các muối C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa và 6,072 gam glixerol. Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với y mol H2 (xúc tác Ni, to). Giá trị của y là A. 0,216. B. 0,174. C. 0,222. D. 0,198. Câu 72. Cho sơ đồ các phản ứng sau: (1) Al2O3 + HCl X + H2O (2) Ba(OH)2 + X Y + Z (3) Ba(OH)2 (dư) + X Y + T + H2O Các chất Y, Z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là A. AlCl3, Ba(AlO2)2.B. Al(OH)3, BaCl2. C. AlCl3, Al(OH)3. D. AlCl3, BaCl2. Câu 73. Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau: (1) E + NaOH X + Y (2) F + NaOH X + Y (3) X + HCl Z + NaCl DeThi.edu.vn
 15. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau: (a) Chất F là hợp chất hữu cơ đa chức. (b) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (c) Chất Y có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. (d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic. (e) 1 mol chất F tác dụng được tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch. Số phát biểu đúng là A. 2. B. 5. C. 4. D. 3. E: HCOOCH2CH2OH X: HCOONa Z: HCOOH F: (HCOO)2C2H4 Y: C2H4(OH)2 Câu 74. Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây: Thí nghiệm Thí nghiệm Thí nghiệm 1 2 3 Thời gian điện phân (giây) t 2t 3t Lượng khi sinh ra từ bình điện phân 0,4 1,0 1,5 (mol) Khối lượng Al O bị hòa tan tối đa 2 3 10,2 0 10,2 (gam) 2+ + Biết: tại catot ion Cu điện phân hết thành Cu trước khi ion H điện phân tạo thành khí H2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên. Tổng giá trị (x + y + z) bằng A. 1.6. B. 1,5. C. 1,8. D. 2,0. Câu 75. Cho các phát biểu sau: (a) Glyxin phản ứng được với dung dịch NaOH. (b) Oxi hóa glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, to) thu được sobitol. (c) Etanol phản ứng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. (d) Đồng trùng hợp axit ađipic với hexametylendiamin thu được tơ nilon-6,6. (e) Đun nóng tristearin với dung dịch H2SO4 loãng sẽ xảy ra phản ứng thủy phân. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 4. C. 2. D. 5. Câu 76. Hỗn hợp E gồm các hiđrocacbon mạch hở có cùng số nguyên tử hiđro. Tỉ khối của E đối với H2 là 13. Đốt cháy hoàn toàn a mol E cần vừa đủ 1,36 mol O2 thu được CO2 và H2O. Mặt khác, a mol E tác dụng tối đa với x mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là DeThi.edu.vn
 16. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. 0,35. B. 0,40. C. 0,32. D. 0,25. Câu 77. Cho các phát biểu sau: (a) Kim loại Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội. (b) Cho dung dịch KOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 thu được kết tủa. (c) Các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở điều kiện thường. (d) Nhúng thanh kim loại Fe vào dung dịch Cu(NO3)2 có xảy ra ăn mòn điện hóa học. (e) Cho a mol P2O5 vào dung dịch chứa 3a mol NaOH thu được dung dịch chứa một muối. Số phát biểu đúng là A. 5. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 78. Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2. Nung 28,8 gam E trong môi trường trở thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,1 mol khí NO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 5,84% thu được 1,12 lít khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 135,475 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 2,54%. B. 5,86%. C. 3,24%. D. 2,86%. Câu 79. Dẫn 0,3 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,5 mol hỗn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và a mol Ba(OH)2, sau phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa và dung dịch Y. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết Y vào 100 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 0,04 mol khí CO2. Giá trị của a là A. 0,03. B. 0,02. C. 0,04. D. 0,06. Câu 80. Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho 0,4 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,25 mol khí H2. Thí nghiệm 2: Cho 0,4 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 0,5 mol Br2 tham gia phản ứng cộng. Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol E cần vừa đủ 2,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Biết có 12% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là A. 9,07%. B. 7,07%. C. 10,57%. D. 8,14%. DeThi.edu.vn
 17. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 204 Số báo danh: • Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước Câu 41: Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch CuSO4? A. Fe. B. Mg. C. Zn. D. Ag. Câu 42: Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly là A. 4. B. 3 . C. 1 . D. 2 Câu 43: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? A. NaCl. B. KOH. C. H2SO4 D. C2H5OH. Câu 44: Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ? A. Tinh bele. B. Fructozes. C. Saccatrzo. D. Xenlulozo. Câu 45: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Cu B. Na C. Ca D. Ag. Câu 46: Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là A. 2 . B. 1 . C. 3. D. 4 . Can 47: Thủy phân este nào sau đây trong dung dịch NaOH thu được natri fomat? A. CH3COOCH3. DeThi.edu.vn
 18. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn B. CH3COOC2H5. c. CH3COOC3H7. D. HCOOC2H5. Câu 48: Chất nào sau đây có khả năng làm mềm được nước cứng vĩnh cửu? A. CaCl2. B. Na2SO4. C. Na2CO3. D. NaCl. Câu 49: Polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ? A. Poliacrilonitrin. B. Polibuta-1, 3-dien C. Poli(vinyl clorua). D. Polietilen. Cin 50: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra khí H2? A. Al. B. A(OH)3. C. Al2O3. D. Polietilen. Câu 51: Nồng độ khí metan cao là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ nổ trong hầm mỏ. Công thức của metan là A. C2H2. B. C2H4 C. CH4 D. CO2. Câu 52: Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit fomic là A. CH2=CH-CHO B. HCHO, C. CH3 ―CHO. D. OHC ― CHO. Câu 53: Chất X có công thức CH3NH2. Tên gọi của X là A. đimetylamin. B, etylamin. C. trimetylamin. D. metylumin. Câu 54: Kim loại nào sau đây không phản ứng được với HCl trong dung dịch? A. Zn. B. Ni C.Fe. D. Cu. Câu 55: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng sinh ra khí SO2? A. FeO. B. FeCl3. DeThi.edu.vn
 19. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn C. F2O3. D. Fe(OH)3. Câu 56: Kim loại Al tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3? A. HCl. B. NaCl. C. NaNO3. D. NaOH. Câu 57: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Zn? A. Na. B. Au. C. Ag. D. Cu. Cân 58: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? A. Au. B. Ag. C. Al. D. Cr. Câu 59: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí H2 và muối nào sau đây? A. FeS2 B. FeSO4 C. Fe2(SO4)3. D. Fes. Câu 60: Chất nào sau đây là chất béo? A. Triolein. B Gilixerol. C. Metyl axetat D. Xenlulazos Câu 61: Cho 0,1 mol axit glutamic tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 22,3 B. 18,5 . C. 16,9 . D. 9.1 . Câu 62: Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit, đun nóng? A. Saccarozơ và xenlulozơ. B. Glucozơ và saccarozơ. C. Fructozơ và tinh bột. D. Glucozơ và fructozơ. Câu 63: Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất? A. Cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl. B. Cho kim loại Cu vào dung dịch AgNO3 DeThi.edu.vn
 20. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn C. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4. D. Cho kim loại Mg vào dung dịch HCl. Câu 64: Thuỷ phân hoàn toàn m gam metyl axetat bằng dung dịch NaOH đun nóng thu được 8,2 gam muối. Giá trị của m là A. 18,2 B. 6,0 . C. 7,4 D 8,8 . Câu 65: Hòa tan hết 1,19 gam hỗn hợp gồm Al và Zn trong dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa 5,03 gam muối sunfat trung hòa và V lít khí H2. Giá trị của V là A. 0.784 . B. 0,896 . C. 1,120 . D. 0,672 . Câu 66: Phát biểu nào sau đây sai? A. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp B. Tơ visco thuộc loại tơ thiên nhiên. C. Tơ nitron thuộc loại tơ tổng hợp. D. Tơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp. Câu 67: Số este có cùng công thức phân tử C3H6O2 là A.2. B. 3 . C. 4. D. 5 . Câu 68: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeO phản ứng với lượng dư dung dịch HNO3 (đặc, nóng), sau phản ứng thu được dung dịch chứa muối nào sau đây? A. Fe(NO3)2 B FeCl3 C ⋅ Fe(NO3)3 ,FeCl2. Câu 69: Cho 11,2 gam kim loại Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư thu được m gam Cu. Giá trị của m là A. 9,6 . B. 12,8 C. 6,4 . D. 19,2 . Can 70: Cho 180 gam dung dich glucozo 1% vàn fưoug dư dung dich AgNO3 trong NH3, đum nóng Dhe dến phing ung hoin toin thu đưoc gam Ag8. Gii tri của m la A. 2,16. B. 1,08 . C. 2,40 D. 1,20 . DeThi.edu.vn
 21. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 71: Cho các phát biểu sau: (a) Alanin phản ứng được với dung dịch HCl. (b) Oxi hóa glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, to) thu được sobitol. (c) Phenol (C6H5OH) tan trong dung dịch NaOH loãng, dư. (d) Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren (xúc tác Na) thu được cao su buna-S. (e) Đun nóng tripanmitin với dung dịch H2SO4 loãng sẽ xảy ra phản ứng thủy phân. Số phát biểu đúng là A. 4 . B. 2. C. 3 . D. 5. Câu 72: Khi phân tích một loại chất béo (kí hiệu là X) chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự (không có tạp chất khác) thấy oxi chiếm 10,88% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 82,64 gam hỗn hay các muối C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa và 8,096 gam glixerol. Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với y mol H2 (xúc tác Ni, to). Giá trị của y là A. 0,296 . B. 0.136 . C. 0,592 D. 0,528 Câu 73: Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeS2. Nung 19,36 gam E trong bình kín chứa 0,245 mol O2 thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,15 mol khí SO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 5,84% thu được 1,68 lít khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 102,3 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 3,54% B. 4,14% . C. 4,85%. D. 3,82% Câu 74: Hỗn hợp E gồm các hiđrocacbon mạch hở có cùng số nguyên tử hiđro. Tỉ khối của E đối với H2 là 12,5. Đốt cháy hoàn toàn a mol E cần vừa đủ 0,55 mol O2 thu được CO2 và H2O. Mặt khác, a mol E tác dụng tối đa với x mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là A. 0,25 . B. 0,20. C 0,15 . D. 0,10 . Câu 75: Dẫn 0,15 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,25 mol hôn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ X qua dung dịch chứa 0,06 mol NaOH và x mol Ba(OH)2, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa và dung dịch Y. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết Y vào 300 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 0,025 mol khí CO2. Giá trị của m là A. 1.970 . B. 3,940 . DeThi.edu.vn
 22. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn c. 4,925 D. 2,955 . Câu 76: Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau: (1) E + NaOH X + Y (2) F + NaOH X + Y (3) X + HCl Z + NaCl Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau: (a) Phân tử chất E có một liên kết π. (b) Chất Y có thể được tạo ra trực tiếp từ etilen. (c) Chất F có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (d) Chất Z có số nguyên tử oxi bằng số nguyên tử hiđro. (e) Đốt cháy hoàn toàn chất X bằng O2 dư thu được Na2CO3, CO2 và H2O. Số phát biểu đúng là A. 2. B. 5 . C. 4 . D. 3 . Câu 77: Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al 2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây: Thí nghiệm Thí nghiệm Thí nghiệm 1 2 3 Thời gian điện phân (giây) t 2t 3t Lượng khi sinh ra từ bình điện phân 0,40 1,10 1,75 (mol) Khối lượng Al O bị hòa tan tối đa 2 3 10,2 0 10,2 (gam) 2+ + Biết tại catot ion Cu điện phân hết thành Cu trước khi ion H điện phân tạo thành khí H 2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên. Tổng giá trị (x + y + z) bằng A. 2,6 . B. 2,4 . C. 1,8 . D. 2,0 . Câu 78: Cho so ₫8 efic phin utny sau: (1) X + Ba(OH)2→Y + Z (2) X + T→MgCl2 +Z DeThi.edu.vn
 23. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn (3) MgCl2 +Ba(OH)2→푌 + Cho sơ đồ các phản ứng sau: (1) X + Ba(OH)2 Y + Z (2) X + T MgCl2 + Z (3) MgCl2 + Ba(OH)2 Y + T Các chất Z, T thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là A. H2SO4,BaCl2 B. MgSO4,BaCl2. C. BaSO4,BuCl2 B. BaSO4,Mg2SO4 Câu 79: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 3 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,3 mol khí H2. Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 1,2 mol Br2 tham gia phản ứng cộng. Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol E cần vừa đủ 2,2 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Biết có 10% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là A. 7,06% B. 9,02%. C. 10,55% D. 7,1396 Câu 80: Cho các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch BaCl2. (b) Cho dung dịch NaOH vào nước cứng tạm thời. (c) Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH. (d) Cho bột kim loại Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư. (e) Cho dung dịch (NH4)2HPO4 vào nước vôi trong dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là A. 2 . B. 1 . C. 4. D. 3 . DeThi.edu.vn
 24. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 205 Số báo danh: • Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. DeThi.edu.vn
 25. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 206 Số báo danh: • Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41. Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Zn? A. Ag. B. Cu. C. Au. D. Na. Câu 42. Polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ? A. Poliacrilonitrin. B. Polietilen. C. Polibuta-1,3-đien. D. Poli(vinyl clorua). Câu 43. Chất nào sau đây có khả năng làm mềm được nước cứng vĩnh cửu? A. NaCl. B. CaCl2. C. Na2SO4. D. Na2CO3. Câu 44. Kim loại Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí H2 và muối nào sau đây? A. Fe2(SO4)3.B. FeS.C. FeS2. D. FeSO4. Câu 45. Thủy phân este nào sau đây trong dung dịch NaOH thu được natri fomat? A. CH3COOC3H7. B. CH3COOCH3. C. HCOOC2H5. D. CH3COOC2H5. Câu 46. Chất X có công thức CH3NH2. Tên gọi của X là A. metylamin. B. trimetylamin. C. etylamin. D. đimetylamin. Câu 47. Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? A. Ag. B. Au. C. Al. D. Cr. Câu 48. Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng sinh ra khí SO2? A. Fe2O3. B. FeCl3. C. Fe(OH)3. D. FeO. Câu 49. Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ? A. Tinh bột. B. Saccarozo. C. Fructozo. D. Xenlulozo. Câu 50. Kim loại Al tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3? A. HCl. B. NaCl. C. NaNO3. D. NaOH. Câu 51. Nồng độ khí metan cao là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ nổ trong hầm mỏ. Công thức của metan là A. C2H4. B. C2H2. C. CO2. D. CH4. Câu 52. Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly là A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. DeThi.edu.vn
 26. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 53. Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? A. NaCl. B. H2SO4. C. C2H5OH. D. KOH. Câu 54. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch CuSO4? A. Fe. B. Ag. C. Mg. D. Zn. Câu 55. Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. Câu 56. Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit fomic là A. CH3-CHO. B. CH2=CH-CHO. C. HCHO. D. OHC-CHO. Câu 57. Chất nào sau đây là chất béo? A. Triolein. B. Metyl axetat. C. Glixerol. D. Xenlulozo. Câu 58. Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Cu. B. Ca. C. Na. D. Ag. Câu 59. Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra khí H2? A. Al. B. AlCl3. C. Al2O3. D. Al(OH)3. Câu 60. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với HCl trong dung dịch? A. Fe. B. Zn. C. Ni. D. Cu. Câu 61. Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất? A. Cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl. B. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4. C. Cho kim loại Mg vào dung dịch HCl. D. Cho kim loại Cu vào dung dịch AgNO3. Câu 62. Số este có cùng công thức phân tử C3H6O2 là A. 4. B. 2. C. 3. D. 5. Câu 63. Cho hỗn hợp gồm Fe và FeO phản ứng với lượng dư dung dịch HNO3 (đặc, nóng), sau phản ứng thu được dung dịch chứa muối nào sau đây? A. FeCl3. B. Fe(NO3)3. C. FeCl2. D. Fe(NO3)2. Câu 64. Phát biểu nào sau đây sai? A. Tơ nitron thuộc loại tơ tổng hợp. B. Tơ visco thuộc loại tơ thiên nhiên. C. Tơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp. D. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp. Câu 65. Hòa tan hết 1,19 gam hỗn hợp gồm Al và Zn trong dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa 5,03 gam muối sunfat trung hòa và V lít khí H2. Giá trị của V là A. 0,896. B. 1,120. C. 0,672. D. 0,784. Câu 66. Cho 11,2 gam kim loại Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư thu được m gam Cu. Giá trị của m là A. 9,6. B. 19,2. C. 6,4. D. 12,8. DeThi.edu.vn
 27. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 67. Cho 180 gam dung dịch glucozơ 1% vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng nhẹ đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 2,40. B. 2,16. C. 1,08. D. 1,20. Câu 68. Thuỷ phân hoàn toàn m gam metyl axetat bằng dung dịch NaOH đun nóng thu được 8,2 gam muối. Giá trị của m là A. 8,8. B. 7,4. C. 6,0. D. 8,2. Câu 69. Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit, đun nóng? A. Saccarozơ và xenlulozơ. B. Glucozơ và saccarozơ. C. Fructozơ và tinh bột. D. Glucozơ và fructozơ. Câu 70. Cho 0,1 mol axit glutamic tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 22,3. B. 19,1. C. 18,5. D. 16,9. Câu 71. Khi phân tích một loại chất béo (kí hiệu là X) chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự (không có tạp chất khác) thấy oxi chiếm 10,88% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 82,64 gam hỗn hay các muối C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa và 8,096 gam glixerol. Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với y mol H2 (xúc tác Ni, to). Giá trị của y là A. 0,296. B. 0,528. C. 0,592. D. 0,136. Câu 72. Cho các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch BaCl2. (b) Cho dung dịch NaOH vào nước cứng tạm thời. (c) Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH. (d) Cho bột kim loại Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư. (e) Cho dung dịch (NH4)2HPO4 vào nước vôi trong dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là A. 4. B. 3. C. 1. D. 2. Câu 73. Cho sơ đồ các phản ứng sau: (1) X + Ba(OH)2 Y + Z (2) X + T MgCl2 + Z (3) MgCl2 + Ba(OH)2 Y + T Các chất Z, T thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là A. MgSO4, BaCl2. B. BaSO4, BaCl2. C. H2SO4, BaCl2. D. BaSO4, MgSO4. Câu 74. Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau: (1) E + NaOH X + Y (2) F + NaOH X + Y DeThi.edu.vn
 28. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn (3) X + HCl Z + NaCl Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau: (a) Phân tử chất E có một liên kết π. (b) Chất Y có thể được tạo ra trực tiếp từ etilen. (c) Chất F có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (d) Chất Z có số nguyên tử oxi bằng số nguyên tử hiđro. (e) Đốt cháy hoàn toàn chất X bằng O2 dư thu được Na2CO3, CO2 và H2O. Số phát biểu đúng là A. 2. B. 4. C. 3. D. 5. Câu 75. Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 3 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,3 mol khí H2. Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 1,2 mol Br2 tham gia phản ứng cộng. Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol E cần vừa đủ 2,2 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Biết có 10% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là A. 10,55%. B. 7,06%. C. 7,13%. D. 9,02%. Câu 76. Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeS2. Nung 19,36 gam E trong bình kín chứa 0,245 mol O2 thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,15 mol khí SO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 5,84% thu được 1,68 lít khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 102,3 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 3,82%. B. 3,54%. C. 4,14%. D. 4,85%. Câu 77. Dẫn 0,15 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,25 mol hôn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ X qua dung dịch chứa 0,06 mol NaOH và x mol Ba(OH)2, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa và dung dịch Y. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết Y vào 300 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 0,025 mol khí CO2. Giá trị của m là A. 4,925. B. 3,940. C. 1.970. D. 2,955. Câu 78. Cho các phát biểu sau: (a) Alanin phản ứng được với dung dịch HCl. (b) Oxi hóa glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, to) thu được sobitol. (c) Phenol (C6H5OH) tan trong dung dịch NaOH loãng, dư. (d) Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren (xúc tác Na) thu được cao su buna-S. (e) Đun nóng tripanmitin với dung dịch H2SO4 loãng sẽ xảy ra phản ứng thủy phân. Số phát biểu đúng là DeThi.edu.vn
 29. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. 5. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 79. Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al 2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây: Thí nghiệm Thí nghiệm Thí nghiệm 1 2 3 Thời gian điện phân (giây) t 2t 3t Lượng khi sinh ra từ bình điện phân 0,40 1,10 1,75 (mol) Khối lượng Al O bị hòa tan tối đa 2 3 10,2 0 10,2 (gam) 2+ + Biết tại catot ion Cu điện phân hết thành Cu trước khi ion H điện phân tạo thành khí H 2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên. Tổng giá trị (x + y + z) bằng A. 2,0. B. 2,6. C. 1,8. D. 2,4. Câu 80. Hỗn hợp E gồm các hiđrocacbon mạch hở có cùng số nguyên tử hiđro. Tỉ khối của E đối với H2 là 12,5. Đốt cháy hoàn toàn a mol E cần vừa đủ 0,55 mol O2 thu được CO2 và H2O. Mặt khác, a mol E tác dụng tối đa với x mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là A. 0,15. B. 0,20. C. 0,25. D. 0,10. DeThi.edu.vn
 30. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 207 Số báo danh: • Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Trong công nghiệp, nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là A. Quặng boxit B. Quặng đolomit C. Quặng manhetit D. Quặng pirit Câu 42: Công thức phân tử của etylamin là A. C4H11 N. B. CH5 N C. C3H9 N D. C2H7N Câu 43: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Ag. B. Al. C. Hg. D. Cu: Câu 44: Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Val-Gly là A. 2 B. 4 . C. 1. D. 3 . Câu 45: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm? A. Na. B. Mg. C. Cu D. Ag. Câu 46: Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, ta cần sử dụng hóa chất nào sau đây để khử độc thủy ngân? A. Lưu huỳnh B. Muối ăn C. Cacbon D. Vôi sống Câu 47: Chất nào sau đây thuộc loại đissaccarit? A. Glucozơ. B. Fructozơ. DeThi.edu.vn
 31. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn C. Saccarozơ. D. Xenlulozơ, Câu 48: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần chìm dưới nước) các khối kim loại nào sau đây? A. Ag B. Na. C. Cu D. Zn Câu 49: Polime thu được khi trùng hợp etilen là A. Poli(vinyl clorua) B. Polibuta-1,3-đien C. Polipropilen D. Polietilen Câu 50: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? A. CH2CHO. B. C3H3(OH)3 C. CH3COOH D. C2H5OH. Câu 51: Hợp chất sắt (III) hiđroxit có màu nào sau đây? A. Nâu đỏ B. Trắng xanh C. Vàng nhạt. D. Xanh tím. Câu 52: Nước tự nhiên chứa nhiều những cation nào sau đây được gọi là nước cứng? + 3+ A. Na , Al B. Cl3+, K+ C. Ca2+, Mg2+ D. Na+, K+ Câu 53: Đun nóng triglixerit trong dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn luôn thu được chất nào sau đây? A. Etylen glicol B. Metanol C. Etanol D. Glixerol Câu 54: Ở nhiệt độ cao, chất nào sau đây không khử được Fe2O3? A. H2 B. CO2 C. CO D. Sl Câu 55: Số nguyên tử oxi có trong phân tử triolein là A. 6 B. 3 C. 2 D. 4 Câu 56: Khi đun nóng, sắt tác dụng với lưu huỳnh sinh ra muối nào sau đây? DeThi.edu.vn
 32. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. FeSO3. B FeS. C. FeSO4 D. Fe2(SO4)3 Câu 57: Dung dịch chất nào sau đây có pH > 7? A. H2SO4 B. KCI C. NaNO3. D. KOH; Câu 58: Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm thổ là A. 1 B. 4. C. 2 D. 3 . Câu 59: Chất nào sau đây tan hết trong dung dịch NaOH loãng, dư? A. Al2O3 B. Fe2O3 C. FeO D. MgO Câu 60: Kim loại Al tan hết trong lượng dư dung dịch nào sau đây sinh ra khí H2? A. Na2SO4 B. NaNO3 C. NaClD. HCl Câu 61: Cho 14,6 gam lysin tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa m gam muối, Giá trị của m là A. 25,55 . B. 21,90 . C. 18,25 D. 18,40 Câu 62: Phát biểu nào sau đây sai? A. Trùng hợp etilen thu được polime dùng để sản xuất chất dẻo. B. Trùng ngưng axit ε-aminocaproic thu được policaproamit. C. Trùng hợp vinyl xianua thu được polime dùng để sản xuất tơ nitron (tơ olon). D. Trùng ngưng buta-1,3-đien thu được polime dùng để sản xuất chất dẻo. Câu 63: Cho bột kim loại Cu dư vào dung dịch gồm Fe(NO 3)3 và AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa các muối nào sau đây? A. Cu(NO3)2, AgNO3 B. Cu(NO3)2, Fe(NO3)2 C. Cu(NO3)2, Fe(NO3)3 D. AgNO3, Fe(NO3)3 Câu 64: Cho 4,6 gam kim loại Na tác dụng với nước dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí H2. Giá trị của V là A. 1,12. B. 3,36 C. 4,48 D. 2,24 DeThi.edu.vn
 33. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 65: Hòa tan hỗn hợp gồm Fe2O3 và Fe(OH)3 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa muối nào sau đây? A. FeSO3. B. Fe2(SO4)3 C. FeSO4 : D. FeS Câu 66: Cho m gam dung dịch glucozơ 1% vào lượng dư dung dịch AgNO 3 trong NH3, đun nóng nhẹ đến phản ứng hoàn toàn thu được 1,08 gam Ag. Giá trị của m là A. 135. B. 90 C. 45 . D. 180 . Câu 67: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol este X thu được 3,36 lít khí CO2 và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là A. C4H6O2 B. C3H6O2 C.C3H4O2 D. C2H4O2. Câu 68: Cho 0,78 gam hỗn hợp gồm Mg và Al tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thu được 0,896 lít khí H2 và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 2,24 . B. 3,27 C. 2,20 D. 3,62 Câu 69: Cho dãy các chất sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, xenlulozơ. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là A. 4. B. 1. C. 2. D. 3 . Câu 70 : Phát biểu nào sau đây sai? A. Metyl acrylat có khả năng tham gia phản ứng cộng Br2 trong dung dịch. B. Etyl fomat có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. C. Phân tử metyl metacrylat có một liên kết π trong phân tử. D. Etyl axetat có công thức phân tử là C4H8O2. Câu 71: Khi phân tích một loại chất béo (kí hiệu là X) chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do (không có tạp chất khác) thấy oxi chiếm 10,88% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 51,65 gam hỗn hợp các muối C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa và 5,06 gam glixerol. Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với y mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của y là A. 0.165 B. 0,180 C, 0,185 . D. 0,145 . Câu 72: Dẫn 0,35 mol hỗn hợp gồm khí CO 2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,62 mol hỗn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và a mol Ba(OH)2, sau phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa và dung dịch Y. Nhỏ từ từ từng giọt đến hết Y vào 100 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 0,01 mol khí CO2. Giá trị của a là DeThi.edu.vn
 34. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. 0,08 . B. 0,06 C. 0,05 D. 0,10 Câu 73: Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau (1) E + NaOH → X + Y (2) F + NaOH → X + Y (3) X + HCl → Z + NaCl Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau: (a) Chất E là hợp chất hữu cơ đơn chức. (b) Chất Y là đồng đẳng của ancol etylic. (c) Chất E và F đều có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của axit axetic. (e) 1 mol chất F tác dụng được tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch. Số phát biểu đúng là A. 4. C. 3 B. 2 D. 5 Câu 74: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở; Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2 mol hỗn hợp E gồm, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau Thí nghiệm 1: Cho 0,4 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,25 mol khí H2. Thí nghiệm 2: Cho 0,4 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 1,0 mol Br 2 tham gia phản ứng cộng. Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol E cần vừa đủ 1,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Biết có 12% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là A. 8.17%. C. 12,09%. B. 10,33%. D. 6,92% Câu 75: Hỗn hợp E gồm Fe, Fe 3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2. Nung 23,84 gam E trong môi trường trơ thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,12 mol khí NO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 3,65% thu được 672 ml khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 102,3 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 3,58%. C. 2,84% B. 3,08%. D. 3.12% Câu 76: Cho sơ đồ các phản ứng sau: (1) Al2O3 + H2SO4 X + H2O (2) Ba(OH)2 + X Y + Z (3) Ba(OH)2 (dư) + X Y + T + H2O Các chất X, Z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là A. Al(OH)3, BaSO4 B. Al2(SO4)3, Ba(AlO2)2 C. Al2(SO4)3, Al(OH)3 D. Al2(SO4)3, BaSO4 DeThi.edu.vn
 35. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 77: Cho các phát biểu sau: (a) Kim loại Fe tan hoàn toàn trong dung dịch HNO3 đặc, nguội. (b) Các kim loại kiềm và kiềm thổ đều tác dụng với nước ở điều kiện thường. (c) Nhúng thanh kim loại Zn vào dung dịch Cu(NO3)2 có xảy ra ăn mòn điện hóa học. (d) Cho dung dịch Na2SO4 loãng vào dung dịch BaCl2 thu được kết tủa gồm hai chất. (e) Cho a mol P2O5 vào dung dịch chứa 3a mol NaOH thu được dung dịch chứa hỗn hợp muối. Số phát biểu đúng là A.3. C. 2 B. 5. D. 4. Câu 78: Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2 Thí nghiệm 3 Thời gian điện phân (giây) t 2t 3t Lượng khí sinh ra từ bình điện phân (mol) 0,32 0,80 1,20 Khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa (gam) 8,16 0 8,16 2+ + Biết tại catot ion Cu điện phân hết thành Cu trước khi ion H điện phân tạo thành khí H 2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên. Tổng giá trị (x + y + z) bằng A. 2,2 . C. 2,0. B. 1,6. D. 1,8. Câu 79: Cho các phát biểu sau: (a) Giấm ăn có thể khử được mùi tanh của cá do các amin gây ra. (b) Glucozơ bị oxi hóa bởi dung dịch AgNO3 trong NH3 đun nóng. (c) Đun nóng tristearin với dung dịch NaOH sẽ xảy ra phản ứng thủy phân. (d) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch phenol (C6H5OH) xuất hiện kết tủa trắng. (e) Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với acrilonitrin (xúc tác Na) thu được cao su buna-N. Số phát biểu đúng là A. 5 C. 2. B. 3 D. 4 Câu 80: Hỗn hợp E gồm các hiđrocacbon mạch hở có cùng số nguyên tử hiđro. Tỉ khối của E đối với H2 là 13. Đốt cháy hoàn toàn a mol E cần vừa đủ 0,85 mol O2 thu được CO2 và H2O. Mặt khác, a mol E tác dụng tối đa với x mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là A 0,325. C. 0,175 . B. 0,250 D. 0.350 DeThi.edu.vn
 36. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 208 Số báo danh: • Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Kim loại Al tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3? A. NaOH B. NaNO3. C. NaCl D. HCl Câu 42: Chất nào sau đây có khả năng làm mềm được nước cứng vĩnh cửu? A. CaCl2 B. Na2CO3. C. NaCl. D. Na2SO4 Câu 43: Chất nào sau đây là đồng phân của glucozơ? A. Fructozơ B. Xenlulozơ C. Tinh bột. D. Saccarozơ Câu 44: Nồng độ khí metan cao là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ nổ trong hầm mỏ. Công thức của metan là A. C2H4 B. CH4 C. C2C2. D. CO2 Câu 45. Thủy phân este nào sau đây trong dung dịch NaOH thu được natri fomat? A. CH3COOC3H7. B. CH3COOCH3. C. C6H3COOC2H5 D. HCOOC2H5 Câu 46: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? A. H2SO4 B. KOh C. C2H5OH. D. NaCl. Câu 47: Công thức cấu tạo thu gọn của anđehit fomic là DeThi.edu.vn
 37. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A OHC-CHO B. CH2-CH-CHO C. HCHO. D. CH3 ―CHO Câu 48: Kim loại nào sau đây không phản ứng được với HCl trong dung dịch? A. Cu B. Ni. C. Fe. D. Zn. Câu 49: Chất X có công thức CH3NH2. Tên gọi của X là A metylamin B. đimetylarnin. C. etylamin D. trimetylamin. Câu 50: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Zn? A. Ag B. Cu C. Na D. Au Câu 51: Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là A. 4 B. 3. C. 2. D. 1 Câu 52: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Cu. B. Ca. C. Ag D. Na. Câu 53: Polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ? A. Poliacrilonitrin B. Polietilen. C. Poli(vinyl clorua). D. Polibuta-1,3-dien. Câu 54: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? A. Cr B. Au C. Al D. Ag. Câu 55: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra khí H2? A. Al2O3 B. Al(OH)3 DeThi.edu.vn
 38. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn C. Al D. AlCl3. Câu 56: Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly lâ A. 2 . B. 3 . C. 4 . D. 1 . Câu 57: Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch CuSO4 ? A. Fe. B. Ag. C. Mg. D. Zn. Câu 58: Chất nảo sau đây phản ứng với dung dịch H2SO4 đạcc, nóng sinh ra khi SO2 ? A. FeO B. Fe(OH)3. C. FeCl3. D. Fe2O3. Câu 59: Kim loại Fe tác dụng với dung dich H2SO4 loãng sinh ra khi H2 và muối náo sau đây? A. FeS. B. FeS2. C. Fe2(SO4)3. D. FeSO4. Câu 60: Chất nào sau đây là chất béo? A. Xenlulozơ. B. Glixerol. C. Triolein. D. Metyl axetat. Câu 61: Hòa tan hết 1,19 gam hỗn hợp gồm Al và Zn trong dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa 5,03 gam muối sunfat trung hòa và V lít khí H2. Giá trị của V là A. 0,784 . B. 0,896 . C. 0,672 . D. 1,120 . Câu 62: Cho 11,2 gam kim loại Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư thu được m gam Cu. Giá trị của m là A. 12,8 . B. 9,6 . C. 6,4 . D. 19,2 . Câu 63: Thuỷ phân hoàn toàn m gam metyl axetat bằng dung dịch NaOH đun nóng thu được 8,2 gam muối. Giá trị của m là A. 6,0 . B. 7,4 . C. 8,2 . D. 8,8 . DeThi.edu.vn
 39. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 64: Cho 0,1 mol axit glutamic tác dung với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 18,5 . B. 22,3 . C. 16,9 . D. 19,1 . Câu 65: Phát biểu nào sau đây sai? A. Tơ axetat thuộc loại tơ bán tồng hợp. B. Tơ nitron thuộc loại tơ tổng hợp. C. Tơ visco thuộc loại tơ thiên nhiên. D. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ tồng hợp. Câu 66: Cho 180 gam dung dịch glucozơ 1% vào lương dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng nhẹ đến phản úmg hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá tri của m là A. 1,20 . B. 1,08 C. 2,16 . D. 2,40 . Câu 67: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeO phản ứng với lượng dư dung dịch HNO3 (đặc, nóng), sau phản úng thu được dung dịch chứa muối nào sau đây? A. Fe(NO3)2. B. FeCl2. C. Fe(NO3)3. D. FeCl3 Câu 68: Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit, đun nóng? A. Glucozơ và saccarozơ. B. Saccarozơ và xenlulozơ. C. Glucozơ va fructozơ. D. Fructozo và tinh bột. Câu 69: Thí nghiêm nào sau đây không sinh ra đơn chất? A. Cho kim loai Zn vào dung dich CuSO4 B. Cho CaCO3 vào lượng dung dịch HCl. C. Cho kim loại Mg vào dung dich HCl. D. Cho kim loại Cu vào dung dịch AgNO3. Câu 70: Số este có cùng công thức phân từ C3H6O2 là A. 5 . B. 3. C. 4. D. 2 . Câu 71: Dẫn 0,2 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,31 mol hỗn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ X qua dung dịch chứa 0,15 mol NaOH và x mol Ba(OH)2, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa và dung dịch Y. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết Y vào 100 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 0,01 mol khí CO2. Giá trị của m là A. 9,85. B. 17,73. C. 5,91 . D. 11,82 . DeThi.edu.vn
 40. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 72: Cho các thí nghiệm sau: (a) Cho Fe3O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. (b) Cho dung dịch AlCl3 vào dung dịch NaOH. (c) Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3. (d) Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 đặc, nóng. (e) Cho dung dịch NH4H2PO4 vào dung dịch NaOH dư, đun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm sinh ra chất khí là A. 4 . B. 1. C. 3 D 2 . Câu 73: Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al 2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây: Thí nghiệm Thí nghiệm Thí nghiệm 1 2 3 Thời gian điện phân (giây) t 2t 3t Lượng khi sinh ra từ bình điện phân 0,24 0,66 1,05 (mol) Khối lượng Al O bị hòa tan tối đa 2 3 6,12 0 6,12 (gam) 2+ + Biết: tại catot ion Cu điện phân hết thành Cu trước khi ion H điện phân tạo thành khí H2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên. Tổng giá trị (x + y + z) bằng A. 1,60 . B. 1,56 . C. 1,82 . D. 1,84 . Câu 74: Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau: (1) E + NaOH → X + Y (2) F+ NaOH → X + Y (3) X + HCl → Z + NaCl Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau: (a) Chất E và F đều là các este đa chức. (b) Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất E. (c) Chất X có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic. (e) Cho a mol chất E tác dụng với Na dư thu được a mol khí H2. Số phát biểu đúng là A. 5 . C. 2 . B. 3 . D. 4 Câu 75: Cho các phát biểu sau: (a) Cho đá vôi vào dung dịch axit axetic sẽ có khí bay ra. DeThi.edu.vn
 41. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn (b) Thủy phân saccarozơ trong môi trường axit chỉ thu được glucozơ. (c) Để loại bỏ anilin dính trong ống nghiệm có thể dùng dung dịch HCl. (d) Đun nóng tripanmitin với dung dịch NaOH sẽ xảy ra phản ứng thủy phân. (e) Trùng hợp axit terephtalic với etylen glicol thu được poli(etylen terephtalat). Số phát biểu đúng là A. 2. C. 4. B. 3. D. 5. Câu 76: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,35 mol khí H2. Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 0,5 mol Br2 tham gia phản ứng cộng. Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol E cần vừa đủ 2,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Biết có 12% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là A. 10,24%. C. 6,85%. B. 8,79%. D. 8,58%. Câu 77: Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và FeS2. Nung 26,6 gam E trong bình kín chứa 0,3 mol O2 thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,2 mol khí SO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 7,3% thu được 2,24 lít khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 135,475 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 3,12% C. 2,84% B. 3,54%. D. 2,18% Câu 78: Hỗn hợp E gồm các hiđrocacbon mạch hở có cùng số nguyên tử hiđro. Tỉ khối của E đối với H2 là 12,5. Đốt cháy hoàn toàn a mol E cần vừa đủ 0,11 mol O2 thu được CO2 và H2O. Mặt khác, a mol E tác dụng tối đa với x mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là A. 0,02 . C. 0,03 . B. 0,05 . D. 0,04 . Câu 79: Khi phân tích một loại chất béo (kí hiệu là X) chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do (không có tạp chất khác) thấy oxi chiếm 10,88% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 103,3 gam hỗn hợp các muối C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa và 10,12 gam glixerol. Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với y mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của y là A. 0,34 . C. 0,28 . B. 0,32 . D. 0,37 . Câu 80: Cho sơ đồ các phản ứng sau: (1) X + Ba(OH)2 → Y + Z (2) X + T → MgCl2 + Z (3) MgCl2 + Ba(OH)2 → Y + T Các chất X, T thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là A. MgO, HCl. C. MgSO4,NaCl. B. MgSO4,BaCl2. D. MgSO4,HCl. DeThi.edu.vn
 42. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 209 Số báo danh: • Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. DeThi.edu.vn
 43. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 210 Số báo danh: • Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Chất nào sau đây có khả năng làm mềm được nước cứng vĩnh cửu? A. Na2CO3 B. NaCl. C. CaCl2. D. Na2SO4 Câu 42: Polime nào sau đây có chứa nguyên tố nito? A. Poli (vinyl clorua) B. Polibuta-1,3-dien. C. Polietilen D. Poliacrilonitrin. Câu 43: Chất nào sau đây phản ưng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng sinh ra khí SO2 ? A. FeO. B. Fe2O3. C. FeCl3. D. Fe(OH). Câu 44: Chất có công thức CH3NH2. Tên gọi của là? A. Etylamin. B. Trimetylamin. C. Đimetylamin. D. metylamin. Câu 45: Chất nào sau đây là chất béo? A. Glixerol. B. Metyl axetat. C. Xenlulozo. D. Triolein. Câu 46: Kim loại Al tác dụng vơi dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3 ? A. NaNO3. B. NaOH. C. HCl. D. NaCl. Câu 47: Kim loại nào sau đây có độ cúng lón nhất? A. Au. B. Cr. DeThi.edu.vn
 44. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn C. Al. D. Ag. Câu 48: Chất nào sau đây là đồng phân của glucozo A. Fructozo. B. Xenlulozo. C. Tinh bột. D. Sacarozo. Câu 49: Thúy phân este nào sau đây trong dung dịch NaOH thu được natri fomat? A. CH3COOC3H, B. CH3COOCH3. C. HCOOC2H5. D. CH3COOC2H5. Câu 50: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 loāng sinh ra khí H2 và muối nào sau đây? A. Fe2SO4. B. FeS2. C. Fes. D. Fe2(SO4)3. Câu 51: Công thức câu tạo thu gọn cúa anđehit fomic là A. CH2 = CH ― CHO. B. OHC-CHO. C. HCHO. D. CH3 ―CHO. Câu 52: Chắt nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra khí H2 ? A. Al(OH)3. B. AlCl3. C. Al2O3. D. Al. Câu 53: Ơ trạng thái cơ bán, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiềm là A. 3. B. 4 . C. 1 . D. 2 . Câu 54: Kim loại nào sau đây không phản úng được với HCl trong dung dịch? A. Ni. B. Fe. C. Cu. D. Zn. Câu 55: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Zn ? A. Ag. B. Au. C. Cu. D. Na. Câu 56: Nồng độ khí metan cao là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ nổ trong hầm mò. Công thức của metan là A. CH4. DeThi.edu.vn
 45. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn B. C2H2. C. CO2. D. C2H4. Câu 57: Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly là A. 4 . B. 3 . C. 1. D. 2 . Câu 58: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đó? A. NaCl. B. H2SO4. C. C2H5OH. D. KOH. Câu 59: Kim loại nào sau đây không phản úng được với dung dịch CuSOA? A. Fe. B. Mg. C. Zn. D. Ag. Câu 60: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thố? A. Cu. B. Ca. C. Ag. D. Na. Câu 61: Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủy phân trong môi trường axit, đun nóng? A. Glucozo và saccarozo. B. Frutozo và tinh bột. C. Saccarozo và xenlulozo. D. Glucozo và fructozo. Câu 62: Phát biểu nào sau đây sai? A. Tơ axeat thuộc loại tơ bán tống hợp. B. To nitron thuộc loại tơ tổng hợ. C. To visco thuộc loại tơ thiên nhiên. D. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp. Câu 63: Cho hỗn họp gồm Fe và FeO phản ứng với lượng dư dung dịch HNO3 (đặc, nóng), sau phản úng thu được dung dịch chứa muối nào sau đây? A. Fe(NO3)3 B. FeCl2. C. FeCl. D. Fe(NO3)2. Câu 64: Cho 180 gam dung dịch glucozo 1% vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng nhẹ đến phản úng hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 2,16 . B. 1,20 . C. 1,08 . D. 2,40 . DeThi.edu.vn
 46. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 65: Thủy phân hoàn toàn m gam metyl axetat bằng dung dịch NaOH đun nóng thu được 8,2 gam muối. Giá trị của m là A. 6,0 . B. 7,4 . C. 8,2 . D. 8,8 . Câu 66: Cho 0,1 mol axit glutamic tác dụng vói dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 16,9 . B. 19,1 . C. 22,3 . D. 18,5 . Câu 67: Thi nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất? A. Cho kim loại Cu vào dung dịch AgNO3. B. Cho kim loại Mg vào dung dịch HCl. C. ChoCaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl. D. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4. Câu 68: Cho 11,2 gam kim loại Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư thu được m gam Cu. Giá trị của m là A. 2,8 . B. 6,4 . C. 19,2 . D. 9,6 Câu 69: Hòa tan hết 11,9 gam hỗn hợp Al và Zn trong dung dịch H2SO4 loãng, sau phán úng thu được dung dịch chi chứa 5,03 gam muối sunfat trung hòa và lít khí H2. Giá trị của V là A. 0,672 . B. 0,896 . C. 1,120 . D. 0,784 . Câu 70: Số este có cùng công thức phân tử là C3H6O2 là A. 5. B. 4 . C. 2 . D. 3 . Câu 71: Khi phân tích một loại chất béo (ki hiệu là ) chưa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do (không có tạp chất khác) thây oxi chiếm 10,88% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 103,3 gam hổn hợp các muôi C17H33COONa,C17H3COONa1C17H31COONa và 10,12 gam glixerol. Mặt khác, m gam X phán úng tối đa với ymolBr2 trong dung dịch. Giá trị của y là. A. 0,32 . B. 0,37 . C. 0,28 . D. 0,34 . Câu 72: Cho E(C1H4O3) và F(C4H푛O4) là hai chất hữu cơ mạch hơ đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện so đồ các phản úng sau: DeThi.edu.vn
 47. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn 푡∗ (1) E + NaOH⟶ + 푌 (2) F + NaOH⟶ + 푌 (3) X + HCl→Z + NaCl Biết ,푌,푍 là các chất hữu co, trong đó phân tứ 푌 không có nhóm - ― CH3. Cho các phát biếu sau: (a) Chắt E và F đều là các este đa chức. (b) Có hai công thức cấu tạo phù hợp với chất E. (c) Chất có khả năng tham gia phản úng tráng bạc. (d) Nhiệt độ sôi của chất 푍 cao hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic. (d) Cho a mol chất E tác dụng với Na dư thu được a mol khi H. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 4 . C. 5 . D. 2 . Câu 73: Cho các thi nghiệm sau: (a) Cho Fes, O4 vào dung dịch H2SO4 đặc, nóng. (b) Cho dung dịch AlCl vfao dung dịch NaOH. (c) Cho dung dịch HCl vào dung dịch NaHCO3. (d) Cho kim loại Cu vào dung dịch HNO3 đặc, nóng. (d) Cho dung dịch NH4H2PO4 vào dung dịch NaOH du, dun nóng. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thi nghiệm sinh ra chất khí là A. 4. B. 1 . C. 2 . D. 3. Câu 74: Cho là axit cacboxylic đơn chức, mạch hờ; 푌 là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hổn hợp gồm 2,5 molX,1 mol푌 với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chi xảy ra phán úng este hóa giữa và 푌 ) thu được 2,5 mol hổn hợp E gồm ,푌 và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất 푍 chi chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau: Thi nghiệm 1: Cho 0,5 molE tác dụng với Na dư, sau phản úng hoàn toàn thu được 0,35 molkhíH2. Thí nghiệm 2: Cho 0,5 molE vào dung dịch brom dư thì có tối đa 0,5 molBr2 tham gia phản úng cộng. Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 molE càn vừa đủ 2,95 mol khí O2 thu được CO2 và H O. Biết có 12% axit ban đầu đã chuyển thành 푍. Phần trăm khỗ lượng của 푍 trong là A. 8,79%. B. 10,24%. C. 6,85%. D. 8,58%. Câu 75: Hỗn hợp E gồm các hiđrocacbon mạch hờ có cùng số nguyên tử hiđro. Ti khối của E đối vơi H2 là 12,5 . Đốt cháy hoàn toàn a mol E cần vừa đủ 0,11 molO2 thu được CO2 và H2O. Mặt khác, a DeThi.edu.vn
 48. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn mol E tác dụng tối đa với x mol Br2 trong dung dịch. Gía trị của là A. 0,02 . B. 0,03 . C. 0,05 . D. 0,04 . Câu 76: Cho so đồ các phản ứng sau : (1) X + Ba(OH)2→Y + Z (2) X + T→MgCl2 +Z (3) MgCl2 +Ba(OH)2→Y + T Các chất , thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là A. MgSO4,BaCl2. B. MgSO4NaCl. C. MgSO4HCl. D. MgO.HCl. Câu 77: Điện phân dung dịch chúa mol CuSO, mol H2SO và z mol NaCl (với điện cực tro, có mảng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100% ). Lượng khi sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mối thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây: Thí nghiệm 1 Thí nghiệm 2 Thí nghiệm 3 Thò̀i gian điện phân (giây) t 2t 3t Luợng khi sinh ra từ bình điện phân 0,24 0,66 1,05 (mol) Khối lượng Al O bị hòa tan tối đa 2 3 6,12 0 6,12 (gam) 2∗ ∗ Biết: tại catot ion Cu diện phân hết thành Cu trưởc khi ion H điện phân tạo thành khi H2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đối trong các thi nghiệm trên. Tổng giá trị (x + y + z) bằng : A. 1,56 . B. 1,60 . C. 1,84 . D. 1,82 . Câu 78: Cho các phát biểu sau : (a) Cho đá vôi vào dung dịch axit axetic sê có khi bay ra. (b) Thủy phân saccarozo trong môi trường axit chi thu được glucozo. (c) Để loại bỏ anilin dỉnh trong ống ngiệm có thể dùng dung dịch HCl. (d) Đun nóng tripanmitin với dung dịch NaOH sê xày ra phàn ứng thủy phân. (d) Trùng hơp axit terephtakic vói etylen glicol thu được poli(etylen terephtalat) DeThi.edu.vn
 49. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Số phát biếu đúng là : A. 5. B. 4 . C.3. D. 2. Câu 79: Hỗn hợp E gồm Fe,Fe3O4,Fe2O3 và FeS2. Nung 26,6 gam E trong bình kin chúa 0,3 molO2 thu được chất rắn X (chi gồm Fe và các oxit) và 0,2 mol khi SO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 7,3% thu được 2,24 lit khí H2 và dung dịch 푌 chi chứa mối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 du vào Y thu được 135,475 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phán úng xáy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong y gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 3,12%. B. 2,84%. C. 3,54%. D. 2,18%. Câu 80: Dẫn 0,2 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơ nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,31 mol hỗn họp X gồm CO,H2 và CO2. Cho toàn bộ X qua dung dịch chứa 0,15 molNaOH và mol Ba(OH) z, 100 ml dung dịch HCl0,5M thu được 0,01 mol khí CO2. Gía trị của m là A. 5,91 . B. 11,82 . C. 9,85 . D. 17,73 . DeThi.edu.vn
 50. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 211 Số báo danh: • Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên tử kim loại kiểm thổ là A. 3 . B. 2 . C. 4 . D. 1 . Câu 42: Kim loại nào sau đây dẫn điện tốt nhất? A. Ag. B. Hg. C. Cu. D. Al. Câu 43: Ở nhiệt độ cao, chất nào sau đây không khử được Fe2O3 ? A. Al. B. CO. C. H2. D. CO2 Câu 44: Đun nóng triglixerit trong dung dịch NaOH dư đến phản ứng hoàn toàn luôn thu được chất nào sau đây? A. Etylen glicol. B. Metanol. C. Etanol. D. Glixerol. Câu 45: Số nguyên tử oxi có trong phân tử triolein là A. 3 . B. 2 . C. 6. D. 4 . Câu 46: Dung dịch chất nào sau đây có pH > 7? A. H2SO4. B. KCl. C. KOH. D. NaNO3. Câu 47: Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần chìm dưới nước) các khối kim loại nào sau đây? A. Cu. DeThi.edu.vn
 51. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn B. Ag. C. Zn. D. Na. Câu 48: Trong công nghiệp, nguyên liệu chính dùng để sản xuất nhôm là A. quăng đolomit. B. quặng manhetit. C. quặng pirit. D. quặng boxit. Câu 49: Hợp chất sắt(III) hiđroxit có màu nào sau đây? A. Xanh tím. B. Trắng xanh. C. Vàng nhạt. D. Nâu đỏ. Câu 50: Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Val-Gly là A. 1. B. 2 . C. 4 . D. 3 . Câu 51: Nước tự nhiên chứa nhiều những cation nào sau đây được gọi là nước cứng? A. Ca2+,Mg2+. B. Na+,Al3+. C. Na+,K+. D. Al3+,K+. Câu 52: Polime thu được khi trùng hợp etilen là A. polibuta-1,3-dien. B. polietilen. C. poli(vinyl clorua). D. polipropilen. Câu 53: Kim loại Al tan hết trong lựọng dư dung dịch nào sau đây sinh ra khi H2 ? A. Na2SO4. B. NaNO3. C. HCl. D. NaCl. Cîu 54: Chất nào sau đây tan hết trong dung dịch NaOH loãng, dư? A. Al2O3. B. FeO. C. MgO. D. Fe2O3. Câu 55: Công thức phân tử của etylamin là A. CH5N. B. C3H9N. C. C4H11 N. D. C2H7N. Câu 56: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? DeThi.edu.vn
 52. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. C3H5(OH)3. B. CH3CHO. C. C2H3OH D. CH3COOH Câu 57: Khi đun nóng, sắt tác dụng với lưu huỳnh sinh ra muối nào sau đây? A. Fe2(SO4)3. B. FeSO3. C. FeS. D. FeSO4. Câu 58: Chất nào sau đây thuộc loại đisaccarit? A. Saccatozo B. Xenlulozo. C. Glucozo D. Fructozo Câu 59: Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ, ta cần sử dụng hóa chất nào sau đây để khử độc thủy ngân?. A. Cacbon B. Vôi sống C. Lưu huỳnh D. Muối ăn Câu 60: Kim loại nào sau đây là kim loại kiểm? A. Cu B. Mg. C. Na. D. Ag. Câu 61: Cho dãy các chất sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, xenlulozơ. Số chất trong dãy có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc là A. 4. B. 3 . C. 1 . D. 2 . Câu 62: Cho m gam dung dịch glucozơ 1% vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng nhẹ đến phản ứng hoàn toàn thu được 1,08 gam Ag. Giá trị của m là A. 45 . B. 90 . C. 180 . D. 135 . Câu 63: Cho 4,6 gam kim loại Na tác dụng với nước dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được V lít khí H2. Giá trị của V là A. 4,48 . B. 2,24 . C. 3,36 . D. 1,12. DeThi.edu.vn
 53. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 64: Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol este X thu được 3,36 lít khí CO2 và 2,7 gam H2O. Công thức phân tử của X là A. C2H4O2 B. C3H4O2 c. C3H6O2. D. C4H6O2. Câu 65: Hòa tan hỗn hợp gồm Fe2O3 và Fe(OH)3 trong lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa muối nào sau đây? A. FeSO3. B. Fe2(SO4)3. C. FeS. D. FeSO4. Câu 66: Phátt biểu nào sau đây sai? A. Trùng hợp vinyl xianua thu được polime dùng để sản xuất tơ nitron (tơ olon). B. Trùng ngưng buta-1,3-đien thu được polime dùng để sản xuất chất dẻo. C. Trùng ngưng axit 휀-aminocaproic thu được policaproamit. D. Trùng hợp etilen thu được polime dùng để sản xuất chất dẻo. Câu 67: Phát biểu nào sau đây sai? A. Etyl fomat có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. B. Metyl acrylat có khả năng tham gia phản ứng cộng Br2 trong dung dịch. C. Etyl axetat có công thức phân tử là C4H8O2. D. Phân tử metyl metacrylat có một liên kết trong phân tử. Câu 68: Cho 14,6 gam lysin tác dụng với dung dịch HCl dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 25,55 . B. 18,40 . C. 21,90 . D. 18,25 . Câu 69: Cho bột kim loại Cu dư vào dung dịch gồm Fe(NO3)3 và AgNO3, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được dung dịch chứa các muối nào sau đây? A. Cu(NO3)2,Fe(NO3)2. B. AgNO3,Fe(NO3)3. C. Cu(NO3)2,AgNO3. D. Cu(NO3)2,Fe(NO3)3. Câu 70: Cho 0,78 gam hỗn hợp gồm Mg và Al tan hoàn toàn trong dung dịch HCl thu được 0,896 lít khí H2 và dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là A. 3,62 . B. 2,24 . C. 3,27 . D. 2,20 . Câu 71: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 2,5 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho 0,4 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,25 mol khí H2. DeThi.edu.vn
 54. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Thí nghiệm 2: Cho 0,4 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 0,5 mol Br2 tham gia phản ứng cộng. Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,4 mol E cần vừa đủ 2,95 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Biết có 12% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là A. 8,14% B. 10,57% C. 9,07%. D. 7,07% Câu 72: Khi phân tích một loại chất béo (kí hiệu là X) chứa đồng thời các triglixerit và axit béo tự do, (không có tạp chất khác) thấy oxi chiếm 10,88% theo khối lượng. Xà phòng hóa hoàn toàn m gam X bằng dung dịch NaOH dư đun nóng, sau phản ứng thu được dung dịch chứa 61,98 gam hỗn hợp các muối C17H35COONa, C17H33COONa, C17H31COONa và 6,072 gam glixerol. Mặt khác, m gam X phản ứng tối đa với y mol H2 (xúc tác Ni, to). Giá trị của y là A. 0,174 . B. 0,198 . C. 0,222. D. 0,216 Câu 73: Cho các phát biểu sau: (a) Glyxin phản ứng được với dung dịch NaOH. (b) Oxi hóa glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, to) thu được sobitol. (c) Etanol phản ứng được với Cu(OH)2 tạo thành dung dịch màu xanh lam. (d) Đồng trùng hợp axit ađipic với hexametylendiamin thu được tơ nilon-6,6. (e) Đun nóng tristearin với dung dịch H2SO4 loãng sẽ xảy ra phản ứng thủy phân. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 2 . C. 4 . D. 5 . Câu 74: Hỗn hợp E gồm Fe, Fe3O4, Fe2O3 và Fe(NO3)2. Nung 28,8 gam E trong môi trường trở thu được chất rắn X (chỉ gồm Fe và các oxit) và 0,1 mol khí NO2. Hòa tan hết X trong dung dịch HCl nồng độ 5,84% thu được 1,12 lít khí H2 và dung dịch Y chỉ chứa muối. Cho tiếp dung dịch AgNO3 dư vào Y thu được 135,475 gam kết tủa gồm Ag và AgCl. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Nồng độ phần trăm của muối FeCl2 trong Y gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 5,86%. B. 2,54%. C. 3,24%. D. 2,86%. Câu 75: Hỗn hợp E gồm các hiđrocacbon mạch hở có cùng số nguyên tử hiđro. Tỉ khối của E đối với H2 là 13. Đốt cháy hoàn toàn a mol E cần vừa đủ 1,36 mol O2 thu được CO2 và H2O. Mặt khác, a mol E tác dụng tối đa với x mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là A. 0,40 . B. 0,35 . DeThi.edu.vn
 55. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn C. 0,25 . D. 0,32 . Câu 76: Dẫn 0,3 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,5 mol hỗn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ X vào dung dịch chứa 0,1 mol NaOH và a mol Ba(OH)2, sau phản ứng hoàn toàn thu được kết tủa và dung dịch Y. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết Y vào 100 ml dung dịch HCl 0,5M thu được 0,04 mol khí CO2. Giá trị của a là A. 0,03 . B. 0,02 . C. 0,06 . D. 0,04 . Câu 77: Cho các phát biểu sau: (a) Kim loại Fe tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 đặc, nguội. (b) Cho dung dịch KOH vào dung dịch Ca(HCO3)2 thu được kết tủa. (c) Các kim loại kiềm thổ đều tác dụng với nước ở điều kiện thường. (d) Nhúng thanh kim loại Fe vào dung dịch Cu(NO3)2 có xảy ra ăn mòn điện hóa học. (e) Cho a mol P2O5 vào dung dịch chứa 3a mol NaOH thu được dung dịch chứa một muối. Số phát biểu đúng là A. 5 . B. 2 . C. 4 . D. 3 , Câu 78: Điện phân dung dịch chứa a mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây: Thí nghiệm Thí nghiệm Thí nghiệm 1 2 3 Thời gian điện phân (giây) t 2t 3t Lượng khi sinh ra từ bình điện phân 0,4 1,0 1,5 (mol) Khối lượng Al O bị hòa tan tối đa 2 3 10,2 0 10,2 (gam) 2+ + Biết: tại catot ion Cu điện phân hết thành Cu trước khi ion H điện phân tạo thành khí H2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên. Tổng giá trị (x + y + z) bằng A. 1,6 . B. 2,0 . C. 1,8 . D. 1,5 . Câu 79: Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau: DeThi.edu.vn
 56. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn (1) E + NaOH X + Y (2) F + NaOH X + Y (3) X + HCl Z + NaCl Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau: (a) Chất F là hợp chất hữu cơ đa chức. (b) Chất E có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (c) Chất Y có số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. (d) Nhiệt độ sôi của chất Z cao hơn nhiệt độ sôi của ancol etylic. (e) 1 mol chất F tác dụng được tối đa với 2 mol NaOH trong dung dịch. Số phát biểu đúng là A. 5. B. 4 . C. 3 . D. 2 . Câu 80: Cho sơ đồ các phản ứng sau: (1) Al2O3 + HCl X + H2O (2) Ba(OH)2 + X Y + Z (3) Ba(OH)2 (dư) + X Y + T + H2O Các chất Y, Z thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là A. AICl3,Al(OH)3. B. AlCl3,Ba(AlO2)2. C. Al(OH)3,BaCl2. D. AlCl3,BaCl2. DeThi.edu.vn
 57. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 212 Số báo danh: • Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Các thể tích khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn; giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Chât nào sau đây là chất béo? A. Xenlulozơ. B. Triolein. C. Metyl axetat. D Glixerol. Câu 42: Kim loại nào sau đây là kim loại kiềm thổ? A. Ca. B. Cu. C. Ag. D. Na. Câu 43: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh hơn kim loại Zn? A. Au B. Na. C. Ag. D. Cu. Câu 44: Chất nào sau đây phản ứng với dung dịch H2SO4 đặc, nóng sinh ra khí SO2 ? A. FeCl3. B. Fe(OH)3. C. FeO. D. Fe2O3. Câu 45: Nồng độ khí metan cao là một trong những nguyên nhân gây ra các vụ nổ trong hầm mỏ. Công thức của metan là A. CO2. B. C2H2. C. CH4 D. C2H4. Câu 46: Thủy phân este nào sau đây trong dung dịch NaOH thu được natri fomat? A. CH3COOC2H5. B. CH3COOCH3. C. HCOOC2H5. D. CH3COOC3H7. Câu 47: Kim loại Al tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3 ? A. NaOH. B. NaCl. DeThi.edu.vn
 58. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn C. NaNO3. D. HCl. Câu 48: Chất X có công thức CH3NH2. Tên gọi của X là A. etylamin. B. metylamin. C. trimetylamin. D. đimetylamin. Câu 49: Ở trạng thái cơ bản, số electron lớp ngoài cùng của nguyên từ kim loại kiềm là A. 1 . B. 3 . C. 2 . D. 4. Câu 50: Số liên kết peptit trong phân tử peptit Gly-Ala-Gly là A. 4 . B. 3 . C. 2 . D. 1 . Câu 51: Kim loại nào sau đây không phàn ứng được với HCl trong dung dịch? A. Ni. B. Fe. C. Cu. D. Zn. Câu 52: Kim loại Fe tác dụng với dung dịch H2SO4 lõang sinh ra khí H2 và muối nào sau đây? A. Fe2(SO4)3. B. FeS2. C. FeSO4. D. FeS. Câu 53: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển thành màu đỏ? A. KOH. B. H2SO4. C. C2H5OH. D. NaCl. Câu 54: Công thức cấu tạo thu gon của andehit fomic là A. CH2 = CH ― CHO. B. CH3 ―CHO C. OHC-CHO. D. HCHO. Câu 55: Kim loại nào sau đây có độ cứng lớn nhất? A. Cr. B. Ag. C. Al. D. Au. Câu 56: Polime nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ? A. Poliacrilonitrin. B. Polietilen. DeThi.edu.vn
 59. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn C. Polit(vinyl clorua) D. Polibuta-1,3-đien. Câu 57: Chất nào sau đây là đồng phân của glucozo? A Xenlulozơ. B. Fructozo C. Saccarozo D. Tinh bột. Câu 58: Chất nào sau đây có khả năng làm mềm được nước cứng vĩnh cửu? A. CaCl2 B. Na2CO3 C. NaCl. D. Na2SO4 Câu 59: Chất nào sau đây tác dụng với dung dich NaOH sinh ra khí H2 ? A. Al2O3 B. Al. C. Al(OH)3. D. AlCl3 Câu 60: Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch CuSO4'? A. Mg. B. Fe. C. Ag. D. Zn Câu 61: Cặp chất nào sau đây đều có khả năng thủ phân trong môi trường axit, đun nóng? A. Saccarozo và xenlulozơ. B. Glucozo và fructoro. C. Fructozo và tinh bột D. Glucozo và saccarozo. Câu 62: Hòa tan hết 1,19 gam hỗn hợp gồm Al và Zn trong dung dịch H2SO4 loãng, sau phản ứng thu được dung dịch chỉ chứa 5,03 gam muối sunfat trung hòa và V lít khí H2. Giá trị của V là A. 0,784 . B. 0,672 C. 1,120 . D. 0,896 . Câu 63: Thuỷ phân hoàn toàn m gam metyl axetat bằng dung dịch NaOH đun nóng thu được 8,2 gam muối. Giá trị của m là A. 7.4 . B. 8,8 . C. 6,0 . D. 8,2 . Câu 64: Cho 0,1 mol axit glutamic tác dụng với dung dịch NaOH dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là A. 18,5 . B. 22,3 . C. 16,9 . D. 19,1 . Câu 65: Số este có cùng công thức phân tử C3H6O2 là DeThi.edu.vn
 60. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. 2. B. 4 . C. 3. D. 5 . Câu 66: Phát biểu nào sau đây sai? A. Tơ visco thuộc loai tơ thiên nhiên. B. Tơ axetat thuộc loại tơ bán tổng hợp. C. Tơ nilon-6,6 thuộc loại tơ tổng hợp. D. Tơ nitron thuộc loại tơ tổng hợp Câu 67: Thí nghiệm nào sau đây không sinh ra đơn chất? A. Cho kim loại Cu vào dung dịch AgNO3. B. Cho CaCO3 vào lượng dư dung dịch HCl. C. Cho kim loại Mg vào dung dịch HCl. D. Cho kim loại Zn vào dung dịch CuSO4. Câu 68: Cho 180 gam dung dịch glucozơ 1% vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng nhẹ đến phản ứng hoàn toàn thu được m gam Ag. Giá trị của m là A. 2.40 . B. 1,08 . C. 2,16 . D. 1,20 . Câu 69: Cho hỗn hợp gồm Fe và FeO phản ứng với lượng dư dung dịch HNO3 (đặc, nóng), sau phản ứng thu được dung dịch chứa muối nào sau đây? A. FeCl3. B. FeCl2. C. Fe(NO3)3. D. Fe(NO3)2. Câu 70: Cho 11,2 gam kim loại Fe tác dụng hết với dung dịch CuSO4 dư thu được m gam Cu. Giá trị của m là A. 12,8 . B. 9,6 . C. 19,2 . D. 6,4 . Câu 71: Dẫn 0,15 mol hỗn hợp gồm khí CO2 và hơi nước qua cacbon nung đỏ thu được 0,25 mol hôn hợp X gồm CO, H2 và CO2. Cho toàn bộ X qua dung dịch chứa 0,06 mol NaOH và x mol Ba(OH)2, sau phản ứng hoàn toàn thu được m gam kết tủa và dung dịch Y. Nhỏ từ từ từng giọt cho đến hết Y vào 300 ml dung dịch HCl 0,1M thu được 0,025 mol khí CO2. Giá trị của m là A. 2,955 . B. 3,940 . C. 4,925 , D. 1,970 . Câu 72: Cho sơ đồ các phản ứng sau: (1) X + Ba(OH)2 Y + Z (2) X + T MgCl2 + Z (3) MgCl2 + Ba(OH)2 Y + T DeThi.edu.vn
 61. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Các chất Z, T thỏa mãn sơ đồ trên lần lượt là A. H2SO4,BaCl2 B. BaSO4,MgSO4 C. BaSO4,BaCl2 D. MgSO4, BaCl2 Câu 73: Cho X là axit cacboxylic đơn chức, mạch hở, Y là ancol no, đa chức, mạch hở. Đun hỗn hợp gồm 3 mol X, 1 mol Y với xúc tác H2SO4 đặc (giả sử chỉ xảy ra phản ứng este hóa giữa X và Y) thu được 2,5 mol hỗn hợp E gồm X, Y và các sản phẩm hữu cơ (trong đó có chất Z chỉ chứa nhóm chức este). Tiến hành các thí nghiệm sau: Thí nghiệm 1: Cho 0,5 mol E tác dụng với Na dư, sau phản ứng hoàn toàn thu được 0,3 mol khí H2. Thí nghiệm 2: Cho 0,5 mol E vào dung dịch brom dư thì có tối đa 1,2 mol Br2 tham gia phản ứng cộng. Thí nghiệm 3: Đốt cháy hoàn toàn 0,5 mol E cần vừa đủ 2,2 mol khí O2 thu được CO2 và H2O. Biết có 10% axit X ban đầu đã chuyển thành Z. Phần trăm khối lượng của Z trong E là A. 9,02%. B. 7,13%. C. 7,06% D. 10,55% Câu 74: Điện phân dung dịch chứa x mol CuSO4, y mol H2SO4 và z mol NaCl (với điện cực trơ, có màng ngăn xốp, hiệu suất điện phân là 100%). Lượng khí sinh ra từ quá trình điện phân và khối lượng Al 2O3 bị hòa tan tối đa trong dung dịch sau điện phân ứng với mỗi thí nghiệm được cho ở bảng dưới đây: Thí nghiệm Thí nghiệm Thí nghiệm 1 2 3 Thời gian điện phân (giây) t 2t 3t Lượng khi sinh ra từ bình điện phân 0,40 1,10 1,75 (mol) Khối lượng Al O bị hòa tan tối đa 2 3 10,2 0 10,2 (gam) 2+ + Biết tại catot ion Cu điện phân hết thành Cu trước khi ion H điện phân tạo thành khí H 2; cường độ dòng điện bằng nhau và không đổi trong các thí nghiệm trên. Tổng giá trị (x + y + z) bằng A. 2,0. B. 2,6. C. 1,8. D. 2,4. Câu 80. Hỗn hợp E gồm các hiđrocacbon mạch hở có cùng số nguyên tử hiđro. Tỉ khối của E đối với H2 là 12,5. Đốt cháy hoàn toàn a mol E cần vừa đủ 0,55 mol O2 thu được CO2 và H2O. Mặt khác, a mol E tác dụng tối đa với x mol Br2 trong dung dịch. Giá trị của x là A. 1,8 . B. 2,4 C. 2,6 . D. 2,0 . Câu 75: Cho E (C3H6O3) và F (C4H6O4) là hai chất hữu cơ mạch hở đều tạo từ axit cacboxylic và ancol. Từ E và F thực hiện sơ đồ các phản ứng sau: DeThi.edu.vn
 62. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn (1) E + NaOH X + Y (2) F + NaOH X + Y (3) X + HCl Z + NaCl Biết X, Y, Z là các chất hữu cơ, trong đó phân tử Y không có nhóm -CH3. Cho các phát biểu sau: (a) Phân tử chất E có một liên kết π. (b) Chất Y có thể được tạo ra trực tiếp từ etilen. (c) Chất F có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. (d) Chất Z có số nguyên tử oxi bằng số nguyên tử hiđro. (e) Đốt cháy hoàn toàn chất X bằng O2 dư thu được Na2CO3, CO2 và H2O. Số phát biểu đúng là A. 2 B. 4 C. 5 . D. 3 . Câu 76: Cho các phát biểu sau: (a) Alanin phản ứng được với dung dịch HCl. (b) Oxi hóa glucozơ bằng H2 (xúc tác Ni, to) thu được sobitol. (c) Phenol (C6H5OH) tan trong dung dịch NaOH loãng, dư. (d) Đồng trùng hợp buta-1,3-đien với stiren (xúc tác Na) thu được cao su buna-S. (e) Đun nóng tripanmitin với dung dịch H2SO4 loãng sẽ xảy ra phản ứng thủy phân. Số phát biểu đúng là A. 3. B. 4 . C. 2 . D. 5 . Câu 77: Cho các thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch NaHSO4 vào dung dịch BaCl2. (b) Cho dung dịch NaOH vào nước cứng tạm thời. (c) Cho dung dịch AlCl3 dư vào dung dịch NaOH. (d) Cho bột kim loại Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư. (e) Cho dung dịch (NH4)2HPO4 vào nước vôi trong dư. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, số thí nghiệm thu được kết tủa là A. 1 . B. 4 . C. 3. D. 2 . DeThi.edu.vn