Đề kiểm tra cuối học kì II môn Giáo dục công dân 9 - Năm học 2020-2021

docx 7 trang Hoài Anh 27/05/2022 5370
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra cuối học kì II môn Giáo dục công dân 9 - Năm học 2020-2021", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_kiem_tra_cuoi_hoc_ki_ii_mon_giao_duc_cong_dan_9_nam_hoc_2.docx

Nội dung text: Đề kiểm tra cuối học kì II môn Giáo dục công dân 9 - Năm học 2020-2021

  1. PHÒNG GD & ĐT KRÔNGPA MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (NĂM HỌC: 2020 - 2021) TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 Mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Cộng kiến thức TN TL TN TL Thấp cao Biết cơ sở Liên quan hệ thực tế chỉ Quyền và trọng của ra nghĩa vụ hôn nhân được của công tác hại dân trong của hôn nhân việc kết hôn sớm. Số câu 1 1 2 Số điểm 0,25 2 2,25 Tỉ lệ 2,5% 20% 22,5% Biết được tác dụng của thuế đối với Quyền tự nhà nước. do kinh Chỉ ra doanh và được nghĩa vụ hành vi đóng thuế kinh doanh sai quy định của pháp luật Số câu 2 2 Số điểm 0,5 đ 0,5 đ Tỉ lệ 5 % 5 % Nêu được khái niệm Quyền và về lao nghĩa vụ động hiểu lao động quền và của công nghĩa vụ dân lao động của công dân Số câu 1 1 Số điểm 2 2 đ Tỉ lệ 20% 20%
  2. Quyền Biết được tham gia các hình quản lí thức tham nhà nước, gia quản quản lí xã lí nhà hội của nước của công dân công dân Số câu 1 1 Số điểm 0,25 đ 0,25 đ Tỉ lệ 2,5 % 2,5 % Hiểu được Vận dụng các trách kiến thức nhiệm pháp đã học chỉ Vi phạm lí tương ứng ra hành vi pháp luật với loại hình vi phạm và và trách vi phạm trách nhiệm nhiệm pháp lí của pháp lí của công dân người vi phạm trong tình huống giả định Số câu 1 1 2 Số điểm 1 đ 2 đ 3 đ Tỉ lệ 10% 20% 30% Nêu lên được thế nào là bảo vệ tổ quốc, trách Nghĩa vụ nhiệm của bảo vệ tổ học sinh quốc khi ngồi trên ghế nhà trường với nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc. Số câu 1 1 Số điểm 2 2,0 đ Tỉ lệ 20% 20% Tổng câu 4 1 1 1 1 1 9 Tổng điểm 1 2 1 2 2 2 10 Tỉ lệ 20% 20% 10% 30% 10% 10% 100% Duyệt của tổ chuyên môn Giáo viên ra đề Phạm Ngọc Tú Nguyễn Thị Hồng Phúc
  3. Trường THCS Lý Tự Trọng ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (2020 - 2021) Lớp: Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 Họ và tên: Phần trắc nghiệm: 10 phút Điểm Nhận xét ĐỀ A I. Khoanh trßn chØ mét ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng (2,0 điểm) Câu 1: Cơ sở quan trọng của hôn nhân là: A. Tình yêu chân chính B. Tình yêu có sự tính toán C. Tình yêu không giới hạn D. Tình yêu cùng giới. Câu 2: Thuế có tác dụng: A. Cung cấp vốn cho hệ thống kinh tế quốc doanh, ổn định doanh nghiệp. B. Cung cấp tiềm lực kinh tế cho doanh nghiệp phát triển và ổn định vốn cho doanh nghiệp C. Ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước. D. Ổn định doanh thu của nhà nước, đầu tư và phát triển vốn đầu tư từ bên ngoài. Câu 3: Em hãy cho biết hành vi nào vi phạm pháp luật về kinh doanh? A. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế B. Buôn bán kinh doanh đúng mặt hàng đã kê khai. C. Buôn bán mặt hành nhà nước cấm, kê khai không đúng mặt hàng kinh doanh. D. Nộp thuế môn bài theo từng mặt hàng theo tỉ lệ chiết khấu phần trăm theo quy định. Câu 4. Em hãy cho biết công dân Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quyền tham gia quản lí nhà nước bằng những hình thức nào? A. Trực tiếp B. Trực tiếp và gián tiếp C. Gián tiếp D. Không có quyền II. Nối cột A tương ứng với cột B cho phù hợp với từng loại hình vi phạm đối với trách nhiệm pháp lí của công dân. A. Loại hình vi Nối A+B B. Trách nhiệm pháp lí phạm a. Là trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm các 1. Vi phạm pháp 1 + nguyên tắc quản lí nhà nước phải chịu các hình thức xử lí hành luật hình sự chính. b. Là trách nhiệm của người vi phạm kỷ luật phải chịu các hình 2. Vi phạm pháp 2 + thức kỷ luật do thủ trưởng cơ quan, giám đốc áp dụng với luật hành chính công chức viên chức thuộc quyền quản lý của mình. c. Là trách nhiệm của người phạm tội phải chịu hình phạt và 3. Vi phạm pháp các biện pháp tư pháp được qui định trong bộ luật hình sự, 3 + luật dân sự nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền và lợi ích của người phạm tội. d. Là trách nhiệm của các nhân, cơ quan tổ chức có hành vi vi 4. Vi phạm kỷ 4 + phạm pháp luật dân sự phải chịu các biện pháp nhằm khôi phục luật lại tình trạng ban đầu của các quyền dân sự bị vi phạm
  4. Trường THCS Lý Tự Trọng ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (2020 - 2021) Lớp: Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 Họ và tên: Phần trắc nghiệm: 10 phút Điểm Nhận xét ĐỀ B I. Khoanh trßn chØ mét ch÷ c¸i ®øng tr­íc c©u tr¶ lêi ®óng (2,0 điểm) Câu 1: Cơ sở quan trọng của hôn nhân là: A. Tình yêu cùng giới. B. Tình yêu có sự tính toán C. Tình yêu không giới hạn D. Tình yêu chân chính Câu 2: Thuế có tác dụng: A. Cung cấp vốn cho hệ thống kinh tế quốc doanh, ổn định doanh nghiệp. B. Ổn định thị trường, điều chỉnh cơ cấu kinh tế, góp phần đảm bảo phát triển kinh tế theo đúng định hướng của nhà nước. C. Cung cấp tiềm lực kinh tế cho doanh nghiệp phát triển và ổn định vốn cho doanh nghiệp D. Ổn định doanh thu của nhà nước, đầu tư và phát triển vốn đầu tư từ bên ngoài. Câu 3: Em hãy cho biết hành vi nào vi phạm pháp luật về kinh doanh? A. Buôn bán mặt hành nhà nước cấm, kê khai không đúng mặt hàng kinh doanh. B. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế C. Buôn bán kinh doanh đúng mặt hàng đã kê khai. D. Nộp thuế môn bài theo từng mặt hàng theo tỉ lệ chiết khấu phần trăm theo quy định. Câu 4: Em hãy cho biết công dân Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có quyền tham gia quản lí nhà nước bằng những hình thức nào? A. Trực tiếp B. Gián tiếp C. Trực tiếp và gián tiếp D. Không có quyền II. Nối cột A tương ứng với cột B cho phù hợp với từng loại hình vi phạm đối với trách nhiệm pháp lí của công dân. A. Loại hình vi Nối A+B B. Trách nhiệm pháp lí phạm a. Là trách nhiệm của các nhân, cơ quan tổ chức có hành vi vi 1. Vi phạm pháp 1 + phạm pháp luật dân sự phải chịu các biện pháp nhằm khôi phục luật hình sự lại tình trạng ban đầu của các quyền dân sự bị vi phạm b. Là trách nhiệm của người phạm tội phải chịu hình phạt và 2. Vi phạm pháp các biện pháp tư pháp được qui định trong bộ luật hình sự, 2 + luật hành chính nhằm tước bỏ hoặc hạn chế quyền và lợi ích của người phạm tội. c. Là trách nhiệm của người vi phạm kỷ luật phải chịu các hình 3. Vi phạm pháp 3 + thức kỷ luật do thủ trưởng cơ quan, giám đốc áp dụng với luật dân sự công chức viên chức thuộc quyền quản lý của mình. d. Là trách nhiệm của cá nhân, tổ chức, cơ quan vi phạm các 4. Vi phạm kỷ 4 + nguyên tắc quản lí nhà nước phải chịu các hình thức xử lí hành luật chính.
  5. Trường THCS Lý Tự Trọng ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (2020 - 2021) Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 Phần tự luận: 35 phút Học sinh làm bài trên giấy riêng Câu 1: (2,0 điểm) Bảo vệ tổ quốc là gì? Là một học sinh khi ngồi trên ghế nhà trường, em cần thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc bằng cách nào? Câu 2: (2,0 điểm) Em hiểu như thế nào về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Câu 3: (2,0 điểm) Tú (14 tuổi- Học sinh lớp 9) ngủ dậy muộn nên mượn xe máy của bố để đi học. Qua ngã tư gặp đèn đỏ, Tú không dừng lại, phóng vụt qua chẳng may va vào ông Ba, người đang đi đúng phần đường của mình, làm cả hai bị ngã và ông Ba bị thương nặng. a) Em hãy nhận xét hành vi của Tú. b) Tú đã vi phạm những loại pháp luật gì và phải chịu trách nhiệm pháp lí gì trong trường hợp này? Câu 4: (2,0 điểm) Bằng thực tế, em hãy cho biết tác hại của việc kết hôn sớm đối với bản thân và gia đình? Trường THCS Lý Tự Trọng ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (2020 - 2021) Môn: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 Phần tự luận: 35 phút Học sinh làm bài trên giấy riêng Câu 1: (2,0 điểm) Bảo vệ tổ quốc là gì? Là một học sinh khi ngồi trên ghế nhà trường, em cần thực hiện nghĩa vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc bằng cách nào? Câu 2: (2,0 điểm) Em hiểu như thế nào về quyền và nghĩa vụ lao động của công dân? Câu 3: (2,0 điểm) Tú (14 tuổi- Học sinh lớp 9) ngủ dậy muộn nên mượn xe máy của bố để đi học. Qua ngã tư gặp đèn đỏ, Tú không dừng lại, phóng vụt qua chẳng may va vào ông Ba, người đang đi đúng phần đường của mình, làm cả hai bị ngã và ông Ba bị thương nặng. a) Em hãy nhận xét hành vi của Tú. b) Tú đã vi phạm những loại pháp luật gì và phải chịu trách nhiệm pháp lí gì trong trường hợp này? Câu 4: (2,0 điểm) Bằng thực tế, em hãy cho biết tác hại của việc kết hôn sớm đối với bản thân và gia đình?
  6. Trường THCS Lý Tự Trọng ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II (Năm học: 2020- 2021) MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN 9 Thời gian: 45 phút I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) Đề Đáp án I II Câu 1 2 3 4 1 2 3 4 Đề A A C C D c a d b Đề B D B A C b d a c II. TỰ LUẬN (8,0 điểm) Câu Đáp án Điểm - Bảo vệ tổ quốc là bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh 1,0 đ thổ của tổ quốc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam. Câu 1 - Để thực hiện nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc ngay từ khi ngồi trên ghế nhà 1,0 đ 2,0 trường học sinh chúng ta phải ra sức học tập tu dưỡng đạo đức, rèn luyện điểm sức khỏe, luyện tập quân sự, tích cự tham gia phong trào bảo vệ trật tự an ninh trong trường học và nơi cư trú. Sẵn sàng tham gia nghĩa vụ quân sự đồng thời tích cực vận động người thân trong gia đình tham gia nghĩa vụ quân sự. - Quyền và ngĩa vụ lao động của công dân cáo nghĩa là: 1,0 đ Mọi công dân có quyền sủ dụng sức lao động của mình để học nghề, tìm kiếm việc làm,lựa chọn nghề nghiệp có ích cho xã hội. Đem lại thu nhập Câu 2 cho bản thân và gia đình. 2,0 - Mọi người có nghĩa vụ lao động để tự nuôi sống bản thân, nuôi sống gia 0,5 đ điểm đình, góp phần duy trì và phát triển đất nước. - Lao động và nghĩa vụ của mỗi nông dân đối với bản thân, với gia đình, 0,5 đ đồng thời cũng là nghĩa vụ đối với xã hội, với đất nước. - Nhận xét: Hành vi của Tú là sai. 0,5đ - Tú vi phạm: + Pháp luật hành chính và có trách nhiệm chịu các biện pháp xử phạt hành 0,5đ Câu 3 chính 2,0 + Tú vi phạm kỷ luật, vi phạm nội qui qui định của nhà trường và chịu các 0,5đ điểm hình thức xử phạt của nhà trường + Tú có trách nhiệm dân sựu là bồi thường cho ông Ba nhằm khôi phục 0,5đ hiện trạng ban đầu. Hs nêu được một số tác hại như: - Do chưa phát triển đầy đủ về sinh lí của người mẹ nên ảnh hưởng đến 0,5 đ Câu 4 sức khỏe của cả mẹ và con. 2,0 - Chưa có sự hiểu biết đầy đủ về hôn nhân và gia đình nên dẫn đến gia 0,5 đ điểm đình dễ tan vỡ. - Phải vất vả mưu sinh vì gia đình nhỏ. 0,5 đ - Không được vô tư và vui chơi như các bạn cùng trang lứa 0,5 đ (Tùy theo cách diễn đạt và ý kiến của học sinh giáo viên chấm điểm cho phù hợp).