Bài tập Tiếng Anh Lớp 10 - Unit 1: Family life - Key (Có đáp án)

docx 17 trang thaodu 26/01/2021 773814
Bạn đang xem tài liệu "Bài tập Tiếng Anh Lớp 10 - Unit 1: Family life - Key (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docxbai_tap_tieng_anh_lop_10_unit_1_family_life_key_co_dap_an.docx

Nội dung text: Bài tập Tiếng Anh Lớp 10 - Unit 1: Family life - Key (Có đáp án)

 1. Unit 1. FAMILY LIFE - KEY PART 1: VOCABULARY AND GRAMMAR REVIEW A. VOCABULARY cook (v.) nấu ăn do the cooking (v. phr.) nấu ăn do the washing-up (v. phr.) rửa chén bát do the shopping (v. phr.) đi mua sắm shop (v.) đi mua sắm bathe the baby (v. phr.) tắm cho em bé clean the house (v. phr.) lau dọn nhà do the heavy lifting (v. phr.) làm những việc nặng do the laundry (v. phr.) giặt giũ feed the baby (v. phr.) cho em bé ăn fold the clothes (v. phr.) gấp quần áo iron (v.) là (quần áo) lay the table (v. phr.) bày bàn ăn set the table (v. phr.) bày bàn ăn mop (v.) lau nhà (bằng cây lau nhà) mow the lawn (v. phr.) cắt cỏ (bằng máy) prepare dinner (v. phr.) nấu cơm tối put away the clothes (v. phr.) cất quần áo sweep the house (v. phr.) quét nhà take out the rubbish (v. phr.) đổ rác tidy up the house (v. phr.) dọn dẹp nhà cửa water the houseplants (v. phr.) tưới cây cảnh (cây trồng trong nhà) housewife (n.) bà nội trợ house husband (n. phr) người chồng ở nhà nội trợ (vợ đi làm) breadwinner (n.) trụ cột gia đình (người làm kiếm tiền nuôi gia đình) homemaker (n.) người nội trợ homemaking (n.) công việc nội trợ overworked (adj) làm việc quá tải household chore (n. phr.) việc nhà divide chores (v. phr.) phân chia công việc nhà split chores (v. phr.) phân chia công việc nhà chore equity (n. phr) sự bình đẳng trong phân chia việc nhà be responsible for the household finances (v. phr) phụ trách các khoản chi tiêu trong gia đình conflict resolution skills (n. phr.) kĩ năng giải quyết xung đột marital satisfaction (n. phr.) sự hài lòng với cuộc sống hôn nhân B. GRAMMAR REVIEW So sánh Hiện tại đơn và Hiện tại tiếp diễn 1. VỀ DẠNG THỨC CỦA ĐỘNG TỪ Dạng thức của động từ ở thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn Hiện tại đơn: - Động từ thường (V) giữ nguyên hoặc thêm s/es tuỳ theo chủ ngữ. - Động từ to be chia thành am/is hoặc are tuỳ theo chủ ngữ. Hiện tại tiếp diễn: pg. 1 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết
 2. - Động từ chia theo dạng thức am/is hoặc are + V-ing. Ex: She often feeds her baby five times per day. Cô ấy thường cho con ăn 5 lần một ngày. She is feeding her baby at the moment. Cô ấy đang cho con ăn. 2. VỀ CÁCH DÙNG  Khác biệt 1 Hiện tại đơn: Diễn tả những hành động thường xuyên xảy ra, có tính lặp đi lặp lại Dấu hiệu nhận biết: các trạng từ tần suất như: never - không bao giờ, sometimes - đôi khi, often - thường xuyên, usually – thường thường, always – luôn luôn, once a week – một lần 1 tuần, Hiện tại tiếp diễn: Diễn tả hành động xảy ra ngay tại thời điểm nói hoặc xung quanh thời điểm nói. Dấu hiệu nhận biết: các trạng từ thời gian: at the moment, at present, now - đều mang nghĩa là bây giờ, vào lúc này, và các câu mệnh lệnh: Be Quiet! - Yên lặng nào! Listen! - Nghe nào!, Ex: My younger sister always does the washing-up after meals. Em gái tôi luôn rửa bát sau mỗi bữa ăn. My younger sister is doing the washing-up now. Em gái tôi đang rửa bát.  Khác biệt 2 Hiện tại đơn: Diễn tả những chân lý, sự thật hiển nhiên, sự việc có tính chất lâu dài, ổn định Hiện tại tiếp diễn: Diễn tả những xu hướng hay những hành động, sự việc mang tính chất tạm thời ở hiện tại Ex: The Moon orbits the Earth. - (Sự thật hiển nhiên) Mặt Trăng quay quanh Trái Đất. She works in a hospital. - (Sự việc ổn định, lâu dài) Cô ấy làm việc trong một bệnh viện. She is working with Chinese doctors this month. - (Sự việc tạm thời) (Tháng này, cô ấy đang làm việc với các bác sĩ người Trung Quốc.)  Khác biệt 3 Hiện tại đơn: Diễn tả lịch trình, thời gian biểu cố định Hiện tại tiếp diễn: Kế hoạch trong tương lai có sự sắp xếp Ex: The train leaves at six a.m tomorrow. Chuyến tàu khởi hành lúc 6 giờ sáng ngày mai. The Bakers are leaving for Paris tomorrow. Gia đình nhà Bakers sẽ khởi hành đi Paris ngày mai.  Khác biệt 4 Hiện tại đơn: Diễn tả thói quen đơn thuần ở hiện tại Hiện tại tiếp diễn: Kết hợp với always, diễn tả sự phàn nàn về những hành động lặp lại gây khó chịu cho người khác Ex: My father always goes to bed at 9 p.m. Bố tớ luôn đi ngủ vào 9 giờ tối. pg. 2 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết
 3. My father is always snoring. Bố tớ suốt ngày ngáy. C. CÁC ĐỘNG TỪ ĐẶC TRƯNG TRONG TỪNG THÌ 1. CÁC ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG Ở HIỆN TẠI ĐƠN "Stative verbs" (động từ tình thái) miêu tả trạng thái hơn là một hành động cụ thể - thường được chia ở hiện tại đơn. Các động từ tình thái bao gồm: • Động từ chỉ sự tri nhận: feel (cảm thấy), hear (nghe thấy), see (nhìn thấy), smell (có mùi), taste (có vị) • Động từ chỉ quan điểm nhận thức: agree (đồng ý), believe (tin), disagree (không đồng ý), know (biết), think (nghĩ rằng, cho rằng) • Động từ chỉ sự yêu/ghét: dislike (không thích), enjoy (yêu thích), hate (ghét), like (thích), love (yêu). • Động từ chỉ sự sở hữu: belong (thuộc về), have (có), include (bao gồm), own (sở hữu), possess (sở hữu) • Một số động từ khác: appear (có vẻ), need (cần), seem (có vẻ, dường như), want (muốn), wish (ước). Ex: Mary owns an expensive car. (Đúng) Mary is owning an expensive car. (Sai) 2. CÁC ĐỘNG TỪ THƯỜNG DÙNG Ở HIỆN TẠI TIẾP DIỄN Các động từ thể hiện sự thay đổi hay xu hướng thì thường được dùng ở thì hiện tại tiếp diễn: get (trở nên), fall (giảm), grow (tăng, phát triển), begin (bắt đầu), change (thay đổi), become (trở nên), improve (cải thiện, tiến bộ), increase (tăng) Ex: Bill is getting taller this year. Năm nay Bill đang dần cao hơn. Demands for Christmas gifts are growing. Nhu cầu mua quà Giáng Sinh đang tăng. 3. CÁC ĐỘNG TỪ DÙNG ĐƯỢC Ở CẢ 2 THÌ NHƯNG MANG Ý NGHĨA KHÁC NHAU  taste The soup tastes good. I am tasting the soup. Món canh này có vị ngon đấy. Tớ đang nếm món canh này.  look They look happy together. Why are you looking at me? Họ trông thật hạnh phúc bên nhau. Tại sao cậu lại nhìn tớ thế?  weigh The oranges weigh a kilo. She is weighing these oranges. Những quả cam này nặng 1 cân. Cô ấy đang cần những quả cam.  enjoy Kate enjoys parties. Kate is enjoying the party. Kate thích tiệc tùng. Kate đang tận hưởng bữa tiệc.  see I see your point. I am seeing an old friend. Tớ hiểu ý cậu. Tớ chuẩn bị đi gặp một người bạn cũ.  have Laura has a big house. Laura is having dinner. Laura có một ngôi nhà lớn. Laura đang ăn tối.  think I think you're right. What are you thinking about? Tớ nghĩ rằng cậu đã đúng. Bạn đang suy nghĩ về điều gì vậy?  consider pg. 3 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết
 4. I consider you my friend. I am considering your advice. Tớ xem cậu là bạn. Tớ đang suy nghĩ về lời khuyên của cậu. PART 2: EXERCISES A. PHONETICS 1. Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others. 1. A. responsible B. homemaker C. mow D. overworked 2. A. bathe B. finance C. program D. cat 3. A. lifting B. routine C. split D. divide 4. A. clothes B. fold C. groceries D. iron 5. A. duty B. clusters C. rubbish D. washing-up II. Pick out the word whose stress pattern is different from that of the others. Circle A, B, C or D. 1. A. Private B. Provide C. Arrange D. Advise 2. A. Resurface B. Knowledge C. Technical D. Export 3. A. Medical B. Entertainment C. Atmosphere D. Suburb 4. A. Recipe B. Cinema C. Similar D. Expertise 5. A. Indicate B. Forefinger C. Procedure D. Enemy B. VOCABULARY AND GRAMMAR 1. Match the two columns to make correct phrases. 1. set e a. the floor 2. mop a b. the houseplants 3. feed d c. the heavy lifting 4. water b d. the baby 5. do c e. the table II. Choose the odd one out. 1. A. satisfaction B. household chore C. breadwinner D. financial 2. A. mop B. lawn C. equity D. resolution 3. A. split B. bathe C. overworked D. tidy 4. A. housekeeper B. housewife C. houseplant D. homemaker 5. A. conflict B. marital C. chore D. finance III. Choose the best options to fill in the blanks. 1. My mother is ___ for taking care of the home and the family. A. responsible B. takes the responsibility C. take the duty D. Both B & C are correct. 2. Women usually manage ___ better than men do. A. household finances B. household machines C. housewives D. houseplants 3. My parents ___. My mother usually does more housework than my father. A. divide chores equally B. split chores unequally C. don't share housework equally D. Both B & C are correct. 4. Equal share of household duties helps increase ___. A. job satisfaction B. couple satisfaction C. wedding satisfaction D. marital satisfaction 5. It's not easy to gain ___ between husbands and wives, even in developed countries. A. equal chore B. chore equally C. chore equal D. chore equity 6. He decided that he wanted to be a ___ while his wife worked full-time. A. homemaker B. house husband C. housewife D. Both A & B are correct 7. Negotiation and conflict ___ skills are very important to every woman in modern life. A. resolution B. revolution C. renovation D. communication 8. My sunflower seeds must be ___ twice a day so that they will sprout in a few days. pg. 4 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết
 5. A. watered B. dried C. picked D. spread IV. Complete the following sentences using the given phrases. There are two phrases that you don't need. bathing the baby mop the house folding the clothes watering the houseplants doing the laundry doing the shopping take out the garbage doing the cooking feeding the cats do the washing-up 1. My mother is not ___ doing the cooking___ because we are eating out today. 2. My grandfather is not ___ doing the shopping ___. He'd better stay home since he's sick. 3. She is visiting her grandparents in the countryside tomorrow, so she is ___ folding the clothes ___ and packing her stuff. 4. It's wet in the living room. My brother is ___ watering the houseplants ___. 5. Susan would like to have a washing machine. She's tired of ___ doing the laundry ___ every day. 6. Sometimes, guests are expected to help ___ do the washing-up ___ after parties. 7. It smells awful in the kitchen. Don't you ___ take out the garbage ___? 8. It's dirty in your house. Why don't you ___ mop the house ___? V. Choose the best options to complete the following sentences. 1. As a homemaker, ___. A. she does a lot of online jobs at home to earn money B. she spends most of her time taking care of her family C. she doesn't have time to look after her children 2. She is overworked, ___. A. so she doesn't earn enough money to support her family B. so she doesn't have time to take care of her home C. so she spends a lot of time with her children 3. Sweetie, get yourself prepared for dinner. ___. A. You are cooking dinner today. B. You should help me cook dinner. C. Wash your hands carefully before eating. 4. Let's lay the table. ___. A. It's time for lunch. B. We should call to reserve a table. C. We should do the washing-up before we leave. 5. Look! It's raining. Hurry and ___. A. put away the clothes B. fold the clothes C. iron the clothes 6. As the breadwinner of the family, ___. A. Sarah quitted her job to take care of her home B. Sarah works hard to support her family C. Sarah stays at home to educate her children 7. There is chore equity in Mr. and Mrs. Brown's family. ___. A. They share the equal amount of housework. B. Mr. Brown is the breadwinner and Mrs. Brown is the homemaker. C. Mrs. Brown does more housework than Mr. Brown. 8. Husbands should help do the heavy lifting such as ___. A. helping the children with Math problems. B. repairing the roof of the house C. cooking and watering houseplants pg. 5 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết
 6. VI. Choose the right words to the pictures. feed the cat do the shopping lay the table cook bathe the baby do the washing-up 1. ___cook___ 2. ___do the shopping___ 3. ___feed the cat___ 4. __ do the washing-up ___ 5. ___lay the table___ 6. ___bathe the baby___ VII. Choose the sentence that best describes the picture. 1. A. Bathing a newborn baby is never an easy task as it requires skill and experience. B. Mrs. Laura and her ten-year-old daughter go to the swimming pool every day. C. Shaking a baby is believed to have bad impacts on his/her development. 2. A. The man is taking out the rubbish. B. Rubbish should be thrown away every day or it may cause awful smell. C. The child is setting the table for dinner. 3. A. The girl is ironing her clothes. B. Clothes are being folded neatly. C. Susan is putting clothes in an airing cupboard. 4. A. Mopping the garden path is David's favourite activity. B. Though David has a lot of spare time, he hardly helps his parents do the gardening. C. At the weekend, David usually helps his grandmother mow the lawn. 5. A. Many children are too lazy to help their parents with housework. B. The girl is doing some cleaning with her mother. C. The girl is doing the cooking while her mother is sweeping the kitchen floor. VIII. Choose the correct options to complete the following sentences. 1. They ___ rugby twice a week. pg. 6 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết
 7. A. play B. are playing 2. ___ breakfast every morning? A. Are you having B. Do you have 3. It ___, so they have to cancel the horse race today. A. rains B. is raining 4. Our tour guide ___ three languages. A. speaks B. is speaking 5. We ___ the way. I wish we brought a map. A. don't know B. aren't knowing 6. Listen! The DJ ___ my favourite song. A. plays B. is playing 7. ___ the food at this restaurant? A. Do you like B. Are you liking 8. I ___, I ___. A. am not laughing - am crying B. don't laugh - cry IX. Complete the sentences using the Present Simple or the Present Continuous. 1. I (leave) ___leave___ home at 7 o'clock every morning. 2. She (work) ___works___ in the Sales Department in London, but at the moment she (do) ___is doing___ a training course in Bristol. 3. Linda (clean) ___cleans___ her house every weekend. 4. He (try) ___tries___very hard in every game that he (play) ___plays___. 5. Excuse me. I think that you (sit) ___are sitting___ in my seat. 6. (you, listen) ___Do you listen___ to the radio very often? 7. Don't talk to me now. I (write) ___am writing___ an important letter. 8. Why (they, drive) ___do they drive___ on the left in Britain? 9. It usually (rain) ___rains___ here a lot, but it (not rain) ___is not raining___ now. 10. What are you doing? - I (bake) ___am baking___ a cake at the moment. X. Decide whether the following sentences are correct or incorrect. 1. He's having a bath at the moment. A. Correct B. Incorrect 2. He's hating doing the heavy lifting. A. Correct B. Incorrect 3. My roommate and I always share the housework equally. A. Correct B. Incorrect 4 Jenny usually eats out because she is not knowing how to cook. A. Correct B. Incorrect 5. I usually do the laundry, but I'm sick today so my brother does it. A. Correct B. Incorrect 6. She's believing that men have to do housework as well. A. Correct B. Incorrect 7. We are painting the living room for Christmas. It's really hard work. A. Correct B. Incorrect 8. We get up at seven every morning, and then we are having coffee and a small breakfast. A. Correct B. Incorrect 9. Sometimes I am watching American films on TV, but I'm not understanding the words. A. Correct B. Incorrect pg. 7 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết
 8. 10. You do not eat much today. Are you ill? A. Correct B. Incorrect XI. Fill in the blanks with the correct forms of the verbs given. Use negative form if necessary. You can use a word twice. have take out take split prepare shop do 1. I usually ___take___ the bus to school, but this morning I'm walking. 2. My mom is not at home. She ___is shopping___ for groceries now. 3. I'm very busy, so I only ___do___ the laundry every Saturday morning. 4. They ___do not split___ housework among members in Ann's family. She has to do all the chores. 5. Kate always ___has___ her dog fed by her neighbor every time she goes on business trips. 6. I always cook, but today is Women's Day, so my husband ___is preparing___ dinner in the kitchen. 7. The residents in my neighborhood ___take out___ the garbage at 5 p.m. every day when the bin lorry comes. 8. Mary's wrist was broken once, so now she rarely ___does___ the heavy lifting. XII. Find ONE mistake in each sentence and fill in the blank with the correct word(s). 1. As a single mom, she have to be both the homemaker and the breadwinner. ___has___ 2. My younger brother is unhappy that he makes the washing-up by himself. ___does___ 3. My mom is busy today, so I prepare the meal for the whole family. ___am preparing___ 4. My father drives me to school every morning, but this week I go by bus. ___am going___ 5. Typically, the elderly is sent to a nursing home if they cannot take care of themselves. ___are___ XIII. Choose the correct options to complete the following sentences. 1. Why ___ you always ___ over spilt milk? I am tired of what you say. A. are - crying B. do – cry C. do - drink 2. We are all in the garden for the monthly family gathering. I am preparing some omelets and eel soup for the whole family. They ___ us healthy. A. are keeping B. keep C. will 3. Look! That girl is very attractive. - Yeah, she ___ me of an old friend of mine. A. reminds B. is reminding C. will remind 4. What ___ you ___? - Nothing. I am just trying to say that Laura won't be available this Sunday. A. are - meaning B. do – mean C. are - meant 5. I will go to Frankfurt tomorrow. What time ___ the train from Berlin ___? A. will – leave B. is - leaving C. does – leave 6. Which one do you prefer: the red or the black car? – I ___ the red car looks better. A. am thinking B. think C. thought 7. Felix is very rich. He ___ a Mercedes. A. is driving B. drives C. just drove 8. Only when he ___ truly sorry can I accept his apology. A. feels B. is feeling C. will feel 9. Would you like some soup? - Wow. It ___ good. Can you get me some? Thanks. A. is smelling B. is tasting C. smells 10. Will you accompany me to the graduation prom next Friday? - Yes, if nothing comes up. I ___. A. am promising B. will promise C. promise pg. 8 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết
 9. XIV. Complete the sentences using the Present simple or the Present Continuous. 1. The children must be in bed now. They (not watch) ___are not watching___ TV because they are too tired. 2. Hi Betty. For what are you calling me now at 2 a.m.? - I (need) ___need___ your help now. 3. (you, have) ___Do you have___ a map with you now? 4. Do you have a minute? - Sorry. I (not have) ___do not have___ time now. 5. In case someone (call) ___calls___, tell them I am not home. C. READING 1. Read the passage and do the tasks below. While couples without a clear or equal chore division may encounter quarrels over who does what, a recent survey finds the divorce rate among couples sharing chores equally is about fifty percent higher than those in which wives do more or most of the housework, which can be a slap in the face for gender equality. The researchers explain that modern couples organize their marriage and work out the tasks and duties, which may gradually turn their marriage into a business or contractual relationship. The woman may gradually feel less needed or happy and what's worse is that no one would care to help if something is not among their assigned chores. That seems to encourage conflicts rather than conflict resolution skills. On the contrary, in families without equal task division women tend to be responsible for more chores than men. While they believe they can exchange their roles for their husbands', many women believe they are most naturally suited for certain tasks. They simply enjoy being involved in their children's activities, which means more chores for them. This group of women also report more marital satisfaction. The survey also aimed to find out whether women's were happier if men shared more of the burden. In fact, they find that men report fewer family conflicts and greater well-being while women appear to be largely unmoved. This may be partly because they feel less guilty or simply learn how to have a quiet life. Part 1. Choose no more than THREE WORDS from the reading text that have the same meaning as the given definition to fill in each blank. 1. process or result of dividing household responsibilities - ___chore division___ 2. view that requires the same rights, benefits, etc. regardless of sexes - ___gender equality___ 3. tie or bond between people who agree on certain conditions - ___contractual relationship___ 4. ability to solve one's conflicts with other people - ___conflict resolution skills___ 5. subjective evaluation of how satisfied people are in their marriage - ___marital satisfaction___ 6. general health and happiness - ___well-being___ Part 2. Choose the best answers for the following questions. 1. What is the best title for the above reading text? A. The divorce rate among modern families B. Factors that cause conflicts between husbands and wives C. The share of chores and marital happiness 2. What may turn marriage into a contractual relationship? A. Too much housework B. The way couples organize their families and the clear-cut chore division C. Task and duties that are unclearly assigned 3. What does it mean by "unmoved"? A. happy B. disappointed C. unshaken 4. How do men feel when they do more housework than before? A. Happier B. Sympathetic towards women C. Reluctant 5. What can be inferred from the reading text? A. Chores themselves do not affect one's marital satisfaction. B. Household chores should be done by women. pg. 9 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết
 10. C. There should be equality in everything to gain marital happiness. 6. What does the word "they" in the fourth paragraph mean? A. Women B. Men C. Women & men Part 3. Decide whether the following statements are True (T), False (F) or Not Given (NG). T F NG 1. There is an increasing divorce rate among couples in families with unequal NG chore division. 2. Couples in families with equal housework division know how best to solve F conflicts. 3. Women in families without equal task division believe they can do things that T men do. 4. Most of the women who do more household chores have husbands working full- NG time. II. Choose the TRUE sentences according to the given statements. 1. I meet Alex at seven on Thursdays. A. Alex and I make an arrangement at seven this Thursday. B. I meet Alex every Thursday. C. I don't meet Alex on all the days of the week but Thursday. 2. John's being weird today. A. Today John is not himself. B. John is always weird. C. We do not like John today. 3. Do you smoke? A. Is smoking one of your habits? B. I see that you are smoking. C. Don't you know I hate smoke? 4. Little Andy's fourth birthday party is starting at 6 p.m. tonight. A. Andy's birthday party always starts at 6 p.m. every year. B. Andy's birthday party is set to be at 6 p.m. tonight. C. Andy's parents are those who decide on the time of his birthday party. 5. I hate living in England since it rains all day. A. It is raining in England at the moment. B. It is going to rain for many days in England. C. As far as I'm concerned, it rains a lot in England. III. Choose the best answer to fill in the blank. Today computers come ___ (1) all shapes and sizes. There were still big computers for companies or universities. There are other special computers for factories. These large computers tell the fatory machines ___ (2) to do. But there are also small ___ (3) computers to use at home or in an office. There are even computers in telephones, television ___ (4), and cars. These computers have to be small. They are so small that you cannot ___ (5) see all their parts. Computers are very useful, but they also can ___ (6) problems. One kind of problems is with the computer's memory. It is not perfect so sometimes computers ___ (7) important information. Another problem is with the machinery. Computers are machines, and machines can break down. When the computers break down, they may ___ (8) information, ___ (9) chalk on a blackboard. Or they may stop doing anything at all. And there is ___ (10) different kind of problem with computers. Some doctors say they may be bad for your health. They say you should not work with computers all day. 1. A. at B. in C. under D. with pg. 10 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết
 11. 2. A. everything B. something C. what D. thing 3. A. personal B. private C. individual D. owner's 4. A. pictures B. outfits C. boxes D. sets 5. A. even B. still C. at all D. almost 6. A. get B. cause C. suffer D. gain 7. A. lose B. miss C. misplace D. misunderstand 8. A. clean B. erase C. wipe D. scrape 9. A. as B. like C. such as D. for instance 10. A. yet B. other C. more D. another IV. Choose the sentence which is closest in meaning with the given one. 1. It rained during the match, but we enjoyed it all the same. A. It rained during the match and we did not enjoy the match. B. It rained during the match and we enjoyed it less. C. It rained during the match and we enjoyed it in the same way as others. D. It rained during the match but we enjoyed it. 2. Donald could not help weeping when he heard the bad news. A. Donald could not stop himself from weeping at the bad news. B. Donald could not allow himself to sweep at the bad news. C. Donald could not help himself and so he wept. D. Donald could not help himself because he was weeping. 3. "When I met my long-lost brother, I was at a loss for words." A. When the speaker met his brother, he was puzzled about what to say. B. When the speaker met his brother, he had much to say. C. When the speaker met his brother, he refused to say anything. D. When the speaker met his brother, he had nothing pleasant to say. 4. It's a pity that you didn't tell us about this. A. I wish you told us about this. B. I wish you would tell us about this. C. I wish you had told us about this. D. I wish you have told us about this. 5. Without transportation, our modern society could not exist. A. Our modern society could not exist if there is no transportation. B. Our modern society will not exist without having traffic. C. If there were no transportation, our society would not exist. D. If transportation no longer exists, our society will not either. 6. The newspaper has a circulation of five million. A. The paper is five million years old. B. Five million people read the newspaper. C. Five million newspaper are put in a circle. D. The newspaper is round in shape. 7. No sooner had they found her number than they called her. A. They called her as soon as they found her number. B. They found her number sooner or later. C. They called her number sooner or later. D. They found her number as soon as they called her. 8. He got over his illness in three months. A. It took to get over his illness in three months. B. It took three months for him to get over his illness. C. It took him three months to get over his illness. D. It took three months for his illness to get over. pg. 11 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết
 12. 9. Though he tried hard, he didn't succeed. A. However hard he tried, he didn't succeed. B. However he tried hard, he didn't succeed. C. However he didn't succeed, he tried hard. D. However he tried hard but he didn't succeed. 10. Joe still likes Madonna. A. Joe was a fan of Madonna's for years. B. Joe has been a fan of Madonna's for years. C. Joe used to like Madonna years ago. D. Joe is being a fan of Madonna. D. WRITING I. Use the given words to write sentences in present simple or present continuous tense. Remember to capitalize the initial letter of each sentence. 1. She/ only/ know/ three/ word/ Italy. She only knows three words in Italian. 2. I/ usually/ walk,/ but/ I/ travel/ bus/ this week. I usually walk, but I am travelling by bus this week. 3. The sun/ shine. Let/ do/ laundry. The sun is shining. Let’s do the laundry. 4. Vietnam/ an extended family/ usually consist/ three or four/ generations. In Vietnam, an extended family usually consists of three or four generations. 5. Every day/ I/ leave/ my flat/ eight/ walk/ my university. Every day I leave my flat at eight and walk to my university. II. Write a paragraph about doing household chores. Nowadays when the society develops day by day, people have no time in doing chores, especially women. Not only do they have full-time of job, but they also take care of children and do the housework. In my opinion, family members should share housework together. One reason is that sharing housework can connect family members. Adult members do labors like laundry and cooking, children just do simple chores like watering garden or making their bed. Sharing housework makes us feel less tired and equal. Another reason is that doing housework brings knowledge organization of things, especially children. They will know how to keep their belongings tidied and everything kept clean as well. In addition, we will feel responsible for our family. In conclusion, we should share housework to improve family life. III. Rewrite the following sentences without changing their meaning, using the given words. 1. It's a long time since he last called me. He hasn't ___called me for a long time___ 2. When did he get the job? How long ago ___did he get the job___ 3. I advise you to book a table in advance. If I ___were you, I would book a table in advance___ 4. I don't want to tell them the secret. I would rather ___not tell them the secret___ 5. If I improved my English speaking skill, I would easily get that job. Were ___I to improve my English speaking skill, I would easily get that job___ 6. We wanted to get good seats so we arrived early. In order ___ to get good seats, we arrived early ___ 7. It took her nearly an hour to do the crossword. She spent ___ nearly an hour doing the crossword ___ 8. The policeman made him confess after three days. He was ___made the confess after three days ___ 9. Nga finds Maths easier than Physics. pg. 12 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết
 13. Physics is not ___as easy as Maths for Nga___ 10. I advise you to see a doctor. You ought ___to see a doctor___ PART 3: TEST YOURSELF A. PHONETICS I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others. 1. A. Tamil B. Islam C. reaction D. gather 2. A. official B. mosque C. optional D. tropical 3. A. collection B. necessary C. explanation D. reputation 4. A. casual B. occasion C. impression D. usually 5. A. compulsory B. adult C. publish D. campus II. Choose the word whose stress pattern is different from that of the others. 1. A. deny B. remote C. income D. unique 2. A. nature B. subject C. scenery D. tuition 3. A. admire B. Internet C. violent D. website 4. A. government B. linguistics C. territory D. journalism 5. A. mausoleum B. vegetarian C. intermediate D. informative B. VOCABULARY AND GRAMMAR I. Choose the best answer from the four options marked A, B, C or D to complete each sentence below. 1. If Hoa ___ rich, she would travel around the world. A. is B. was C. were D. been 2. Ba ___ a new bicycle recently. A. bought B. buying C. buy D. has bought 3. Nam ___ speaks Chinese but also speaks Japanese. A. not only B. so C. only D. can 4. It is raining very hard, ___ we can't go camping. A. so B. so that C. more over D. however 5. Mrs. Hoa ___ sings very well is Nam's mother. A. which B. whom C. who D. where 6. Hung enjoys ___ fishing and boating. A. to go B. go C. going D. went 7. We must finish our project ___. A. on time B. in time C. yesterday D. time 8. ___ a kind of everlasting energy, solar energy may be the solution to our crisis. A. Because B. Since C. As D. With 9. Students ___universities may have many difficulties in finding good study methods. A. enter B. entering C. that enter D. who enter 10. ___ tired, I went to bed early. A. To feel B. Felt C. Feeling D. Having 11. Either John or his brothers ___ the money. A. has stolen B. have stolen C. has been stolen D. have been stolen 12. My dog as well as my cats ___ twice a day. A. eat B. eats C. has eaten D. have eaten 13. Do it right now, ___? A. do you B. aren't you C. will you D. don't you 14. The teacher advised the children ___ and see the dentist regularly. pg. 13 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết
 14. A. went B. going C. go D. to go 15. I wish you ___ to the theater last night, but you didn't. A. would come B. had come C. was coming D. came II. Choose the underlined words or phrases (A, B, C or D) that are incorrect in standard English. 1. My father prefers watching films at home than going to the cinema. A B C D 2. Women nowadays have more free to participate in social activities. A B C D 3. She had the gardener to plant some trees. A B C D 4. The church where we are going to visit isn't far from here. A B C D 5. Come up to my place and we will discuss it. A B C D III. Give the correct form of the words in CAPITAL to complete the sentences. 1. He treated them with ___generosity___. (GENEROUS) 2. There are many people living in ___poverty___ now in the world. (POOR) 3. My new car is more ___economical___ than the one I had before. (ECONOMY) 4. How many ___competitors___ entered the race? (COMPETE) 5. Housework has ___traditionally___ been regarded as women's work. (TRADITION) IV. Give the correct form of the verbs in brackets. 1. I was tired when I got home. I (work) ___had been working___ all day. 2. I want to get married, but I (not meet) ___haven’t met___ the right person yet. 3. Why John (not/ want) ___didn’t John want___ to play soccer last Sunday? 4. The astronaut's clothes (make) ___are made___ from special materials. 5. We would have caught the last bus if we (leave) ___had left___ the cinema five minutes earlier. C. READING I. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or Don your answer sheet to indicate the correct word or phrase for each of the blanks. The popular image of student life is of young people with few responsibilities enjoying themselves and (1) ___ very little work. This is often not true. Many older people now study at college or university, sometimes (2) ___ a part-time basis while having a job and looking after a family. These students are often (3) ___ motivated and work very hard. Younger students are often thought to be lazy and careless about money but this (4) ___ is changing. In Britain reduced government support for higher education means that students can no longer rely on having their expenses (5) ___ for them. Formerly, students received a grant towards their living expenses. Now most can only get a loan (6) ___ has to be paid back. Since 1999 they have paid over £1 000 towards tuition (7) ___ and this amount will increase up to a maximum of £3 000. In the US students already (8) ___ pay for tuition and room and board. Many get a financial aid package which may (9) ___ grants, scholarships and loans. The fear of having large debts places (10) ___ pressure on students and many take part-time jobs during the term and work full-time in the vacations. 1. A. producing B. carrying C. doing D. making 2. A. for B. with C . on D. at 3. A. highly B. mainly C. absolutely D. adequately 4. A. position B. state C. situation D. condition 5. A. paying B. paid C. pay D. to pay pg. 14 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết
 15. 6. A. whether B. what C. which D. who 7. A. money B. fees C. allowances D. charge 8. A. had better B. should C. may D. have to 9. A. include B. consist C. compose D. belong 10. A. large B. generous C. considerate D. considerable II. Fill in each of the numbered blanks with ONE suitable word to complete the following passages. For more than six million American children, coming home after school means coming back to an empty house. Some deal with the situation by (1) ___watching___ TV. Some may hide. But all of them have something in (2) ___common___. They spend part of each day alone. They are called “latchkey children”. They are children who (3) ___look___ after themselves while their parents work. And their bad condition has become a subject of concern. Lynette Long was once the principal of an elementary school. She said, “We had a school rule against (4) ___wearing___ jewelry. A lot of kids had chains around their necks with keys attached. I was constantly telling them (5) ___to___ put the keys inside shirts. There were so many keys; it never came to my mind what they meant.” Slowly, she learned (6) ___that___ they were house keys. She and her husband began (7) ___talking___ to the children who had keys. They learned of the effect working couples and single parents were having on their children. Fear was the biggest problem faced by children at home alone. One in three latchkey children the Longs talked to reported being frightened. Many had nightmares and were worried (8) ___about___ their own safety. The most common way latchkey children deal with their fears (9) ___is___ by hiding. They may hide in a shower stall, under a bed or in a closet. The second is TV. They often (10) ___turn___ the volume up. It's hard to get statistics on latchkey children, the Longs have learned. Most parents are slow to admit that they leave their children alone. III. Read the following passage on transport, and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions. Most journeys in Britain and the US are made by road. Some of these are made on public transport but most are by private car. In Britain many people rely on their cars for daily local activities, e.g. getting to work, doing the shopping, and visiting friends. People living in urban areas may use buses, trains or, in London, the Underground, to get to city centers, mainly because traffic is often heavy and it is difficult to find anywhere to park a car. Some places in the country may have a bus only two or three times a week so people living there have no choice but to rely on their cars. In the US, large cities have good public transportation systems. The El railroad in Chicago and the underground systems of New York, Boston, San Francisco and Washington, DC are heavily used. Elsewhere, most Americans prefer to use their cars. Families often have two cars and, outside major cities, have to drive fairly long distances to schools, offices, shops, banks, etc. Many college and even high-school students have their own cars. Long-distance travel in Britain is also mainly by road, though railways link most towns and cities. Most places are linked by motorways or other last roads and many people prefer to drive at their own convenience rather than use a train, even though they may get stuck in a traffic jam. Long- distance coach/bus services are usually a cheaper alternative to trains, but they take longer and may be less comfortable. Some long distance travel, especially that undertaken for business reasons, may be by air. There are regular flights between regional airports, as well as to and from London. A lot of freight is also distributed by road, though heavier items and raw materials often go by rail. pg. 15 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết
 16. In the US much long-distance travel is by air. America has two main long-distance bus companies, Greyhound and Trailways. Amtrak, the national network, provides rail services for passengers. Private railway companies such as Union Pacific now carry only freight, though in fact over 70% of freight goes by road. The main problems associated with road transport in both Britain and the US are traffic congestion and pollution. It is predicted that the number of cars on British roads will increase by a third within a few years, making both these problems worse. The British government would like more people to use public transport, but so far they have had little success in persuading people to give up their cars or to share rides with neighbors. Most people say that public transport is simply not good enough. Americans too have resisted government requests to share cars because it is less convenient and restricts their freedom. Petrol/gasoline is relatively cheap in the US and outside the major cities public transport is bad, so they see no reason to use their cars less. 1. In Britain and the US most people travel by ___. A. road B. rail C. air D. sea 2. According to the passage, people in London may prefer the Underground to their own cars due to ___. A. long distances B. heavy traffic C. air pollution D. cheap tickets 3. It is mentioned in paragraph 3 that the public transportation systems in the US are good in ___. A. some states B. large cities C. all cities D. large states 4. Which of the following is NOT true according to the passage? A. Few college students in the US have their own cars. B. Families in the US often have more than one car. C. Most Americans prefer to drive their cars outside large cities. D. The underground systems are popular in some major US cities. 5. The phrase “at their own convenience” in paragraph 4 is closest in meaning to ___. A. at the latest time and nearest place B. at the fastest time and nearest place C. at an appropriate time and place D. at an early time and nearby place 6. Which of the following is true about transport in Britain? A. Trains are usually cheaper than long-distance coach services. B. There are no regular flights between regional airports. C. Heavier items and raw materials are often transported by train. D. Long-distance travel in Britain is only by road. 7. According to the information in paragraph 5, long-distance travellers in the US can choose from ___ mode(s) of transport. A. four B. three C. two D. one 8. It is stated in the passage that the major problems of road transport in Britain and the US are ___. A. accidents and pollution B. speeding and bad roads C. drink-driving and traffic jams D. traffic jams and pollution 9. According to the passage, people in Britain refuse public transport because ___. A. they see no reason to use their cars less B. petrol is relatively cheap in Britain C. they like to share rides with neighbors D. they think it is not good enough 10. The word “they” in the last sentence of the passage can best be replaced by ___. A. neighbors B. major cities C. the government D. Americans D. WRITING I. Write the sentence so that it has a similar meaning to the original one. 1. I now regret spending too much money on clothes. → I wish ___I hadn’t spent too much money on clothes ___ 2. People say football is the best game to play. → Football ___is said to be the best game to play___ pg. 16 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết
 17. 3. “It was nice of you to help me. Thank you very muchTom said to you. → Tom thanked ___me for helping him___ 4. It takes three hours to drive from Hai Phong to Ha Noi. → It is a ___three-hour drive from Hai Phong to Ha Noi___ 5. John has never been so rude to anybody. → Never ___before has John been so rude to anybody___ II. Reorder the following sets of words to make meaningful sentences. 1. air/ am/ that/ afraid/ the/ city/ pollution/ in/ our/ getting/ worse/ and/ is/ worse/ I/. I am afraid that the air pollution in our city is getting worse and worse. 2. the/ way/ Internet/ we/ as/ can/ for/ use/ an/ effective/ self-study/. We can use the Internet as an effective way for self-study. 3. shouldn't/ river/ we/ is/ swim/in/ because/ this/ water/ polluted/ highly/ its/. We shouldn’t swim in this river because its water is highly polluted. 4. in/ relax / there/ much / noise / was/ time/ to/ no / so / there/ and/ traffic/ city/ the/ was / and/. In the city there was so much traffic and noise and there was no time to relax. 5. leave/ now/ train/ miss/ unless/ I / the / will / I/. I will miss the train unless I leave now. pg. 17 Liên hệ ZALO: 0986356281 để xem chi tiết