Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án)

docx 44 trang Thái Huy 03/06/2024 860
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docxbo_5_de_thi_tieng_anh_lop_5_cuoi_hoc_ki_2_co_file_nghe_dap_a.docx
 • rarĐề số 1 + Audio.rar
 • rarĐề số 2 + Audio.rar
 • rarĐề số 3 + Audio.rar
 • rarĐề số 4 + Audio.rar
 • rarĐề số 5 + Audio.rar

Nội dung text: Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án)

 1. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn DeThi.edu.vn
 2. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn C. autumn D. winter 5. A. pharmacy B. museum C. cinema D. opposite II. Choose the correct answer. 1. What would you like ? A. to eat B. eat C. eating D. eats 2. They swimming last Saturday. A. go B. going C. went D. goes 3. He should go to the because he has a toothache. A. dentist B. architect C. teacher D. pilot 4. What’s the matter you? - I have a cold. A. to B. with C. from D. in 5. How many seasons are in England? DeThi.edu.vn
 3. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn 3. What did she do at the party? 4. Did she and her friends enjoy themselves a lot? 5. When did they go home? THE END DeThi.edu.vn
 4. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn so I do not water them today. They are growing quickly, and I feel very happy. Tạm dịch: Tên tôi là Dora. Tôi muốn trở thành một người làm vườn trong tương lai vì tôi yêu tất cả các loại thực vật như cây, hoa, thậm chí cả cỏ. Bây giờ tôi đang tập làm người làm vườn. Có một khu vườn nhỏ trong nhà của tôi. Mẹ tôi cho tôi một số hạt giống, và tôi trồng rất nhiều loại hoa. Mỗi ngày tôi tưới nước cho chúng 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều. Hôm nay trời mưa nên tôi không tưới nước. Chúng đang phát triển nhanh chóng, và tôi cảm thấy rất hạnh phúc. 1. Dora would like to be a gardener in the future. (Dora muốn trở thành mọt người làm vườn trong tương lai.) Thông tin: I would like to be a gardener in the future because (Tôi muốn trở thành một người làm vườn trong tương lai vì ) => True 2. Dora doesn’t like trees, but she likes flowers. (Dora không thích cây, nhưng cô ấy thích hoa.) Thông tin: I love all kinds of plants such as trees, flowers, even grass. ( tôi yêu tất cả các loại thực vật như cây, hoa, thậm chí cả cỏ.) => False 3. Dora father gives her many seeds. (Bố Dora cho cô ấy nhiều hạt giống.) Thông tin: My mother gives me some seeds (Mẹ tôi cho tôi một số hạt giống ) => False 4. Dora’s house has got a large garden. (Nhà của Dora có một ngôi vườn rộng.) Thông tin: There is a small garden in my house. (Có một khu vườn nhỏ trong nhà của tôi.) => False 5. Dora waters the flowers twice a day. (Dora tưới hoa 2 lần một ngày.) Thông tin: Every day. I water them (flowers) twice in the morning and in the afternoon. (Mỗi ngày tôi tưới nước cho chúng (hoa) 2 lần vào buổi sáng và buổi chiều.) => True B. VOCABULARY & GRAMMAR I. Odd one out. DeThi.edu.vn
 5. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn Giải thích: Đáp án D là giới từ chỉ nơi chốn, các phương án còn lại đều là các danh từ chỉ địa điểm cụ thể. II. Choose the correct answer. (Chọn đáp án đúng.) 1. A Cấu trúc hỏi ai đó muốn ăn gì một cách lịch sự: What would + S + like + to eat? What would you like to eat? (Cậu muốn ăn gì?) 2. C - “last Sunday” là một dấu hiệu của thì quá khứ đơn. - “Go” là một động từ bất quy tắc, khi chuyển sang thì quá khứ đơn ta được “went”. They went swimming last Saturday. (Họ đã đi bơi vào Chủ Nhật tuần trước.) 3. A dentist (n): nha sĩ architect (n): kiến trúc sư teacher (n): giáo viên pilot (n): phi công He should go to the dentist because he has a toothache. (Cậu ấy nên đến nha sĩ vì cậu ấy bị đau răng.) 4. B Cấu trúc hỏi xem ai đó có vấn đề gì: What’s the matter with + đại từ tân ngữ/tên riêng? What’s the matter with you? - I have a cold. (Có vấn đề gì với cậu vậy? – Mình bị cảm lạnh.) 5. D Cấu trúc hỏi về số lượng của danh từ đếm được: How many + danh từ số nhiều + are there (+ in + địa điểm?) How many seasons are there in England? (Ở Anh có bao nhiêu mùa?) DeThi.edu.vn
 6. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn 4. “Last Sunday” là một dấu hiệu của thì quá khứ đơn. Cấu trúc thể câu phủ định của thì quá khứ đơn: S + didn’t + động từ nguyên thể. They didn’t have dinner at home last Sunday. (Họ đã không ăn tối ở nhà vào Chủ Nhật tuần trước.) 5. Want + to V: muốn làm gì They learn English because they want to speak to their foreign friends. (Họ học tiếng Anh vì họ muốn nói chuyện với những người bạn nước ngoài.) C. READING Read and answer the questions. (Đọc và trả lời những câu hỏi.) Last Sunday, Lan didn’t go to school, but she went to her friend’s birthday party. She got up early in the morning, went to the shop, and bought some gifts and flowers. Then, she went to her friend’s house. At the party, she ate a lot of cakes and drank soft drink. All her friends were there too. They played many games such as hide – and – seek, skipping rope and cards. They were very happy and enjoyed themselves a lot. Finally, the party came to an end. They said goodbye to each other and went home late in the evening. Tạm dịch: Chủ nhật tuần trước, Lan không đi học mà đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn. Cô ấy dậy sớm vào buổi sáng, đi đến cửa hàng, mua vài món quà và hoa. Sau đó, cô đến nhà bạn mình. Trong bữa tiệc, cô ăn rất nhiều bánh ngọt và uống nước ngọt. Tất cả bạn bè của cô ấy cũng ở đó. Họ chơi nhiều trò chơi như trốn tìm, nhảy dây và bài. Họ đã rất vui vẻ và tự tận hưởng bữa tiệc rất nhiều. Cuối cùng, bữa tiệc cũng đến lúc tàn. Họ tạm biệt nhau và về nhà vào buổi tối muộn. 1. Where did Lan go last Sunday? (Lan đã đi dâu vào Chủ Nhật tuần trước.) => She went to her friend’s birthday party/her friend’s house. (Cô ấy đã đến bữa tiệc sinh nhật của một người bạn/nhà một người bạn của cô ấy.) DeThi.edu.vn
 7. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 2 Q.1 Q.2 Q.3 Q.4 Q.5 Q.6 Q.7 Q.8 Q.9 Q.10 Total Marks PART I: LISTENING (20 minutes) Question 1: Listen and number (1pt) 1 Question 2: Listen and match (1pt) a. 1.A: Should he play with the lighter? B: No, he shouldn’t. Because he may get a burn. b. 2. A: What shouldn’t he do? B: He shouldn’t play with the knife. Because he may get a cut. c. 3. A: What shouldn’t he play with? B: He shouldn’t play with the cat because it may scratch his face. d. 4. A: Why shouldn’t he go barefoot? B: Because he may get a bad cut. e. 5. They shouldn’t jump into the river because they may drown. Question 3: Listen and tick Yes or No (1pt) Yes No 1. Does Mai do morning exercise? √ 2. Does she brush your teeth twice a day? 3. Does she eat fast food every day? 4. Does she always wash her hands before meals? 5. Does she play computer games every day? Question 4: Listen and tick (1pt) DeThi.edu.vn
 8. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn a.The tortoise won the race. c.There will be a hi-fi stereo. b.The hare won the race. d. There will be a fridge to keep fresh food. Question 7: Look and reorder to make the correct sentences (1pt) a.Peter/a/ shouldn’t/stomachache,/ has got/ cold/ drink/ water./so/ he => Peter has got a stomachache, so he shouldn’t drink cold water. b. use/ must/ to/ zebra crossing/ the street/. / We/ the/ cross/ => c. takes/ two hours/ about/ to get/ their hometown /. / It / them => d. next to/ the post office /. / The/ is/ cinema => e. They/ cross/ a / never/ busy street/./ => . Question 8: Look, read and tick Yes/ No (1pt) How to stay healthy Yes No DeThi.edu.vn
 9. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn *Answer key: I. Listening: Question 1: Listen and number (1pt) 1. A: What’s the matter with Minh? B: He has got a toothache. 2. A: What’s the matter with Bin? B: He has got a stomachache. 3. A: What’s the matter with Bo? B: He has got a backache. 4. A: What’s the matter with Linh? B: She has got a sore eye. 5. A: What’s the matter with Tim? B: He has got a cold. 1. a 2. c 3. d 4. b 5. e Question 2: Listen and match (1pt) 1. A: Should he play with the lighter? B: No, he shouldn’t. Because he may get a burn. 2. A: What shouldn’t he do? B: He shouldn’t play with the knife. Because he may get a cut. 3. A: What shouldn’t he play with? B: He shouldn’t play with the cat because it may scratch his face. 4. A: Why shouldn’t he go barefoot? B: Because he may get a bad cut. 5. They shouldn’t jump into the river because they may drown. 1.b 2.c 3.d 4.e 5.a Question 3: Listen and write Yes or No (1pt) Mai is a good student. So she always gets up early and does morning exercise. Then she takes a shower. After that, she brushes her teeth, has breakfast and goes to school. She always brushes her teeth twice a day. She never eats fast food because it is not good for her health. She always washes her hands before meals. She sometimes plays computer games. She does not play every day. 1. Yes 2. Yes 3. No 4. Yes 5. No Question 4: Listen and tick (1pt) 1. A: What shouldn’t the girl do? B: She shouldn’t touch the hot tea pot because she may get a burn. 2. A: What shouldn’t the children do? B: They shouldn’t swim in the river because they may drown. 3. A: What story does she like? B: She likes animal story “The clever fox and the crow”. 4. A: What is the matter with him? B: He has got a toothache. DeThi.edu.vn
 10. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 3 PART 1 – LISTENING I. LISTEN AND TICK () THE CORRECT PICTURE: (1pt) E.g.:  1. 2. 3. 4. II. LISTEN AND TICK () TRUE OR FALSE: (0.75 pt) True False E.g.: It’s sunny.  DeThi.edu.vn
 11. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn III. READ THE TEXT AND WRITE THE ANSWERS FOR THESE QUESTIONS: (1 pt) E.g.: What’s Harry wearing? He’s wearing a scarf and a hat. 1. What’s Harry doing? He’s to Ben. 2. What’s Ben wearing? He’s wearing .and a 3. What’s Anna doing? She’s 4. What’s Polly wearing? . PART 3 – WRITING I. FILL IN EACH BLANK WITH ONE CORRECT WORD FROM THE LIST: (1.25 pts) sad - friends - grass - real - fairground - water - fields Suzy is a fairground horse (0). She (1) round and round every day with her (2), the red horse and the blue horse. But Suzy isn't happy. She wants to run in the (3). She wants to eat the green (4). She wants to be a (5) horse. II. LOOK AT THE PICTURES AND COMPLETE THE SENTENCES: (1.25 pts) E.g.: They were happy. 1. He was 2. There were some . DeThi.edu.vn
 12. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn ANSWER KEY 2nd SEMESTER TEST – GRADE 5 PART 1 – LISTENING (2.5 pts) I. LISTEN AND TICK THE CORRECT PICTURE (1 pt): 1. Sink 2. Children 3. 9:45 4. The band – playing music Tape script: 1. Sink 2. There were some children. 3. What time is it? - It's quarter to ten. 4. Look at the band. They are playing music. (0.25 pt for each correct answer) II. LISTEN AND TICK TRUE OR FALSE: (0.75 pt) 1. True 2. True 3. False Tape script: 1. Suzy is very, very happy. 2. Look at the baby. It's you, Milly. Everyone is singing and talking. And you're sleeping. 3. Here is the weather at nine o'clock. It's rainy. Don't forget your umbrella and your raincoat. Don't get wet! III.LISTEN AND COMPLETE: (0.75 pt) 1. Photo 2. Guests 3. Invitations Tape script: 1. Look at this photo. I am with my mum and aunt, Lola. 2. Look at this picture. All the guests are talking and laughing. 3. Look at this. We all like the yellow invitations with purple letters on it. PART 2 – READING (2.5 pts) I. READ AND WRITE THE NAME UNDER THE PICTURES: (0.75 pt) 2. Harry 3. Anna 4. Ben (0.25 pt for each correct answer) II. READ THE TEXT AGAIN AND WRITE “YES” OR “NO”: (0.75 pt) 1. YES 2. YES 3. NO DeThi.edu.vn
 13. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 4 PART I. LISTENING Question 1: Listen and tick (1pt) Question 2: Listen and number (1pt) DeThi.edu.vn
 14. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn Question 5: Read and choose the best answer. (1pt) Hello, My name’s Nguyen. I live in the capital of Vietnam. It’s has a lot of people and high buildings. It’s noisy, but I enjoy living here because life is exciting. In summer, I don’t go to school so I often come to my hometown to stay with my grandmother in Ha Nam. It’s much quieter than Ha Noi. There are not so many people there. Things are cheaper. I like Ha Nam because the people are vary friendly. 1. Where does Nguyen live? A. Hanoi B. Ha Nam C. Vietnam 2. Where does she go for summer holiday? A. Hanoi B. Ha Nam C. Vietnam 3. Why does she enjoy living in Hanoi?- Because it’s___. A. Comfortable B. exciting C. Peaceful 4. Which is quieter, Hanoi or Ha Nam? A. Hanoi is B. Ha Nam is C. both of them Question 6: Read and fill each blank a suitable word. (1pt) Hi, I’m Tom. In my free time, I often (1)___ with my friends because I like sports (thể thao) very much. My father likes sports, too. He (2)___ twice a week. My mother doesn’t like sports, she likes shopping. She often (3)___ at weekend. And my sister likes music. She (4)___ every day. Question 7: Write the correct words with pictorial hints. DeThi.edu.vn
 15. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn ĐÁP ÁN Q. 1: 1. B 2. B 3.C 4. B Q.2 1. b 2. a 3. d 4. a Q.3 1. a 2. d 3. c 4. b Q.4 1. island 2. watermelon 3. drink 4. go back Q. 5 1. A 2. B 3. B 4. B Q. 6 1. Play 2. plays 3. go shopping/ shops 4. listens/ listens to music Q. 7 1. Police 2. Cloudy 3. Pagoda 4. Chocolate Q. 8: 1. Where is my bookshop? 2. How many seasons are there in Viet Nam? 3. The pharmacy is next to the theatre. 4. Don’t touch the stove. DeThi.edu.vn
 16. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn B. It’s milk. C. It’s mineral water. 1. A. I’d like some milk. B. I like to eat. C. I’d like some noodles. 2. A. I like to drink. B. I’d like some lemonade. C. I’d like some chicken. 3. A. Three. B. Three, please. C. Three glasses. 4. A. Two grams. B. Two pieces. C. Two glasses. 5. A. Three bowls. B. Three glasses. C. Three bottles. Task 3. Listen and tick the correct pictures. There is one example. Example: What is he doing with the knife? DeThi.edu.vn
 17. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn 4. What may happen to him? A. B. B. 5. What shouldn’t he do? A. B. C. Task 4. Listen and write R for Right or W for Wrong. There is one example (0). 0. Hoa lives in a big town. ___W___ 1. There are two seasons in her town. ___ 2. Her favourite season is summer. ___ 3. It is usually rainy and windy in summer. ___ 4. She often travels with her parents. ___ 5. She would like to visit Ha Long Bay. ___ II. READING Task 1. Look and write the correct words. There is one example. Market/ bridge/ pagoda/ park/ island/ theatre DeThi.edu.vn
 18. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn Task 3. Read and number the sentences in the correct order. The conversation begins with 0. A Mai: Which place would you like to visit, Thao Cam Vien or Ben Thanh Market? B Mai: You can walk there for twenty minutes. It’s not far from here. C Tony: I’d like to visit Thao Cam Vien. How can I get there? 0. D Mai: Where are you going this Sunday, Tony? E Tony: Really? Thank you, Mai. F Tony: I’m going to the city centre. Task 4. Read and fill each gap with one word from the box. Write the word next to the number. There is one word that you do not need. There is one example (0). City/ supermarket/ river/ plane/ boats/ fine/ markets Can Tho is a big (0) city in the South of Viet Nam. People often go there by coach or by (1) ___. Can Tho Bridge is a beautiful place to look down the wide and long (2) ___ and the landscape on the banks. There are beautiful floating (3) ___on the rivers in Can Tho. People sell fruits, vegetables, meat or fish from their (4) ___. Can Tho is a beautiful city, and the weather is always (5) ___. In the rainy season, it can be quite wet. III. WRITING Task 1. Look at the pictures and the example. Read the story and write the word(s) for each gap. There is one example (0). 0. 1. 2. DeThi.edu.vn
 19. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn ___. 5. a/ I/ bad/ have/ cough ___. Task 3. Read the questions. Write about your city or village. There is one example (0). 0. What is your name? 1. Where do you live? 2. What is your city/village like? 3. How many seasons are there in your city/village? 4. What are they like? 5. What do you think of the life in you city/village? Hi. My name is (0) X. I live in (1) ___. It is (2) ___. There are (3) ___. (4) ___. I think (5) ___. IV. SPEAKING Task 1. Interviewing Task Teacher does Teacher says this: Minimum Back-up questions: 1 this: response expected from Student: DeThi.edu.vn
 20. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn Tas Teacher does Teacher says Minimum Back-up questions: k 2 this: this: response expected from DeThi.edu.vn
 21. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn Now show me Why shoudn’t you drink too card number 4 much soft drink? again. Should you drink too much Coca- Cola? Look at cards What can you see in card number 5 and 6. number 5?/in card number 6? Is it sunny today? Do you think What is the that it will be rainny tomorrow? weather like What’s your favourite season? today? What What is the weather like in this will the weather season? What kind of sport do be like you often play in this season? tomorrow? Task 3. Describing a picture DeThi.edu.vn
 22. Bộ 5 Đề thi tiếng Anh Lớp 5 cuối Học kì 2 (Có File nghe + Đáp án) - DeThi.edu.vn And how about tomorrow? What will the weather be like tomorrow? ĐÁP ÁN I. LISTENING Task 1. Listen and match. There is one example (0). Key: 1. F 2. A 3. B 4. D 5. C Task 2. Listen and tick A, B or C. There is one example. Key: 1. C 2. B 3. A 4. C 5. A Task 3. Listen and tick the correct pictures. There is one example. Key: 1. A 2. C 3. C 4. A 5. B Task 4. Listen and write R for Right or W for Wrong. There is one example (0). Key: 1W 2R 3W 4W 5R II. READING Task 1. Look and write the correct words. There is one example. Key: 1. market 2. island 3. park 4. pagoda 5. theatre Task 2. Read and tick True or False. There is one example (0). DeThi.edu.vn