Bộ đề kiểm tra học kì I môn Mĩ thuật Lớp 9 - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Tân Quang

doc 12 trang thaodu 5550
Bạn đang xem tài liệu "Bộ đề kiểm tra học kì I môn Mĩ thuật Lớp 9 - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Tân Quang", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docbo_de_kiem_tra_mon_mi_thuat_lop_9_nam_hoc_2019_2020_truong_t.doc

Nội dung text: Bộ đề kiểm tra học kì I môn Mĩ thuật Lớp 9 - Năm học 2019-2020 - Trường THCS Tân Quang

  1. PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 1 TRƯỜNG THCS TÂN QUANG MÔN: MĨ THUẬT , Lớp : 9 Thời gian: 15 phút không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC: Hãy chọn đáp án đúng nhất cho câu hỏi sau: Câu 1: Kinh đô Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới vào năm: A. 1992 B. 1993 C. 1994 D. 1995 Câu 2: Kiến trúc kinh đô Huế là công trình có: A. Qui mô to lớn, xây dựng theo quan điểm của triều đình và theo sở thích của các vị vua B. Qui mô nhỏ, xây dựng theo sở thích của các vị vua C. Không có đáp án nào Câu 3:Tập tranh” Bách khoa thư văn hóa vật chất của Việt Nam” có: A. 600 trang với hơn 4000 bức vẽ B. 500 trang với hơn 4000 bức vẽ C. 700 trang với hơn 4000 bức vẽ D. 800 trang với hơn 4000 bức vẽ
  2. PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TRƯỜNG THCS TÂN QUANG SỐ 1 MÔN: MĨ THUẬT , Lớp : 9 Thời gian: 15 phút không kể thời gian giao đề Loại đạt: Câu 1: B Câu 2: A Câu 3: C Loại chưa đạt: Trả lời sai hoặc không có câu trả lời
  3. PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT SỐ 2 TRƯỜNG THCS TÂN QUANG MÔN: MĨ THUẬT , Lớp : 9 Thời gian: 15 phút không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC: Em hãy nêu cách tạo dáng và trang trí thời trang trên sản phẩm là áo
  4. PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT TRƯỜNG THCS TÂN QUANG SỐ 2 MÔN: MĨ THUẬT , Lớp : 9 Thời gian: 15 phút không kể thời gian giao đề Loại đạt: HS nêu được 1. Tạo dáng áo: Bước 1: Tìm hình dáng chung ( thường là hình chữ nhật đứng) Bước 2: Kẻ trục, tìm các bộ phận của áo ( cố, tay, thân ) Bước 3: Vẽ hoàn thiện hình dáng áo 2. Trang trí: Bước 1: Tìm các mảng họa tiết to, nhỏ Bước 3: Tìm chon và vẽ họa tiết Bước 3 : Vẽ màu Loại chưa đat: Không thể hiện được bài vẽ Hoặc chỉ vẽ được dáng áo
  5. PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 1 TRƯỜNG THCS TÂN QUANG MÔN: MĨ THUẬT , Lớp : 9 Thời gian: 45phút không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC: Em hãy vẽ một bức tranh đề tài phong cảnh quê hương , khổ giấy A4
  6. PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45PHÚT TRƯỜNG THCS TÂN QUANG SỐ 1 MÔN: MĨ THUẬT , Lớp : 9 Thời gian: 45phút không kể thời gian giao đề Biểu Câu Nội dung điểm - Làm tốt yêu cầu của đề bài , có ý tưởng độc đáo , màu sắc hài hòa có gam màu .bố cục đẹp chặt Đ chẽ cân đối hài hòa có chính phụ . - Trong bài vẽ thể hiện được tình cảm trong bài . - Là những bài chưa hoàn thiện cả về màu và về CĐ hình sai về bố cục , sai yêu cầu đề bài .
  7. PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT SỐ 2 TRƯỜNG THCS TÂN QUANG MÔN: MĨ THUẬT , Lớp : 9 Thời gian: 45phút không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC Em hãy vẽ một bức tranh đề tài lễ hội trên khổ giấy A4
  8. PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 45PHÚT TRƯỜNG THCS TÂN QUANG SỐ 2 MÔN: MĨ THUẬT , Lớp : 9 Thời gian: 45phút không kể thời gian giao đề Biểu Câu Nội dung điểm - Làm tốt yêu cầu của đề bài , có ý tưởng độc đáo , màu sắc hài hòa có gam màu .bố cục đẹp chặt Đ chẽ cân đối hài hòa có chính phụ . - Trong bài vẽ thể hiện được tình cảm trong bài . - Là những bài chưa hoàn thiện cả về màu và về CĐ hình sai về bố cục , sai yêu cầu đề bài .
  9. PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SỐ 1 TRƯỜNG THCS TÂN QUANG MÔN: MĨ THUẬT , Lớp : 9 Thời gian: 45phút không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC: Em hãy vẽ một bức tranh đề tài tự chọn trên khổ giấy A4
  10. PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS TÂN QUANG SỐ 1 MÔN: MĨ THUẬT , Lớp : 9 Thời gian: 45phút không kể thời gian giao đề Biểu Câu Nội dung điểm - Làm tốt yêu cầu của đề bài , có ý tưởng độc đáo , màu sắc hài hòa có gam màu .bố cục đẹp chặt Đ chẽ cân đối hài hòa có chính phụ . - Trong bài vẽ thể hiện được tình cảm trong bài . - Là những bài chưa hoàn thiện cả về màu và về CĐ hình sai về bố cục , sai yêu cầu đề bài .
  11. PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I SỐ 2 TRƯỜNG THCS TÂN QUANG MÔN: MĨ THUẬT , Lớp : 9 Thời gian: 45phút không kể thời gian giao đề ĐỀ CHÍNH THỨC: Phần 1: Chọn đáp án đúng Câu 1: Cách phóng tranh ảnh có: 1 cách 2 cách 3 cách 4 cách Câu 2: Kinh đô Huế thuộc kiến trúc của triều đại nào? A . Lê B. Trần C. Nguyễn D. Lý Phần 2: Em hãy vẽ một bức tranh đề tài tự chọn trên khổ giấy A4
  12. PHÒNG GD&ĐT LỤC NGẠN ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I TRƯỜNG THCS TÂN QUANG SỐ 2 MÔN: MĨ THUẬT , Lớp : 9 Thời gian: 45phút không kể thời gian giao đề ĐÁP ÁN –BIỂU ĐIỂM Loại đạt: Phần 1: Câu 1: Đáp án B Câu 2: Đáp án C Phần 2: Bµi thÓ hiÖn ®óng néi dung ®Ò tµi, cã c¸ch t×m h×nh ¶nh ®éc ®¸o, s¸ng t¹o, biÕt sắp xếp bè côc, n¾m ch¾c c¸c thao t¸c tiÕn hµnh, cã mµu s¾c ®Ñp, trong s¸ng, hµi hoµ cã ®Ëm nh¹t, xa , gÇn tèt. ThÓ hiÖn ®îc mét néi dung trong ®Ò tµi, cã kh¶ n¨ng sắp xếp h×nh ¶nh vµ kÕt hîp gi÷a h×nh ¶nh víi luËt xa gÇn, h×nh ¶nh tù nhiªn kh«ng sao chÐp, tuy nhiªn mµu s¾c cßn cha t¹o ®iÓm nhÊn gi÷a m¶ng ®Ëm, nh¹t. Loại chưa đat: Phần 1: Không có câu trả lời hoặc trả lời sai Phần 2: Kh«ng thÓ hoµn thµnh bµi theo néi dung T×m h×nh ¶nh vµ sắp xếp h×nh ¶nh lén xén, kh«ng cã träng t©m, cha râ néi dung thÓ hiÖn.ý thøc lµm bµi thiÕu tËp trung