Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án)

docx 182 trang Đình Phong 12/11/2023 5792
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docxbo_24_ma_de_thi_hoa_hoc_thpt_quoc_gia_2023_co_dap_an.docx

Nội dung text: Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án)

 1. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn DeThi.edu.vn
 2. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 201 Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Công thức của metyl axetat là A. CH3COOC2H5. C. CH3COOCH3 B. HCOOC2H5. D. HCOOCH3 Câu 42: Axit axetic có công thức là A. CH3CH2OH. C. CH3COOH. B. HCOOH. D. CH3CHO. Câu 43: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ? A. HCl C. NaOH B. Ba(OH)2 D. NaCl Câu 44: Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu? A. CaCl2. C. HNO3 B. HCl. D. Na3PO4. Câu 45: NaHCO3 được dùng làm bột nở, thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Tên của NaHCO3 là: A. natri hiđrocacbonat C. natri clorua B. natri sunfat D. natri cacbonat Câu 46: Mặt trái của "hiệu ứng nhà kính" là gây ra sự khác thường về khí hậu, gây hạn hán, lũ lựt, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cuộc sống con người. Khí chủ yếu gây ra hiện tượng này là A. CO2. C. CO. B. NH3. D. H2 S. Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn bột sắt trong khí clo dư, thu được hợp chất trong đó sắt có số oxi hóa là A. +2 C. -2 . B. -3 . D. +3 . Câu 48: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng? A. Cu. C. Al. B. Hg. D. Ag. Câu 49: Hợp chất Cr(OH)3 có tên là DeThi.edu.vn
 3. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. crom(III) hiđroxit C. crom(II) oxit B. crom(II) hiđroxit D. crom(III) oxit Câu 50: Trong cùng điều kiện, ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất? A. K+ B. Al3+ C. Cu2+ D. Mg2+ Câu 51: Al(OH)3 tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh raAlCl3 ? A. HCl. C. Na2SO4 B. NaOH. D. H2SO4. Câu 52: Chất nào sau đây thuộc loại tripeptit? A. Glucozo. B. Saccarozo. C. Gly-Ala. D. Gly-Ala-Gly. Câu 53: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là A. 6 C. 12. B. 5. D. 10 . Câu 54: Kim loại Fe được điều chế trực tiếp từ Fe2O3 băng phương pháp: A. thủy luyện. C. nhiệt luyện B. điện phân dung dịch. D. điện phân nóng chảy. Câu 55: Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương. Công thức của thạch cao nung là A. CaSO4.H2O C. CaCO3. B. CaSO4 ⋅ 2H2O. D. Ca(OH)2. Câu 56: Hợp chất C2H5NHC2H5 có tên là: A. etylmetylamin C. propylamin. B. đimetylamin D. đietylamin Câu 57: Thủy phân hoàn toàn triglixerit trong dung dịch NaOH thu được C17H35COONa và C3H5 (OH)3. Công thức của X là A. (C15H31COO)3C3H5 C. (C17H35COO)3C3H5 B. (C17H31COO)3C3H5 D. (C17H33COO)3C3H5. Câu 58: Poli(vinyl clorua) được điều chế trực tiếp từ monome nào sau đây? A. CH2 = CH ― CN. B. CH2 = CH2 C. CH2 = CH ― CH = CH2 D. CH2 = CH ― Cl Câu 59: Nhỏ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chất nào sau đây thu được kết tủa keo, màu trắng? A. FeCl3. C. BaCl2. B. NaCl. D. AlCl3. DeThi.edu.vn
 4. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 60: Khí tạo thành khi cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là A. H2. C. O2. B. SO2. D. H2 S. Câu 61: Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dur) thu được dung dịch X. Thêm tiếp NaOH dư vào X, thu được kết tủa Y. Công thức của Y là A. Fe(OH)2. C. Fe(OH)3. B. Fe2(SO4)3. D. FeSO4. Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam este X, thu được 0,6 molCO2 và 0,6 molH2O. Công thức phân tử của X là A. C3H6O2. C. C3H4O2 B. C4H8O2. D. C2H4O2. Câu 63: Phát biểu nào sau đây sai? A. Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ. B. Glucozo có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. C. Xenlulozơ và tinh bột đều thuộc loại polisaccarit. D. Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh. Câu 64: Cho các polime sau: polibutađien, poli(metyl metacrylat), poliacrilonitrin, nilon-6,6. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là A. 3. C. 4 . B. 2. D. 1. Câu 65 : Thực hiện phản ứng este hóa giữa HOOC ― COOH với hỗn hợp CH3OH và C2H5OH thu được tối đa bao nhiêu este hai chức? A. 3. C. 2 . B. 1. D. 4. Câu 66: Cho m gam bột Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được 9,6 gam kim loại Cu . Giá trị của m là A. 8,4. C. 11,2 . B. 5,6 D. 9,8 . Câu 67: Từ mkg mùn cưa chứa 50% xenlulozơ (còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được 80 kg glucozo với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là A. 180 . C. 360 . B. 162. D. 720 . Câu 68: Khối lượng metylamin cần để tác dụng vừa đủ với 0,01 molHCllà A. 0,90 gam. B. 0,31 gam. DeThi.edu.vn
 5. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn C. 0,62 gam. D. 0,45 gam. Câu 69: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Nước vôi trong là dung dịch Ca(OH)2. B. Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nhiệt phân Al2O3. C. Điện phân dung dịch NaCl thu đ̛ược kim loại Na ở anot. D. Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường. Câu 70: Oxi hóa hoàn toàn 11,5 gam hỗn hợp (gồm Mg,Al và Zn ) bằng O2, thu được 17,1 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ Vml dung dịch HCl2M. Giá trị của V là A. 150 . C. 350 . B. 300 . D. 175. Câu 71: Cho các phát biểu sau: (a) Ala-Gly có phản ứng màu biure. (b) Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức. (c) Axit 6-aminohexanoic là nguyên liệu để sản xuât tơ nilon-6. (d) Thực hiện phản ứng trùng ngưng các amino axit đều thu được peptit. (đ) Thành phần của bột ngọt (mì chính) chỉ chứa các nguyên tố C,H,Na và O. Số phát biểu đúng là A. 3. C. 4 B. 2 . D. 1 . Câu 72: Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho một đinh sắt đã cạo sạch gì vào ống nghiệm. Bước 2: Thêm tiếp vào ống nghiệm 4 ― 5ml dung dịch H2SO4 loãng. Bước 3: Lấy đinh sắt ra rồi nhỏ dần từng giọt dung dịch K2Cr2O7 trong H2SO4 loãng vào ống nghiệm và lắc đều. Cho các phát biểu sau: (a) Trong bước 2, không xuất hiện bọt khí. (b) Trong bước 2 , kim loại sắt bị khử thành hợp chất sắt(III). (c) Trong bước 3 , hợp chất sắt(II) bị oxi hóa thành hợp chất sắt(III). (d) Trong bước 3, hợp chất crom(VI) bị khử thành hợp chất crom(III). (đ) Ở bước 2 nếu thay dung dịch H2SO4 loãng bằng dung dịch HCl thì có xuất hiê̂n bot kh. Số phát biểu đúng là A. 2. C. 3. B. 4. D. 1 DeThi.edu.vn
 6. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 73: Cho 19,5 gam hỗn hợp Al và kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 0,6 mol hỗn hợp B (gồm NO và NO2 ) có tỉ khối so với H2 bằng 19 . Cô cạn X thu được m gam hỗn hợp muối Y. Nung Y đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z và hỗ hợ E gồm khi và hơi. Cho toàn bộ E vào 300 gam nước, không có khí thoát ra và dung dịch thu được chỉ chứa một chất tan có nồng đô 17,598% Giá trị của m gầm mhất với giá trị nào sau đây? A. 95,1 C. 158,7 . B. 159,9 . D. 103,5 . Câu 74: Cho hơi nước đi qua than nung đỏ, thu được 0,735 mol hỗn hợp khí X (gồm CO,CO2 và H2 ). Cho toàn bộ X tác dung hết với CuO (du, nung nóng) thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dur) thu được 0,57 molSO2 (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm thể tích của khí CO trong X là A. 61,22%. C. 20,41%. B. 22,45%. D. 16,33%. Câu 75: Hỗn hợp E gồm hai hiđrocacbon mạch hở X,Y với MX < MY < 80. Cho 0,1 mol E, có khối lượng 4,7 gam, vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 22,89 gam hỗn hợp kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Y trong E là A. 25,53%. C. 38,72%. B. 31,91%. D. 74,47% Câu 76: Phân tích nguyên tố hợp chất hữu cơ mạch hở E cho kết quả phần trăm khối lượng cacbon, hiđ̛ro, oxi lần lượt là 40,68%;5,08%;54,24%. Phương pháp phân tích phổ khối lương (phổ MS) cho biết E có phân tự khối bằng 118 . Từ E thực hiện sơ đồ các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol: t∘ (1) E + 2NaOH⟶X + Y + Z (2) X + HCl⟶F + NaCl (3) Y + HCl⟶T + NaCl Biết: Z là ancol đơn chức; F và T là các hợp chất hữu cơ; MF < MT. Phát biểu nào sau đây sai? A. Chất T thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức. B. Chất F có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. C. Trong Y, số nguyên tử cacbon bằng sổ nguyên tử oxi. D. Nhiệt độ sôi của 푍 thấp hơn nhiệt độ sôi của etanol. Câu 77: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X,Y,Z (chỉ chứa chức este) đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó: X đơn chức, Y hai chức, Z ba chức. Đốt cháy m gam E trong O2 dư, thu được 0,44 molCO2 và 0,352 mol2O. Mặt khác, cho m gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp F gồm các ancol và 12,224 gam hỗn hợp muối khan T. Đốt cháy toàn bộ T thu được Na2 CO3,0,212 molCO và 0,204 molH2O. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các muối trong T dều không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng của Z trong E là A. 10,91%. C. 8,70%. B. 64,31%. D. 80,38%. DeThi.edu.vn
 7. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 78: Cho các phát biểu sau: (a) Hỗn hợp tecmit được dùng để hàn đường ray. (b) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo. (c) Nhôm là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất. (d) Kim loại Al có màu trắng bạc, nhẹ̣, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. (đ) Trong công nghiệp, quặng boxit được dùng làm nguyên liệu để sản xuất nhôm. Số phát biểu đúng là A. 4. C. 5 . B. 2. D. 3 . Câu 79: Cho m gam hỗn hợp X (gồm Na,Na2O,Ba và BaO ) vào H2O dư, thu được dung dịch Y và 0,06 mol H2. Sục từ từ đến hết 0,12 molCO2 vào Y, thu được dung dịch Z và kêt tủa BaCO3. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa BaCO3(amol) vào số mol CO2( b mol) được biểu diễn theo đồ thị bên. Cho từ từ đến hết 푍 vào 30ml dung dịch HCl1M, thu được 0,02 mol CO2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 8,24. C. 8,88 . B. 5,00 D. 7,64. Câu 80: Poli(etylen terephtalat) (viết tắt là PET) là một polime được điều chế từ axit terephtalic và etylen glicol. PET được sử dụng để sản xuất tơ, chai đựng nước uống, hộp đựng thực phẩm. Để thuận lợi cho việc nhận biết, sử dụng và tái chế thì các đồ nhựa làm từ vật liệu chứa PET thường được in kí hiệu như hình bên. Cho các phát biểu sau: (a) PET thuộc loại polieste. (b) Tơ được chế tạo từ PET thuộc loại tơ tổng hợp. (c) Trong một mắt xích PET, phần trăm khối lượng cacbon là 62,5%. (d) Phản ứng tổng hợp PET từ axit terephtalic và etylen glicol thuộc loại phản ứng trùng hợp. DeThi.edu.vn
 8. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn (đ) Trong dung dịch, etylen glicol phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Số phát biểu đủng là A. 2 . C. 5 . B. 3 . D. 4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 202 Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyền sang màu đỏ? A. HCl. C. NaOH. B. NaCl. D. Ba(OH)2. Câu 42: Axit axetic có công thức là A. CH3CH2OH C. CH3CHO B. HCOOH D. CH3COOH Câu 43: Al(OH)3 tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh raAlCl3 ? A. Na2SO4. C. HCl. B. H2SO4. D. NaOH Câu 44: Số nguyên tử cachon trong phân tử saccarozơ là A. 6 C. 5 B. 10 D. 12 Câu 45: Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu? A. HNO3. B. HCl. C. Na3PO4. D. CaCl2. Câu 46: Mặt trái của "hiệu ứng nhà kính" là gây ra sự khác thường về khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cuộc sống con người. Khí chủ yểu gây ra hiện tượng này là A. NH3. C. CO. B. H2 S. D. CO2 Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn bột sắt trong khi clo dư, thu được hợp chất trong đó sắt có số oxi hóa là A. -3 B + 2 DeThi.edu.vn
 9. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn C. -2 . D. +3 . Câu 48: Công thức của metyl axetat là A. HCOOCH3. C. CH3COOC2H5 B. HCOOC2H5. D. CH3COOCH3 Câu 49: Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương. Công thức của thạch cao nung là A. CaSO4 ⋅ H2O. C. CaSO4 ⋅ 2H2O. B. CaCO3 D. Ca(OH)2 Câu 50: Kim loại Fe được điều chế trực tiếp từ Fe2O3 bằng phương pháp A. điện phân dung dịch. C. nhiệt luyện. B. điện phân nóng chảy. D. thủy luyện. Câu 51: Nhỏ dung dịch NH3 đển dư vào dung dịch chất nào sau đây thu được kết tủa keo, màu trắng? A. AlCl3. D. NaCl. C. FeCl3. B. BaCl2. Câu 52: Chất nào sau đây thuộc loại tripeptit? A. Gly-Ala. C. Gly-Ala-Gly. B. Saccarozo. D. Glucozo. Câu 53: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được C17H35COONa và C3H5 (OH)3. Công thức của X là A. (C15H31COO)3C3H5. C. (C17H31COO)3C3H5. B. (C17H35COO)3C3H5. D. (C17H33COO)3C3 Câu 54: Hợp chất C2H5NHC2H5 có tên là A. propylamin C. etylmetylamin. B. đimetylamin D. đietylamin. Câu 55: Khí tạo thành khi cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là A. O2. C. H2 S. B. SO2. D. H2. Câu 56: Trong cùng điều kiện, ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Cu2+. C. K+. B. Al3+ D. Mg2+. Câu 57: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng? A. Cu. C. Al. B. Ag. D. Hg. Câu 58: Poli(vinyl clorua) được điều chế trực tiếp từ monome nào sau đây? DeThi.edu.vn
 10. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. CH2 = CH ― CH = CH2 C. CH2 = CH ― CN. B. CH2 = CH ― Cl. D. CH2 = CH2. Câu 59: NaHCO3 được dùng làm bột nở, thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Tên của NaHCO3 là A. natri sunfat B. natri clorua C. natri hiđrocacbonat D. natri cacbonat Câu 60: Hợp chất Cr(OH)3 có tên là A. crom(III) hidroxit. C. crom(II) oxit B. crom(III) oxit. D. crom(II) hiđroxit. Câu 61: Phát biểu nào sau đây sai? A. Xenlulozơ và tỉnh bột đều thuộc loại polisaccarit. B. Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh. C. Thủy phân saccarozơ chì thu được glucozó. D. Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Câu 62: Từ m kg mùn cưa chứa 50% xenlulozơ (còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được 80 kg glucozo với hiêuu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là A. 180. C. 720 . B. 360 . D. 162. X, thu được kết tủa Y. Công thức của Y là A. Fe2(SO4)3. B. Fe(OH)2. C. Fe(OH)3. D. FeSO4 Câu 64: Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam este X, thu được 0,6 molCO2 và 0,6 molH2O. Công thức phân tử của X là A. C3H6O2. C. C2H4O2. B. C3H4O2. D. C4H8O2. Câu 65: Thực hiện phản ứng este hóa giữa HOOC ― COOH với hỗn hợp CH3OH và C2H5OH thu được tối đa bao nhiêu este hai chức? A. 4 C. 3 . B. 2. D. 1. DeThi.edu.vn
 11. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 66: Oxi hóa hoàn toàn 11,5 gam hỗn hợ X (gồm Mg,Al và Zn ) bằng O2, thu được 17,1 gam hỗn hợp Y gồm các oxit Để hòa tan hết Y cần vừa đủ Vml dung dich HCl2M. Giá trị của V A. 300 . C. 150 . B. 175. D. 350 . Câu 67: Cho m gam bột Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được 9,6 gam kim loại Cu . Giá trị của m là A. 9,8 . C. 5,6 . B. 8,4 . D. 11,2 . Câu 68: Khối lượng metylamin cần để tác dụng vừa đủ với 0,01 molHCl là A. 0,62 gam. B. 0,31 gam. C. 0,45 gam. D. 0,90 gam. Câu 69: Cho các polime sau: polibutađien, poli(metyl metacrylat), poliacrilonitrin, nilon-6,6. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là A. 1 . C. 2 B. 3 D. 4. Câu 70: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường. B. Nước vôi trong là dung dịch Ca(OH)2. C. Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nhiệt phân Al2O3. D. Điện phân dung dịch NaCl thu được kim loại Na ở anot. Cầu 71: Cho các phát biểu sau: (a) Axit glutamic có tính chất lưỡng tính. (b) Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức. (c) Trong phân tử protein luôn chứa liên kết peptit. (d) Thực hiện phản ứng trùng ngưng các amino axit đều thu được peptit. (đ) Thành phần nguyên tố của bột ngọt (mì chính) chỉ gồm C,H,Na và O. Số phát biểu sai là A. 3 . C. 4 B. 1. D. 2 . Câu 72: Phân tích nguyên tố hợp chất hữu cơ mạch hở E cho kết quả phần trăm khối lượng cacbon iđro, oxi lần lượt là 40,68%;5,08%;54,24%. Phương pháp phân tích phổ khối lượng (phổ MS) cho biết E có phân tử khối bằng 118 . Từ E thực hiện sơ đồ các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol: t∘ (1) E + 2NaOH⟶X + Y + Z (2) X + HCl⟶F + NaCl (3) Y + HCl⟶T + NaCl Biết: Z là ancol đơn chức; F và T là các hợp chất hữu cơ; MF < MT. DeThi.edu.vn
 12. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Phát biểu nào sau đây sai? A. Chất F không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. B. Trong Y, số nguyên tử hiđ̛ro bằng số nguyên tử oxi. C. Nhiêt đô sôi của 푍 thấp hơn nhiệt độ sôi của etanol. 픻. Chất T thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức. Câu 73: Cho 8,8 gam hỗn hợp Fe và kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 0,2 mol hỗn hợp B (gồm NO và NO2 ) có tỉ khối so với H2 bằng 19 . Cô can X thu được m gam hỗn hợp muối Y. Nung Y đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z và hỗn hợp E gồm khí và hơi. Cho toàn bộ E vào 500 gam nước, không có khí thoát ra và dung dịch thu được chỉ chứa một chất tan, có nồng độ 4,662%. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 33,6 . C. 52,5 . B. 30,9 . D. 46,1 . Câu 74: Hỗn hợp E gồm hai hiđrocacbon mạch hở X,Y với MX < MY < 80. Cho 0,09 mol E, có khối lượng 4,2 gam, vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 20,25 gam hỗn hợp kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X trong E là A. 71,43%. C. 35,71%. B. 28,57%. D. 57,14%. Câu 75: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X,Y,Z (chỉ chứa chức este) đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó: X đon chức, Y hai chức, Z ba chức. Đốt cháy m gam E trong O2 dư, thu được 0,22 molCO2 và 0,176 mol2O. Mặt khác, cho m gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp F gồm các ancol và 6,112 gam hỗn hợp muối khan T. Đốt cháy toàn bộ T thu được Na2 CO3,0,106 molCO2 và 0,102 molH2O. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các muối trong T đều không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng của X trong E là A. 10,91%. C. 10,77%. B. 80,38%. D. 8,70%. Câu 76: Cho m gam hỗn hợp X (gồm Na, Na2O,Ba và BaO ) vào H2O dư, thu được dung dịch 푌 và 0,02 molH2. Sục từ từ đến hết 0,09 molCO2 vào Y, thu được dung dịch Z và kết tủa BaCO3. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa BaCO3(amol) vào số molCO2( b mol ) được biểu diễn theo đồ thị bên. DeThi.edu.vn
 13. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Cho từ từ đến hết 푍 vào 40ml dung dịch HCl1M, thu được 0,025 molCO2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 8,14 . C. 7,32 . B. 8,28. D. 4,40 . Câu 77: Cho hơi nước đi qua than nung đỏ, thu được 0,8 mol hỗn hợp khí X (gồm CO,CO2 và H2 ). Cho toàn bộ X tác dung hết với CuO (dur, nung nóng) thu được hỗn hợ chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dur) thu được 0,6 molSO2 (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm thể tích của khí CO trong X là A. 25,00%. C. 62,50% B. 12,50%. D. 18,75% Câu 78: Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho môt đỉnh sắt đã cạo sạch gỉ vào ống nghiệm. Bước 2: Thêm tiếp vào ống nghiệm 4 ― 5ml dung dịch H2SO4 loãng. và lắc đều. Cho các phát biểu sau: (a) Trong bước 2 , xuất hiện bọt khí không màu. (b) Trong bước 2 , kim loại sắt bị khử thành hợp chất sắt(III). (c) Trong bước 3 , hợp chất sắt(II) bị oxi hóa thành hợp chất sắt(III). (d) Trong bước 3, hợp chất crom(VI) bị oxi hóa thành hợp chất crom(III). (đ) Ở bước 2 , nếu thay dung dịch H2SO4 loãng bằng dung dịch HCl thì không xuất hiện bọt khí. Số phát biểu đủng là A. 3 . C. 2 . B. 1. D. 4 . Câu 79: Poli(etylen terephtalat) (viết tắt là PET) là một polime được điều chế từ axit terephtalic và etylen glicol. PET được sử dụng để sản xuât tơ, chai đựng nước uông, hộp đựng thực phẩm. Để thuận DeThi.edu.vn
 14. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn lợi cho việc nhận biết, sử dụng và tái chế thì các đồ nhựa làm từ vật liệu chứa PET thường được in kí hiệu như hình bên. Cho các phát biểu sau: (a) PET thuộc loại poliamit. (b) Tơ được chế tạo từ PET thuộc loại tơ nhân tạo. (c) Trong một mắt xích PET, phần trăm khối lượng cacbon là 57,14%. (d) Phản ứng tổng hợp PET từ axit terephtalic và etylen glicol thuộc loại phản ứng trùng ngưng. (đ) Từ etilen điều chế trực tiếp được etylen glicol. Số phát biểu đúng là A. 2. B. 4 . C. 5 D. 3 . (a) Nhôm là kim loại nhe, dẫn điện tốt (b) Hỗn hợp tecmit được dùng dể hàn đường ray. (c) Khi đốt, bột nhôm cháy trong không khí với ngọn lửa sáng chói. (d) Ở nhiệt độ cao, nhôm khử được nhiều ion kim loại trong oxit. (đ) Nhôm bị thụ động trong H2SO4 đặc, nguội. Số phát biểu đúng là A. 4 C. 5 . B. 2 . D. 3 . DeThi.edu.vn
 15. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 203 Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câuu 41: Mưa axit gây ảnh hưởng đối với cây trồng; sinh vật sống trong ao hồ, sông ngòi. Khí nào sau đây là tác nhân chính gây ra mưa axit? A. SO2. C. CO2 B. CH4 D. O3 Câu 42: Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là A. 12 C. 6. B. 11 D. 5 . Câu 43: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? A. Na. C. K. B. Ca. D. Ag. Câu 44: Anđehit axetic có công thức là A. CH3CHO. C. CH3CH2OH B. HCHO. D. CH3COOH. Câu 45: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí H2 ? A. Ag C. Cu B. Zn D. Au Câu 46: Hợp chất CH3NHCH3 có tên là A. propylamin. B. dietylamin. C. etylmetylamin. 픻. dimetylamin. Câu 47: Al2O3 tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3 ? A. NaCl. C. NaOH. B. HCl. D. H2SO4. Câu 48: Poliacrilonitrin được điều chế trực tiếp từ monome nào sau đây? A. CH2 = CH ― Cl. C. CH2 = CH ― CN. B. CH2 = CH2. D. CH2 = CH ― CH = CH2. Câu 49: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước gọi là thạch cao sống. Công thức của thạch cao sống là DeThi.edu.vn
 16. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. CaCO3. C. Ca(OH)2. B. CaSO4 ⋅ 2H2O. D. CaSO4 Câu 50: Cho kim loại Fe tác dụng với dung dịch HNO3 (đặc, nóng, dư) thu được chất nào sau đây? A. Fe(OH)2. B. Fe2O3. C. Fe(NO3)2. D. Fe(NO3)3. Câu 51: Crom(III) oxit là A. oxit axit. C. oxit bazo. B. oxit lưỡng tính. D. oxit trung tính. Câu 52: Na2CO3 là hóa chất quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi. Tên của Na2CO3 là A. natri cacbonat. C. natri sunfat. B. natri hiđrocacbonat. D. natri clorua. Câu 53: Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu? A. MgCl2. C. HNO3. B. Na2CO3. D. HCl. Câu 54: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A. H2SO4. C. NaOH. B. NaCl. D. HCl. Câu 55: Chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ trong phân tử? A. Etyl fomat. C. Tristearin. B. Saccarozo D. Alanin Câu 56: Công thức của etyl fomat là A. HCOOC2H5. C. HCOOCH3. B. CH3COOC2H5 D. CH3COOCH3 Câu 57: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Ag. C. Cu. B. Mg. D. Pb. Câu 58: Ở cùng điều kiện, kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? A. K C. Li. B. Cs. D. Na Câu 59: Công thức hóa học của phèn chua là A. Na2SO4 ⋅ Al2(SO4)3 ⋅ 24H2O. D. (NH4)2SO4 ⋅ Al2(SO4)3 ⋅ 24H2O B. Li2SO4 ⋅ Al2(SO4)3 ⋅ 24H2O. C. K2SO4 ⋅ Al2(SO4)3 ⋅ 24H2O Câu 60: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được C15H31COONa và C3H5(OH)3. Công thức của X là DeThi.edu.vn
 17. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. (C17H31COO)3C3H5 C. (C17H33COO)3C3H5 B. (C15H31COO)3C3H5. D. (C17H35COO)3C3H5. Câu 61: Cho Fe2O3 vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Thêm tiếp dung dịch NaOH vào X, thu được kết tủa Y. Công thức của Y là A. FeCl3. C. Fe(OH)3. B. FeCl2. D. Fe(OH)2. Câu 62: Cho 5,6 gam bột Fe tác dụng vừa đủ với V ml dung dịch CuSO41M. Giá trị của V là A. 50 . C. 150 . B. 100 . D. 200. Câu 63: Cho 8,8 gam este X đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 3,2 gam CH3 OH. Tên của X là A. etyl axetat. C. propyl fomat. B. metyl axetat. 픻. metyl propionat. Câu 64: Oxi hóa hoàn toàn 11,42 gam hỗn hợp X (gồm Mg,Al và Zn ) bằng O2, thu được 17,5 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch chứa m gam muối trung hòa. Giá trị của m là A. 29,66 . C. 47,90 . B. 53,98 D. 48,66 . Câu 65 : Từ 405 kg tinh bột (chứa 20% tạp chất trơ) sản xuất được mkg glucozơ với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là A. 360 . C. 72 . B. 288. D. 216. Câu 66: Thực hiện phản ứng este hóa giữa HOCH2CH2OH với hỗn hợp CH3COOH và C2H5COOH thu được tối đa bao nhiêu este hai chức? A. 2 . C. 3 . B. 1 . D. 4. Câu 67: Cho các polime sau: polietilen, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), poliacrilonitrin. Số polime điều chế được bằng phản ứng trùng hợp là A. 2. C. 4 . B. 1 . D. 3 . Câu 68: Phát biểu nào sau đây sai? A. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ thu được glucozơ. B. Fructozơ và glucozơ là đồng phân của nhau. C. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. D. Fructozơ là sản phẩm của phản ứng thủy phân tinh bột. DeThi.edu.vn
 18. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 69: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Sự tạo thành thạch nhũ trong hang động là do CaCO3 bị phân hủy thành CaO B. Kim loại Al tan được trong H2SO4 đặc, nguội. C. Kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa 픻. Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường. Câu 70: Khối lượng etylamin cần để tác dụng vừa đủ với 0,01 mol HCl là A. 0,31 gam. C. 0,90gam. B. 0,59 gam. D. 0,45 gam. Câu 71: Cho các phát biểu sau: (a) Kim loại Al có màu trắng bạc, nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. (b) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 thu được kết tủa. (c) Al2O3 không tác dụng được với dung dịch NaOH. (d) Trong công nghiệp, quặng boxit được dùng làm nguyên liệu để sản xuất nhôm. (đ) Hỗn hợp criolit và nhôm oxit có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của nhôm oxit. Số phát biểu đúng là A. 4. C. 1 . B. 2 . D. 3 . Câu 72: Cho 13,28 gam hỗn hợp Fe và kim loại tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 0,27 mol hỗn hợp B (gồm NO và NO2 ) có tỉ khối so với H2 bằng 19. Cô can X thu được m gam hỗn hợp muối Y. Nung Y đến khối lượng không đồi thu được chất rắn Z và hỗn hợp E gồm khí và hơi. Cho toàn bộ E vào 500 gam nước, không có khí thoát ra và dung dịch thu được chỉ chứa một chất tan, có nồng độ 6,165%. Giá trị của m gần mhất với giả trị nào sau đây? A. 40,2 . C. 69,4 . B. 56,1. D. 102,8 . Câu 73: Phân tích nguyên tố hợ chất hữu cơ mạch hở E cho kết quả phần trăm khối lượng cacbon, hiđro, oxi lần lượt là 40,68%;5,08%;54,24%. Phương pháp phân tích phổ khối lương (phổ MS) cho biết E có phân tử khối bằng 118 . Từ E thực hiện sơ đồ các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol: t∘ (1) E + 2NaOH⟶X + Y + Z (2) X + HCl⟶F + NaCl (3) Y + HCl⟶T + NaCl Biết: 푍 là ancol đơn chức; 퐹 và T là các hợp chất hữu cơ; MF < MT. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Chất T thuộc loại hợp chất hữu cơ đa chức. B. Nhiệt độ sôi của 푍 cao hơn nhiệt độ sôi của etanol. DeThi.edu.vn
 19. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn C. Trong Y, số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. 픻. Chất F có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Câu 74: Poli(etylen terephtalat) (viết tắt là PET) là một polime được điều chế từ axit terephtalic và etylen glicol. PET được sử dụng để sản xuất tơ, chai đựng nước uống, hộp đựng thực phẩm. Để thuận lợi cho việc nhận biết, sử dụng và tái chế thì các đồ nhựa làm từ vật liệu chứa PET thường được in kí hiệu như hình bên. Cho các phát biểu sau: (a) PET thuộc loại polieste. (b) Tơ được chế tạo từ PET thuộc loại tơ tổng hợp. (c) Trong một mắt xích PET, phần trăm khối lượng cacbon là 62,5%. (d) Phản ứng tổng hợp PET từ axit terephtalic và etylen glicol thuộc loại phản ứng trùng hợp. (d) 1 mol axit terephtalic phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư sinh ra tối đa 1 mol CO2 Số phát biểu đúng là A. 5. C. 3 . B. 2 . D. 4. Câu 75: Hỗn hợ E gồm hai hiđrocacbon mạch hở X,Y với MX < MYY < 80. Cho 0,08 molE, có khối lượng 3,7 gam, vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 17,61 gam hỗn hợp kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X trong E là A. 67,56%. C. 54,05%. B. 45,95%. D. 32,43%. Câu 76: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y,Z (chỉ chứa chức este) đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó: X đơn chức, Y hai chức, Z ba chức. Đốt cháy m gam E trong O2 du, thu được 0,55 molCOC2 và 0,44 molH2O. Mặt khác, cho m gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp F gồm các ancol và 15,28 gam hỗn hợp muối khan T. Đốt cháy toàn bộ T thu được Na2 CO3,0,265 molCO2 và 0,255 molH2O. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các muối trong T đều không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng của Y trong E là A. 10,91%. C. 80,38%. B. 10,77%. D. 8,70%. Câu 77: Cho các phát biểu sau: (a) Ala-Gly-Gly có phản ứng màu biure. (b) Axit 6-aminohexanoic là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6,6. (c) Dung dịch lysin không làm chuyển màu quỳ tím. (d) Trong phân tử protein luôn chứa liên kết peptit. (d) Axit glutamic có tính chất lưỡng tính. Số phát biểu saị là A. 1. C. 4 . B. 3 D. 2 . DeThi.edu.vn
 20. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 78: Thự hiejn thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho một đính sắt đã cạo sạch gỉ vào thí nghiệm. Bước 2: Thêm tiếp vào ống nghiệm 4 – 5 ml dd H2SO4 loãng. Bước 3: Lấy đinh sắt ra rồi nhỏ dần dung dịch H2Cr2O7 trong H2SO4 loãng vào ống nghiệm và lắc đều. Cho các phát biểu sau: (a) Trong bước 2 , xuất hiện bọt khí không màu. (b) Trong bước 2 , kim loại sắt bị oxi hóa thành hợp chất sắt(II). (c) Trong bước 3 , hợp chất sắt(II) bị oxi hóa thành hợp chất sắt(III). (d) Trong bước 3 , hợp chất crom(VI) bị khử thành hợp chất crom(III) (đ) Ở bước 2 , nếu thay dung dịch H2SO4 loãng bằng dung dịch HCl thì không xuất hiện bọt khí. Số phát biểu đúng là A. 3 . B. 2 . C. 4 . D. 5 . Câu 79: Nung nóng 1,1 mol hỗn hợp X gồm N2 và H2 trong bình kín (xúc tác bột Fe ) thu được hỗn hợp khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 5 . Dẫn Y qua ống sứ chứa bột CuO (dư, đun nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Z và 22,8 gam hỗn hợp gồm N2 và H2O. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là A. 16,67%. C. 50,00%. B. 6,25%. D. 18,75%. Câu 80: Cho m gam hỗn hợp X (gồm Na, Na2O, Ba và BaO ) vào H2O dư, thu được hết 0,07 molCO2 vào Y, thu được dung dịch Z và kết tủa BaCO3. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa BaCO3(amol) vào số mol CO2( b mol) được biểu diễn theo đồ thị bên. Cho từ từ đến hết Z vào 56ml dung dịch HCl1M, thu được 0,04 molCO2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 4,35 . C. 2,97 . B. 4,91 . D. 10,61 . DeThi.edu.vn
 21. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 204 Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là A. 11. C. 6 . B. 5 . D. 12 . Câu 42: Na2CO3 là hóa chất quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi. Tên của Na2CO3 là A. natri hiđrocacbonat C. natri cacbonat. B. natri sunfat D. natri clorua. Câm 43: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được C15H31COONa và C3H5 (OH)3. Công thức của X là A. (C17H35COO)3C3H5 C. (C15H31COO)3C3H5. B. (C17H33COO)3C3H5 D. (C17H31COO)3C3H5. Câu 44: Chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ trong phân tử? A. Alanin. C. Saccarozo. B. Etyl fomat. D. Tristearin Câu 45: Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu A. HCl C. HNO3. B. Na2CO3. D. MgCl2 Câu 46: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Pb. C. Cu B. Mg. D. Ag. Câu 47: Cho kim loại Fe tác dụng với dung dịch HNO3 (đặc, nóng, dư) thu được chất nào sau đây? A. Fe(NO3)2. C. Fe2O3. B. Fe(OH)2. D. Fe(NO3)3. Câu 48: Anđehit axetic có công thức là A. CH3CHO. C. CH3CH2OH B. CH3COOH. D. HCHO DeThi.edu.vn
 22. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 49: Công thức hóa học của phèn chua là A. Na2SO4 ⋅ Al2(SO4)3 ⋅ 24H2O. C. Li2SO4 ⋅ Al2(SO4)3 ⋅ 24H2O B. K2SO4 ⋅ Al2(SO4)3 ⋅ 24H2O D. (NH4)2SO4 ⋅ Al2(SO4)3 ⋅ 24H2O Câu 50: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước gọi là thạch cao sống. Công thức của thạch cao sống là A. CaSO4. C. CaCO3 B. CaSO4 ⋅ 2H2O. D. Ca(OH)2. Câu 51: Hợp chất CH3NHCH3 có tên là A. đietylamin. C. etylmetylamin B. đimetylamin D. propylamin Câu 52: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? A. Ca. C. Na. B. K. D. Ag. Câu 53: Al2O3 tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3 ? A. HCl. C. NaOH. B. NaCl D. H2SO4. Câu 54: Ở cùng điều kiện, kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? A. Na C. Li B. K D. Cs Câu 55: Poloacrilonitrin được điều chế trực tiếp từ monome nào sau đây? A. CH2 = CH – CH = CH2 C. CH2 = CH ― Cl B. CH2 = CH - CN D. CH2 = CH2. Câu 56: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí H2 ? A. Zn. C. Cu. B. Ag. D. Au. Câu 57: Công thức của etyl fomat là A. CH3COOC2H5 C. HCOOCH3. B. HCOOC2H5. D. CH3COOCH3 Câu 58: Mưa axit gây ảnh hưởng đối với cây trồng; sinh vật sống trong ao hồ, sông ngòi. Khí nào sau đây là tác nhân chính gây ra mưa axit? A. O3 C. SO2 B. CO2. D. CH4. DeThi.edu.vn
 23. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 59: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A. HCl. C. NaOH. B. NaCl. D. H2SO4. Câu 60: Crom(III) oxit là A. oxit bazo. C. oxit axit. B. oxit trung tính. D. oxit lưỡng tính. Câu 61: ChoFe2O3 vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Thêm tiếp dung dịch NaOH vào X thu được kết tủa 푌. Công thức của Y là A. Fe(OH)2. C. FeCl3. B. Fe(OH)3. D. FeCl2. Câu 62: Cho 5,6 gam bột Fe tác dụng vừa đủ với Vml dung dịch CuSO4IM. Giá trị của V là A. 100. C. 50 . B. 150 . D. 200 . Câu 63: Phát biểu nào sau đây sai? A. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh B. Fructozơ là sản phẩm của phản ứng thủy phân tinh bột. C. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ thu được glucozơ. D. Fructozơ và glucozơ là đồng phân của nhau. Câu 64: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Kim loại Al tan được trong H2SO4 đặc, nguội. B. Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nuớc ở nhiệt độ thường. C. Kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa D. Sự tao thành thạch nhũ trong hang động là do CaCO3 bị phân hủy thành CaO Câu 65: Oxi hóa hoàn toàn 11,42 gam hỗn hợp X (gồm Mg,Al và Zn ) bằng O2, thu được 17,5 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch chứa m gam muối trung hòa. Giá trị của m là A. 29,66 . C. 48,66 . B. 53,98 . D. 47,90 . Câu 66: Cho các polime sau: polietilen, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), poliacrilonitrin. Số polime điều chế được bằng phản ứng trùng hợp là A. 3 . C. 2 . B. 4 . D. 1 . Câu 67: Cho 8,8 gam este X đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 3,2 gam CH3 OH. Tên của X là DeThi.edu.vn
 24. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. etyl axetat. C. metyl propionat. B. propyl fomat. D. metyl axetat. Câu 68: Từ 405 kg tinh bột (chứa 20% tạp chất trơ) sản xuất được mkg glucozơ với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là A. 360 . C. 288. B. 72 . D. 216 . Câu 69: Thực hiện phản ứng este hóa giữa HOCH2CH2OH với hỗn hợp CH3COOH và C2H5COOH thu được tối đa bao nhiêu este hai chức? A. 3. C. 2 . B. 1 . D. 4 . Câu 70: Khối lượng etylamin cần để tác dụng vừa đủ với 0,01 mol HCl là A. 0,45 gam C. 0,31gam. B. 0,90 gam. D. 0,59 gam. Câu 71: Nung nóng 1,1 mol hỗn hợp X gồm N2 và H2 trong bình kín (xúc tác bột Fe ) thu được hỗn hợp khí 푌 có tỉ khối so với H2 bằng 5,65. Dẫn Y qua ống sứ chứa bột CuO (dư, đun nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn 푍 và 23,3 gam hỗn hợp gồm N2 và H2O. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là A. 20,00% C. 42,86%. B. 14,29% D. 18,75%. Câu 72: Cho các phát biều sau: (a) Nhôm bị thụ động trong dung dịch HNO3 đặc, nguội. (b) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 thu được kết tủa. (c) Ở nhiệt độ cao, nhôm khư được nhiều ion kim loại trong oxit. (d) Các chất Al,Al2O3 đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. (đ) Hỗn hợp criolit và nhôm oxit có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của nhôm oxit. Số phát biểu đúng là A. 3. C. 1 . B. 2 . D. 4 . Câu 73: Cho 13,9 gam hỗn hợp Fe và kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 0,45 mol hỗn hợp B (gồm NO và NO2 ) có tỉ khối so với H2 bằng 19 . Cô cạn X thu được m gam hỗn hợp muối Y. Nung Y đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z và hỗn hợp E gồm khí và hơi. Cho toàn bộ E vào 200 gam nước, không có khí thoát ra và dung dịch thu được chỉ chứa một chất tan, có nồng độ 19,078%. Giá trị của m gần mhẩt với giá trị nào sau đây? A. 70,6 . C. 118,3 . B. 69,7 . D. 48,6 . Câu 74: Phân tích nguyên tố hợp chất hữu cơ mạch hở E cho kết quả phần trăm khối lượng cacbon, hiđ̛o, oxi lần lượt là 40,68%;5,08%;54,24%. Phương pháp phân tích phổ khối lượng (phổ MS) cho biết E có phân tử khối bằng 118 . Từ E thực hiện sơ đồ các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol: DeThi.edu.vn
 25. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn 픱∘ (1) E + 2NaOH⟶X + Y + Z (2) X + HCl⟶F + NaCl (3) Y + HCl⟶T + NaCl Biết: 푍 là ancol đơn chức; 퐹 và là các hợp chất hữu cơ; MF < MT. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Trong Y, số nguyên tử hiđ̛o bằng số nguyên tử oxi. B. Chất F không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. C. Nhiệt độ sôi của 푍 cao hơn nhiệt độ sôi của etanol. D. Chất thuộc loại hợp chất hữu cơ đa chức. Câu 75: Hỗn hợp E gồm hai hiđ̛rocacbon mạch hở X,Y với MX < MY < 80. Cho 0,12 mol E, có khối lượng 5,5 gam, vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 25,83 gam hốn hợp kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Y trong E là A. 45,45%. C. 54,55%. B. 36,36%. D. 63,64%. Câu 76: Poli(etylen terephtalat) (viết tắt là PET) là một polime được điều chế từ axit terephtalic và etylen glicol. PET được sử dụng để sản xuất tơ, chai đựng nước uống, hộp đựng thực phẩm. Để thuận lợi cho việc nhận biết, sử dụng và tái chế thì các đồ nhựa làm từ vật liệu chứa PET thường được in kí hiệu như hình bên. (a) PET thuộc loại poliamit. (b) Tơ được chể tạo từ PET thuộc loại tơ nhân tạo. (c) Trong một mắt xích PET, phần trăm khối lượng cacbon là 57,14%. (d) Phản ứng tổng hợp PET từ axit terephtalic và etylen glicol thuộc loại phản ứng trùng ngưng. (đ) 1 mol axit terephtalic phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư sinh ra tối đa 2 molCO2. Số phát biểu đúng là A. 2 . C. 3 . B. 4. D. 5 . (a) Lysin có tính chất lương tính. (b) Ala-Gly có phản ứng màu biure. (c) Bột ngọt (mì chính) là muối đinatri của axit glutamic. (d) Dung dịch axit glutamic không làm chuyển màu quỳ tím. (đ) Axit 6-aminohexanoic là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6,6. Số phát biểu đúng là A. 1 C. 2 B. 3 D. 4 DeThi.edu.vn
 26. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 78: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y,Z (chỉ chứa chức este) đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó: X đơn chức, Y hai chức, Z ba chức. Đốt cháy m gam E trong O2 dư, thu được 1,1 mol CO2 và 0,88 mol H2O. Mặt khác, cho m gam E phản úng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp F gồm các ancol và 30,56 gam hỗn hợp muối khan T. Đốt cháy toàn bộ T thu được Na2CO3 ,0,53 molCO và 0,51 molHH2O. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các muối trong T đều không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng của X trong E là A. 10,77%. C. 10,91%. B. 8,70%. D. 80,38%. Câu 79: Cho m gam hỗn hợp X (gồm Na,Na2O,Ba và BaO ) vào H2O dư, thu được dung dịch Y và 0,025 mol H2. Sục từ từ đến hết 0,15 molCO vào Y, thu được dung dịch Z và kết tủa BaCO3. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa BaCO3 (a mol) vào số mol CO2( b mol) được biểu diễn theo đồ thị bên. Cho từ từ đến hết Z vào 75ml dung dịch HCl1M, thu được 0,05 molCO2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 10,30 . C. 7,05 . B. 23,30. D. 11,90 . Câu 80: Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho một đinh sắt đã cạo sạch gi vào ống nghiệm. Bước 2: Thêm tiếp vào ống nghiệm 4 ― 5ml dung dịch H2SO4 loãng. Bước 3: Lấy đinh sắt ra rồi nhỏ dần từng giọt dung dịch K2Cr2O7 trong H2SO4 loãng vào ống nghiệm và lắc đều. Cho các phát biểu sau: (a) Trong bước 2 , xuất hiện bọt khí không màu. (b) Trong bước 2 , kim loại sắt bị oxi hóa thành hợp chất sắt(II). (c) Trong bước 3 , hợp chất sắt(II) bị oxi hóa thành hợp chất sắt(III). (d) Trong bước 3 , hợp chất crom(VI) bị oxi hóa thành hợp chất crom(III). (đ) Ở bước 2 , nếu thay dung dịch H2SO4 loãng bằng dung dịch HCl thì không xuất hiện bọt khí. Số phát biểu đúng là A. 4. C. 3 . B. 1 . D. 2 . DeThi.edu.vn
 27. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 205 Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Công thức hóa học của phèn chua là A. K2SO4 ⋅ Al2(SO4)3 ⋅ 24H2O C. Na2SO4 ⋅ Al2(SO4)3 ⋅ 24H2O B. (NH4)2SO4 ⋅ Al2(SO4)3 ⋅ 24H2O D. Li2SO4 ⋅ Al2(SO4)3 ⋅ 24H2O Câu 42: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? A. Ca. C. Na B. K. D. Ag. Câu 43: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưởi dạng muối ngậm nước gọi là thạch cao sống. Công thức của thạch cao sống là A. CaSO4. C. CaSO4 ⋅ 2H2O. B. Ca(OH)2. D. CaCO3. Câu 44: Chất nào sau đây có chứa nguyên tố nitơ trong phân tử? A. Tristearin. C. Saccarozo. B. Alanin. D. Etyl fomat. Câu 45: Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozơ là A. 6. C. 12. B. 11. D. 5 . Câu 46: Poliacrilonitrin được điều chế trực tiếp từ monome nào sau đây? A. CH2 = CH2 C. CH2 = CH ― CN. B. CH2 = CH ― Cl. D. CH2 = CH ― CH = CH2 Câu 47: Mưa axit gây ảnh hưởng đối với cây trồng; sinh vật sống trong ao hồ, sông ngòi. Khí nào sau đây là tác nhân chính gây ra mưa axit? A. O3. C. SO2. B. CH4. D. CO2. Câu 48: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được C15H31COONa và C3H5 (OH)3. Công thức của X là A. (C17H33COO)3C3H5. C. (C17H31COO)3C3H5 B. (C17H35COO)3C3H5 D. (C15H31COO)3C3H5 DeThi.edu.vn
 28. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 49: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A. NaCl. C. HCl. B. H2SO4. D. NaOH. Câu 50: Crom(III) oxit A. oxit axit. C. oxit lưỡng tính. B. oxit trung tính. D. oxit bazo. Câu 51: Ở cùng điều kiện, kim loại nào sau đây có khối lượng riêng nhỏ nhất? A. Li C. Cs. B. Na. D. 퐾. Câu 52: Cho kim loại Fe tác dụng với dung dịch HNO3 (đặc, nóng, dư) thu được chất nào sau đây? A. Fe(NO3)2 C. Fe2O3. B. Fe(OH)2 D. Fe(NO3)3. Câu 53: Kim loại nào sau đây có tính khử mạnh nhất? A. Cu C. Pb B. Ag D. Mg Câu 54: Anđehit axetic có công thức là A. CH3COOH. C. HCHO. B. CH3CHO. D. CH3CH2OH. Câu 55: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí H2 ? A. Au. C. Ag. B. Cu. D. Zn. Câu 56: Na2CO3 là hóa chất quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh, bột giặt, phầm nhuộm, giấy, sợi. Tên của Na2CO3 là A. natri sunfat. C. natri cacbonat. B. natri hidrocacbonat. D. natri clorua. Câu 57: Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cửng vĩnh cửu? A. Na2CO3 C. HNO3 B. MgCl2 D. HCl. Câu 58: Hợp chất CH3NHCH3 có tên là A. đietylamin. C. đimetylamin. B. propylamin. D. etylmetylamin Câu 59: Al2O3 tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3 ? A. NaCl B. NaOH. DeThi.edu.vn
 29. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn C. H2SO4 D. HCl. Câu 60: Công thức của etyl fomat là A. CH3COOC2H5. C. CH3COOCH3. B. HCOOCH3. D. HCOOC2H5. Câu 61: Cho các polime sau: polietilen, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), poliacrilonitrin. Số polime điều chế được bằng phản ứng trùng hợp là A. 1. C. 3 . B. 2. D. 4 Câu 62: Từ 405 kg tinh bột (chứa 20% tạp chất trơ) sản xuất được mkg glucozơ vởi hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là A. 288. C. 72 . B. 360 . D. 216 Câu 63: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa. 픹. Tất cá các kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường. C. Sự tạo thành thạch nhũ trong hang động là do CaCO3 bị phân hủy thành CaO D. Kim loại Al tan được trong H2SO4 đặc, nguội Câu 64: Khối lượng etylamin cần để tác dụng vừa đủ với 0,01 molHCl là A. 0,31 gam. C. 0,90gam. B. 0,45 gam. D. 0,59 gam. Câu 65: Cho 5,6 gam bột Fe tác dụng vừa đủ với Vml dung dịch CuSO4IM. Giá trị của V là A. 50 . C. 150 . B. 100 . D. 200 . Câu 66: Cho2O2O3 vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Thêm tiếp dung dịch NaOH vào X, thu được kết tủa Y. Công thức của Y là A. Fe(OH)3. C. FeCl2. B. FeCl3. D. Fe(OH)2 Câu 67: Thực hiện phản ứng este hóa giữa HOCH2CH2OH vơi hỗn hợp CH3COOH và C2H5COOH thu được tối đa bao nhiêu este hai chức? A. 2. C. 3. B. 4. D. 1 . Câu 68: Oxi hóa hoàn toàn 11,42 gam hỗn hợ X (gồm Mg,Al và Zn ) bằng O2, thu được 17,5 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch chứa m gam muối trung hòa. Giá trị của m là DeThi.edu.vn
 30. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. 47,90 . C. 53,98 . B. 29,66 . D. 48,66 . Câu 69: Cho 8,8 gam este X đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 3,2 gam CH3 OH. Tên của X A. propyl fomat. C. metyl axetat. B. etyl axetat. D. metyl propionat. Câu 70: Phát biểu nào sau đây sai? A. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh B. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ thu được glucozó. C. Fructozơ là sản phẩm của phản ứng thủy phân tinh bột. D. Fructozơ và glucozơ là đồng phân của nhau. Câu 71: Hỗn hợ E gồm hai hiđrocacbon mạch hở X,Y với MX < MY < 80. Cho 0,08 mol E, có khối lượng 3,7 gam, vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 17,61 gam hỗn hợp kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X trong E là A. 45,95%. C. 54,05% B. 32,43%. D. 67,56% Câuu 72: Cho các phát biểu sau: (a) Ala-Gly-Gly có phản ứng màu biure. (b) Axit 6-aminohexanoic là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6,6. (c) Dung dịch lysin không làm chuyển màu quỳ̀ tím. (d) Trong phân tử protein luôn chứa liên kết peptit. (đ) Axit glutamic có tính chất lưỡng tính. Số phát biểu sai là A. 4 . C. 3 B. 2 . D. 1 Cầu 73: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X, Y, Z (chỉ chứa chức este) đều tạo bởi axit cacboxylic vớt ancol no, trong đó: X đơn chức, Y hai chức, Z ba chức. Đốt cháy m gam E trong O2 dư, thu được 0,55 molCO2 và 0,44 molH2O. Mặt khác, cho m gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp F gồm các ancol và 15,28 gam hỗn hợp muối khan T. Đốt cháy toàn bô T thu được Na2CO3 DeThi.edu.vn
 31. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn ,0,265 molCO2 và 0,255 molHH2O. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các muối trong T đều không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng của Y trong E là A. 10,77%. C. 80,38%. B. 10,91%. D. 8,70%. Câu 74: Cho m gam hỗn hợp X (gồm Na, Na2O,Ba và BaO ) vào H2O dư, thu được dung dịch Y và 0,02 molH2. Sục từ từ đển hết 0,07 molCO2 vào Y, thu được dung dịch 푍 và kết tủa BaCO3. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa BaCO3 (a mol) vào số mol CO2( b mol) được biểu diễn theo đồ thị bên. Cho từ từ đến hết 푍 vào 56ml dung dịch HCl1M, thu được 0,04 molCO2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 2,97 . a B. 10,61 . C. 4,91 . D. 4,35 . Câu 75: Nung nóng 1,1 mol hỗn hợp X gồm N2 và H2 trong bình kín (xúc tác bột Fe ) thu được hỗn hợ khí Y có tỉ khối so với H2 bằng 5 . Dẫn Y qua ống sứ chứa bột CuO (dư, đun nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn 푍 và 22,8 gam hỗn hợp gồm N2 và H2O. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là A. 50,00%. C. 6,25%. B. 18,75%. D. 16,67%. Câu 76: Phân tích nguyên tố hợp chất hữu cơ mạch hở E cho kết quả phần trăm khối lượng cacbon, hiđro, oxi lần lượt là 40,68%;5,08%;54,24%. Phương pháp phân tích phổ khối lượng (phồ MS) cho biết E có phân tự khối bằng 118. Từ E thực hiện sơ đồ các phản ứng sau theo đủng tỉ lệ mol: t∘ (1) E + 2NaOH⟶X + Y + Z (2) X + HCl⟶F + NaCl (3) Y + HCl⟶T + NaCl Biết: Z là ancol đơn chức; F và T là các hợp chất hữu cơ; MF < MT. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Nhiệt độ sôi của 푍 cao hơn nhiệt độ sôi của etanol. 픹. Chất F có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. C. Trong Y, số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. D. Chất T thuộc loại hợp chất hữu cơ đa chức. Câu 77: Cho 13,28 gam hỗn hợp Fe và kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 0,27 mol hỗn hợ B (gồm NOà NO2 ) có tỉ khối so với H2 bằng 19 . Cố can X thu được m gam hỗn hợp muối Y. Nung Y đển khối lượng không đổi thu được chất rắn Z và hỗn hợp E gồm khí và hơi. Cho toàn bộ E vào 500 gam nước, không có khí thoát ra và dung dịch thu được chỉ chứa một chất tan, có nồng độ 6,165%. Giá trị của m gầm mhất với giá trị nào sau đây? A. 102,8 . C. 40,2 . B. 69,4 . D. 56,1 . DeThi.edu.vn
 32. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 78: Poli(etylen terephtalat) (viết tắt là PET) là một polime được điều chế từ axit terephtalic và etylen glicol. PET được sử dụng để sản xuất tơ, chai đựng nước uống, hộp đựng thực phẩm. Để thuận lọi cho việc nhận biết, sử dụng và tái chế thì các đô nhựa làm từ vật liệu chứa PET thường được in kí hiệu như hình bên. Cho các phát biểu sau: (a) PET thuộc loại polieste. (b) Tơ được chế tạo từ PET thuộc loại tơ tổng hợp. (c) Trong một mắt xích PET, phần trăm khối lượng cacbon là 62,5%. (d) Phản ứng tổng hợp PET từ axit terephtalic và etylen glicol thuộc loại phản ứng trùng hợp. (d) 1 mol axit terephtalic phản ứng với dung dịch NaHCO3 dư sinh ra tối đa 1 molCO2. Số phát biểu đủng là A. 2. C. 3 . B. 4. D. 5 . Câu 79: Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho một đinh sắt đã cạo sạch gi vào ống nghiệm. Bước 2: Thêm tiếp vào ống nghiệm 4 ― 5ml dung dịch H2SO4 loãng. Bước 3: Lấy đinh sắt ra rồi nhỏ dần từng giọt dung dịch K2Cr2O7 trong H2SO4 loãng vào ống nghiệm và lắc đều. Cho các phát biểu sau: (a) Trong bước 2 , xuất hiện bọt khí không màu. (b) Trong bước 2 , kim loại sắt bị oxi hóa thành hợp chất sắt(II) (c) Trong bước 3 , hợp chất sắt(II) bị oxi hóa thành hợp chất sắt(III). (d) Trong bước 3 , hợp chất crom(VI) bị khử thành hợp chất crom(III). (đ) Ở bước 2 , nếu thay dung dịch H2SO4 loãng bằng dung dịch HCl thì không xuất hiện bọt khi. Số phát biểu đúng là A. 3. C. 5 . B. 2 D. 4 . Câu 80: Cho các phát biểu sau: (a) Kim loại Al có màu trắng bạc, nhẹe, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. (b) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 thu được kết tủa (c) Al2O3 không tác dụng được với dung dịch NaOH. (d) Trong công nghiệp, quặng boxit được dùng làm nguyên liệu để sản xuất nhôm. DeThi.edu.vn
 33. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn (đ) Hỗn hợp criolit và nhôm oxit có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của nhôm oxit. Số phát biểu đúng là A. 1 C. 3 . B. 4 . D. 2 . DeThi.edu.vn
 34. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 206 Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Al2O3 tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3 ? A. NaCl. B. NaOH. C. H2SO4. D. HCl Câu 42: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được C15H31COONa và C3H5(OH)3. Công thức của X là A. (C15H31COO)3C3H5 B. (C17H33COO)3C3H5 C. (C17H35COO)3C3H5 D. (C17H31COO)3C3H5 Câu 43: Mưa axit gây ảnh hưởng đối với cây trồng; sinh vật sống trong ao hồ, sông ngòi. Khí nào sau đây là tác nhân chính gây ra mưa axit? A. SO2. B. CH4. C. O3 D. CO2 Câu 44: Kim loại nào sau đây có tính khử manhh nhất? A. Pb. B. Cu. C. Mg. D. Ag. Câu 45: Na2CO3 là hóa chất quan trọng trong công nghiệp sản xuất thủy tinh, bột giặt, phẩm nhuộm, giấy, sợi. Tên của Na2CO3 là A. natri hiđrocacbonat B. natri clorua C. natri cacbonat. D. natri sunfat. Câu 46: Chất nào sau đây có chưa nguyên tố nitơ trong phân tử? A. Alanin. B. Etyl fomat. DeThi.edu.vn
 35. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn C. Tristearin D. Saccarozo. Câu 47: Cho kim loại Fe tác dụng với dung dịch HNO3 (đặc, nóng, dư) thu được chất nào sau đây? A. Fe(NO3)2 B. Fe(NO3)3. C. Fe(OH)2. D. Fe2O3. Câu 48: Kim loại nào sau đây điều chế được bằng phương pháp thủy luyện? A. Na. C. Ca. B. Ag. D. K. Câu 49: Hợp chất CH3NHCH3 có tên là A. propylamin. B. etylmetylamin. C. đietylamin. D. đimetylamin. Câu 50: Anđehit axetic có công thức là A. HCHO. B. CH3CH2OH C. CH3COOH D. CH3CHO Cầu 51: Ở cùng điều kiện, kim loại nào sau dây có khối lượng riêng nhỏ nhất? A. Li. C. Cs. B. Na. D. K. Câu 52: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu xanh? A. HCl B. NaOH C. NaCl. D. H2SO4 Câu 53: Công thức hóa học của phèn chua là A. K2SO4 ⋅ Al2(SO4)3 ⋅ 24H2O C. (NH4)2SO4 ⋅ Al2(SO4)3 ⋅ 24H2O. B. Na2SO4 ⋅ Al2(SO4)3 ⋅ 24H2O. D. Li2SO4 ⋅ Al2(SO4)3 ⋅ 24H2O. Câu 54: Crom(III) oxit là A oxit trung tính. C. oxit lưỡng tính. B. oxit axit. D. oxit bazo. Câu 55: Công thức của etyl fomat là A. CH3COOC2H5. B. HCOOC2H5 C. CH3COOCH3. D. HCOOCH3 DeThi.edu.vn
 36. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 56: Trong tự nhiên, canxi sunfat tồn tại dưới dạng muối ngậm nước gọi là thạch cao sống. Công thức của thạch cao sống là C. Ca(OH)2 C. 11 D. CaCO3 D. 12 Câu 57: Số nguyên tử oxi trong phân tử saccarozo là A. 6 C. 11 B. 5 D. 12 Câu 58: Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra khí H2 ? A. Zn. C. Cu. B. Au. D. Ag Câu 59: Poliacrilonitrin được điều chế trực tiếp từ monome nào sau đây? A. CH2 = CH ― CN. C. CH2 = CH ― Cl B. CH2 = CH2. D. CH2 = CH ― CH = CH2. Câu 60: Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu? A. HNO3. C. Na2CO3. B. HCl. D. MgCl2 Câu 61: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Kim loại Al tan được trong H2SO4 đặc, nguội. B. Tất cá các kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường. C. Kim loại Na được bảo quản bằng cách ngâm chìm trong dầu hỏa. D. Sự tạo thành thạch nhũ trong hang động là do CaCO3 bị phân hủy thành CaO. Câu 62: Cho 5,6 gam bột Fe tác dụng vừa đủ với Vml dung dịch CuSO41M. Giá trị của V là A. 50. B. 200. C. 150. D. 100 Câu 63: Cho các polime sau: polietilen, poli(metyl metacrylat), poli(vinyl clorua), poliacrilonitrin. Số polin điều chế được bằng phản ứng trùng hợp là A. 3 C. 4 B. 1 D. 2 Câu 64: Cho 8,8 gam este X đơn chức phản ứng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu được 3,2 gam CH3 OH. Tên của X là A. metyl axetat. B. etyl axetat. C. metyl propionat. D. propyl fomat. DeThi.edu.vn
 37. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 65: Khối lượng etylamin cần để tác dụng vừa đủ với 0,01 molHCllà A. 0,31 gam. B. 0,59 gam. C. 0,90 gam D. 0,45 gam. Câu 66: Phát biểu nào sau đây sai? A. Amilopectin có cấu trúc mạch phân nhánh. B. Thủy phân hoàn toàn xenlulozơ thu được glucozơ. C. Fructozơ và glucozơ là đồng phân của nhau. D. Fructozơ là sản phẩm của phản ứng thủy phân tinh bột. Câu 67: Từ 405 kg tinh bột (chứa 20% tạp chất trơ) sản xuất được mkg glucozơ với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là A. 288. B. 360 C. 72. D. 216 Câu 68: Oxi hóa hoàn toàn 11,42 gam hỗn hợp X (gồm Mg,Al và Zn ) bằng O2, thu được 17,5 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Cho Y tác dụng vừa đủ với dung dịch H2SO4 loãng, thu được dung dịch chứa m gam muối trung hòa. Giá trị của m là A. 48,66 . B. 29,66 . C. 47,90 . D. 53,98 . Câu 69: ChoFe2O3 vào dung dịch HCl dư, thu được dung dịch X. Thêm tiếp dung dịch NaOH vào X, thu được kết tủa Y. Công thức của Y A. Fe(OH)2. B. FeCl3. C. Fe(OH)3. D. FeCl2. Câu 70: Thực hiện phản ứng este hóa giữa HOCH2CH2OH với hỗn hợp CH3COOH và C2H5COOH thu được tối đa bao nhiêu este hai chức? A. 4. B. 2 . C. 1 . D. 3 . Câu 71: Cho các phát biểu sau: (a) Lysin có tính chất lưỡng tính. (b) Ala-Gly có phản ứng màu biure. (c) Bột ngọt (mì chính) là muối đinatri của axit glutamic. (d) Dung dịch axit glutamic không làm chuyê̂n màu quỳ tím. (d) Axit 6-aminohexanoic là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6,6. Số phát biểu đúng là DeThi.edu.vn
 38. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. 4 . B. 1 . C. 2 . D. 3 Câu 72: Cho 13,9 gam hỗn hợp Fe và kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 dur, thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 0,45 mol hỗn hợp B (gồm NO và NO2 ) có tỉ khối so với H2 bằng 19 . Cô cạn X thu được m gam hỗn hợp muối Y. Nung Y đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z và hỗn hơp E cồm khí và hoi Cho toàn bô E vào 200 gam nước không có lhí thoát ra và dung dịch thu được ch chứa một chất tan, có nồng độ 19,078%. Giá trị của m gần mhẩt với giá trị nào sau đây? A. 70,6 . C. 48,6 . B. 118,3 . D. 69,7 Câu 73: Nung nóng 1,1 mol hỗn hợp X gồm N2 và H2 trong bình kín (xúc tác bột Fe ) thu được hỗn hợ khí Y có tỉ khối so vói H2 bằng 5,65. Dẫn Y qua ống sứ chứa bột CuO (dư, đun nóng), sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được chất rắn Z và 23,3 gam hỗn hợp gồm N2 và H2O. Hiệu suất phản ưng tổng hợp NH3 là A. 42,86%. B. 14,29% C. 18,75% D. 20,00%. Câu 74: Hỗn hợp E gồm hai hiđrocacbon mạch hở X,Y với MX < MYY < 80. Cho 0,12 mol E, có khối lượng 5,5 gam, vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 25,83 gam hỗn hợp kết tủa. Biết các phản ́ng đù̀u xảy ra hoàn tò̀n. Plần trăm khối lương cỉn Y tong E là A. 36,36%. C. 45,45% B. 63,64% D. 54,55%. Câm 75: Phân tích nguyên tố hợp chất hữu cơ mạch hở E cho kết quả phần trăm khối lượng cacbon, hiđro, oxi lần lượt là 40,68%;5,08%;54,24%. Phương pháp phân tích phổ khối lương (phổ MS) cho biết E có phân tử khối bằng 118 . Từ E thực hiện sơ đồ các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol: 픱∘ (1) E + 2NaOH⟶X + Y + Z (2) X + HCl⟶F + NaCl (3) Y + HCl⟶T + NaCl Biết: 푍 là ancol đơn chức; 퐹 và là các hợp chất hữu cơ; MF < MT Phát biểu nào sau đây đúng? A. Trong Y, số nguyên tử hidro bằng số nguyên tử oxi. B. Chất T thuộc loại hợp chất hữu cơ đa chức. C. Chất F không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. D. Nhiệt độ sôi của 푍 cao hơn nhiệt độ sôi của etanol. DeThi.edu.vn
 39. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 76: Poli(etylen terephtalat) (viết tắt là PET) là một polime được điều chế từ axit terephtalic và etylen glicol. PET được sử dụng để sản xuất tơ, chai đựng nước uống, hộp đưng thực phẩm. Để thuận lợi cho việc nhận biết, sử dụng và tái chế thì các đồ nhựa làm từ vật liệu chứa PET thường được in kí hiệu như hình bên. Cho các phát biểu sau: (a) PET thuộc loại poliamit. (b) Tơ được chế tạo từ PET thuộc loại tơ nhân tạo. (c) Trong một mắt xích PET, phần trăm khối lượng cacbon là 57,14%. (d) Phản ứng tổng hợp PET từ axit terephtalic và etylen glicol thuộc loại phản ứng trùng ngưng. (đ) 1 mol axit terephtalic phản úng với dung dịch NaHCO3 dư sinh ra tối đa 2 molCO2. Số phát biểu đúng là A. 4. B. 2. C. 3. D. 5 Câu 77: Cho các phát biểu sau: (a) Nhôm bị thụ động trong dung dịch HNO3 đặc, nguội. (b) Sục khí CO2 đến dư vào dung dịch NaAlO2 thu được kết tủa. (c) Ở nhiệt độ cao, nhôm khử được nhiều ion kim loại trong oxit. (d) Các chất Al,Al2O3 đều tác dụng được với dung dịch NaOH và dung dịch HCl. (đ) Hỗn hợp criolit và nhôm oxit có nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ nóng chảy của nhôm oxit Số phát biểu đúng là A. 1 . C. 2 . B. 4 . D. 3 . Câu 78: Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho một định sắt đã cạo sạch gì vào ống nghiệm. Bước 2: Thêm tiếp vào ống nghiệm 4 ― 5ml dung dịch H2SO4 loãng. Bước 3: Lấy đinh sắt ra rồi nhỏ dần tìng giọt dung dịch K2Cr2O7 trong H2SO4 loãng vào ống nghiệm và lắc đều. Cho các phát biểu sau: (a) Trong bước 2 , xuất hiện bọt khí không màu. (b) Trong bước 2, kim loại sắt bị oxi hóa thành hợp chất sắt(II). (c) Trong bưởc 3 , hợp chất sắt(II) bị oxi hóa thành hợp chất sắt(III). (d) Trong bước 3, hợp chất crom(VI) bị oxi hóa thành hợp chất crom(III) (d) Ở bước 2 , nếu thay dung dịch H2SO4 loãng bằng dung dịch HCl thì không xuất hiện bọt khi. Số phát biểu đủng là DeThi.edu.vn
 40. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. 2. C. 1. B. 4 . D. 3 Câu 79: Cho m gam hỗn hợp X (gồm Na,Na2O,Ba và BaO ) vào H2O dư, thu được dung dịch Y và 0,025 mol H2. Sục từ từ đến hết 0,15 mol CO2 vào Y, thu được dung dịch Z và kết tủa BaCO3. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa BaCO3 (a mol) vào số mol CO2( b mol) được biểu diễn theo đồ thị bên. Cho từ từ đến hết Z vào 75ml dung dịch HCl1M, thu được 0,05 molCO2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 10,30 . B. 7,05. C. 23,30 . D. 11,90 . Câu 80: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X,Y,Z (chỉ chứa chức este) đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó: X đơn chức, Y hai chức, Z ba chức. Đốt cháy m gam E trong O2 dư, thu được 1,1 mol CO2 và 0,88 mol H2O. Mặt khác, cho m gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch NAOH, thu được hỗn hợp F gồm các ancol và 30,56 gam hỗn hợp muối khan T. Đốt cháy toàn bộ T thu được Na2CO3 ,0,53 molCO 2 và 0,51 molH2O. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các muối trong T đều không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng của X trong E là A. 8,70% C. 10,91%. B. 80,38%. D. 10,77%. DeThi.edu.vn
 41. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 207 Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được C17H35COONa và C3H5 (OH)3. Công thức của X là A. (C17H31COO)3C3H5. B. (C15H31COO)3C3H5. C. (C17H33COO)3C3H5. D. (C17H35COO)3C3H5 Câu 42: Hợ chất C2H5NHC2H5 có tên là A. đietylamin. B. đimetylamin. C. propylamin. D. etylmetylamin. Câu 43: NaHCO3 được dùng làm bột nở, thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Tên của NaHCO3 là A. natri hiđrocacbonat. B. natri clorua. C. natri cacbonat. D. natri sunfat. Câu 44: Công thức của metyl axetat là A. HCOOCH3 B. HCOOC2H5 C. CH3COOCH3 D. CH3COOC2H5 Câu 45: Axit axetic có công thức là A. CH3CH2OH. B. HCOOH. C. CH3CHO. D. CH3COOH. Câu 46: Chất nào sau đây thuộc loại tripeptit? A. Glucozo. C. Saccarozo. B. Gly-Ala-Gly. D. Gly-Ala. Câu 47: Đốt cháy hoàn toàn bột sắt trong khí clo dư, thu được hợp chất trong đó sắt có số oxi hóa là A. +2 . B. -2 . C. -3 . D. +3 . DeThi.edu.vn
 42. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 48: Trong cùng điều kiện, ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất? A. K+. B. Cu2+. C. Mg2+. D. Al3+. Câu 49: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ? A. NaOH. B. NaCl. C. Ba(OH)2. D. HCl. Câu 50: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng? A. Ag. C. Al. B. Cu. D. Hg. Câu 51: Kim loại Fe được điều chế trực tiếp từ Fe2O3 bằng phương pháp A. nhiệt luyện. B. thủy luyện. C. điện phân nóng chảy. D. điện phân dung dịch. Câun 52: Hợp chất Cr(OH)3 có tên là A. crom(III) oxit. B. crom(II) oxit. C. crom(III) hiđroxit D. crom(II) hiđroxit Câu 53 : Nhỏ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chất nào sau đây thu được kết tủa keo, màu trắng? A. NaCl. C. FeCl3. B. BaCl2. D. AlCl3. Câu 54: Poli(vinyl clorua) được điều chế trực tiếp từ monome nào sau đây? A. CH2 = CH2 B. CH2 = CH ― CN C. CH2 = CH ― Cl. D. CH2 = CH ― CH = CH2. Câu 55: Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương. Công thức của thạch cao nung là A. CaCO3. B. CaSO4 ⋅ H2O C. Ca(OH)2. D. CaSO4 ⋅ 2H2O Câu 56: Mặt trái của "hiệu ứng nhà kính" là gây ra sự khác thường về khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cuộc sống con người. Khí chủ yếu gây ra hiện tượng này là A. CO. B. CO2. C. NH3. D. H2 S. DeThi.edu.vn
 43. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 57: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là A. 12 . B. 6 B. 10 D. 5 Câw 58: Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu? A. HNO3. B. CaCl2 C. HCl. D. Na3PO4. AlCl Câu 59: Al(OH)3 tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra 3 ? A. H2SO4 B. NaOH. C. HCl. D. Na2SO4. Câu 60: Khí tạo thành khi cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là A. SO2 B. H2. C. H2 S. D. O2. Cầu 61: Oxi hóa hoàn toàn 11,5 gam hỗn hợp X (gồm Mg,Al và Zn ) bằng O2, thu được 17,1 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ Vml dung dịch HCl2M. Giá trị của V là A. 175 . B. 350 . C. 150. D. 300 . Câu 62: Cho m gam bột Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được 9,6 gam kim loại Cu. Giá trị của m là A. 9,8 B. 8,4 . C. 5,6 . D. 11,2 Câu 63: Khối lượng metylamin cần để tác dụng vừa đủ với 0,01 mol HCl là: A. 0,32 gam B. 0,62 gam. C. 0,90 gam. D. 0,45 gam. Câu 64: Từ mkg mùn cưa chứa 50% xenlulozơ (còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được 80 kg glucozo với hiệu suât toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m tà A. 720 B. 360 . C. 180 . D. 162 . Câu 65: Phát biểu nào sau đây sai? A. Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. B. Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh C. Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ. 픻. Xenlulozơ và tinh bột đều thuộc loại polisaccarit. Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam este X, thu được 0,6 molCO2 và 0,6 molH2O. Công thức phân tử của X là A. C2H4O2. B. C3H6O2. C. C3H4O2. D. C4H8O2 Câu 67: Thực hiện phản ứng este hóa giữa HOOC ― COOH với hỗn hợp CH3OH và C2H5OH thu được tối đa bao nhiêu este hai chức? DeThi.edu.vn
 44. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. 3. B. 1 . C. 4 D. 2 Câu 68: ChoFe2O3 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư) thu được dung dịch X. Thêm tiếp NaOH dư vào X , thu được kết tủa Y. Công thức của Y là A. Fe(OH)3. B. Fe2(SO4)3. C. FeSO4 D. Fe(OH)2 Câu 69: Cho các polime sau: polibutađien, poli(metyl metacrylat), poliacrilonitrin, nilon-6,6. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là A. 3. B. 2 . C. 1 . D. 4 . Câu 70: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Điện phân dung dịch NaCl thu được kim loại Na ở anot. B. Nước vôi trong là dung dịch Ca(OH)2. C. Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nhiệt phân Al2O3. D. Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường. Câu 71: Cho các phát biểu sau: (a) Hỗn hợp tecmit được dùng để hàn đường ray. (b) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo. (c) Nhôm là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất. (d) Kim loại Al có màu trắng bạc, nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. (đ) Trong công nghiệp, quặng boxit được dùng làm nguyên liệu để sản xuất nhôm. Số phát biểu đúng là A. 3 . B. 5 . C. 4 D. 2 . Câu 72: Poli(etylen terephtalat) (viết tắt là PET) là một polime được điều chế từ axit terephtalic và etylen glicol. PET được sử dụng để sản xuất tơ, chai đựng nước uống, hộp đựng thực phẩm. Để thuận lợi cho việc nhận biết, sử dụng và tái chế thì các đồ nhựa làm từ vật liệu chứa PET thường được in kí hiệu như hình bên. Cho các phát biểu sau: (a) PET thuộc loại polieste. (b) Tơ được chế tạo từ PET thuộc loại tơ tổng hợp (c) Trong một mắt xích PET, phần trăm khối lượng cacbon là 62,5%. (d) Phản ứng tổng hợp PET từ axit terephtalic và etylen glicol thuộc loại phản ứng trùng hợp. DeThi.edu.vn
 45. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn (d) Trong dung dịch, etylen glicol phản ứng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Số phát biểu đúng là A. 5 . B. 2 . C. 4 . D. 3 . Câul 73: Cho 19,5 gam hỗn hợ Al và kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 dur, thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 0,6 mol hỗn hợp B (gồm NO và NO2 ) có tỉ khối so với H2 bằng 19 . Cô cạn thu được m gam hỗn hợp muối 푌. Nung 푌 đến khối lượng không đổi thu được chất rắn 푍 và hỗn hợp E gồm khí và hơi. Cho toàn bộ E vào 300 gam nước, không có khí thoát ra và dung dịch thu được chỉ chứa một chất tan, có nồng độ 17,598%. Giả trị của m gần mhhất với giá trị nào sau đây? A. 103,5 . C. 95,1 . B. 159,9 . D. 158,7 . Câu 74: Phân tích nguyên tố hợp chất hữu cơ mạch hở E cho kết quả phần trăm khối lượng cacbon, hiđro, oxi lần lượt là 40,68%;5,08%;54,24%. Phương pháp phân tích phố khối lương (phổ MS) cho biết E có phân tự khối bằng 118 . Từ E thực hiện sơ đồ các phản ứng sau theo đúng tỉ lệ mol: t∘ (l) E + 2NaOH⟶X + Y + Z (2) X + HCl⟶F + NaCl (3) Y + HCl⟶T + NaCl Biết: 푍 là ancol đơn chức; 퐹 và là các hợp chất hữu co; MF < MT Phát biểu nào sau đây sai? A. Nhiệt độ sôi của Z thấp hơn nhiệt độ sôi của etanol. B. Chất T thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức. C. Trong Y, số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. 픻. Chất F có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Câu 75: Hỗn hợp E gồm hai hiđrocacbon mạch hở X,Y với MX < MY < 80. Cho 0,1 mol E, có khối lượng 4,7 gam, vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 22,89 gam hỗn hợp kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Y trong E là A. 31,91%. C. 38,72%. B. 25,53%. D. 74,47% Câu 76: Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho một đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào ống nghiệm. Bước 2: Thêm tiếp vào ống nghiệm 4 ― 5ml dung dịch H2SO4 loãng. Bước 3: Lấy đỉnh sắt ra rồi nhỏ dần từng giọt dung dịch K2Cr2O7 trong H2SO4 loãng vào ống nghiệm và lắc đều. Cho các phát biểu sau: (a) Trong bước 2, không xuất hiện bọt khí (b) Trong bước 2 , kim loại sắt bị khử thành hợp chất sắt(III) (c) Trong bước 3 , hợp chất sắt(II) bị oxi hóa thành hợp chất sắt(III). DeThi.edu.vn
 46. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn (d) Trong bước 3, hợp chất crom(VI) bị khử thành hợp chất crom(III). (đ) Ở bước 2 , nếu thay dung dịch H2SO4 loãng bằng dung dịch HCl thì có xuất hiện bọt khí. Số phát biểu đúng là A. 4. B. 3 . C. 1 . D. 2 . Câu 77: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X,Y,Z (chỉ chứa chức este) đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó: đơn chức, 푌 hai chức, 푍 ba chức. Đốt cháy m gam E trong O2 dur, thu được 0,44 molCO2 và 0,352 molH2O. Mặt khác, cho m gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp F gồm các ancol và 12,224 gam hỗn hợp muối khan T. Đốt cháy toàn bộ T thu được Na2 CO3,0,212 molCO và 0,204 molH2O. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các muối trong T đều không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng của 푍 trong E là A. 10,91% B. 8,70%. C. 80,38% D. 64,31%. Câu 78: Cho m gam hỗn hợp X (gồm Na,Na2O,Ba và BaO ) vào H2O dư, thu được dung dịch Y và 0,06 mol H2. Sục từ từ đến hết 0,12 molCO2 vào Y, thu được dung dịch Z và kết tủa BaCO3. Sự phụ thuộc của số mo kết tủa BaCO3(amol) vào số mo CO2( b mol) được biểu diễn theo đồ thị bên. Cho từ từ đến hết 푍 vào 30ml dung dịch HCl 1M, thu được 0,02 mol CO2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là: A. 7,64. B. 8,88 . C. 5,00 . D. 8,24 . Câu 79: Cho hơi nước đi qua than nung đỏ, thu được 0,735 mol hỗn hợp khí X (gồm CO,CO2 và H2 ). Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư, nung nóng) thu được hỗn hợp chất tắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư) thu được 0,57 molSO2 (sản phẩm khử duy nhât). Phần trăm thể tích của khí CO trong X là A. 20,41%. B. 61,22%. C. 16,33%. D. 22,45%. Câu 80: Cho các phát biểu sau: (a) Ala-Gly có phản ứng màu biure. (b) Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức. (c) Axit 6-aminohexanoic là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6. (d) Thực hiện phản ứng trùng ngưng các amino axit đều thu được peptit. (d) Thành phần của bột ngọt (mì chính) chỉ chứa các nguyên tố C,H,Na và O. Số phát biểu đúng là A. 1 . B. 4 . C. 3 . D. 2 . DeThi.edu.vn
 47. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn DeThi.edu.vn
 48. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 208 Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Kim loại Fe được điều chế trực tiếp từ Fe2O3 bằng phương pháp A. nhiệt luyện. B. điện phân nóng chảy C. điện phân dung dịch. D. thủy luyện. Câu 42: Nhỏ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chất nào sau đây thu được kết tủa keo, màu trắng? A. BaCl2. B. AlCl3. C. NaCl. D. FeCl3. Câu 43: Axit axetic có công thức là A. CH3CH2OH. B. CH3COOH. C. CH3CHO. D. HCOOH. Câu 44: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu dược C17H35COONa và C3H5 (OH)3. Công thức của X là A. (C15H31COO)3C3H5. B. (C17H33COO)3C3H5. C. (C17H35COO)3C3H5. D. (C17H31COO)3C3H5. Câu 45: Mặt trái của "hiệu ứng nhà kính" là gây ra sự khác thường về khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cuộc sống con người. Khí chủ yếu gây ra hiện tượng này là A. NH3. B. CO2. C. CO. D. H2 S. Câu 46: NaHCO3 được dùng làm bột nở, thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Tên của NaHCO3 là A. natri cacbonat. B. natri sunfat. C. natri clorua D. natri hiđrocacbonat. Câu 47: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là A. 12. B. 6 . C. 10 D. 5 . DeThi.edu.vn
 49. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 48: Họp chất C2H5NHC2H5 có tên là A. đimetylamin. 픹. etylmetylamin. C. đietylamin. D. propylamin. Câu 49: Đốt cháy hoàn toàn bột sắt trong khí clo dư, thu được hợp chất trong đó sắt có số oxi hóa là A. -3 . B. +2 . C. -2 . D. +3 . Câu 50: Công thức của metyl axetat là A. CH3COOC2H5. B. CH3COOCH3 C. HCOOCH3 D. HCOOC2H5 Câu 51: Hợp chất Cr(OH)3 có tên là A. crom(III) hiđroxit. B. crom(II) oxit. C. crom (III) oxit. D. crom(II) hidroxit. Câu 52: Trong cùng điều kiện, ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Cu2+. B. 13+. C. K+ D. Mg2+. Câu 53: Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương. Công thức của thạch cao nung là A. CaSO4 ⋅ H2O C. CaCO3. B. Ca(OH)2. D. CaSO4 ⋅ 2H2O. Câu 54: Khí tạo thành khi cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là A. SO2. B. H2. C. H2 S. D. O2. Câu 5 5: Al(OH)3 tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3 ? A. H2SO4. B. HCl. C. Na2SO4. D. NaOH. Câu 56: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ? A. NaOH C. HCl. B. NaCl. D. Ba(OH)2. DeThi.edu.vn
 50. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 57: Chất nào sau đây thuộc loại tripeptit? A. Saccarozo. C. Gly-Ala. B. Glucozo. D. Gly-Ala-Gly Câu 58: Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu? A. Na3PO4. B. HCl. C. HNO3. D. CaCl2. Câu 59: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng? A. Ag. C. Cu. B. Al. D. Hg. Câu 60: Poli(vinyl clorua) được điều chế trực tiếp từ monome nào sau đây? A. CH2 = CH2. B. CH2 = CH ― Cl. C. CH2 = CH ― CH = CH2 D. CH2 = CH ― CN Câu 61: Oxi hóa hoàn toàn 11,5 gam hỗn hợp X (gồm Mg, Al và Zn ) bằng O2, thu được 17,1 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ Vml dung dịch HCl2M. Giá trị của V A. 150 . B. 350 . C. 175. D. 300 . Câu 62: ChoFe2O3 vào dung dịch H2SO4 (loãng, du) thu được dung dịch X. Thêm tiếp NaOH dư vào X , thu được kết tủa Y. Công thức của Y là A. Fe(OH)3. B. Fe(OH)2. C. FeSO4. D. Fe2(SO4)3. Câu 63: Từ mkg mùn cura chứa 50% xenlulozơ (còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được 80 kg glucozơ với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là A. 360 . B. 162. C. 720 . D. 180 . Câu 64 Phót bièu nè sau day sai? A. Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. B. Xenlulozơ và tinh bột đều thuộc loại polisaccarit. C. Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh DeThi.edu.vn
 51. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn 픻. Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ. Câu 65: Cho các polime sau: polibutađien, poli(metyl metacrylat), poliacrilonitrin, nilon-6,6. Số polime được điều chế bằng phản ứng trùng ngưng là A. 2. B. 1. C. 4 . D. 3 . Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam este X, thu được 0,6 molCO2 và 0,6 mol2O. Công thức phân tử của X là A. C3H6O2 B. C2H4O2 C. C4H8O2 D. C3H4O2. Câu 67: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nhiệt phân Al2O3. T. Tất cả các kim loai kiềm thổ đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường. C. Điện phân dung dịch NaCl thu được kim loại Na ở anot. D. Nước vôi trong là dung dịch Ca(OH)2. Câu 68: Cho m gam bột Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được 9,6 gam kim loại Cu. Giá trị của m là A. 5,6 . B. 11,2 . C. 9,8 . D. 8,4 . Câu 69: Khối lượng metylamin cần để tác dụng vừa đủ với 0,01 molHCllà A. 0,31 gam. B. 0,62 gam. C. 0,45 gam. D. 0,90 gam. Câu 70: Thực hiện phản ứng este hóa giữa HOOC ― COOH với hỗn hợp CH3OH và C2H5OH thu được tối đa bao nhiêu este hai chức? A. 1 . B. 2. C. 4. D. 3 . Câu 71: Hỗn hợ E gồm hai hiđrocacbon mạch hở X,Y với MX < MY < 80. Cho 0,09 mol E, có khối lượng 4,2 gam, vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 20,25 gam hỗn hợp kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của X trong E là A. 35,71% B. 28,57%. C. 71,43%. D. 57,14%. Câu 72: Cho m gam hỗn hợp X (gồm Na, Na2O,Ba và BaO ) vào H2O du, thu được dung dịch Y và 0,02 molH2. Sục từ từ đến hết 0,09 molCO2 vào Y, thu được dung dịch Z và kết tủa BaCO3. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa BaCO3 (a mol) vào số molCO2( b mol) được biểu diễn theo đồ thị bên. DeThi.edu.vn
 52. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Cho từ từ đến hết Z vào 40ml dung dịch HClIM, thu được 0,025 molCO2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của mlà A. 732 . B. 8,14 . C. 4,40 . D. 8,28. Câu 73: Poli(etylen terephtalat) (viết tắt là PET) là một polime được điều chế từ axit terephtalic và etylen glicol. PET được sư dụng dê san xuât tơ, chai đựng nước uông hộp đựng thực phẩm. Để thuận lợi cho việc nhận biết, sử dụng và tái chế thì các đô nhựa làm từ vật liệu chứa PET thường được in kí hiệu như hình bên. Cho các phát biểu sau: (a) PET thuộc loại poliamit. (b) Tơ được chế tạo từ PET thuộc loại tơ nhân tạo. (c) Trong một mắt xích PET, phần trăm khối lượng cacbon là 57,14%. (d) Phản ứng tổng hợ PET từ axit terephtalic và etylen glicol thuộc loại phản ứng trùng ngưng. (đ) Từ etilen điều chế trực tiếp được etylen glicol. Số phát biểu đúng là A. 2. B. 4 . C. 3 . D. 5 Câu 74: Cho các phát biểu sau: (a) Axit glutamic có tính chất lương tính. (b) Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức. (c) Trong phân tử protein luôn chứa liên kết peptit. (d) Thực hiện phản ứng trùng ngưng các amino axit đều thu được peptit. (đ) Thành phần nguyên tố của bột ngọt (mì chính) chỉ gồm C,H,Na và O. Số phát biểu sai là A. 3. B. 4 . C. 1 . D. 2 . Câu 75: Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho một đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào ống nghiệm. DeThi.edu.vn
 53. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Bước 2: Thêm tiếp vào ống nghiệm 4 ― 5ml dung dịch H2SO4 loãng. Bước 3: Lấy đinh sắt ra rồi nhỏ dần từng giọt dung dịch K2Cr2O7 trong H2SO4 loãng vào ống nghiệm và lắc đều. Cho các phát biểu sau: (a) Trong bước 2 , xuất hiện bọt khí không màu. (b) Trong bước 2, kim loại sắt bị khử thành hợp chất sắt(III) (c) Trong bước 3, hợp chất sắt(II) bị oxi hóa thành hợ chất sắt(III) (d) Trong bước 3, hợp chất crom(VI) bị oxi hóa thành hợp chất crom(III). (đ) Ở bước 2 , nếu thay dung dịch H2SO4 loãng bằng dung dịch HCl thì không xuất hiện bọt khí. Số phát biểu đúng là A. 3 B. 2. C. 4. D. 1. Câu 76: Cho 8,8 gam hỗn hợp Fe và kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 du, thu được dung dịch X (không chứa muối amoni) và 0,2 mol hỗn hợp B (gồm NO và NO2 ) có tỉ khối so với H2 bằng 19 . Cô cạn X thu được m gam hỗn hợp muối Y. Nung Y đến khối lượng không đổi thu được chất rắn Z và hỗn hợp E gồm khí và hơi. Cho toàn bộ E vào 500 gam nước, không có khi thoát ra và dung dịch thu được chì chứa một chất tan, có nồng độ 4,662%. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây? A. 33,6. B. 52,5. C. 30,9 . D. 46,1 . Câu 77: Cho các phát biểu sau: (a) Nhôm là kim loại nhẹ, dẫn điện tốt. (b) Hỗn hợp tecmit được dùng để hàn đường ray. (c) Khi đốt, bột nhôm cháy trong không khí với ngọn lửa sáng chơi. (d) Ở nhiệt độ cao, nhôm khử được nhiều ion kim loại trong oxit. (đ) Nhôm bị thụ động trong H2SO4 đặc, nguội. Số phát biểu đúng là A. 4. B. 3 . C. 2 . D. 5 . Câu 78: Phân tích nguyên tố hợp chất hữu cơ mạch hở E cho kết quả phần trăm khối lượng cacbon, hiđro, oxi lần lượt là 40,68%;5,08%;54,24%. Phương pháp phân tích phổ khối lượng (phổ MS) cho biết E có phân tử khối bằng 118 . Từ E thực hiện sơ đồ các phản ứng sau theo đúng tì lệ mol: t∘ (1) E + 2NaOH⟶X + Y + Z (2) X + HCl⟶F + NaCl (3) Y + HCl⟶T + NaCl Biết: 푍 là ancol đơn chức; 퐹 và T là các hợp chất hưu cơ; MF < MT. DeThi.edu.vn
 54. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Phát biểu nào sau đây sai? A. Chất F không có khả năng tham gia phản úng tráng bạc. B. Trong 푌, số nguyên tử hidro bằng số nguyên tử oxi. C. Chất T thuộc loại hợp chất hữu cơ tạp chức. D. Nhiệt độ sôi của 푍 thấp hơn nhiệt độ sôi của etanol. Câu 79: Cho hơi nước đi qua than nung đỏ, thu được 0,8 mol hỗn hợp khí (gồm CO,CO2 và H2 ). Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư, nung nóng) thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, dư) thu được 0,6 molSO2 (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm thể tích của khí CO trong X là A. 25,00%. B. 18,75%. C. 62,50%. D. 12,50%. Câu 80: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X,Y,Z (chỉ chứa chức este) đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó: X đơn chức, Y hai chức, Z ba chức. Đốt cháy m gam E trong O2 dư, thu được 0,22 molCO2 và 0,176 molH2O. Mặt khác, cho m gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp F gồm các ancol và 6,112 gam hỗn hợp muối khan T. Đốt cháy toàn bộ T thu được Na2 CO3,0,106 molCO2 và 0,102 molH2O. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các muối trong T đều không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng của X trong E là A. 10,91%. B. 8,70%. C. 80,38%. D. 10,77%. DeThi.edu.vn
 55. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 209 Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Chất nào sau đây thuộc loại tripeptit? A. Gly-Ala-Gly. B. Saccarozo. C. Glucozo. D. Gly-Ala. Câu 42: Al(OH)3 tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3 ? A. NaOH. B. H2SO4. C. Na2SO4. D. HCl. Câu 43: Công thức của metyl axetat là A. CH3COOC2H5. B. HCOOCH3 C. CH3COOCH3 D. HCOOC2H5 Câu 44: Nhỏ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chất nào sau đây thu được kết tủa keo, màu trắng? A. NaCl. B. AlCl3 C. FeCl3. D. BaCl2. Câu 45: Hợp chất Cr(OH)3 có tên là A. crom(III) oxit. B. crom(III) hiđroxit. C. crom(II) oxit. D. crom(II) hiđroxit. Câu 46: Axit axetic có công thức là A. CH3CH2OH. B. CH3CHO. C. CH3COOH. D. HCOOH Câu 47: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là A. 6 . C. 5. B. 10 . D. 12 . DeThi.edu.vn
 56. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 48: Hợp chất C2H5NHC2H5 có tên là A. propylamin. B. etylmetylamin. C. đietylamin D. đimetylamin. Câu 49: Kim loại Fe được điều chế trực tiếp từ Fe2O3 bằng phương pháp A. thủy luyện. 픹. điện phân dung dịch. C. nhiệt luyện. D. điện phân nóng chảy. Câu 50: Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu? A. HCl. B. Na3PO4. C. CaCl2. D. HNO3. Câu 51: Trong cùng điều kiện, ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Cu2+ B. Al3+ C. Mg2+. D. K+. Câu 52: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng? A. Ag. B. Cu C. Hg. D. Al. Câu 53: Poli(vinyl clorua) được điều chế trực tiếp từ monome nào sau đây? A. CH2 = CH ― CN. B. CH2 = CH2. C. CH2 = CH ― Cl. B. CH2 = CH2. D. CH2 = CH ― CH = CH2. Câu 54: Khí tạo thành khi cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là A. H2 S. B. O2. C. SO2. D. H2. Câu 55: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được C17H35COONa và C3H5 (OH)3. Công thức của X là A. (C15H31COO)3C3H5 B. (C17H35COO)3C3H5 DeThi.edu.vn
 57. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn C. (C17H31COO)3C3H5 D. (C17H33COO)3C3H5. Câu 56: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ? A. Ba(OH)2. B. NaCl. C. NaOH. D. HCl. Câu 57: Mặt trái của "hiệu ứng nhà kính" là gây ra sự khác thường về khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cuộc sống con người. Khí chủ yếu gây ra hiện tượng này là A. CO. B. CO2. C. H2 S. D. NH3 Câu 58: Đốt chảy hoàn toàn bột sắt trong khí clo dư, thu được hợp chất trong đó sắt có số oxi hóa là A. -2 . B. -3 . C. +2 D. +3 . Câu 59: NaHCO3 được dùng làm bột nở, thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Tên của NaHCO3 là Câu 60: Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương. Công thức của thạch cao nung là A. Ca(OH)2. B. CaSO4 ⋅ 2H2O. C. CaSO4 ⋅ H2O D. CaCO3. Câu 61: Cho các polime sau: polibutađien, poli(metyl metacrylat), poliacrilonitrin, nilon-6,6. Số polime được điều chế bằng phản úng trùng ngưng là A. 1. 픹.4. C. 3 . D. 2 . Câu 62: Từ mkg mùn cưa chứa 50% xenlulozơ (còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được 80 kg glucozơ với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là A. 360 . B. 720 . C. 180 . D. 162. Câu 63: ChoFe2O3 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư) thu được dung dịch X. Thêm tiếp NaOH dư vào X , thu được kết tỉa Y Công thức của Y A. FeSO4. B. Fe(OH)3. C. Fe(OH)2 D. Fe2(SO4)3. Câu 64: Cho m gam bột Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được 9,6 gam kim loại Cu . Giá trị của m là DeThi.edu.vn
 58. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn A. 9,8 B. 11,2 . C. 5,6 . D. 8,4 . Câu 65: Oxi hóa hoàn toàn 11,5 gam hỗn hợp X (gồm Mg,Al và Zn ) bằng O2, thu được 17,1 gam hỗn hợp Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ Vml dung dịch HCl2M. Giá trị của V là A. 150 . B. 350 . C. 175 . D. 300 . Câu 66: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nhiệt phân Al2O3. B. Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường. C. Điện phân dung dịch NaCl thu được kim loại Na ở anot. D. Nước vôi trong là dung dịch Ca(OH)2. Câu 67: Phát biểu nào sau đây sai? A. Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. 픹. Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ. C. Xenlulozơ và tinh bột đều thuộc loại polisaccarit. D. Xenlulozơ có cấu tạo mạch không phân nhánh. Câu 68: Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam este X, thu được 0,6 molCO2 và 0,6 molH2O. Công thức phân tử của X là A. C3H6O2. B. C3H4O2. C. C2H4O2. D. C4H8O2. Câu 69: Thực hiện phản ứng este hóa giữa HOOC ― COOH với hỗn hợp CH3OH và C2H5OH thu được tối đa bao nhiêu este hai chức? A. 1 . B. 4 . C. 2 . D. 3 . Câu 70: Khối lượng metylamin cần để tác dụng vừa đủ với 0,01 mol HCL là A. 0,90 gam B. 0,45 gam. C. 0,31 gam. D. 0,62 gam. Câu 71: Cho các phát biểu sau: (a) Hỗn hợp tecmit được dùng để hàn đường ray. (b) Bột nhôm tự bốc cháy khi tiếp xúc với khí clo. (c) Nhôm là nguyên tố phổ biến nhất trong vỏ Trái Đất. (d) Kim loại Al có màu trắng bạc, nhẹ, dẫn điện và dẫn nhiệt tốt. (đ) Trong công nghiệp, quặng boxit được dùng làm nguyên liệu để sản xuất nhôm. Số phát biểu đúng là A. 5 . B. 2 C. 4 D. 3 . Câu 72: Phân tích nguyên tố hợp chất hữu cơ mạch hở E cho kết quả phần trăm khối lượng cacbon, hiđro, oxi lần lượt là 40,68%;5,08%;54,24%. Phương pháp phân tích phổ khối lương (phồ MS) cho DeThi.edu.vn
 59. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn biết E có phân tử khối bằng 118. Từ E thực hiện sơ đồ các phản ứng sau theo đúng tì lệ mol: t∘ (1) E + 2NaOH⟶X + Y + Z (2) X + HCl⟶F + NaCl (3) Y + HCl⟶T + NaCl Biết: Z là ancol đơn chức; F và T là các hợp chất hũu cơ; MF < MT. Phát biểu nào sau đây sai?? A. Nhiệt độ sôi của 푍 thấp hơn nhiệt độ sôi của etanol. B. Trong Y, số nguyên tử cacbon bằng số nguyên tử oxi. C. Chất T thuộc loại hợp chất hữu cơ tap chức. D. Chất F có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Câu 73: Cho 19,5 gam hỗn hợp Al và kim loại M tác dụng với dung dịch HNO3 dư, thu được dung dịch 2 X (không chứa muối amoni) và 0,6 mol hỗn hợp B (gồm NO và NO2 ) có tỉ khối so với H2 bằng 19. Cô cạn thu được gam hỗn hợp muối 푌. Nung 푌 đến khối lượng không đổi thu được chất rắn 푍 và hỗn hợp E gồm khí và hơi. Cho toàn bộ E vào 300 gam nước, khổng có khí thoát ra và dung dịch thu được chì chứa một chất tan, có nồng độ 17,598%. Giá trị của m gần m hhẩ̂t với giá trị nào sau đây? A. 103,5 . B. 159,9 . C. 95,1 . D. 158,7 . Câu 74: Thực hiện thí nghiệm theo các bước sau: Bước 1: Cho một đinh sắt đã cạo sạch gỉ vào ống nghiệm. Bước 2: Thêm tiếp vào ống nghiệm 4 ― 5ml dung dịch H2SO4 loãng. Bước 3: Lấy đinh sắt ra rồi nhỏ dần từng giọt dung dịch K2Cr2O7 trong H2SO4 loãng vào ống nghiệm và lắc đều. Cho các phát biểu sau: (a) Trong bước 2 , không xuất hiện bọt khí. (b) Trong bước 2, kim loại sắt bị khử thành hơp chất sắt(III). (c) Trong bước 3 , hợp chất sắt(II) bị oxi hóa thành hợp chất sắt(III) (d) Trong bước 3, hợp chất crom(VI) bị khử thành hợp chất crom(III). (đ) Ở bưởc 2 , nếu thay dung dịch H2SO4 loãng bằng dung dịch HCl thì có xuất hiện bọt khí. Số phát biểu đúng là A. 4. B. 1 . C. 2 . D. 3 . Câu 75: Cho hơi nước đi qua than nung đỏ, thu được 0,735 mol hỗn hợp khí (gồm CO,CO2 và H2 ). Cho toàn bộ X tác dụng hết với CuO (dư, nung nóng) thu được hỗn hợp chất rắn Y. Hòa tan hoàn toàn Y bằng dung dịch H2SO4 (đặc, nóng, du) thu được 0,57 molSO2 (sản phẩm khử duy nhất). Phần trăm thể DeThi.edu.vn
 60. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn tích của khi CO trong X là A. 61,22%. B. 22,45%. C. 16,33%. D. 20,41%. Câu 76: Cho m gam hỗn hợp X (gồm Na,Na2O,Ba và BaO ) vào H2O dư, thu được dung dịch Y và 0,06 mol H2. Sục từ từ đến hết 0,12 molCO2 vào Y, thu được dung dịch Z và kết tủa BaCO3. Sự phụ thuộc của số mol kết tủa BaCO3(amol) vào số mol CO2 (b mol) được biểu diễn theo đồ thị bên Cho từ từ đến hết 푍 vào 30ml dung dịch HCl1M, thu được 0,02 molCO2. Biết các phản úng đều xảy ra hoàn toàn. Giá trị của m là A. 7,64. B. 8,88 . C. 5,00 . D. 8,24 . Câu 77: Poli(etylen terephtalat) (viết tắt là PET) là một polime được điều chế từ axit terephtalic và etylen glicol. PET được sử dụng để sản xuất tợ, chai đựng nước uống hộp đựng thực phẩm. Để thuận lợi cho việc nhận biết, sử dụng và tái chế thì các đồ nhựa làm từ vật liệu chứa PET thường được in kí hiệu như hình bên. Cho các phát biểu sau: (a) PET thuộc loại polieste. PET (b) Tơ được chế tạo từ PET thuộc loại tơ tồng hợp. (c) Trong một mắt xích PET, phần trăm khối lượng cacbon là 62,5%. (d) Phản ứng tổng hợp PET từ axit terephtalic và etylen glicol thuộc loại phản ứng trùng hợp. (đ) Trong dung dịch, etylen glicol phản úng với Cu(OH)2 tạo dung dịch màu xanh lam. Số phát biểu đúng là A. 3 C. 5 . B. 4. D. 2 . Câu 78: Hỗn hợp E gồm ba este mạch hở X,Y,Z (chỉ chứa chức este) đều tạo bởi axit cacboxylic với ancol no, trong đó: X đơn chức, Y hai chức, Z ba chức. Đốt cháy m gam E trong O2 dư thu được 0,44 molCO2 và 0,352 molH2O. Mặt khác, cho m gam E phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu DeThi.edu.vn
 61. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn được hỗn hợp F gồm các ancol và 12,224 gam hỗn hợp muối khan T. Đốt cháy toàn bộ T thu được Na2 CO3,0,212 molCO và 0,204 molHH2. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, các muối trong T đều không có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. Phần trăm khối lượng của 푍 trong E là A. 10,91%. B. 64,31%. C. 8,70%. D. 80,38%. Câu 79: Cho các phát biểu sau: (a) Ala-Gly có phản ứng màu biure. (b) Amino axit là loại hợp chất hữu cơ tạp chức. (c) Axit 6-aminohexanoic là nguyên liệu để sản xuất tơ nilon-6. (d) Thực hiện phản ứng trùng ngưng các amino axit đều thu được peptit. (đ) Thành phần của bột ngọt (mì chính) chỉ chứa các nguyên tố C,H,Na và O. Số phát biểu đúng là A. 3 B. 2. C. 1 . D. 4. Câu 80: Hỗn hợp E gồm hai hiđrocacbon mạch hở X,Y với MX < MY < 80. Cho 0,1 mol E, có khối lượng 4,7 gam, vào lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3 thu được 22,89 gam hỗn hợp kết tủa. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn. Phần trăm khối lượng của Y trong E là A. 38,72%. B. 25,53%. C. 74,47%. D. 31,91%. DeThi.edu.vn
 62. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2023 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN (Đề thi có 04 trang) Môn thi thành phần: HÓA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề thi: 210 Số báo danh: Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố: H = 1; C = 12; N = 14; O = 16; S = 32; Cl = 35,5 ; Br = 80; Na = 23; K = 39; Mg = 24; Ca = 40 ; Ba = 137; Al = 27; Fe = 56; Cu = 64 ; Zn = 65; Ag = 108 • Giả thiết các khí sinh ra không tan trong nước. Câu 41: Dung dịch chất nào sau đây làm quỳ tím chuyển sang màu đỏ? A. Ba(OH)2. C. NaOH. B. HCl. D. NaCl. Câu 42: Khí tạo thành khi cho Mg tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng là A. H2. C. SO2. B. O2. D. H2 S. Câu 43: Chất nào sau đây làm mềm được nước có tính cứng vĩnh cửu? A. Na3PO4 픹.HNO3. ℂ.CaCl2. 픻.HCl. Câu 44: Trong cùng điều kiện, ion kim loại nào sau đây có tính oxi hóa mạnh nhất? A. Cu2+. C. Mg2+. Bi. Al3+. D. K+. Câu 45: Poli(vinyl clorua) được điều chế trực tiếp từ monome nào sau đây? A. CH2 = CH ― CN C. CH2 = CH2. B. CH2 = CH ― Cl. D. CH2 = CH ― CH = CH2 Câu 46: Axit axetic có công thức là A. CH3CH2OH. C. CH3COOH B. CH3CHO. D. HCOOH. Câu 47: Mặt trái của "hiệu ứng nhà kính" là gây ra sự khác thường về khí hậu, gây hạn hán, lũ lụt, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái và cuộc sông con người. Khí chư yểu gây ra hiện tượng này A. CO2. C. CO. B. H2 S. D. NH3. Câu 48: Thủy phân hoàn toàn triglixerit X trong dung dịch NaOH thu được C17H35COONa và C3H5 (OH)3. Công thức của X là A. (C17H31COO)3C3H5 C. (C17H35COO)3C3H5. B. (C15H31COO)3C3H5 D. (C17H33COO)3C3H5 Câu 49: Chất nào sau đây thuộc loại tripeptit? A. Gly-Ala. C. Gly-Ala-Gly. B. Saccarozo D. Glucozo. DeThi.edu.vn
 63. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn Câu 50: Nhỏ dung dịch NH3 đến dư vào dung dịch chất nào sau đây thu được kết tủa keo, màu trắng? A. NaCl. C. AlCl3. B. BaCl2. D. FeCl3. Câu 51: Hợp chất Cr(OH)3 có tên là A. crom(II) hiđroxit. C. crom(III) oxit. B. crom(III) hiđroxit. D. crom(II) oxit. Câu 52: NaHCO3 được dùng làm bột nở, thuốc giảm đau dạ dày do thừa axit. Tên của NaHCO3 là A. natri clorua. B. natri sunfat. C. natri cacbonat. D. natri hiđrocacbonat. Câu 53: Al(OH)3 tác dụng với dung dịch chất nào sau đây sinh ra AlCl3 ? A. HCl. C. H2SO4. B. Na2SO4. D. NaOH. Câu 54: Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tồn tại ở trạng thái lỏng? A. Hg. B. Ag. C. Al. D. Cu. Câu 55: Hợp chất C2H5NHC2H5 có tên là A. etylmetylamin. C. đimetylamin. 픹. propylamin. D. đietylamin. Câu 56: Kim loại Fe được điều chế trực tiếp từ Fe2O3 bằng phương pháp A. điện phân nóng chảy. C. nhiệt luyện B. điện phân dung dịch. D. thủy luyện. Câu 57: Đốt cháy hoàn toàn bột sắt trong khí clo dư, thu được hợp chất trong đó sắt có số oxi hóa là A. -2 . C. +2 B. +3 . D. -3 . Câu 58: Thạch cao nung được dùng để nặn tượng, đúc khuôn và bó bột khi gãy xương. Công thức của thạch cao nung là A. CaSO4 ⋅ H2O. C. CaSO4 ⋅ 2H2O B. Ca(OH)2. D. CaCO3. Câu 59: Công thức của metyl axetat là A. CH3COOCH3. C. HCOOCH3. B. CH3COOC2H5. D. HCOOC2H5. Câu 60: Số nguyên tử cacbon trong phân tử saccarozơ là A. 10. C. 12 . B. 6. D. 5 . Câu 61: Phát biểu nào sau đây sai? A. Glucozơ có khả năng tham gia phản ứng tráng bạc. DeThi.edu.vn
 64. Bộ 24 mã đề thi Hóa học THPT quốc gia 2023 (Có đáp án) - DeThi.edu.vn B. Xenlulozơ và tinh bột đều thuộc loại polisaccarit. C. Xenlulozơ có cấn tạo mạch không phân nhánh. D. Thủy phân saccarozơ chỉ thu được glucozơ. Câu 62: Oxi hóa hoàn toàn 11,5 gam hỗn hợp X (gồm Mg,Al và Zn ) bằng O2, thu được 17,1 gam hỗn hợ Y gồm các oxit. Để hòa tan hết Y cần vừa đủ Vml dung dịch HCl2M. Giá trị của V là A. 350 . C. 150 . B. 300 . D. 175. Câu 63. Khối lượng metylamin cần để tác dung vì̀ đủ với 0,01 mol HCl A. 0,62 gam. C. 0,45 gam. 픹.0,31 gam. D. 0,90 gam. Câu 64: Đốt cháy hoàn toàn 13,2 gam este X, thu được 0,6 molCO2 và 0,6 molH2O. Công thức phân tử của X là A. C3H6O2. C. C2H4O2. B. C4H8O2. D. C3H4O2. Câu 65: Thực hiện phản ứng este hóa giữa HOOC ― COOH với hỗn hợp CH3OH và C2H5OH thu được tối đa bao nhiêu este hai chức? A. 3. C. 1 . B. 4. D. 2 . Câu 66: Cho Fe2O3 vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư) thu được dung dịch X. Thêm tiếp NaOH dư vào X, thu được kêt tủa Y. Công thức của Y là A. FeSO4. C. Fe(OH)2. B. Fe(OH)3. D. Fe2(SO4)3. Câu 67: Cho m gam bột Fe tác dụng hoàn toàn với dung dịch CuSO4 dư, thu được 9,6 gam kim loại Cu. Giá trị của m là A. 5,6 . C. 11,2 B. 8,4 . D. 9,8 . Câu 68: Phát biểu nào sau đây đúng? A. Tất cả các kim loại kiềm thổ đều tan tốt trong nước ở nhiệt độ thường. B. Trong công nghiệp, Al được điều chế bằng cách nhiệt phần Al2O3. C. Nước vôi trong là dung dịch Ca(OH)2. D. Điện phân dung dịch NaCl thu được kim loại Na ở anot. Câu 69: Từ mkg mùn cưa chứa 50% xenlulozơ (còn lại là tạp chất trơ) sản xuất được 80 kg glucozó với hiệu suất toàn bộ quá trình là 80%. Giá trị của m là A. 720 . C. 162. B. 360 . D. 180 . DeThi.edu.vn