Đề cương ôn tập giữa học kì 1 Sinh học Lớp 10 - Năm học 2022-2023

docx 7 trang Hàn Vy 02/03/2023 7581
Bạn đang xem tài liệu "Đề cương ôn tập giữa học kì 1 Sinh học Lớp 10 - Năm học 2022-2023", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • docxde_cuong_on_tap_giua_hoc_ki_1_sinh_hoc_lop_10_nam_hoc_2022_2.docx

Nội dung text: Đề cương ôn tập giữa học kì 1 Sinh học Lớp 10 - Năm học 2022-2023

  1. ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN SINH 10 GIỮA HỌC KÌ I NĂM HỌC 2022 – 2023 I. PHẦN TRẮC NGHIỆM Câu 1a: Khi nói đến vai trò của Sinh học, phát biểu nào sau đây đúng? A. Sinh học có vai trò quan trọng trong giải quyết các vấn đề môi trường nhưng không có vai trò chủ đạo trong phát triển bền vững. B. Sinh học cung cấp cơ sở khoa học trong việc bảo vệ môi trường, phát triển kinh tế và giải quyết các vấn đề xã hội một cách bền vững. C. Sinh học chỉ có vai trò trong bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường và giải quyết các vấn đề xã hội. D. Sinh học chỉ có vai trò trong phát triển kinh tế và bảo vệ môi trường cũng như sức khỏe con người. Câu 2a: Ý nào dưới đây là đúng khi nói về vai trò của sinh học trong phát triển kinh tế? A. Tạo ra những giống cây trồng và vật nuôi có năng suất và chất lượng cao. B. Cung cấp các kiến thức, công nghệ xử lí ô nhiễm và cải tạo môi trường. C. Góp phần xây dựng chính sách môi trường. D. Đưa ra các biện pháp nhằm kiểm soát sự phát triển dân số cả về chất lượng và số lượng. Câu 3b: Để trình bày cho mọi người biết về vai trò của sinh học, em sẽ lựa chọn bao nhiêu nội dung sau đây? (1) Tạo ra các giống cây trồng sạch bệnh, các loài sinh vật biến đổi gene. (2) Xây dựng các mô hình sinh thái nhằm giải quyết các vấn để về môi trường. (3) Đưa ra các biện pháp bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên. (4) Dựa vào đặc điểm di truyền của tính trạng, dự đoán được khả năng mắc bệnh ở đời con. Qua đó, tư vấn và sàng lọc trước sinh nhằm hạn chế dị tật ở thai nhi. (5) Thông qua các thiết bị hiện đại, dự đoán được chiều hướng thay đổi của khí hậu, thời tiết. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 4a: Phát triển bền vững là sự A. ưu tiên tăng trưởng kinh tế của thế hệ hiện tại mà không quan tâm tới các vấn đề về xã hội và môi trường. B. phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại làm tổn hại đến nhu cầu phát triển của các thế hệ tương lai. C. phát triển kinh tế nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại và cả nhu cầu của các thế hệ tương lai. D. phát triển nhằm thỏa mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại mà không làm tổn hại đến nhu cầu phát triển của các thế hệ tương lai. Câu 5a: Phát triển bền vững là sự phát triển A. nhằm thoả mãn nhu cầu lợi ích của thế hệ hiện tại và các thế hệ tương lai. B. chỉ nhằm thoả mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng thoả mãn nhu câu của thế hệ hiện tại. C. nhằm thoả mãn nhu cầu của thế hệ hiện tại nhưng không làm ảnh hưởng đến khả năng thoả mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai. D. nhằm thoả mãn nhu cầu của các thế hệ tương lai. Câu 6b: Trình tự các sự kiện nào dưới đây phản ánh đúng trinh tự các bước trong quy trình nghiên cứu khoa học? A. Đặt câu hỏi Quan sát Hình thành giả thuyết Thiết kế thí nghiệm Phân tích kết quả Rút ra kết luận. B. Quan sát Hình thành giả thuyết Đặt câu hỏi Phân tích kết quả Thiết kế thí nghiệm Rút ra kết luận. C. Quan sát Đặt câu hỏi Hình thành giả thuyết Thiết kế thí nghiệm Phân tích kết quả Rút ra kết luận. D. Hình thành giả thuyết Thiết kế thí nghiệm Phân tích kết quả Đặt ra câu hỏi Rút ra kết luận. Câu 7a: Bước đầu tiên để nhận ra vấn đề cần giải quyết trong tiến trình nghiên cứu khoa học là A. hình thành giả thuyết khoa học. B. quan sát, thu thập dữ liệu. C. đặt câu hỏi. D. kiểm tra giả thuyết khoa học. Câu 8b: Trong tiến trình nghiên cứu khoa học, “thiết kế và tiến hành thí nghiệm kiểm chứng” thuộc bước thứ mấy? A. Bước 4. B. Bước 5. C. Bước 2. D. Bước 3 Câu 9b: Phương án nào dưới đây phản ánh đúng trình tự các cấp độ tổ chức của thế giới sống? A. Nguyên tử Phân tử Bào quan Tế bào Mô Hệ cơ quan Cơ quan Cơ thể Quần thể Quần xã Hệ sinh thái.
  2. B. Nguyên tử Phân tử Bào quan Tế bào Mô Cơ quan Hệ cơ quan Cơ thể Quần thể Quần xã Hệ sinh thái. C. Nguyên tử Phân tử Tế bào Bào quan Mô Cơ quan Hệ cơ quan Cơ thể Quần thể Quần xã Hệ sinh thái. D. Nguyên tử Phân tử Bào quan Tế bào Cơ thể Mô Cơ quan Hệ cơ quan Quần thể Quần xã Hệ sinh thái. Câu 10b: Thứ tự nào sau đây phản ánh sự phức tạp dần của các tổ chức sống? A. Cơ thể Tế bào Quần thể Quần xã Hệ sinh thái Sinh quyển. B. Cơ thể Hệ sinh thái Tế bào Quần thể Quần xã Sinh quyển. C. Cơ thể Tế bào Quần xã Quần thể Hệ sinh thái Sinh quyển. D. Tế bào Cơ thể Quần thể Quần xã Hệ sinh thái Sinh quyển. Câu 11a: Các đặc điểm chung của thế giới sống là được A. tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, những hệ mở và tự điều chỉnh, liên tục tiến hóa. B. tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, những hệ mở, liên tục tiến hóa. C. tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc, tự điều chỉnh, liên tục tiến hóa. D. cấu tạo từ tế bào, những hệ mở và tự điều chỉnh, liên tục tiến hóa. Câu 12a: Đặc điểm chỉ có được do sự sắp xếp và tương tác của các bộ phận cấu thành nên hệ thống được gọi là đặc điểm A. mới. B. nổi trội. C. phức tạp. D. đặc trưng. Câu 13a: Khi nói về đặc điểm các cấp tổ chức sống là những hệ mở và tự điều chỉnh, phát biểu nào sau đây sai? A. Các cấp tổ chức sống không ngừng trao đổi vật chất và năng lượng với môi trường. B. Thế giới sống không chỉ chịu sự tác động của môi trường mà còn góp phần làm biến đổi môi trường. C. Hệ thống sống có khả tự điều chỉnh để duy trì các thông số bên trong hệ thống một cách ổn định cho dù điều kiện môi trường luôn thay đổi. D. Tế bào nhận biết các thông tin bên ngoài nhờ hệ thống các phospholipid trên màng tế bào rồi truyền tín hiệu qua hệ thống các phospholipid trung gian, sau đó đưa ra các đáp ứng cần thiết. Câu 14a: Thế giới sống có nhiều đặc điểm chung là do A. có khả năng tự điều chỉnh thích nghi với những thay đổi của môi trường. B. thông tin di truyền trong các phân tử DNA được truyền từ tế bào này sang tế bào khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. C. có khả năng cảm ứng, trao đổi vật chất và năng lượng, sinh trưởng, phát triển và sinh sản. D. thường xuyên phát sinh các đột biến và được lựa chọn những thể đột biến có kiểu hình thích nghi nhất với môi trường. Câu 15a: Các tổ chức sống được xây dựng theo nguyên tắc thứ bậc có nghĩa là A. cấp tổ chức nhỏ hơn làm nền tảng để xây dựng cấp tổ chức cao hơn. B. tất cả các cấp tổ chức sống được xây dựng từ cấp tế bào. C. kích thước cơ thể càng bé thì càng thuộc tổ chức sống cao và ngược lại. D. kích thước cơ thể càng lớn thì càng thuộc tổ chức sống cao và ngược lại. Câu 16a: “Tổ chức sống cấp thấp hơn làm nền tảng để xây dựng nên tổ chức sống cấp cao hơn” giải thích cho nguyên tắc nào của thế giới sống? A. Nguyên tắc thứ bậc. B. Nguyên tắc mở. C. Nguyên tắc tự điều chỉnh. D. Nguyên tắc bổ sung. Câu 17b: Có bao nhiêu đặc điểm sau đây là của cấp độ tổ chức sống cơ bản? (1) Tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc. (2) Là hệ kín, có tính bền vững và ổn định. (3) Liên tục tiến hóa. (4) Là hệ mở, có khả năng tự điều chỉnh. A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 18a: Khi nói về một hệ thống sống, điều nào sau đây là đúng? A. Là hệ thống mở và tự điều chỉnh. B. Là một hệ thống không hoàn chỉnh. C. Không có khả năng làm biến đổi môi trường. D. Không chịu tác động của môi trường. Câu 19a: Nguyên tố vi lượng có vai trò như thế nào đối với sự sống? A. Cung cấp năng lượng cho các hoạt động sống của tế bào. B. Chiếm thành phần chủ yếu trong mọi tế bào.
  3. C. Dự trữ, cung cấp năng lượng cho tế bào. D. Điều tiết quá trình trao đổi chất cho các hoạt động sống của tế bào. Câu 20a: Các nguyên tố đa lượng trong tế bào thực hiện chức năng nào sau đây? A. Cấu thành nên các enzyme, hormone, vitamin . B. Tham gia vào các hoạt động sống của cơ thể. C. Cấu tạo các hợp chất hữu cơ. D. Điều tiết các phản ứng hóa học của tế bào. Câu 21a: Nguyên tố vi lượng có vai trò A. là thành phần cấu tạo chính của các hợp chất hữu cơ. B. tham gia cấu tạo các enzyme. C. cấu tạo các polysaccharide trong tế bào. D. tạo nên mạch “xương sống” của các hợp chất hữu cơ. Câu 22a: Các nguyên tố vi lượng thường cần một lượng rất nhỏ đối với thực vật vì: A. phần lớn chúng đã có trong các hợp chất của thực vật. B. chức năng chính của chúng là điều tiết quá trình trao đổi chất. C. chúng đóng vai trò thứ yếu đối với thực vật. D. chúng chỉ cần cho thực vật ở một vài giai đoạn sinh trưởng nhất định Câu 23b: Nguyên tố hóa học nào sau đây là “mạch xương sống” để hình thành các hợp chất hưu cơ? A. Oxygen. B. Nito. C. Calcium. D. Carbon. Câu 24b: Khi nói về đặc điểm, chức năng của carbon trong tế bào, những phát biểu nào sau đây đúng? (1) Carbon có 5 electron tự do ở lớp ngoài cùng. (2) Carbon có khả năng hình thành 4 liên kết cộng hóa trị với các Carbon hoặc nguyên tử khác. (3) Carbon có thể tạo nên mạch “xương sống” của các hợp chất hữu cơ chính trong tế bào. (4) Carbon tạo nên sự đa dạng về cấu trúc của các hợp chất. A. 1,2 và 3 B. 1, 2 và 4 C. 2, 3 và 4 D. 1, 3 và 4 Câu 25b: Nguyên tố carbon có những vai trò nào sau đây? (1) Là thành phần chủ yếu cấu tạo nên các hợp chất vô cơ trong tế bào. (2) Chiếm khối lượng nhỏ nhưng rất cần thiết cho hoạt động của tế bào và cơ thể. (3) Tạo nên sự đa dạng về cấu tạo của các hợp chất trong tế bào. (4) Có thể tạo nên mạch “xương sống” của các hợp chất hữu cơ chính trong tế bào. A. 1 và 2 B. 3 và 4 C. 1 và 3 D. 2 và 4 Câu 26a: Khi giải thích về “Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống”, nhận định nào sau đây không đúng? A. Mọi sinh vật đều được cấu tạo từ một hoặc nhiều tế bào. B. Tế bào là cấp độ tổ chức sống cơ bản biểu hiện đầy đủ các hoạt động của một hệ sống. C. Quá trình trao đổi và chuyển hóa năng lượng, di truyền của cơ thể đều được diễn ra bên ngoài tế bào. D. Sự sống được hình thành từ phân tử nhưng không có phân tử nào có thể thực hiện hoạt động sống ở bên ngoài tế bào. Câu 27b: Vì sao tế bào được xem là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể sống. (1) Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể vì mọi cơ thể sống đều cấu tạo từ tế bào. (2) Tế bào là đơn vị cấu tạo của cơ thể vì mọi tế bào đều có đầy đủ các bào quan quan trọng của cơ thể.‘ (3) Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể vì cơ thể có 4 đặc trưng cơ bản là trao đổi chất, sinh trưởng và sinh sản – di truyền mà tất cả những hoạt động này được thực hiện ở tế bào. (4) Tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể vì tế bào chỉ được sinh ra từ sự phân chia các tế bào có trước. Có bào nhiêu phát biểu đúng? A. 1, 2 và 3. B. 2, 3 và 4. C. 1, 2 và 4. D. 1, 3 và 4. Câu 28c: Ở người, bệnh nào sau đây là do thiếu nguyên tố calcium? A. Còi xương. B. Bướu cổ. C. Chuột rút cơ. D. Thiếu máu. Câu 29c: Ở người, nếu thiếu sắt có thể dẫn đến bệnh A. thiếu máu. B. còi xương. C. ung thư. D. bướu cổ. Câu 30c: Bệnh nào sau đây liên quan đến việc thiếu nguyên tố iot? A. Bệnh bướu cổ. B. Bệnh còi xương. C. Bệnh cận thị. D. Bệnh béo phì. Câu 31a: Đặc tính nào sau đây làm cho nước có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự sống? A. Tính phân cực. B. Tính dẫn điện tốt. C. Tính linh động. D. Nhiệt độ sôi cao. Câu 32a: Tính chất nào của phân tử nước quyết định vai trò sinh học của nó?
  4. A. Dẫn điện. B. Dẫn nhiệt. C. Phân cực. D. Tích điện. Câu 33c: Khi thời tiết nóng hoặc tập thể dục, thể thao cơ thể chúng ta tiết ra nhiều mồ hôi. Phản ứng đó của cơ thể cho thấy vai trò gì của nước? A. Là môi trường của các phản ứng hóa học. B. Làm dung môi hòa tan các chất. C. Cấu trúc tế bào của cơ thể. D. Điều hòa nhiệt độ cơ thể. Câu 34a: Vai trò nào sau đây không phải là vai trò của nước đối với tế bào và cơ thể? A. Là dung môi hòa tan nhiều hợp chất. B. Tham gia trực tiếp vào nhiều phản ứng hóa học. C. Cung cấp năng lượng cho toàn bộ hoạt động sống của tế bào. D. Điều hòa nhiệt độ tế bào và cơ thể. Câu 35a: Nước là dung môi hòa tan nhiều chất khác vì các phân tử nước A. liên kết chặt với nhau. B. hình thành liên kết hydrogen với các chất. C. hình thành liên kết cộng hóa trị với các chất. D. bay hơi ở nhiệt độ cao. Câu 36a: Nước có tính phân cực là cơ sở để giải thích hiện tượng nào sau đây? A. Nước chiếm khoảng 70% khối lượng tế bào và cơ thể. B. Nước là dung môi hòa tan nhiều hợp chất như muối, đường, một số loại protein, C. Nước là dung môi hòa tan nhiều hợp chất, trong đó có lipid. D. Nguyên tử O có khả năng hút cặp electron mạnh hơn. Câu 37b: Khi nói về đặc điểm, vai trò của nước có bao nhiêu nhận định sau đây đúng? (1) Nước là môi trường cho các phản ứng hóa sinh trong tế bào. (2) Trong tế bào, nước tập trung chủ yếu ở nguyên sinh chất. (3) Nước liên kết với nhau và một số phân tử khác nhờ liên kết hidro. (4) Nước có đặc tính phân cực là do phía oxi mang điện tích dương và phía hidro mang điện tích âm. A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 38a: Đặc điểm chung của các loại lipit là: A. có tính phân cực. B. cấu trúc theo nguyên tắc đa phân. C. có tính kị nước. D. có tính acid. Câu 39a: Các nguyên tố hoá học cấu tạo nên lipit là: A. C, H, O. B. C, H, N. C. O, N, H. D. H, O, P. Câu 40a: Lipit không có đặc điểm nào sau đây? A. Cấu trúc đa phân. B. Không tan trong nước. C. Có thể được cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O. D. Cung cấp năng lượng cho tế bào. Câu 41a: Một phân tử mỡ được cấu tạo bởi A. 1 phân tử glycerol và 1 phân tử acid béo. B. 1 phân tử glycerol và 2 phân tử acid béo. C. 1 phân tử glycerol và 3 phân tử acid béo. D. 3 phân tử glycerol và 1 phân tử acid béo. Câu 42a: Chức năng chính của mỡ là: A. dự trữ năng lượng cho tế bào và cơ thể. B. thành phần chính cấu tạo nên màng sinh chất. C. thành phần cấu tạo nên một số loại hoocmôn. D. thành phần cấu tạo nên các bào quan. Câu 43a: Phát biểu nào sau đây có nội dung đúng? A. Trong mỡ động vật có chứa nhiều acid béo no. B. Phân tử dầu chỉ chứa 1 phân tử acid béo không no. C. Trong mỡ động vật có chứa 1 phân tử glycerol và 2 axit béo. D. Dầu hoà tan không giới hạn trong nước. Câu 44b: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng với dầu/mỡ động vật? (1) Được cấu tạo gồm 3 phân tử glycerol liên kết với 1 phân tử acid béo. (2) Ở nhiệt độ phòng, dầu tồn tại ở dạng rắn do chúng chứa acid béo no. (3) Dầu và mỡ đều là chất dự trữ năng lượng của tế bào và cơ thể. (4) Những động vật sống ở sa mạc như lạc đà sử dụng mỡ ở các bướu làm nguồn cung cấp nước. A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. Câu 45a: Khi nói về lipid, phát biểu nào sau đây sai? A. Lipid thường gặp là dầu và mỡ, được cấu tạo gồm một phân tử glycerol liên kết với ba acid béo. B. Ở nhiệt độ phòng, dầu tồn tại dạng lỏng do chúng chứa các acid béo no, còn mỡ ở trạng thái rắn do chúng chứa các acid béo không no. C. Phospholipid là một loại chất béo phức tạp, được cấu tạo gồm một phân tử glycerol liên kết với hai acid béo và một nhóm phosphate.
  5. D. Steroid là một loại lipid đặc biệt, không chứa acid béo, các nguyên tử carbon của chúng liên kết với nhau tạo thành 4 vòng. Câu 46a: Khi nói về lipid, phát biểu nào sau đây sai? A. Dầu chứa nhiều acid béo không no còn mỡ chứa nhiều acid béo no. B. Màng tế bào không tan trong nước vì được cấu tạo bởi phospholipid. C. Steroid tham gia cấu tạo nên các loại enzim tiêu hóa trong cơ thể người. D. Một gam mỡ cung cấp năng lượng nhiều hơn gấp đôi so với một gam tinh bột. Câu 47a: Khi nó về cấu tạo và chức năng của dầu, mỡ động vật, phát biểu nào sau đây sai? A. Dầu và mỡ đều là chất dự trữ năng lượng của tế bào và cơ thể. B. Được cấu tạo gồm 1 phân tử glycerol liên kết với 3 phân tử acid béo. C. Dầu, mỡ là dung môi hòa tan nhiều loại vitamin quan trọng như vitamin A, D, E, K. D. Ở nhiệt độ phòng, dầu tồn tại ở dạng lỏng do chúng chứa acid béo no. Câu 48a: Trong phân tử DNA, mỗi nucleotide được cấu tạo bởi A. đường ribose và gốc phosphate. B. gốc phosphate và một nitrogenous base. C. đường deoxyribose, gốc phosphate và một nitrogenous base. D. đường ribose, gốc phosphate và một nitrogenous base. Câu 49a: Acid có trong cấu trúc đơn phân của DNA là: A. axit photphoric. B. axit clohidric. C. axit sunfuric. D. axit nitơric Câu 50a: Đường tham gia cấu tạo phân tử DNA là: A. glucose. B. deoxyribose. C. cellulose. D. sucrose. Câu 51a: Loại đường nào sau đây cấu tạo nên các nucleotide của RNA? A. Glucose. B. Ribose. C. Galactose. D. Deoxyribose. Câu 52a: Loại base nào sau đây chỉ có trong RNA mà không có trong DNA? A. Adenine. B. Uracil. C. Guanine. D. Cytosine. Câu 53a: Đơn phân của DNA là: A. nucleotide. B. amino acid. C. nitrogenous base. D. acid béo. Câu 54a: Đơn phân của RNA bao gồm: A. A, T, U, X. B. A, U, G, X. C. A, T, X, G. D. A, T, U, G. Câu 55a: Chức năng của RNA thông tin là A. tổng hợp nên các ribosome. B. vận chuyển các amino acid tới ribosome. C. làm khuôn để tổng hợp protein ở ribosome. D. bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền. Câu 56a: Chức năng của RNA vận chuyển là: A. vận chuyển các nguyên liệu để tổng hợp các bào quan. B. chuyên chở các chất bài tiết của tế bào. C. vận chuyển amino acid tới ribosome. D. lưu trữ và truyền đạt thông tin di truyền. Câu 57a: Đơn phân của protein là A. glucose. B. acid béo. C. amino acid. D. nucleotide. Câu 58a: Trong phân tử protein, các amino acid liên kết với nhau bằng liên kết A. peptide. B. ion. C. hydrogen. D. cộng hoá trị. Câu 59a: Khi nói về protein, nhận định nào sau đây đúng? A. Protein được cấu tạo từ các loại nguyên tố hóa học: C, H, O. B. Protein có thể mất chức năng sinh học khi cấu trúc không gian bị phá vỡ. C. Protein ở người và động vật được tổng hợp bởi 4 loại amino acid. D. Protein đơn giản gồm nhiều chuỗi polypeptid với hàng trăm amino acid. Câu 60a: Khi nói về cấu trúc của protein, phát biểu nào sau đây sai? A. Được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân mà đơn phân là các amino acid. B. Mọi phân tử protein đều có cấu trúc không gian 4 bậc. C. Cấu trúc không gian được duy trì bằng các liên kết yếu. D. Mỗi protein được cấu tạo từ một hay nhiều chuỗi polypeptide. Câu 61a: Đặc điểm cấu trúc nào giúp protein có chức năng rất đa dạng? A. Protein được cấu tạo từ 4 loại đơn phân và có nhiều cách sắp xếp đơn phân khác nhau. B. Protein có 4 bậc cấu trúc và chức năng của protein còn phụ thuộc vào các bậc cấu trúc của nó. C. Các đơn phân của protein khác nhau về thành phần và trình tự sắp xếp sẽ thực hiện các chức năng khác nhau. D. Protein được cấu tạo từ 20 loại đơn phân amino acid và có 4 bậc cấu trúc.
  6. Câu 62b: Khi nói về cấu trúc của phân tử protein, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng? (1) Cấu trúc bậc 1 của phân tử protein là chuỗi polypeptid. (2) Cấu trúc bậc 2 của phân tử protein là chuỗi polypeptid ở dạng co xoắn hoặc gấp nếp. (3) Cấu trúc không gian bậc 3 của phân tử protein là chuỗi polypeptid ở dạng xoắn hoặc gấp nếp tiếp tục co xoắn. (4) Cấu trúc không gian bậc 4 của phân tử protein gồm hai hay nhiều chuỗi polypeptid kết hợp với nhau. (5) Khi cấu trúc không gian ba chiều bị phá vỡ, phân tử protein không thực hiện được chức năng sinh học. A. 2. B. 3. C. 4. D. 5. Câu 63b: Khi nói về cấu trúc của phân tử protein, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng? (1) Protein là đại phân tử được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân và có cấu trúc đa dạng nhất. (2) Có 20 loại amino acid tham gia cấu tạo nên các protein. Trong số này có 8 loại amino cid không thay thế vì cơ thể người không tự tổng hợp được. (3) Trình tự các amino acid của protein có tính đặc thù và quyết định chức năng của protein. (4) Mỗi amino acid đều được cấu tạo từ một nguyên tử carbon trung tâm liên kết với một nhóm amino, một nhóm carboxyl, một nguyên tử H và một chuỗi bên còn gọi là nhóm R. A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. Câu 64c: Nhóm thực phẩm nào dưới đây là nguồn chính cung cấp chất đường bột cho cơ thể? A. Dừa, mỡ lợn, dầu hạt cải. C. Tôm, thịt gà, trứng vịt. B. Bắp cải, cà rốt, cam. D. Gạo, ngô, khoai lang. Câu 65c: Những nguồn thực phẩm nào sau đây cung cấp carbohydrate cho cơ thể sinh vật? (1) Tinh bột (2) Thịt (3) Quả chín (4) Đường A. 1, 2 và 3. B. 2, 3 và 4. C. 1, 3 và 4. D. 1, 2 và 4. Câu 66a: Sản phẩm nào sau đây không phải là nguồn cung cấp lipid (chất béo) cho cơ thể? A. Gạo. B. Dầu ăn. C. Dừa. D. Mỡ động vật. Câu 67a: Thực phẩm nào sau đây không phải là nguồn cung cấp protein (chất đạm) cho cơ thể? A. Thịt. B. Trứng. C. Sữa. D. Dầu ăn. Câu 68c: Tại sao nên ăn nhiều loại rau xanh khác nhau trong khi thành phần chính của các loại rau là cellulose – chất con người không thể tiêu hóa được? Có bao nhiêu ý đúng cho giải thích trên? (1) Cellulose không thể bị tiêu hóa nhưng cellulose giúp ổn định cấu trúc phân, giúp đào thải phân tốt hơn, tránh bị táo bón. (2) Rau xanh còn chứa nhiều loại vitamin mà con người có thể hấp thu được. (3) Rau xanh còn chứa khoáng chất thiết yếu mà con người có thể hấp thu được. (4). Rau xanh chứa nhiều loại lipit không no. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 69c: Có bao nhiêu lý do giải thích đúng tại sao thức ăn nhanh và nước ngọt chế biến sẵn lại có hại cho sức khỏe? (1) Trong quá trình sản xuất, người ta thường thêm phẩm màu nhân tạo, chất làm tăng hương vị để tăng độ hấp dẫn và thời gian bảo quản. (2) Giá trị dinh dưỡng rất thấp vì chứa nhiều carbohydrate, chất béo, ít protein, vitamin và khoáng chất cần thiết cho cơ thể. (3) Thực phẩm chế biến sẵn chứa chất béo trans, dễ dẫn đến xơ vữa động mạch, làm tăng nguy cơ bị các bệnh tim mạch. (4) Đồ uống chứa nhiều đường fuctose làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ, tiểu đường, béo phì, quá trình phân giải fructose ở gan tạo ra nhiều uric acid rất có hại cho cơ thể. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. II. PHẦN TỰ LUẬN Câu 1: Nêu 2 ví dụ về nghiên cứu sinh học có thể gây nên mối lo ngại của xã hội về đạo đức sinh học. Câu 2: Phân tích mối quan hệ giữa cấu tạo và vai trò của carbohydrate. Câu 3: Trình bày các chức năng của phân tử protein. Câu 4: Trình bày cấu tạo và chức năng của DNA. Câu 5: Một đoạn phân tử ADN có A = 600 và G = 30% tổng số nu. Tính tổng số nu và số liên kết hiđrô của phân tử ADN trên? Câu 6: Một đoạn phân tử ADN có N = 3000 nu, trong đó A = 600 nu. Tính chiều dài và số liên kết hiđrô của phân tử ADN trên?