Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Khối 6 - Năm học 2015-2016 - Nguyễn Thị Phương Lan

doc 46 trang thaodu 03/02/2021 60
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Khối 6 - Năm học 2015-2016 - Nguyễn Thị Phương Lan", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docke_hoach_hoat_dong_giao_duc_ngoai_gio_len_lop_khoi_6_nam_hoc.doc

Nội dung text: Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp Khối 6 - Năm học 2015-2016 - Nguyễn Thị Phương Lan

 1. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 KEÁ HOAÏCH Hoaït ñoäng giaùo duïc ngoaøi giôø leân lôùp khoái 6 Thaùn Chuû ñieåm Tieá Noäi dung vaø hình thöùc hoaït ñoäng g thaùng t 1 Thaûo luaän noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi. Höôûng 9 Truyeàn öùng phong traøo ‘Xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän, HS tích thoáng nhaø cöïc’ tröôøng Nghe giôùi thieäu truyeàn thoáng nhaø tröôøng. 2 Toå chöùc ñoäi nguõ caùn boä lôùp. Höôûng öùng thaùng ATGT- GD traät töï ATGT 3 Nghe giôùi thieäu thö Baùc Hoà. Thi tìm hieåu thaân theá, söï 10 Chaêm nghieäp chuû tòch Hoà Chí Minh ngoan hoïc 4 Leã giao öôùc thi ñua giöõa caùc toå, caù nhaân, thi vaên ngheä gioûi 5 Leã ñaêng kí “Thaùng hoïc toát, tuaàn hoïc toát” 11 Toân sö Nghe giôùi thieäu veà ñoäi nguõ caùc thaày, coâ giaùo trong troïng ñaïo 6 tröôøng Toå chöùc kæ nieäm ngaøy 20/11. 7 Tìm hieåu truyeàn thoáng caùch maïng ôû ñòa phöông 12 Uoáng nöôùc Nghe noùi chuyeän veà ngaøy 22/12. nhôù nguoàn 8 Toå chöùc caùc hoaït ñoäng höôûng öùng thaùng PC HIV/AIDS. 9 Tìm hieåu göông saùng Ñaûng vieân ôû queâ höông 1+2 Möøng Ñaûng 10 Trình baøy keát quaû söu taàm veà ca dao tuïc ngöõ vaø neùt ñeïp möøng xuaân truyeàn thoáng queâ höông 11 Sinh hoaït vaên ngheä möøng Ñaûng, möøng xuaân 12 Thaûo luaän bieän phaùp thöïc hieän keá hoaïch reøn luyeän ôû HK II 13 Ngaøy thaønh laäp Ñoaøn 26/3 3 Tieán böôùc leân Ñoaøn 14 Göông saùng Ñoaøn vieân Thaûo luaän keá hoaïch chuaån bò hoäi traïi 26/3 Hoaø bình vaø 15 Thi tìm hieåu veà cuoäc soáng thieáu nhi caùc nöôùc 4 höõu nghò 16 Toå chöùc vaên ngheä ca ngôïi veû ñeïp queâ höông ñaát nöôùc vaø möøng ngaøy chieán thaéng 30/4 GV: Đỗ Thị Phương Lan 1 Năm học: 2015-2016
 2. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 Baùc Hoà 17 Söu taàm caùc maåu chuyeän veà thôøi nieân thieáu cuûa Baùc Hoà 5 kính yeâu 18 Trao ñoåi veà noäi dung 5 ñieàu Baùc Hoà daïy Ngµy so¹n : / /2014 Ngµy d¹y : / /2014 CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 9 TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG TIEÁT 1: THAÛO LUAÄN NOÄI QUY VAØ NHIEÄM VUÏ NAÊM HOÏC. HÖÔÛNG ÖÙNG PHONG TRAØO XAÂY DÖÏNG “ TRÖÔØNG HOÏC THAÂN THIEÄN – HOÏC SINH TÍCH CÖÏC” I. YEÂU CAÀU: -Nhaän thöùc : Hieåu vò trí quan troïng cuûa naêm hoïc Kyõ naêng : Töï giaùc quyeát taâm hoïc taäp , bieát giuùp nhau thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc- kü n¨ng tham gia c¸c ho¹t ®éng chung cña tËp thÓ. II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1. Noäi dung: Tìm hieåu vaø nghieân cöùu nhieäm vuï trong naêm hoïc vaø traùch nhieäm cuûa töøng caù nhaân. 2. Hình thöùc: Trao ñoåi – thaûo luaän III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän: a.Baûn noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc cuûa nhaø tröôøng. b.Giaáy khoå to, buùt ñeå ghi keát quaû cuûa toå. c. Caâu hoûi thaûo luaän: Caâu 1: Baïn nghó gì khi mình laø hoïc sinh lôùp 6? Caâu 2: Baïn thaáy mình caàn phaûi laøm toát nhöõng nhieäm vuï gì ôû naêm hoïc naøy? Vì sao? Caâu 3: Ñeå laøm toát nhöõng nhieäm vuï ñoù, theo baïn phaûi coù nhöõng bieän phaùp naøo? Caâu 4: Baïn haõy cho bieát noäi dung chính cuûa noäi quy nhaø tröôøng? Caâu 5: Vieäc töï giaùc thöïc hieän ñuùng noäi dung cuûa nhaø tröôøng seõ coù taùc duïng gì ñoái vôùi chuùng ta? Caâu 6:Theo baïn, moãi caù nhaân vaø caû lôùp phaûi laøm gì ñeå thöïc hieän toát nhöõng nhieäm vuï cuûa naêm hoïc? Caâu 7: Theo baïn theá naøo laø tröôøng hoïc thaân thieän- hs tích cöïc? GV: Đỗ Thị Phương Lan 2 Năm học: 2015-2016
 3. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 Caâu 8: Laøm theá naøo ñeå xaây döïng tröôøng hoïc thaân thieän- hs tích cöïc? 2. Toå chöùc: -Neâu noäi dung, caâu hoûi, yeâu caàu cuûa hoaït ñoäng cho caùc toå- nhoùm. -Chuaån bò moät vaøi tieát muïc vaên ngheä xen keõ, ngöôøi trang trí. -Chuaån bò kòch baûn cho ngöôøi daãn chöông trình. IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG T. HIEÄN Lôùp tröôûng 1.Sô keát thi ñua trong tuaàn. DCT 2. Tuyeân boá lí do, giôùi thieäu ñaïi bieåu 3. Thaûo luaän noäi quy vaø nhieäm vuï naêm hoïc môùi. DCT - Coâng boá caùch thaûo luaän Caùc nhoùm - Caùc nhoùm trình baøy yù kieán cuûa nhoùm mình - Yeâu caàu caû lôùp goùp yù, boå sung, phaân tích löïa choïn, bieåu thò ñoàng tình hoaëc theâm cho yù kieán Thö kí - Thö kyù ghi nhanh leân baûng nhöõng yù kieán boå sung vaø ñaùnh daáu yù kieán truøng nhau leân baûng DCT - Ngöôøi ñieàu khieån choát laïi caùc yù kieán ñöôïc thoáng nhaát vaø keát luaän . Ñoäi VN - Vaên ngheä ñan xen. - Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt tinh thÇn, th¸i ®é tham gia cña tõng häc sinh trong viÖc s¸ng suèt lùa chän ®éi ngò c¸n bé líp vµ yªu cÇu c¸c thµnh viªn trong líp tÝch cùc ñng hé vµ gióp ®ì c¸c b¹n hoµn thµnh nhiÖm vô. - §éng viªn ®éi ngò c¸n bé lípcos g¾ng lµm tèt nhiÖm vô ®­îc giao 4. Höôûng öùng phong traøo xd tröôøng hoïc thaân thieän- hs tích cöïc. Nhoùm - Caùc nhoùm trình baøy quan ñieåm Caû lôùp - Caû lôùp ñoùng goùp yù kieán GVCN - GVCN goùp yù, KL - Vaên ngheä ñan xen V.KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG - GVCN neâu khaùi quaùt vò trí nhieäm vuï cuûa naêm hoïc vaø ñoäng vieân hs phaán ñaáu thöïc hieän toát nhieäm vuï naêm hoïc. GV: Đỗ Thị Phương Lan 3 Năm học: 2015-2016
 4. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 - Nhaän xeùt keát quaû h.ñoäng. Gi¸o viªn chñ nhiÖm nhËn xÐt tinh thÇn, th¸i ®é tham gia cña tõng häc sinh trong viÖc s¸ng suèt lùa chän ®éi ngò c¸n bé líp vµ yªu cÇu c¸c thµnh viªn trong líp tÝch cùc ñng hé vµ gióp ®ì c¸c b¹n hoµn thµnh nhiÖm vô. - §éng viªn ®éi ngò c¸n bé líp cè g¾ng lµm tèt nhiÖm vô ®­îc giao - DCT caûm ôn vaø chuùc söùc khoûe ñaïi bieåu. Ngµy so¹n : / /2014 Ngµy d¹y : / /2014 TIEÁT 2: Nghe GIÔÙI THIEÄU VEÀ TRUYEÀN THOÁNG NHAØ TRÖÔØNG. H­ëng øng th¸ng an toµn GT. GIAÙO DUÏC TRAÄT TÖÏ AN TOAØN GIAO THOÂNG. I. YEÂU CAÀU: -HS naém ñöôïc truyeàn thoáng nhaø tröôøng vaø yù nghóa cuûa truyeàn thoáng ñoù -Bieát xaây döng keá hoaïch phaán ñaáu cuûa caù nhaân ,cuûa lôùp ñeå phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng , cuûa lôùp. II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1. Noäi dung: -Nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa lôùp cuûa tröôøng. -Traùch nhieäm cuûa moãi hs ñoái vôùi vieäc phaùt huy caùc truyeàn thoáng cuûa lôùp , cuûa tröôøng. -Keá hoaïch vaø bieän phaùp cuûa lôùp , cuûa töøng caùc nhaân ñeå phaùt huy trieàn thoáng toát ñeïp. -Vaên ngheä ca ngôïi lôùp, tröôøng. 2. Hình thöùc: a.Thaûo luaän neâu baät truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng, lôùp. b.Thaûo luaän xaây döïng keá hoaïch phaùt huy truyeàn thoáng ñoù. III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän: a. Tö lieäu veà truyeàn thoáng, teân goïi cuûa tröôøng, veà caùc lónh vöïc giaùo duïc, theå thao, vaên ngheä, b. Caâu hoûi thaûo luaän: Caâu 1: Baïn haõy neâu caùc truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng maø baïn caàn phaûi hoïc taäp, giöõ gìn vaø phaùt huy? Caâu 2: Theo baïn, do ñaâu maø tröôøng ta coù ñöôïc nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp ñoù? GV: Đỗ Thị Phương Lan 4 Năm học: 2015-2016
 5. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 Caâu 3: Baïn haõy keå nhöõng taám göông tieâu bieåu maø baïn bieát veà nhöõng hoïc sinh hoaëcâ coâ giaùo ñaõ coù coâng xaây döïng truyeàn thoáng nhaø tröôøng. Caâu 4: Chuaån bò keá hoaïch cuûa caù nhaân, cuûa toå, cuûa lôùp ñeå phaùt huy truyeàn thoáng toát ñeïp cuûa tröôøng? c. Moät soá bieån baùo giao thoâng ñöôøng boä ( 12 bieån) 2. Toå chöùc: - GVCN phoå bieán cho caû lôùp veà yeâu caàu noäi dung vaø hoïp caùn boä lôùp ñeå phaân coâng caùc coâng vieäc cuï theå sau: - Thoáng nhaát chöông trình , hình thöùc va økeá hoaïch hoaït ñoäng. - Phaân coâng chuaån bò caùc phöông tieän - Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån chöông trình, môøi ñaïi bieåu, nhoùm trang trí lôùp . IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG T.HIEÄN LT cuõ 1. Sô keát thi ñua trong tuaàn 2. Giôùi thieäu veà truyeàn thoáng nhaø tröôøng Caùc toå - Caùc toå laàn löôït trình baøy theo caâu hoûi ñaõ chuaån bò - Môøi ñaïi bieåu phaùt bieåu Ñoäi VN - Vaên ngheä ñan xen 3. Toå chöùc ñoäi nguõ caùn boä lôùp Caû lôùp - Giôùi thieäu nhaân söï baèng öùng cöû vaø ñeà cöû - Baàu ñoäi nguõ caùn boä lôùp baèng caùch bieåu quyeát cho töøng chöùc danh + 1 lôùp tröôûng + 3 lôùp phoù: hoïc taäp, lao ñoäng, vaên ngheä + 4 toå tröôûng + 4 toå phoù - GVCN giao nhieäm vuï vaø quy ñònh caùc loaïi soå saùch ghi cheùp cuûa CBL GVCN - Vaên ngheä 4. Giaùo duïc traät töï an toaøn giao thoâng Ñoäi VN - Chia lôùp thaønh 4 ñoäi chôi - Neâu theå leä cuoäc chôi nhaän bieát bieån baùo GT ñöôøngä boä: DCT + Ngöôøi ñieàu khieån ñöa ra bieån baùo DCT + Caùc ñoäi chôi quan saùt vaø traû lôøi + Ñoäi naøo coù tín hieäu tröôùc ñöôïc traû lôøi , caâu traû lôøi ñuùng ñöôïc 10 ñieåm, Caùc ñoâi neáu sai ñoäi khaùc ñöôïc traû lôøi- ñuùng ñöôïc 08 ñieåm, ñoäi thöù 3 ñuùng ñöôïc 05 chôi ñieåm - Coäng ñieåm vaø coâng boá keát quaû GV: Đỗ Thị Phương Lan 5 Năm học: 2015-2016
 6. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 Thö kí V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG - GVCN nhaän xeùt keát quaû h.ñoäng. - DCT caûm ôn vaø chuùc söùc khoûe ñaïi bieåu. - Vaên ngheä keát thuùc Ngµy so¹n : / /2014 Ngµy d¹y : / /2014 CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 10 CHAÊM NGOAN HOÏC GIOÛI TIEÁT 3: NGHE GIÔÙI THIEÄU THÖ BAÙC HOÀ GỬI HỌC SINH NHÂN NGÀY KHAI TRƯỜNG. Thảo luận: Học tập 5 điều Bác Hồ dạy . I. YEÂU CAÀU: - HS nhaän thöùc ñöôïc söï quan taâm cuûa B¸c Hå veàø quyeàn ñöôïc höôûng söï gi¸o dôc cuûa häc sinh vaø thaám nhuaàn yù nghóa lôøi daïy cuûa Baùc - HS hieåu veà thaân theá söï nghieäp cuûa Baùc qua tìm hieåu caùc caâu truyeän keå, caâu hoûi, baøi haùt, baøi thô. - Coù yù thöùc vöôn leân trong hoïc taäp II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1.Noäi dung: - Nghe giôùi thieäu thö BH ñeå thaáy ñöôïc söï quan taâm cuûa Baùc ñeán treû em vaø neàn GD cuûa ñaát nöôùc. - Tìm hieåu veà thaân theá vaø söï nghieäp cuûa BH 2. Hình thöùc - Trao ñoåi, thaûo luaän III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1.Phöông tieän: - Thö BH göûi HS caû nöôùc nhaân ngaøy khai giaûng naêm hoïc ñaàu tieân cuûa nöôùc VNDCCH thaùng 9 – 1945. Caùc em hoïc sinh Ngaøy hoâm nay laø ngaøy khai tröôøng cuûa nöôùc Vieät Nam Daân Chuû Coäng Hoaø . Toâi ñaõ töôûng töôïng thaáy tröôùc maét caùi caûnh nhoän nhòp töng böøng cuûa ngaøy töïu GV: Đỗ Thị Phương Lan 6 Năm học: 2015-2016
 7. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 tröôøng khaép caùc nôi. Caùc em heát thaûy ñeàu vui veû vì sau maáy thaùng giôøi nghæ hoïc, sau bao nhieâu cuoäc chuyeån bieán khaùc thöôøng, caùc em laïi ñöôïc gaëp coâ coâ gaëp baïn. Nhöng sung söôùng hônnöõa, töø giôø phuùt naøy giôû ñi caùc em baét ñaàu ñöôïc nhaän moät neàn giaùo duïc hoaøn toaøn Vieät Nam. Tröôùc ñaây cha anh caùc em, vaø môùi naêm ngoaùi caû caùc em nöõa, ñaõ phaûi chòu nhaän moät neàn hoïc vaán noâ leä, nghóa laø noù chæ ñaøo taïo neân nhöõng keû laøm tay saâi, laøm toâi tôù cho boïn thöïc daân ngöôøi Faùp. Ngaøy nay caùc em ñöôïc caùi mai maén hôn cha anh laø ñöôïc haáp thuï moät neàn giaùo duïc cuûa moät nöôùc ñoäc laäp, moät neàn giaùo duïc noù seõ ñaøo taïo aùcc em neân moät ngöôøi coâng daân höõu ít cho nöôùc VN, moät neàn giaùo duïc laøm phaùt trieån hoaøn toaøn nhöõng naêng löïc saün coù cuûa caùc em. Caùc em ñöôïc höôûng söï may maén ñoù laø nhôø söï hi sinh cuûa bieát bao nhieân ñoàng baøo caùc em. Vaäy caùc em nghó sau? Bieát caùc em phaûi laøm t5heá naøo ñeå ñeàn buø laïi coâng lao cuûa ngöôøi khaùc ñaõ khoâng tieác thaân vaø tieát cuûa ñeå chieám laïi neàn ñoäc laäpcho nöôùc nhaøaûTong naêm hoïc môùi ñaây caùc em haõy coá gaéng sieâng naêng hoïc taäp ngoan ngoaõn nghe coâ yeâu baïn. Sau 80 naêm giôøi noâ leä laøm cho nöôùc naøh bò yeáu heøn, ngaøy nay chuùng ta caàn xaây döïng laïi cô ñoà maø toå tieân ñaõ ñeå laïi cho chuùng ta, laøm sao chuùng ta theo kòp caùc nöôùc khaép treân toaøn caàu. Trong coâng cuoäc kieán thieát ñoù, nöôùc nhaø troâng mong chôø ñôïi ôû caùc em raát nhieàu. Non soâng Vieät Nam coù trôû neân töôi ñeïp hay khoâng, daân toäc Vieït Nam coù böôùc tôùi ñaøi vinh quang ñeå saùnh vai vôùi caùc cöôøng quoác naêm naêm chaâu ñöôc hay khoâng, chính nhôø moät phaàn lôùn ôûp coâng hoïc taäp cuûa caùc em. Toâi ñaõ thaønh thöïc khuyeân nhuû caùc em. Mong raèng nhhöõng lôøi cuûa toâi ñöôïc caùc em luoân luoân ghi nhôù. Ngaøy hoâm nay, nhaân buoåi töïu tröôøng cuûa caùc em, toâi chæ bieát chuùc caùc em moät naêm ñaøy vui veû vaø ñaày keát quaû toát ñeïp. Chaøo caùc em thaân yeâu Hoà Chí Minh ( Trích Thö göûûi caùc hoïc sinh HCM toaøn taäp , taäp 4. NXB chính trò quoác gia,1995,tr.32-33.) - Caùc caâu hoûi veà thaân theá vaø söï nghieäp HCM - Caùc tieát muïc vaên ngheä 2. Toå chöùc - GVCN phoå bieán cho caû lôùp veà yeâu caàu noäi dung vaø hoïp caùn boä lôùp ñeå phaân coâng caùc coâng vieäc cuï theå sau: - Thoáng nhaát chöông trình , hình thöùc va økeá hoaïch hoaït ñoäng. - Phaân coâng chuaån bò caùc phöông tieän GV: Đỗ Thị Phương Lan 7 Năm học: 2015-2016
 8. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 - Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån chöông trình, môøi ñaïi bieåu, nhoùm trang trí lôùp . IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG T.HIEÄN 1. Khôûi ñoäng: Ñoäi VN - Haùt baøi Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng ( Phong Nhaõ) DCT - Tuyeân boá lí do, giôùi thieäu ñaïi bieåu 2.Nghe giôùi thieäu thö Baùc Hoà HS - Ñoïc thö Baùc Hoà vôùi gioïng dieãn caûm Caû lôùp - Thaûo luaän veà noäi dung troïng taâm Baùc Hoà ñaõ nhaán maïnh trong thö - Caùc toå trình baøy - Vaên ngheä ñan xen 3. Häc tËp 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y. - Nªu 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y DCT 1.Yªu tæ quèc, yªu ®ång bµo 2. Häc tËp tèt, lao ®éng tèt 3.§oµn kÕt tèt, kû luËt tèt 3.Gi÷ g×n vÖ sinh thËt tèt 4.Khiªm tèn thËt thµ , dòng c¶m - Th¶o luËn häc tËp theo 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y. 4. Thi tìm hieåu thaân theá söï nghieäp Chuû Tòch Hoà Chí Minh - Neâu theå leä cuoäc thi: + Chia lôùp thaønh 4 ñoäi chôi ( 4 toå) Caùc ñoäi + Gaép thaêm caâu hoûi chôi + Suy nghó, thaûo luaän trong 1 phuùt Thö kí + Traû lôøi ñuùng ñöôïc 10 ñieåm- sai ko coù ñieåm, ñoäi khaùc traû lôøi ñuùng Thö kí ñöôïc 05 ñieåm GVCN + Trong 1 phuùt ko coù caâu traû lôøi ñoäi khaùc ñöôïc quyeàn traû lôøi, ñuùng ñöôïc 08 ñieåm - Caùc toå gaép thaêm caâu hoûi, thaûo luaän vaø traû lôøi - Thö kí ghi ñieåm leân baûng - Coäng ñieåm vaø coâng boá keát quaû - Trao thöôûng cho caùc ñoäi chôi V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG - GVCN nhaän xeùt keát quaû h.ñoäng. - DCT caûm ôn vaø chuùc söùc khoûe ñaïi bieåu. GV: Đỗ Thị Phương Lan 8 Năm học: 2015-2016
 9. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 - Vaên ngheä keát thuùc Ngµy so¹n : / /2014 Ngµy d¹y : / /2014 TIEÁT 4: LEÃ GIAO ÖÔÙC THI ÑUA GIÖÕA CAÙC TOÅ, CAÙC CAÙ NHAÂN, THI VAÊN NGHEÄ I. YEÂU CAÀU: - Giao öôùc thöïc hieän chæ tieâu do chính mình thaûo luaän. - Phaùt huy khaû naêng thaûo luaän, baøn baïc, noùi chuyeän tröôùc ñaùm ñoâng. - Giuùp hs naém ñöôïc muïc tieâu phaán ñaáu cuûa mình vaø cuûa lôùp. II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1.Noäi dung: - Thöïc hieän giao öôùc thi ñua, thaûo luaän chöông trình haønh ñoäng. 2.Hình thöùc - Thaûo luaän theo toå. - Thaûo luaän nhoùm. Xen keõ caùc tieát muïc vaên ngheä. III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän: - Baûn giao öôùc thi ñua cuûa töøng caù nhaân cuûa töøng caù nhaân theo caùc chæ tieâu: chuaån bò toát baøi ôû nhaø; thöïc hieän toát traät töï, kyû luaät trong giôø hoïc; - Caâu hoûi thaûo luaän: trong caùc chæ tieâu cuûa lôùp, caùc baøi thaáy chæ tieâu naøo phuø hôïp, chæ tieâu naøo khoâng? Gaëp khoù khaên gì neáu thöïc hieän chuùng? Laøm nhöõng vieäc gì ñeå thöïc hieän chuùng? - Caùc tieát muïc vaên ngheä 2.Toå chöùc - GVCN phoå bieán cho caû lôùp veà yeâu caàu noäi dung vaø hoïp caùn boä lôùp ñeå phaân coâng caùc coâng vieäc cuï theå sau: - Thoáng nhaát chöông trình , hình thöùc va økeá hoaïch hoaït ñoäng. - Phaân coâng chuaån bò caùc phöông tieän - Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån chöông trình, môøi ñaïi bieåu, nhoùm trang trí lôùp . IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG T.HIEÄN 1. Khôûi ñoäng: Ñoäi VN - Vaên ngheä taäp theå baøi haùt Lôùp chuùng mình raát vui DCT - Tuyeân boá lí do, giôùi thieäu ñaïi bieåu GV: Đỗ Thị Phương Lan 9 Năm học: 2015-2016
 10. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 2. Leã giao öôùc thi ñua DCT - Môøi caùc toå ñoïc giao öôùc thi ñua Toå tröôûng - Caùc toå tröôûng ñoïc giao öôùc thi ñua cuûa toå mình vaø ñöa baûn giao öôùc cho thö kí toång hôïp laïi Caù nhaân - Xen keõ caùc caù nhaân ñoïc giao öôùc thi ñua cuûa mình Thö kí - Thö kí toång hôïp vaø coâng boá tröôùc lôùp GVCN - GVCN phaùt bieåu vaø ñoäng vieân 3. Thi vaên ngheä giöõa caùc toå Toå tröôûng - Caùc toå gaép thaêm soá thöù töï Caùc toå - Laàn löôït caùc toå bieåu dieãn, BGK chaám ñieåm Thö kí - Coäng ñieåm vaø coâng boá keát quaû GVCN - Trao thöôûng vaø lieân hoan V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG - GVCN nhaän xeùt keát quaû h.ñoäng. - DCT caûm ôn vaø chuùc söùc khoûe ñaïi bieåu. Ngµy so¹n : / /2014 Ngµy d¹y : / /2014 CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 11 TOÂN SÖ TROÏNG ÑAÏO TIEÁT 5 LEÃ ÑAÊNG KYÙ THI ÑUA “ THAÙNG HOÏC TOÁT, TUAÀN HOÏC TOÁT” I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC - Hieåu ñöôïc muïc ñích, yù nghóa vaø naém vöõng noäi dung, thi ñua, chæ tieâu thi ñua cuûa “thaùng hoïc toát, tuaàn hoïc toát” - Töï giaùc vaø quyeát taâm hoïc taäp toát ñeå ñeàn ñaùp coâng ôn caùc thaày giaùo, coâ giaùo II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Noäi dung - Chöông trình haønh ñoäng cuûa lôùp trong thaùng 11 vaø trong tuaàn cao ñieåm cuûa thaùng. - Caù nhaân, toå ñaêng kyù thi ñua thöïc hieän toát chöông trình haønh ñoäng cuûa lôùp - Vaên ngheä 2. Hình thöùc - Toå chöùc leã ñaêng kyù thi ñua giöõa caùc toå - Haùt, ngaâm thô, keå chuyeän. GV: Đỗ Thị Phương Lan 10 Năm học: 2015-2016
 11. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1. Phöông tieän - Baûn chöông trính haønh ñoäng cuûa lôùp - Baûn ñaêng kyù thi ñua cuûa caùc toå, cuûa caù nhaân - Tieát muïc vaên ngheä 2.Toå chöùc - GVCN cuøng CB lôùp thoáng nhaát keá hoaïch haønh ñoäng vaø phaân coâng coâng vieäc cuï theå - HS vieát baûn ñaêng kyù thi ñua - Caùc toå ñaêng kyù thi ñua - Chuaån bò tieát muïc vaên ngheä, phaân coâng daãn chöông trình, trang trí lôùp IV. TIEÁN TRÌNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG T.HIEÄN I.Hoaït ñoäng1 Caû lôùp 1.Khôûi ñoäng: DCT - Caû lôùp haùt baøi Baøi ca ñi hoïc (Phan Traàn Baûng) - Tuyeân boá lí do, giôùi thieäu ñaïi bieåu DCT 2.Thaûo luaän veà tieát hoïc toát vaø tuaàn hoïc toát. - Ngöôøi ñieàu khieån höôùng daãn lôùp thaûo luaän nhöõng caâu hoûi ñaõ chuaån bò: Theá naøo laø moät tieát hoïc toát, tuaàn hoïc toát? Taùc duïng cuûa tieát hoïc toát, tuaàn hoïc toát laø gì? Ñeå coù nhöõng tieát hoïc toát, tuaàn hoïc toát, hoïc sinh caàn Caû lôùp phaûi laøm gì? Lôùp tröôûng - thaûo luaän theo toå - Sau khi lôùp thaûo luaän xong, caùn boä lôùp toång keát ngaén goïn nhöõng noäi dung chính keát quaû trao ñoåi. Toå tröôûng 3.Ñaêng kyù giao öôùc thi ñua. - Ñaïi dieän töøng toå leân ñoïc ñaêng kí thi ñua cuûa toå mình vaø ø noäp cho caùn boä lôùp. Lôùp tröôûng - Caùc toå vieân noäp ñaêng kí caù nhaân cho toå tröôûng. - Moät caùn boä lôùp ñoïc baûn giao öôùc thi ñua cuûa lôùp Caû lôùp Hoaït ñoäng 2: Giôùi thieäu veà ñoäi nguõ caùc thaày coâ giaùo cuûa tröôøng. Ñoäi VN - Môøi giaùo vieân chuû nhieäm giôùi thieäu veà ñoäi nguõ caùc thaày coâ giaùo trong tröôøng. - GVCN giôùi thieäu m«t sè gi¸o viªn tiªu biÓu trong tr­êng nh­ c« V­îng, SÇu ,Hû thÇy Thu, Long v v - Ñöa ra caùc caâu hoûi veà caùc thaày coâ, môøi caùc baïn tham gia traû lôøi GV: Đỗ Thị Phương Lan 11 Năm học: 2015-2016
 12. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 4.Vui vaên ngheä - Haùt taäp theå baøi truyeàn thoáng. - Trình baøy caùc tieát muïc VN V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG - GVCN nhaän xeùt keát quaû h.ñoäng. - DCT caûm ôn vaø chuùc söùc khoûe ñaïi bieåu. Ngµy so¹n: / /2014 Ngµy d¹y : / /2014 TIEÁT 6: TOÅ CHÖÙC KÆ NIEÄM NGAØY 20/11 Nh÷ng tÊm g­¬ng “t«n s­ träng ®¹o”. I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC - Hieåu nhöõng ñaëc ñieåm vaø truyeàn thoáng giaùo vieân cuûa tröôøng - Hieåu bieát veà truyeàn thoáng “Toân sö troïng ñaïo” cuûa daân toäc VN - Kính troïng, bieát ôn caùc thaày coâ giaùo. Phaùt huy truyeàn thoáng cuûa daân toäc. II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Noäi dung - Bieát veà toå chöùc cuûa nhaø tröôøng, nhöõng ñaëc ñieåm noåi baät cuûa giaùo vieân trong tröôøng. - Kæ nieäm ngaøy Nhaø giaùo VN 20/11 2. Hình thöùc - Nghe giôùi thieäu. - Toå chöùc leã kæ nieäm III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1. Phöông tieän - Sô ñoà toåû chöùc cuûa tröôøng, nhöõng neùt tieâu bieåu chung vaø rieâng cuûa giaùo vieân trong tröôøng, caâu hoûi veà caùc thaày coâ giaùo trong tröôøng. - Baûn baùo caùo thaønh tích cuûa lôùp trong ñôït thi ñua möøng ngaøy NGVN - Quaø taëng, caùc tieát muïc vaên ngheä. 2. Toå chöùc - GVCN cuøng CBä lôùp thoáng nhaát keá hoaïch haønh ñoäng vaø phaân coâng coâng vieäc cuï theå - Chuaån bò baûn baùo caùo thaønh tích - Chuaån bò quaø taëng, caùc tieát muïc vaên ngheä - Phaân coâng daãn chöông trình, trang trí lôùp, môøi khaùch. GV: Đỗ Thị Phương Lan 12 Năm học: 2015-2016
 13. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG 1. Khôûi ñoäng: LPVN - Cho lôùp haùt baøi: Buïi phaán ( Vuõ Hoaøng – Leâ Vaên Loäc) DCT - Tuyeân boá lyù do buoåi sinh hoaït - Giôi thieäu ñaïi bieåu. - Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng 2. Hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: Giôùi thieäu veà ñoäi nguõ caùc thaày coâ giaùo cuûa tröôøng. DCT - Môøi giaùo vieân chuû nhieäm giôùi thieäu veà ñoäi nguõ caùc thaày coâ giaùo trong tröôøng. GVCN - GVCN giôùi thieäu m«t sè gi¸o viªn tiªu biÓu trong tr­êng nh­ c« DCT V­îng, SÇu ,Hû thÇy Thu, Long v v - Ñöa ra caùc caâu hoûi veà caùc thaày coâ, môøi caùc baïn tham gia traû lôøi Lôùp tröôûng Hoaït ñoäng 2: Kæ nieäm ngaøy NGVN 20/11 - Ñaïi dieän 1 baïn HS trong lôùp phaùt bieåu caûm nghó cuûa mình vaø thay Ñoäi VN maët lôùp xin höùa vôùi caùc thaày coâ coá gaéng trong hoïc taäp vaø reøn luyeän CBLvaø ñaïi - Vaên ngheä ñan xen dieän PH LPHT - Taëng quaø caùc thaày coâ giaùo Ñaïi bieåu - Ñaïi dieän HS ñoïc baûn baùo caùo thaønh tích cuûa lôùp trong ñôït thi ñua GVCN möøng ngaøy NGVN Ñaïi bieåu - Môøi ñaïi dieän thaày coâ giaùo phaùt bieåu ñoäng vieân - Toång keát ñôït thi ñua cuûa HS trong lôùp - Môøi ñaïi dieän thaày coâ giaùo vaø phuï huynh trao phaàn thöôûng vaø phaùt Ñoäi VN bieåu ñoäng vieân. Hoaït ñoäng 3: Vui vaên ngheä - Laàn löôït caùc tieát muïc vaên ngheä leân bieåu dieãn V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG - GVCN nhaän xeùt keát quaû h.ñoäng. - DCT caûm ôn vaø chuùc söùc khoûe ñaïi bieåu. Ngµy so¹n: / /2014 GV: Đỗ Thị Phương Lan 13 Năm học: 2015-2016
 14. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 Ngµy d¹y : / /2014 CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 12 UOÁNG NÖÔÙC NHÔÙ NGUOÀN TIEÁT 7 TÌM HIEÅU TRUYEÀN THOÁNG CAÙCH MAÏNG ÔÛ ÑÒA PHÖÔNG Gương các anh hùng ở địa phương I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC - Hieåu ñöôïc nhöõng neùt cô baûn veà truyeàn thoáng caùch maïng, truyeàn thoáng baûo veä vaø xaây döïng queâ höông mình - Coù nhöõng hieåu bieát veà ngaøy 22/12 - Coù yù thöùc töï haøo veà queâ höông, ñaát nöôùc vaø theâm yeâu Toå quoác - Bieát giöõ gìn vaø phaùt huy nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp ñoù II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Noäi dung - Nhöõng truyeàn thoáng kieân cöôøng, baát khuaát trong ñaáu tranh caùch maïng choáng ngoaïi xaâm, baûo veä queâ höông. - Nhöõng thaønh töïu trong xaây döïng, ñoåi môùi ôû ñòa phöông hieän nay - Nhöõng baøi baùo, baøi ca, baøi thô, vieát veà ñòa phöông 2. Hình thöùc - Nghe noùi chuyeän - Thi tìm hieåu veà truyeàn thoáng caùch maïng ñòa phöông III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1. Phöông tieän - Caùc nguoàn tö lieäu cung caáp thoâng tin nhö; saùch baùo, thô ca, tranh aûnh, - Baûn ñoà ñòa phöông - Moät vaøi tieát muïc vaên ngheä. - Chuaån bò caùc caâu hoûi 2. Toå chöùc - GVCN cuøng caùn boä lôùp thoáng nhaát keá hoaïch toå chöùc. - Môøi ngöôøi noùi chuyeän veà ngaøy 22/12 ( Hoäi cöïu chieán binh cuûa xaõ) - Phaân coâng daãn chöông trình, trang trí lôùp, môøi khaùch. IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG GV: Đỗ Thị Phương Lan 14 Năm học: 2015-2016
 15. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 NGÖÔØI NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HIEÄN 1. Khôûi ñoäng DCT - Tuyeân boá lí do, giôùi thieäu ñaïi bieåu Ñoäi VN - Baøi haùt Maøu aùo chuù boä ñoäi 2. Baùo caùo keát quaû tìm hieåu truyeàn thoáng caùch maïng queâ höông DCT - Môøi ñaïi dieän caùc toå laàn löôït leân trình baøy. Toå tröôûng - Ñaïi dieän caùc toå trình baøy khaùi quaùt keát quaû söu taàm tìm hieåu ñöôïc veà soá löôïng tö lieäu, tranh aûnh, noäi dung + Keå caâu chuyeän veà göông hy sinh duõng caûm + Göông lao ñoäng saûn xuaát gioûi + Ñoïc moät baøi thô, baøi haùt noùi veà truyeàn thoáng caùch maïng queâ höông + Giôùi thieäu tranh aûnh, - Ñoäng vieân caùc baïn khaùc boå sung, ñoùng goùp yù kieán ñeå phaàn trình DCT baøy, baùo caùo theâm sinh ñoäng - Khi caùc toå baùo caùo xong, ngöôøi DCT coù theå toùm taét “ truyeàn thoáng caùch maïng queâ höông” vaø môøi ñaïi bieåu phaùt bieåu yù kieán - Vaên ngheä ñan xen 3. Nghe noùi chuyeän veà ngaøy 22/12 - Môøi ñaïi bieåu noùi chuyeän DCT - Ñaïi bieåu noùi chuyeän veà ngaøy 22/12 Ñaïi bieåu - Caû lôùp chuù yù laéng nghe vaø hoûi chuyeän, trao ñoåi vôùi ñaïi bieåu. Lôùp+ ñaïi bieåu 4. Phaùt bieåu caûm nghó - Môøi ñaïi dieän HS phaùt bieåu caûm nghó sau buoåi noùi chuyeän DCT -Ñaïi dieän hs phaùt bieåu caûm nghó vaø höùa phaùt huy truyeàn thoáng caùch CBL maïng cuûa ñòa phöông V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG - GVCN nhaän xeùt keát quaû h.ñoäng. - DCT caûm ôn vaø chuùc söùc khoûe ñaïi bieåu. Ngµy so¹n: / /2014 Ngµy d¹y : / /2014 GV: Đỗ Thị Phương Lan 15 Năm học: 2015-2016
 16. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 Nghe noùi chuyeän veà ngaøy 22/12 TIEÁT 8 TOÅ CHÖÙC CAÙC HOAÏT ÑOÄNG HÖÔÛNG ÖÙNG THAÙNG PHOØNG CHOÁNG HIV/ AIDS I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC - Hieåu ñöôïc nhöõng neùt cô baûn veà truyeàn thoáng caùch maïng, truyeàn thoáng baûo veä vaø xaây döïng queâ höông mình - Coù nhöõng hieåu bieát veà ngaøy 22/12 - Coù yù thöùc töï haøo veà queâ höông, ñaát nöôùc vaø theâm yeâu Toå quoác - Bieát giöõ gìn vaø phaùt huy nhöõng truyeàn thoáng toát ñeïp ñoù - HS coù nhöõng kieán thöùc sô löôïc veà HIV/ AIDS , caùch laây nhieãm vaø caùch phoøng traùnh. - Coù yù thöùc baûo veä baûn thaân tröôùc nguy cô laây nhieãm HIV/AIDS. - Coù thaùi ñoä vaø caùi nhìn ñuùng ñaén vôùi beänh nhaân HIV/AIDS. II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Noäi dung - Nhöõng truyeàn thoáng kieân cöôøng, baát khuaát trong ñaáu tranh caùch maïng choáng ngoaïi xaâm, baûo veä queâ höông. - Beänh AIDS vaø nguyeân nhaân laây nhieãm. - Thaùng phoøng choáng HIV/AIDS treân toaøn TG. - Caùch chung soáng vôùi beänh nhaân HIV/AIDS. 2. Hình thöùc - Trao ñoåi, thaûo luaän. - Thi tieåu phaåm tuyeân truyeàn. III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1. Phöông tieän - Caùc nguoàn tö lieäu cung caáp thoâng tin nhö; saùch baùo, thô ca, tranh aûnh, - Taøi lieäu veà HIV/AIDS vaø thaùng phoøng choáng HIV/AIDS. - Moät soá naïn nhaân cuûa AIDS. - Caùc hoaït ñoäng cuûa coäng ñoàng ñoái vôùi beänh nhaân HIV/AIDS. - Caâu hoûi veà HIV/AIDS. 2. Toå chöùc - Môøi ngöôøi noùi chuyeän veà ngaøy 22/12 ( Hoäi cöïu chieán binh cuûa xaõ) - Phaân coâng daãn chöông trình, trang trí lôùp, môøi khaùch - Phaân coâng caùc nhoùm tìm hieåu veà HIV/AIDS vaø thaùng phoøng choáng HIV/AIDS; thaùi ñoä caàn coù ñoái vôùi beänh nhaân HIV/AIDS; caùc hoaït ñoäng cuûa coäng ñoàng tröôùc caên beänh naøy. GV: Đỗ Thị Phương Lan 16 Năm học: 2015-2016
 17. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 - Caùc toå chuaån bò tieåu phaåm tuyeân truyeàn - Phaân coâng môøi ñaïi bieåu, trang trí lôùp. NGÖÔØI NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG THÖÏC HIEÄN 1. Khôûi ñoäng DCT Giôùi thieäu ñaïi bieåu 2. Nghe noùi chuyeän veà ngaøy 22/12 Toå 1 - Môøi ñaïi bieåu noùi chuyeän DCT - Ñaïi bieåu noùi chuyeän veà ngaøy 22/12 - Caû lôùp chuù yù laéng nghe vaø hoûi chuyeän, trao ñoåi vôùi ñaïi bieåu. Caùc TT Caùc toå - Môøi BGK BGK - 1 tieåu phaåm kòch cuûa toå 1 - Lôøi daãn vaøo hoaït ñoäng 3. Thi tieåu phaåm - Caùc toå 2,3,4 boác thaêm thöù töï thi. DCT - Caùc toå laàn löôït bieåu dieãn tieåu phaåm cuûa toå mình. - BGK chaám ñieåm (noäi dung, trang phuïc, phong caùch dieãn, söï saùng taïo) cuûa caû 4 toå. BGK 4. Tìm hieåu veà HIV/AIDS vaø caùch phoøng traùnh Ñoäi VN * Hình thöùc: haùi hoa daân chuû - Giôùi thieäu caùch chôi: moãi toå laäp thaønh 1 ñoäi, laàn löôït moãi ñoäi leân haùi BGK hoa vaø traû lôøi caâu hoûi. Neáu sai, nhöôøng quyeàn traû lôøi cho ñoäi coù tín hieäu. BGK - BGK ñöa ra caâu traû lôøi vaø chaám ñieåm phaàn traû lôøi cuûa töøng ñoäi. - Vaên ngheä ñan xen. 5. Keát thuùc phaàn thi - BGK coâng boá ñieåm cuûa 4 ñoäi qua 2 phaàn thi - Trao giaûi Nhaát, Nhì, Ba, KK cho 4 ñoäi chôi V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG - GVCN nx, toång keát, nhaéc nhôû. - DCT caûm ôn ñaïi bieåu vaø tuyeân boá keát thuùc. Ngµy so¹n : / /2014 Ngµy d¹y : / /2014 CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 1 - 2 GV: Đỗ Thị Phương Lan 17 Năm học: 2015-2016
 18. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 MÖØNG ÑAÛNG MÖØNG XUAÂN TIEÁT 9 TÌM HIEÅU GÖÔNG SAÙNG ÑAÛNG VIEÂN QUEÂ HÖÔNG EM I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC 1. Kieán thöùc: HS hieåu veà cuoäc ñôøi, phaåm chaát, thaønh tích cuûa nhöõng Ñaûng vieân öu tuù trong söï nghieäm Caùch maïng, xaây döïng vaø baûo veä queâ höông 2. Kỹ naêng: Coù loøng töï haøo, caûm phuïc vaø yeâu meán ñaûng vieân öu tuù. 3. Thaùi ñoä: Giöõa gìn vaø phaùt huy noâi theo nhöõng göông saùng toát ñeïp nhaát. II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Noäi dung: - Truyeàn thoáng Caùch maïng, xaây döïng vaø baûo veä queâ höông - Göông caùc ñaûng vieân öu tuù. 2. Hình thöùc: - Nghe noùi chuyeän vaø thaûo luaän. - Hoïc sinh söu taàm, tìm hieåu vaø trình baøy keát quaû tìm hieåu ñöôïc. III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän: - Tö lieäu veà truyeàn thoáng Caùch maïng, truyeàn thoáng xaây döïng vaø baûo veä queâ höông. - Tö lieäu veà ñaûng vieân öu tuù coù nhieàu ñoùng goùp cho söï nghieäp Caùch maïng. - Caâu hoûi thaûo luaän: Nhöõng truyeàn thoáng noåi baät ôû queâ höông? Ñaûng vieân A ñaõ duõng caûm hy sinh nhö theá naøo? Taïi sao ? baïn hoïc taäp gì ôû taám göông ñaûng vieân A? 2. Toå chöùc: - GVCN thoâng baùo cho HS veà noäi dung hình thöùc hoaït ñoäng: “ Nghe noùi chuyeän veà ñaûng vieân öu tuù ôû ñòa phöông”. - Yeâu caàu moãi HS ñeàu tham gia thaûo luaän - Moãi ñaûng vieân laõo thaønh hoaëc caùn boä ñòa phöông noùi chuyeän. - Chuaån bò vaên ngheä, trang trí hoa. IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HIEÄN 1. Khôûi ñoäng: LPVN - Cho lôùp haùt baøi: “Vui böôùc treân ñöôøng xa” (Daân ca Nam boä, ñaët lôøi: Hoaøng Laân) DCT - Tuyeân boá lyù do buoåi sinh hoaït. DCT - Giôùi thieäu ñaïi bieåu. DCT - Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng 2. Hoaït ñoäng Hoaït ñoäng 1: Nghe noùi chuyeän vaø thaûo luaän GV: Đỗ Thị Phương Lan 18 Năm học: 2015-2016
 19. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HIEÄN DCT BCV - Môøi baùo caùo vieân leân noùi chuyeän vôùi lôùp - Noùi chuyeän veà tình hình ñòa phöông vaø truyeàn thoáng Caùch maïng, caùc DCT ñaûng vieân öu tuù - Laàn löôït môøi caùc baïn cuøng phaùt bieåu yù kieán vaø traû lôøi caâu hoûi: - Theo baïn nhöõng truyeàn thoáng noåi baät ôû queâ höông ñòa phöông laø gì? - Nhöõng truyeàn thoáng Caùch maïng aáy coù yù nghóa nhö theá naøo ñoái vôùi theá heä chuùng ta? - Nhöõng taám göông huy sinh duõng caûm cuûa caùc Ñaûng vieân ñaõ ñeå laïi trong moãi chuùng ta nhöõng tình caûm gì? Vì sao? BCV - Baïn hoïc taäp ñöôïc gì qua nhöõng taám göông duõng caûm aáy? - Ñaïi bieåu (CB xaõ ) phaùt bieåu truyeàn thoáng Caùch maïng cuûa Xaõ, caùc HS thaønh tích ñaët saéc cuûa queâ höông. - Chaêm chuù laéng nghe (neáu caàn coù theå hoûi ñeå bieát theâm veà truyeàn DCT thoáng Xaõ) - Choát laïi yù kieán sau khi caùc baïn ñaõ thaûo luaän. BCV - Môøi caùc baïn trong lôùp tieáp tuïc giao löu vôùi baùo caùo vieân. - Tieáp tuïc giao löu vôùi hoïc sinh DCT Hoaït ñoäng 2: Sinh hoaït vaên ngheä HS - Môøi caùc baïn tham gia chöông trình vaên ngheä. DCT - Xung phong leân haùt caù nhaân - Hoïc sinh coù theå haùt noái ( haùt tieáp baøi haùt cuûa baïn haùt tröôùc) . - Nhöõng baøi haùt noùi veà queâ höông Ba V× nhö: Ba V× mê cao, §«i m¾t ng­êi S¬n T©y, S¬n T©y t«i yªu cuûa Quang Dòng 3. Keát thuùc hoaït ñoäng GVCN - GVCN phaùt bieåu yù kieán, nhaän xeùt veà buoåi sinh hoaït truyeàn thoáng vaø göông saùng ñaûng vieân ôû ñòa phöông. DCT - Caûm ôn GVCN vaø ñaïi bieåu - Tuyeân boâù keát thuùc hoaït ñoäng GV: Đỗ Thị Phương Lan 19 Năm học: 2015-2016
 20. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 Ngµy so¹n : / /2014 Ngµy d¹y : / /2014 TIEÁT 10 Tr×nh bµy kÕt qña s­u tÇm vÒ ca dao tôc ng÷ vµ NEÙT ÑEÏP TRUYEÀN THOÁNG QUEÂ HÖÔNG I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC 1. Kieán thöùc: HS hieåu nhöõng phong tuïc taäp quaùn, truyeàn thoáng vaên hoùa toát ñeïp cuûa queâ höông trong ngaøy xuaân, ngaøy Teát. 2. Kyõ naêng: Töï haøo veà queâ höông, veà phong tuïc truyeàn thoáng toát ñeïp. 3. Thaùi ñoä: Bieát giöõ gìn vaø phaùt huy nhöõng neùt ñeïp truyeàn thoáng cuûa queâ höông. II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Noäi dung - Nhöõng phong tuïc, truyeàn thoáng vaên hoùa ngaøy xuaân, ngaøy Teát cuûa queâ höông ñaát nöôùc qua saùch baùo, tranh aûnh, ca dao, tuïc ngöõ, caâu ca, ñieäu muùa, truyeän keå. . . - Qua traûi nghieäm thöïc teá maø HS ñöôïc bieát 2. Hình thöùc - Thi trình baøy vaø giôùi thieäu keát quaû söu taàm, tìm hieåu giöõa caùc toå. III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1. Phöông tieän - Caùc tö lieäu, baøi vieát söu taàm ñöôïc - Phaàn thöôûng 2. Toå chöùc - GVCN höôùng daãn HS söu taàm, tìm hieåu tö lieäu töø nhieàu nguoàn khaùc nhau. - Cöû ban giaùm khaûo. - Phaân coâng trang trí. IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HIEÄN GV: Đỗ Thị Phương Lan 20 Năm học: 2015-2016
 21. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 1. Khôûi ñoäng: Caû lôùp - Haùt taäp theå baøi “Queâ höông töôi ñeïp”. DCT - Tuyeân boá lí do, giôùi thieäu ñaïi bieåu vaø môøi BGK. 2. hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: Tröng baøy vaø giôùi thieäu keát quaû söu taàm DCT - Höôùng daãn vò trí tröng baøy cho moãi toå. Caùc toå - Caùc toå tröng baøy keát quaû söu taàm taïi vò trí ñöôïc phaân coâng. Daïi dieän caùc toå - Laàn löôït caùc toå giôùi thieäu khaùi quaùt keát quaû söu taàm veà soá löôïng, noäi dung. . . Gi¸o viªn chñ nhiÖm ®­a ra mét sè dÉn chøng BGK Ai ơi đứng lại mà trông Kìa núi Thành Lạng, kìa sông Tam Cờ" _"Đồng Đăng có phố Kì Lừa, Có nàng Tô Thị , Có chùa Tam Thanh" DCT Hai tiếng nói "ai ơi" mời gọi vang lên.Chữ "kìa" , chữ "có" dược nhấn Ñoäi VN đi nhấn lại biểu thị niềm tự hào của bà con xứ Lạng đang say sưa ngắm nhìn và đưa tay chỉ về tưng ngọn núi , con sông, ngôi chùa , dấu DCT tích của bức thành cổ Ñaïi bieåu Các tên núi tên sông được nói đến, nhân dân ta biểu lộ niềm tự hao về GVCN một chiến công, về một linh địa gắn liền với một anh hùng dân tộc, DCT với một huyền tích diệu kì: _"Nhất cao là núi Ba Vì, Thứ ba Tam Đảo , thứ nhì Độc Tôn" _"Sâu nhất là sông Bạch Đằng, Ba lần giặc đến, ba lần giặc tan. Cao nhất là núi Lam Sơn, Có ông Lê Lợi trong ngàn bước ra" - Trong quaù trình caùc toå trình baøy, vaán ñeà naøo gaëp khoù khaên hoaëc chöa roõ, ngöôøi ñieàu khieån coù theå môøi thaày, coâ coá vaán giuùp ñôõ. - BGK chaám ñieåm tröng baøy theo caùc tieâu chí: nhieàu thoâng tin, tính mó quan, tính khoa hoïc. . .vaø ghi ñieåm leân baûng. Hoaït ñoäng 2 Vui vaên ngheä. - Ngöôøi ñieàu khieån giôùi thieäu 1 soá tieát muïc vaên ngheä ñeå taïo khoâng khí töôi vui, soâi noåi cho hoaït ñoäng cuûa lôùp. - Laàn löôït caùc tieát muïc leân bieåu dieãn. GV: Đỗ Thị Phương Lan 21 Năm học: 2015-2016
 22. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 3. Keát thuùc hoaït ñoäng. - Coâng boá ñieåm söu taàm cuûa caùc toå. - Phaùt thöôûng cho caùc toå. - NX keát quaû hoaït ñoäng. - Caûm ôn, chuùc söùc khoûe ñaïi bieåu vaø tuyeân boá keát thuùc hoaït ñoäng. . Ngµy so¹n : / /2016 Ngµy d¹y : / /2016 TIEÁT 11 SINH HOAÏT VAÊN NGHEÄ MÖØNG ÑAÛNG, MÖØNG XUAÂN I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC 1. Kieán thöùc: Giuùp HS phaùt huy khaû naêng vaên ngheä cuûa lôùp, cuûng coá cho HS nieàm tin yeâu Ñaûng, töï haøo veà queâ höông ñaát nöôùc, veà muøa xuaân cuûa daân toäc. 2. Kyõ naêng: Reøn kyõ naêng haùt vaø daïn dó tröôùc ñaùm ñoâng. 3. Thaùi ñoä: Vöõng vaøng khi leân baûng, ñöùng tröôùc ñaùm ñoâng, töï tin vaøo baûn thaân. Khoâng sôï seät khi leân baûng vaø phaùt bieåu tröôùc ñaùm ñoâng. II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Noäi dung: - Nhöõng baøi haùt, baøi thô, ñieäu muùa ca ngôïi Ñaûng, ca ngôïi queâ höông ñaát nöôùc, ca ngôïi veû ñeïp muøa xuaân. 2. Hình thöùc: - Thi vaên ngheä giöõa caùc toå. III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän: - Caùc tieát much vaên ngheä - Moät vaøi nhaïc cuï thoâng duïng: Ñaøn ghi ta, saùo, keøn, ñaøn organ, - Caùc caâu hoûi thi veà baøi haùt lieân quan ñeán Ñaûng, xuaân - Phaàn thöôûng ( Phaàn thöôûng laø baùnh keïo) 2. Toå chöùc: GV: Đỗ Thị Phương Lan 22 Năm học: 2015-2016
 23. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 - GVCN neâu yeâu caàu hoaït ñoäng, keá hoaïch vaø thôøi gian tieán haønh vôùi caû lôùp. Höôùng daãn HS söu taàm caùc baøi thô baøi haùt, ñieäu muùa veà Ñaûng, veà muøa xuaân - Neâu hình thöùc thi cho caùc toå luyeän taäp - Cöû ban giaùm khaûo. - Phaân coâng trang trí. IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HIEÄN 1. Khôûi ñoäng: LPVN - Cho caû lôùp haùt baøi: “ Em laø maàm non cuûa Ñaûng” ( Moäng Laân) DCT - Tuyeân boá lyù do buoåi sinh hoaït. DCT - Giôùi thieäu ñaïi bieåu. DCT - Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng 2. hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: Thi haùt giöõa caùc toå DCT - Giôùi thieäu ban giaùm khaûo BGK - Coâng boá theå leä vaø thang ñieåm chaám thi haùt - Chæ nhöõng baøi haùt thuoäc chuû ñeà möøng ñaûng, möøng xuaân môùi ñöôïc xem laø hôïp leä vaø coù ñieåm, nhöõng baøi haùt khaùc khaùc neáu coù chæ xem nhö giuùp vui khoâng tính ñieåm. - Baøi haùt ñuùng troïng taâm chuû ñeà 2 ñieåm - Gioïng haùt ( ñuùng nhaïc lyù) 3 ñieåm - Ñieäu boä ( ñieåm bieåu dieãn) 4 ñieåm - Trang phuïc 1 ñieåm - Chuù yù neáu hs coù tinh thaàn thaùi ñoä dieãn taû tình caûm hoøa mình vaøo baûn nhaïc thì ñieåm bieåu dieãn coù theå taêng theâm. DCT - Yeâu caàu caùc toå cöû ñaïi dieän caù nhaân leân haùt, coù theå boác thaêm ñeå choïn toå haùt tröôùc, hoaëc theo voøng troøn. HS - Cöû caùc ñaïi dieän leân trình baøy vaø thi vôùi nhau. BGK - Cöù sau moät laàn hs thi thì bgk ghi ñieåm coâng khai vaø coâng boá. DCT - Caùc toå coù theå cöû haùt taäp theå: song ca, tam ca, toùp ca, . BGK - Chaám theo töøng theå loaïi: ñôn ca, song ca, tam ca, . Hoaït ñoäng 2: Phaùt thöôûng vaø taëng hoa DCT - Coâng boá caùc toå ñaït giaûi vaø phaùt thöôûng cho caùc toå. GVCN - Phaàn thöôûng ñöôïc chia cho caùc toå vieân ñeå chung vui GV: Đỗ Thị Phương Lan 23 Năm học: 2015-2016
 24. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HIEÄN 3. Keát thuùc hoaït ñoäng DCT - Môøi GVCN phaùt bieåu. GVCN - Nhaän xeùt thaùi ñoä vaø keát quaû tham gia sinh hoaït cuûa HS DCT - Tuyeân boá keát thuùc hoaït ñoäng Ngµy so¹n : / /2016 Ngµy d¹y : / /2016 TIEÁT 12 THAÛO LUAÄN BIEÄN PHAÙP THÖÏC HIEÄN KEÁ HOAÏCH REØN LUYEÄN ÔÛ HOÏC KÌ II I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC 1. Kieán thöùc: Hieåu ñöôïc noäi dung bieän phaùp, keá hoaïch reøn luyeän phaán ñaáu cuûa lôùp ñeå ñaït keát quaû toát cuoái naêm hoïc. 2. Ky naêng: Tích cöïc thöïc hieän caùc kyõ naêng, caùc phöông phaùp hoïc taäp vaø reøn luyeän theo keá hoaïch cuûa lôùp. 3. Thaùi ñoä: Nghieâm tuùc coù yù chí quyeát taâm phaán ñaáu. II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Noäi dung: - Caùc chæ tieâu phaán ñaáu cuûa lôùp veà hoïc taäp, ñaïo ñöùc HKII - Caùc bieän phaùp vaø keá hoaïch cuï theå 2. Hình thöùc: - Thaûo luaän thoáng nhaát keá hoaïch. III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän: - Baûn keá hoaïch vaø bieän phaùp phaán ñaáu cuûa toå - Baûn keá hoaïch vaø bieän phaùp phaán ñaáu cuûa lôùp. - Caùc caâu hoûi thaûo luaän 2. Toå chöùc: GV: Đỗ Thị Phương Lan 24 Năm học: 2015-2016
 25. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 - GVCN coá vaán cho caùn boä lôùp xaây döïng keá hoaïch, xaùc ñònh caùc chæ tieâu phaán ñaáu cuûa lôùp trong hoïc kyø II - Treân cô sôû baûn döï thaûo cuûa lôùp, caùc toå tröôûng xaây döïng chæ tieâu, bieän phaùp cuûa toå. - GVCN chuaån bò caâu hoûi thaûo luaän. - Chuaån bò chöông trình vaên ngheä. - Chuaån bò thö kyù ghi bieân baûn IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG 1. Khôûi ñoäng: LPVN - Haùt taäp theå DCT - Tuyeân boá lyù do buoåi sinh hoaït. DCT - Giôùi thieäu ñaïi bieåu. DCT - Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng 2. Hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: Thaûo luaän keá hoaïch bieän phaùp LT - Neâu caùc chæ tieâu phaán ñaáu cuûa lôùp trong hoïc kyø ii - Veà hoïc taäp: Gioûi: Khaù: TB: Yeáu - Veà haïnh kieåm: Toát : Khaù: LT TB: - Ñeà nghò caùc baïn ñoùng goùp yù kieán veà chæ tieâu phaán ñaáu ñaït ñöôïc cuûa lôùp trong hoïc kyø ii - Laáy bieåu quyeát cuûa lôùp sau khi ñaõ thaûo luaän chæ tieâu - Neâu caùc bieän phaùp thöïc hieän vaø reøn luyeän cuûa lôùp ñeå ñaït chæ tieâu treân HS - Môøi caùc baïn thaûo luaän vaø ñeà xuaát yù kieán ®­a ra bieän phaùp LT - Tham gia thaûo luaän vaø phaùt bieåu yù kieán. sau khi ñaõ thaûo luaän vaø ñoùng goùp yù kieán, lôùp tröôûng ñoïc laïi bieän LT phaùp, keá hoaïch thöïc hieän ñeå caû lôùp haï quyeát taâm thöïc hieän. HS - Môøi caùc toå laàn löôït neâu chæ tieâu vaø bieän phaùp reøn luyeän cuûa toå. - Caùc toå laàn löôït neâu chæ tieâu vaø bieän phaùp cuûa toå mình ñeå thöïc hieän DCT vaø ñaït chæ tieâu ñeà ra HS Hoaït ñoäng 2: Sinh hoaït vaên ngheä GV: Đỗ Thị Phương Lan 25 Năm học: 2015-2016
 26. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG LPVT - Môøi caùc baïn cuøng tham gia sinh hoaït vaên ngheä. - Haùt caù nhaân, song ca hoaëc tam ca, toáp ca, - Cho caû lôùp haùt baøi: “leân ñaøng” 3. Keát thuùc hoaït ñoäng DCT - Môøi GVCN phaùt bieåu yù kieán. GVCN - Phaùt bieåu yù kieán: Nhaän xeùt buoåi sinh hoaït, nhaéc nhôû töøng toå,töøng caù nhaân HS coù coá gaéng reøn luyeän, phaán ñaáu thi ñua ñeå ñaït ñöôïc chæ tieâu chung cuûa toå, cuûa lôùp ñeà ra. DCT - Tuyeân boá keát thuùc hoaït ñoäng Ngµy so¹n : / / 2016 Ngµy d¹y : / /2016 CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 3 TIEÁN BÖÔÙC LEÂN ÑOAØN TIEÁT 13 Giíi thiÖu vÒ ý nghÜa ngµy thµnh lËp ®oµn 26-3. I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC 1. Kieán thöùc: Hieåu yù nghóa ngaøy thaønh laäp Ñoaøn (26 -03) vaø nhöõng neùt lôùn veà chaën ñöôøng lòch söû veû vang cuûa Ñoaøn. 2. Kyõ naêng: Coù loøng töï haøo veà truyeàn thoáng veû vang cuûa Ñoaøn, toân troïng toå chöùc Ñoaøn. 3. Thaùi ñoä: Bieát töï quaûn trong sinh hoaït caù nhaân vaø sinh hoaït taäp theå. II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Noäi dung: - YÙ nghóa ngaøy thaønh laäp Ñoaøn - Caùc truyeàn thoáng veû vang cuûa Ñoaøn, caùc göông Ñoaøn vieân tieâu bieåu 2. Hình thöùc: - Nghe noùi chuyeän vaø thaûo luaän. - Vaên ngheä III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän: - Tö lieäu cuûa baùo caùo vieân. - Caùc tieát muïc vaên ngheä 2. Toå chöùc: GV: Đỗ Thị Phương Lan 26 Năm học: 2015-2016
 27. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 - GVCN neâu muïc ñích yeâu caàu buoåi noùi chuyeän – HS vieát thu hoaïch. - Cöû ngöôøi ñieàu khieån chung. - Chuaån bò caùc tieát muïc vaên ngheä. - Môøi bí thö chi Ñoaøn laøm baùo caùo vieân. IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HIEÄN 1. Khôûi ñoäng: LPVN - Cho caû lôùp haùt baøi: “Caùnh eùn tuoåi thô” ( Phaïm Tuyeân) DCT - Tuyeân boá lyù do buoåi sinh hoaït. DCT - Giôùi thieäu ñaïi bieåu. DCT - Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng 2. Hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: Nghe noùi chuyeän veà ngaøy thaønh laäp ñoaøn DCT - Môøi baùo caùo vieân leân noùi chuyeän vôùi lôùp BCV - Thuyeát trình coù minh hoïa baèng tranh aûnh, coù lieân heä ñeán truyeàn thoáng cuûa Ñoaøn ôû ñòa phöông. HS - Neâu caâu hoûi thaéc maéc, giao löu vôùi baùo caùo vieân. Hoaït ñoäng 2: Thi keå chuyeän göông saùng ñoaøn vieân DCT - Giôùi thieäu ban giaùm khaûo HS - Môøi caùc toå leân boác thaêm. DCT - Leân boác thaêm, ñoïc roõ yeâu caàu vaø noäi dung thi ( keå chuyeän, haùt, ñoïc thô). - Coâng boá quy cheá chaám ñieåm. - Môøi ñaïi dieän HS caùc toå leân traû lôøi noäi dung ñaõ boác thaêm - Ñaïi dieän caùc toå laàn löôït trình baøy theo yeâu caàu cuûa phieáu caâu hoûi - Nhaän xeùt ñaùnh giaù phaàn trình baøy cuûa caùc toå vaø coâng boá ñieåm cuûa caùc toå. - Neâu keát quaû chung cuoäc: giaûi nhaát , giaûi nhaát , giaûi nhaát *Neâu göông saùng cuûa ñoaøn vieân tröôøng - Neâu göông saùng Ñoaøn vieân tieâu bieåu. - Neâu teân caùc HS vöøa ñaït thaønh tích HS gioûi caáp thaønh phoá trong kyø thi vöøa qua hoaëc trong caùc naêm tröôùc. - Môøi caùc baïn giuùp vui vaên ngheä. - Tham gia giuùp vui vaên ngheä. - Caù nhaân haùt. - Taäp theå haùt: Leân Ñaøng GV: Đỗ Thị Phương Lan 27 Năm học: 2015-2016
 28. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HIEÄN *Sinh hoaït vaên ngheä - Môøi caùc baïn tham gia chöông trình vaên ngheä. - Xung phong leân haùt caù nhaân. - HS coù theå haùt noái (haùt tieáp baøi haùt cuûa baïn haùt tröôùc). 3. Keát thuùc hoaït ñoäng DCT - caûm ôn baùo caùo vieân vaø môøi GVCN phaùt bieåu yù kieán. - Caûm ôn baùo caùo vieân GVCN - Nhaän xeùt buoåi sinh hoaït, söï tham gia giao löu vôùi baùo caùo vieân cuûa HS, ñoäng vieân caùc em sinh hoaït tham gia soâi noåi hôn vaøo laàn sau DCT - Tuyeân boá keát thuùc hoaït ñoäng. Ngµy so¹n : / /2016 Ngµy d¹y : / /2016 TiÕt:14 T×m hiÓu vÒ g­¬ng c¸c anh, chÞ ®oµn viªn tiªu biÓu Th¶o luËnkÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i 26- 3 I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC. 1.Kieán thöùc: - Häc sinh hiÓu ®­îc ý nghÜa ngµy 8 - 3 ( la ngµy héi phô n÷ thÕ giíi nãi chung vµ phô n÷ ViÖt Nam nãi riªng, lµ ngµy vui cña bµ, cña mÑ, cña c« gi¸o vµ c¸c b¹n n÷ ) - Ca h¸t mõng mÑ, mõng c« lµ ng­êi gi÷ g¾m t×nh c¶m sù biÕt ¬n, - Häc sinh hiÓu néi dung, ý nghÜa cña héi tr¹i 26 - 3 do nhµ tr­êng tæ chøc. ñng hé ho¹t ®éng héi tr¹i, 2.Kyõ naêng: Reøn luyeän veà loøng kÝnh träng víi bµ,víi mÑ,cña mÑ,cña c« gi¸o,lµ sù t«n träng vµ b×nh ®¼ng nam n÷ trong ®êi sèng x· héi. Cã ý thøc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm tham gia. TÝch cùc th¶o luËn,bµn b¹c kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i. 3. Thaùi ñoä: Cã ý thøc vµ tinh thÇn tr¸ch nhiÖm than gia vµo c¸c ngµy kû niÖn 8- 3 vµ ngµy 26- 3 II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Noäi dung: - ý nghÜa ngµy 8 -3 . - Chóc mõng c¸c c« gi¸o vµ c¸c b¹n n÷. - BiÓu diÔn v¨n nghÖ. GV: Đỗ Thị Phương Lan 28 Năm học: 2015-2016
 29. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 - C¸c néi dung, nhiÖm vô líp ®­îc giao ®Ó tham gia héi tr¹i. H×nh thøc dùng tr¹i, c¸c ho¹t ®éng v¨n ho¸, v¨n nghÖ KÕ ho¹ch chuÈn bÞ cña líp 2. Hình thöùc: - Chóc mõng ngµy 8 - 3. - BiÓu diiÔn v¨n nghÖ . - Th¶o luËn kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i. III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän: - B¶n tãm t¾t ý nghÜa ngµy 8 - 3. - Hoa tÆng c« gi¸o. - C¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. - B¶n th«ng b¸o cña nhµ tr­êng vÒ néi quy, kÕ ho¹ch tæ chøc héi tr¹i vµ c¸c c«ng viÖc nhµ tr­êng yªu cÇu líp tham gia 2. Toå chöùc: - Gi¸o viªn chñ nhiÖm nªu néi dung vµ kÕ ho¹ch ho¹t ®éng. - Yªu cÇu mçi tæ chuÈn bÞ c¸c tiÕt môc v¨n nghÖ. - Ph©n c«ng líp tr­ëng dÉn ch­¬ng tr×nh. - Cö mét häc sinh nam thay mÆt tÆng cho c« gi¸o. - Héi ý c¸n bé líp, dù th¶o b¶n kÕ ho¹ch chuÈn bÞ cña líp ®Ó th¶o luËn. Cö líp tr­ëng ®iÒu khiÓn líp th¶o luËn néi dung, kÕ ho¹ch chuÈn bÞ. IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HIEÄN 1. Khôûi ñoäng: LPVN - Cho caû lôùp haùt baøi: “Cuøng nhau ta ñi leân” ( Phong Nhaõ) DCT - Tuyeân boá lyù do buoåi sinh hoaït. DCT - Giôùi thieäu ñaïi bieåu. DCT - Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng 2. Hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: Chóc mõng. DCT Líp tr­ëng, nãi lêi chóc mõng c« gi¸o, c¸c b¹n g¸i. DCT Gi¸o viªn chñ nhiÖm ph¸t biÓu ý kiÕn. §ai diÖn häc sinh n÷ cã lêi c¶m ¬n. HS Kªt thóc ho¹t ®éng chóc mõng c¶ líp h¸t ®ång thanh bµi " líp chóng m×nh " BGK V¨n nghÖ mõng mÑ, mõng c«. DCT C¸n sù v¨n nghÖ ®iÒu khiÓn ch­¬ng tr×nh v¨n nghÖ bao gåm c¸c tiÕt GV: Đỗ Thị Phương Lan 29 Năm học: 2015-2016
 30. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HIEÄN HS môc h¸t, móa, ssc th¬, kÓ chuyÖn vÒ bµ, mÑ ,c¸c chÞ em phô n÷ BGK - Thi ®éi tr­ëng nªu dù th¶o kÕ ho¹ch tham gia héi tr¹i 26- 3. - C¸c néi dung ®­îc ®­a ra th¶o lu©n nh­ : h×nh thøc dùng tr¹i, dông cô dùng tr¹i vµ trang trÝ, c¸c néi dung tham gia , ho¹t ®éng : thÓ thao, DCT v¨n nghÖ, trß ch¬i, nghi thøc ®éi - C¸c tæ héi ý thèng nhÊt néi dung , c¸c c¸ nh©n chuÈn bÞ phÇn viÖc DCT cña m×nh. DCT Hoaït ñoäng 2: V¨n nghÖ h¸t vÒ c¸c bµ , mÑ .Thµnh tÝch cña c¸c bµ, c¸c mÑ, chÞ em phù n÷ vµ kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i 26- 3 DCT - Neâu göông s¸ng cña c¸c c« gi¸o vµ c¸c b¹n n÷ tieâu bieåu. HS - Neâu teân caùc GV vöøa ñaït thaønh tích HS á trong kyø thi vöøa qua hoaëc HS trong caùc naêm tröôùc. - Môøi caùc baïn giuùp vui vaên ngheä. - Tham gia giuùp vui vaên ngheä. - Caù nhaân haùt. - Taäp theå haùt: Bµ t«i, Vâ ThÞ S¸u - Th«ng qua ( b»ng biÓu quyÕt ) kÕ ho¹ch chuÈn bÞ héi tr¹i chÝnh thøc cña líp. Gi¸o viªn chñ nhiÖm nh¾c nhë c¶ líp cã ý thøc tù gi¸c. 3. Keát thuùc hoaït ñoäng DCT - Môøi GVCN ñoùng goùp yù kieán vaø phaùt biÓu. GVCN - Nhaän xeùt thaùi ñoä vaø keát quaû tham gia sinh hoaït cuûa HS. DCT - Tuyeân boá keát thuùc hoaït ñoäng Ngµy so¹n : / /2016 Ngµy d¹y : / /2016 CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 4 HOØA BÌNH – HÖÕU NGHÒ TIEÁT 15 THI TÌM HIEÅU VEÀ CUOÄC SOÁNG THIEÁU NHI CAÙC NÖÔÙC I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC 1. Kieán thöùc: Hieåu ñöôïc moät soá ñaëc ñieåm veà cuoäc soáng hoïc taäp vaø vui chôi giaûi trí cuûa thieáu nhi cuûa moät soá nöôùc, ñaëc bieät laø trong khu vöïc GV: Đỗ Thị Phương Lan 30 Năm học: 2015-2016
 31. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 2. Kyõ naêng: Thoâng caûm, toân troïng, ñoaøn keát vôùi thieáu nhi quoác teá 3. Thaùi ñoä: Tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng quoác teá cuûa lôùp, tröôøng vaø cuûa ñòa phöông II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Noäi dung: - YÙ nghóa chuû ñeà thieáu nhi caùc nöôùc laø baïn cuûa chuùng ta - Vaøi neùt veà cuoäc soáng, hoïc taäp, vui chôi sinh hoaït cuûa thieáu nhi moät soá nöôùc trong khu vöïc 2. Hình thöùc: - Tìm hieåu veà cuoäc soáng cuûa thieáu nhi caùc nöôùc - Bieåu dieãn vaên ngheä xen keõ III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän: - Tranh aûnh, tö lieäu veà cuoäc soáng cuûa thieáu nhi moät soá nöôùc trong khu vöïc. - Moät soá baøi haùt, caâu chuyeän, ñieäu muùa 2. Toå chöùc: - GVCN neâu chuû ñeà, yeâu caàu noäi dung hình thöùc hoaït ñoäng ñeå HS ñònh höôùng vaø chuaån bò tö theá tham gia. - Höôùng daãn HS söu taàm tö lieäu, baøi vieát, tranh aûnh veà cuoäc soáng, hoïc taäp vaø sinh hoaït cuûa thieáu nhi vaøi nöôùc trong khu vöïc. - Quy ñònh thôøi gian söu taàm vaø kieåm tra coâng vieäc chuaån bò. - Cöû ban giaùm khaûo, ngöôøi ñieàu khieån - Phaân coâng daãn chöông trình vaø ngöôøi ñieàu khieån - Chuaån bò vaên ngheä IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HIEÄN 1. Khôûi ñoäng: - Cả lớp nghe bài hát: “Thiếu nhi TG liên hoan” DCT - Tuyeân boá lyù do buoåi sinh hoaït. DCT - Giôùi thieäu ñaïi bieåu, môøi BGK. DCT - Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng 2. Hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu thieáu nhi caùc nöôùc baïn DCT - Môøi ñaïi dieän caùc toå leân trình baøy keát quaû söu taàm cuûa mình HS - Trình baøy keát quaû söu taàm cuûa toå mình veà soá löôïng tranh aûnh, baøi vieát maø caùc thaønh vieân trong toå söu taàm ñöôïc GV: Đỗ Thị Phương Lan 31 Năm học: 2015-2016
 32. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HIEÄN HS - Hs coù theå keå chuyeän, bieåu dieãn vaên ngheä ñaõ chuaån bò minh hoïa cho keát quaû söu taàm. DCT - Môøi BGK coâng boá quy cheá tính ñieåm BGK - Nhaän xeùt keát quaû söu taàm, theå hieän noäi dung söu taàm cuûa caùc toå vaø tính ñieåm chung cho töøng toå DCT - Coâng boá keát quaû thi ñua giöõa caùc toå GVCN - Trao phaàn thöôûng cho caùc toå ñaït giaûi hoaït ñoäng 2: Giao löu giöõa caùc toå DCT - Môøi caùc toå cuøng giao löu tìm hieåu veà thieáu nhi caùc nöôùc baïn. HS - Boå sung yù kieán ñoùng goùp cho nhau theo chuû ñeà GVCN - Phaùt bieåu yù kieán, neâu roõ ñaây laø hoaït ñoäng boå ích giuùp caùc em coù theâm hieåu bieát veà thieáu nhi caùc nöôùc, ñoàng thôøi boå sung kieán thöùc cho caùc moân hoïc GVCN - GVCN khen ngôïi söï chuaån bò vaø tích cöïc tham gia hoaït ñoäng cuûa LPVN HS - Cho lôùp haùt baøi “ Traùi Ñaát naøy laø cuûa chuùng mình” 3. Keát thuùc hoaït ñoäng DCT - Nhaän xeùt chung veà buoåi sinh hoaït GVCN - Nhaän xeùt buoåi sinh hoaït nhaéc nhôû HS ruùt kinh nghieäm veà söï chuaån bò va toå chöùc sinh hoaït ñeå ñaït keát quaû toát hôn DCT - Tuyeân boá keát thuùc hoaït ñoäng Ngµy so¹n : / /2016 Ngµy d¹y : / /2016 TIEÁT 16 TOÅ CHÖÙC VAÊN NGHEÄ CA NGÔÏI VEÛ ÑEÏP CUÛA QUEÂ HÖÔNG ÑAÁT NÖÔÙC VAØ MÖØNG NGAØY CHIEÁN THAÉNG 30/4 I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC 1. Kieán thöùc: Giuùp HS hieåu bieát veà veû ñeïp cuûa queâ höông, ñaát nöôùc mình 2. Kyõ naêng: Coù thoùi quen giöõ gìn, baûo veä caùc di saûn vaên hoùa, di saûn thieân nhieân, tích cöïc tham gia caùc hoaït ñoäng baûo veä moâi tröôøng 30/4. 3. Thaùi ñoä: Traân troïng nhöõng giaù trò, nhöõng di saûn vaên hoùa cuûa queâ höông ñaát nöôùc. II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Noäi dung: - Veû ñeïp cuûa queâ höông ñaát nöôùc GV: Đỗ Thị Phương Lan 32 Năm học: 2015-2016
 33. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 - Nhöõng thoâng tin veà söï phaùt trieån kinh teá, xaõ hoäi cuûa ñòa phöông 2. Hình thöùc: - Bieåu dieãn vaên ngheä - Keå chuyeän III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän: - Taïp chí, baùo chí, tranh aûnh, vaên thô, baøi haùt, söu taàm caùc caâu chuyeän keå veà ngaøy chieán thaéng lòch söû 30/4. 2. Toå chöùc: - GVCN neâu yeâu caàu chuaån bò cho buoåi sinh hoaït veà veû ñeïp cuûa queâ höông ñaát nöôùc - Yeâu caàu HS chuaån bò - Nhöõng baøi haùt ca ngôïi queâ höông ñaát nöôùc. - Nhöõng caâu chuyeän, caâu ca dao, nhöõng baøi haùt daân ca moâ taû veû ñeäp cuûa queâ höông ñaát nöôùc - Söu taàm tranh aûnh veà queâ höông ñaát nöôùc - Thu löôïm nhöõng thoâng tin veà danh lam thaéng caûnh, di tích lòch söû, di saûn vaên hoùa. - GVCN xaây döïng chöông trình hoaït ñoäng, cöû ngöôøi ñieàu khieån, cöû baïn giaùm khaûo IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HIEÄN 1. Khôûi ñoäng: LPVT - Cho caû lôùp haùt baøi: “Em laø maàm non cuûa Ñaûng” ( Moäng Laân) DCT - Tuyeân boá lyù do buoåi sinh hoaït. DCT - Giôùi thieäu ban giaùm khaûo. DCT - Giôùi thieäu chöông trình hoaït ñoäng 2. Hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: Tìm hieåu caûnh ñeïp queâ höông qua tranh aûnh DCT - Môøi caùc toå giôùi thieäu caûnh ñeïp queâ höông ñaát nöôùc qua tranh aûnh cuûa toå söu taàm BGK - Coâng boá quy cheá chaám ñieåm, moãi aûnh laø moät noäi dung baùo caùo khaùc nhau khoâng truøng laëp ñöôïc tính möôøi ñieåm cho moãi aûnh, noäi dung truøng laëp khoâng tính ñieåm. - Yeâu caàu moãi toå 5 aûnh vôùi 5 noäi dung khaùc nhau HS - HS caùc toå töï giôùi thieäu noäi dung boä aûnh söu taäp cuûa toå mình BGK - Coâng boá ñieåm voøng 1 cuûa caùc toå Hoaït ñoäng 2: Thi haùt, ñoïc thô, vaên veà veû ñeïp queâ höông ñaát nöôùc DCT - Yeâu caàu caùc toå theå hieän baøi haùt cuûa toå mình GV: Đỗ Thị Phương Lan 33 Năm học: 2015-2016
 34. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HIEÄN HS - Caùc toå töï giôùi thieäu teân cuûa baøi haùt vaø trình baøy baøi haùt ñoù BGK - Coâng boá ñieåm thöïc hieän baøi haùt cuûa toå 1, toå 2, toâ3, toå 4. DCT - Yeâu caàu caùc toå laàn löôït ñoïc thô, vaên, ngaâm thô ñaõ chuaån bò tröôùc theå hieän caûnh ñeïp queâ höông ñaát nöôùc. HS - Caùc toå cöû ñaïi dieän leân ñoïc thô, ngaâm thô, ñoïc vaên ñaã chuaån bò tröôùc - Coâng boá ñieåm thöïc hieän cuûa caùc toå BGK - Thoâng baùo ñieåm caùc toå ôû voøng 2 DCT - Coâng boá ñieåm cuûa caùc toå qua 2 voøng thi DCT - Tuyeân döông toå ñaït giaûi Nhaát, khuyeán khích toå giaûi Nhì,øBa vaø KK. GVCN - Phaùt thöôûng cho HS 3. Keát thuùc hoaït ñoäng DCT - Môøi GVCN nhaän xeùt – ñoùng goùp yù kieán GVCN - Nhaän xeùt veà yù thöùc tham gia hoaït ñoäng cuûa hoïc SH vaø söï chuaån bò keát quaû söu taàm cuûa caùc toå. LPVN - Cho caû lôùp haùt baøi “ Caùnh eùn tuoåi thô” DCT - Tuyeân boá keát thuùc hoaït ñoäng Ngµy so¹n : / /2016 Ngµy d¹y : / /2016 CHUÛ ÑIEÅM THAÙNG 5 BAÙC HOÀ KÍNH YEÂU TIEÁT 17 t×m hiÓu vÒ th©n thÕ sù nhgiÖp cña B¸c Hå. Häc tËp tÊm g­¬ng ®¹o ®øchå chÝ minh I. YEÂU CAÀU: - HS nhaän thöùc ñöôïc söï quan taâm cuûa B¸c Hå veàø quyeàn ñöôïc höôûng söï gi¸o dôc cuûa häc sinh vaø thaám nhuaàn yù nghóa lôøi daïy cuûa Baùc - HS hieåu veà thaân theá söï nghieäp cuûa Baùc qua tìm hieåu caùc caâu truyeän keå, caâu hoûi, baøi haùt, baøi thô. - Coù yù thöùc vöôn leân trong hoïc taäp II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: 1.Noäi dung: - Nghe giôùi thieäu thö BH ñeå thaáy ñöôïc söï quan taâm cuûa Baùc ñeán treû em vaø neàn GD cuûa ñaát nöôùc. GV: Đỗ Thị Phương Lan 34 Năm học: 2015-2016
 35. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 - Tìm hieåu veà thaân theá vaø söï nghieäp cuûa BH 2. Hình thöùc - Trao ñoåi, thaûo luaän III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1.Phöông tieän: - Caùc caâu hoûi veà thaân theá vaø söï nghieäp HCM - Caùc tieát muïc vaên ngheä 2. Toå chöùc - GVCN phoå bieán cho caû lôùp veà yeâu caàu noäi dung vaø hoïp caùn boä lôùp ñeå phaân coâng caùc coâng vieäc cuï theå sau: - Thoáng nhaát chöông trình , hình thöùc va økeá hoaïch hoaït ñoäng. - Phaân coâng chuaån bò caùc phöông tieän - Phaân coâng ngöôøi ñieàu khieån chöông trình, môøi ñaïi bieåu, nhoùm trang trí lôùp . IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG T.HIEÄN 1. Khôûi ñoäng: Ñoäi VN - Haùt baøi Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng ( Phong Nhaõ) DCT - Tuyeân boá lí do, giôùi thieäu ñaïi bieåu 2.Nghe giôùi thieäu thö Baùc Hoà HS - Ñoïc thö Baùc Hoà vôùi gioïng dieãn caûm Caû lôùp - Thaûo luaän veà noäi dung troïng taâm Baùc Hoà ñaõ nhaán maïnh trong thö - Caùc toå trình baøy - Vaên ngheä ñan xen 3. Häc tËp 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y. - Nªu 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y DCT 1.Yªu tæ quèc, yªu ®ång bµo 2. Häc tËp tèt, lao ®éng tèt 3.§oµn kÕt tèt, kû luËt tèt 3.Gi÷ g×n vÖ sinh thËt tèt 4.Khiªm tèn thËt thµ , dòng c¶m - Th¶o luËn häc tËp theo 5 ®iÒu B¸c Hå d¹y. 4. Thi tìm hieåu thaân theá söï nghieäp Chuû Tòch Hoà Chí Minh - Neâu theå leä cuoäc thi: + Chia lôùp thaønh 4 ñoäi chôi ( 4 toå) Caùc ñoäi + Gaép thaêm caâu hoûi chôi + Suy nghó, thaûo luaän trong 1 phuùt GV: Đỗ Thị Phương Lan 35 Năm học: 2015-2016
 36. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 Thö kí + Traû lôøi ñuùng ñöôïc 10 ñieåm- sai ko coù ñieåm, ñoäi khaùc traû lôøi ñuùng ñöôïc Thö kí 05 ñieåm GVCN + Trong 1 phuùt ko coù caâu traû lôøi ñoäi khaùc ñöôïc quyeàn traû lôøi, ñuùng ñöôïc 08 ñieåm - Caùc toå gaép thaêm caâu hoûi, thaûo luaän vaø traû lôøi - Thö kí ghi ñieåm leân baûng - Coäng ñieåm vaø coâng boá keát quaû - Trao thöôûng cho caùc ñoäi chôi V. KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG - GVCN nhaän xeùt keát quaû h.ñoäng. - DCT caûm ôn vaø chuùc söùc khoûe ñaïi bieåu. - Vaên ngheä keát thuùc Ngµy so¹n : / /2016 Ngµy d¹y : / /2016 TIEÁT 18 Kû niÖm ngµy sinh nhËt b¸c 19- 5 S­u tÇm c¸c mÉu chuyÖn vÒ thêi niªm thiÕu cña b¸c I.YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC 1. Kieán thöùc: Giuùp HS naâng cao hieåu bieát veà cuoäc ñôøi trong saùng cuûa Baùc, veà coâng lao to lôùn cuûa BAÙc ñoái vôùi daân toäc. 2. Kyõ naêng: Bieát keå chuyeän dieãn caûm, loâi cuoán ñöôïc ngöôøi nghe. 3. Thaùi ñoä: Xuùc ñoäng tröôùc söï coáng hieán vaø nhöõng tình caûm to lôùn cuûa Baùc ñoái vôùi nhaân daân II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Noäi dung: - Tình caûm cuûa Baùc ñoái vôùi nhaân daân, nhaát laø vôùi thieáu nhi. - Cuoäc ñôøi hoaït ñoäng caùch maïng cuûa BH. GV: Đỗ Thị Phương Lan 36 Năm học: 2015-2016
 37. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 - Nhöõng ñöùc tính quyù baùu cuûa Baùc maø thieáu nhi hoïc taäp ñöôïc. 2. Hình thöùc: - Thi keå chuyeän theo toå. - Xen keõ laø nhöõng baøi haùt veà Baùc. III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän: - Caùc tö lieäu veà Baùc. -Söu taàm moät soá caâu chuyeän veà Baùc Hoà trong cuoán saùch "Keå chuyeän Baùc Hoà" taäp II,nhaø xuaát baûn giaùo duïc 2003 do caùc taùc giaû Traàn ngoïc Linh - Löông vaên Phuù - Nguyeãn höõu Ñaûng söu taàm vaø tuyeån choïn -Gôïi yù moät vaøi baøi haùt veà Baùc Hoà ñeå trình baøy xen keõ vôùi hoaït ñoäng keå chuyeän nhö: +Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng (Nhaïc vaø lôøi: Phong Nhaõ) +Baùc Hoà - Ngöôøi cho em taát ca û(Nhaïc : Hoaøng Long, Hoaøng Laân ; Lôøi thô: Phong Thu) +Töø Radôlíp ñeán paécboù (Nhaïc vaø lôøi: Phan Long) +Taám aûnh Baùc Hoà (Nhaïc vaø lôøi : Moäng Laân) -Gôïi yù ñeå hoïc sinh söu taàm caùc baøi thô veà Baùc hoaëc töï caùc em saùng taùc - Tranh aûnh. 2. Toå chöùc: - Yeâu caàu moãi HS söu taàm 1 caâu chuyeän veà Baùc theo noäi dung ñaõ neâu treân vaø taäp keå chuyeän 1 caùch löu loaùt, dieãn caûm. - Löïa choïn 1 soá caâu chuyeän töø caùc toå vaø saép xeáp thaønh chöông trình thi keå chuyeän. - Cöû ngöôøi ñieàu khieån chöông trình, trang trí lôùp, chuaån bò phaàn thöôûng. . . IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HIEÄN 1. Khôûi ñoäng Ñoäi VN - 1 baøi haùt veà Baùc Håå DCT à-Haùt taäp theå: “Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng”. DCT DCT Nhaïc vaø lôøi: Phong Nhaõ Caùc toå Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng BGK Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nhi Vieät Nam GV: Đỗ Thị Phương Lan 37 Năm học: 2015-2016
 38. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 BGK Baùc chuùng em daùng cao cao ngöôøi thanh thanh Baùc chuùng em maét nhö sao raâu hôi daøi Ñoäi VN Baùc chuùng em nöôùc da naâu vì söông gioù Baùc chuùng em theà cöông quyeát traû thuø nhaø Hoà Chí Minh kính yeâu Caû lôùp Chuùng em kính yeâu Baùc Hoà Chí Minh troïn moät ñôøi BGK Hoà Chí Minh kính yeâu GVCN Baùc ñaõ bao phen boân ba nöôùc ngoaøi vì gioáng noøi DCT Baùc nay tuy ñaõ giaø roài Giaø roài nhöng vaãn vui töôi Ngaøy ngaøy chuùng chaùu öôùc mong Mong sao Baùc soáng muoân ñôøi Ñeå dìu daét nhi ñoàng thaønh ngöôøi Vaø kieán thieát nöôùc nhaø baèng ngöôøi Hoà Chí Minh kính yeâu Chuùng em kính yeâu Baùc Hoà Chí Minh troïn moät ñôøi Hoà Chí Minh kính yeâu Chuùng em öôùc sao Baùc hoà Chí Minh soáng muoân naêm. -Giôùi thieäu chöông trình -GVCN neâu moät vaøi yeâu caàu veà keå chuyeän vaø ñoäng vieân hoïc sinh tích cöïc vaø maïnh daïn tham gia keå chuyeän -Ban giaùm khaûo neâu theå leä chaám thi - Tuyeân boá lí do, giôùi thieäu ñaïi bieåu. 2. Hoaït ñoäng Thi keå chuyeän BGK - Höôùng daãn caùc toå boác thaêm thöù töï döï thi. - Môøi BGK - Laàn löôït caùc toå trình baøy phaàn thi. - BGK döa ra caâu hoûi cho töøng phaàn trình baøy, VD: + Caâu chuyeän ñoù noùi gì? + E hoïc taäp ñöôïc ñieàu gì qua caâu chuyeän vöøa keå? - BGK cho ñieåm theo caùc tieâu chí: keå to, roõ raøng, ko quaù nhanh, coù dieãn caûm. . . - Trong quaù trình keå chuyeän, giôùi thieäu ñan xen caùc tieát muïc vaên ngheä. GV: Đỗ Thị Phương Lan 38 Năm học: 2015-2016
 39. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 3.Hoaït ñoäng: Ñoäi VN Bieåu dieãn vaên ngheä -Daãn chöông trình laàn löôït môøi caùc hoïc sinh leân trình baøy caùc tieát muïc vaên ngheä -Hoïc sinh laàn löôït leân trình baøy caùc baøi haùt, baøi thô hoaëc tieåu phaåm ñaõ ñaêng kí tröôùc ñoù. 4. Keát thuùc hoaït ñoäng -Toaøn lôùp haùt moät baøi haùt veà Baùc Hoà Baùc hoà - Ngöôøi cho em taát caû Nhaïc: Hoaøng Long - Hoaøng Laân Lôøi : Phoûng thô Phong Thu Cho aùnh naéng ban mai laø nhöõng sôùm bình minh Cho nhöõng ñeâm traêng ñeïp laø chò Haèng töôi xinh Caây cho traùi vaø cho hoa, soâng cho toâm vaø cho caù Ñoàng ruoäng cho boâng luùa, chim taëng lôøi reo ca Anh boä ñoäi ñeán nhaø cho em loøng duõng caûm Coâ giaùo cho baøi giaûng yeâu xoùm laøng thieát tha Cuøng nhau vöôït ñöôøng xa xoâi Laø chieác khaên quaøng thaém töôi Cho em taát caû Ngöôøi mang cho em cuoäc ñôøi môùi töôi saùng ñaày öôùc mô Cho em taát caû laø Baùc Hoà Chí Minh -Ban giaùm khaûo coâng boá ñieåm thi cuûa töøng toå - Toång keát ñieåm, coâng boá vaø phaùt thöôûng. - NX tinh thaàn tham gia cuûa HS, ruùt kinh nghieäm. - Caûm ôn, chuùc söùc khoûe ñaïi bieåu vaø tuyeân boá keát thuùc. GV: Đỗ Thị Phương Lan 39 Năm học: 2015-2016
 40. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 1. Noäi dung - Xuaát xöù cuûa 5 ñieàu Baùc daïy. - Nhöõng noäi dung cô baûn trong 5 ñieàu Baùc daïy. - Nhöõng ví duï thöïc teá veà thöïc hieän 5 ñieàu Baùc daïy. 2. Hình thöùc: - Haùi hoa daân chuû, traû lôøi caâu hoûi. - Bieåu dieãn vaên ngheä. III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG 1. Phöông tieän - AÛnh Baùc, loï hoa, khaên baøn. - Tôø tranh 5 ñieàu Baùc daïy. - Caây hoa gaøi caâu hoûi veà 5 ñieàu Baùc daïy. 2. Toå chöùc: - Yeâu caàu HS thuoäc 5 ñieàu Baùc Hoà daïy suy nghó noäi dung cuûa töøng ñieàu tìm nhöõng ví duï thöïc teá cuûa vieäc thöïc hieän toát 5 ñieàu Baùc daïy ñeå chöùng minh - HS tìm hieåu hoaøn caûnh ra ñôøi cuûa 5 ñieàu baùc daïy Caùn boä lôùp phaân coâng chuaån bò caây hoa,caét caùnh hoa ñeå ghi caâu hoûi - GV giuùp HS soaïn caâu hoûi xung quanh 5 ñieàu Baùc daïy - Phaân coâng nhoùm trang trí lôùp, môøi ñaïi bieåu. GV: Đỗ Thị Phương Lan 40 Năm học: 2015-2016
 41. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 IV.TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HIEÄN 1. Khôûi ñoäng: LPVN - Haùt taäp theå baøi haùt “Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng”. DCT - Ngöôøi ñieàu khieån chöông trình neâu lyù do hoaït ñoäng vaø giôùi thieäu BGK . 2. Hoaït ñoäng: Hoaït ñoäng 1: Trao ñoåi noäi dung 5 ñieàu Baùc Hoà daïy - Môøi ñaïi dieän ban chæ huy chi ñoäi leân haùi hoa ñaøu tieân vaø traû lôøi caâu DCT hoûi, cöû ñaïi dieän leân haùi hoa. Neáu traû lôøi khoâng ñuùng hoaëc thieáu coù theå yeâu caàu boå sung. - Xen keõ chöông trình laø tieát muïc vaên ngheä. Ñoäi VN Hoaït ñoäng 2: Sinh hoaït vaên ngheä - Caùc toå, caù nhaân xung phong leân bieåu dieãn vaên nghe - Coäng ñieåm cho caùc tieát muïc vaên ngheä vaøo phaàn thi haùi hoa daân chuû ôû treân . Hoaït ñoäng 3: Toång keát BGK - BGK coâng boá keát quaû thi ñua giöõa caùc toå, tuyeân döông thaønh tích vaø phaùt thöôûng. LPVN - Toaøn lôùp haùt baøi “Nhö coù Baùc Hoà trong ngaøy vui ñaïi thaéng”. V. Keát thuùc hoaït ñoäng (3 phuùt ): - GVCN nhaän xeùt chung veà tình hình tham gia cuûa lôùp. - DCT caûm ôn , chuùc söùc khoûe ñaïi bieåu vaø tuyeân boá keát thuùc. Giuùp hoïc sinh: -Naâng cao hieåu bieát veà cuoäc ñôøi trong saùng cuûa Baùc, veà coâng lao to lôùn cuûa Baùc ñoái vôùi daân toäc -Xuùc ñoäng tröôùc söï coáng hieán vaø nhöõng tình caûm to lôùn cuûa Baùc ñoái vôùi nhaân daân -Bieát keå chuyeän dieãn caûm ,loâi cuoán ñöôïc ngöôøi nghe II.NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG: GV: Đỗ Thị Phương Lan 41 Năm học: 2015-2016
 42. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 1/Noäi dung: -Tình caûm cuûa Baùc ñoái vôùi nhaân daân nhaát laø ñoái vôùi thieáu nhi -Cuoäc ñôøi hoaït ñoäng caùch maïng cuûa Baùc -Nhöõng ñöùc tính quí baùu cuûa Baùc maø thieáu nhi hoïc taäp ñöôïc 2/Hình thöùc hoaït ñoäng: -Thi keå chuyeän theo toå -Xen keõ laø nhöõng baøi haùt veà Baùc III.CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: trí lôùp1/Veà phöông tieän hoaït ñoäng: GVCN: a)Giuùp hoïc sinh hoaëc gôïi yù caùc em chuaån bò moät soá caâu chuyeän, baøi haùt, baøi thô veà Baùc Hoà kính yeâu -Coù theå söu taàm moät soá caâu chuyeän veà Baùc Hoà trong cuoán saùch "Keå chuyeän Baùc Hoà" taäp II,nhaø xuaát baûn giaùo duïc 2003 do caùc taùc giaû Traàn ngoïc Linh - Löông vaên Phuù - Nguyeãn höõu Ñaûng söu taàm vaø tuyeån choïn -Gôïi yù moät vaøi baøi haùt veà Baùc Hoà ñeå trình baøy xen keõ vôùi hoaït ñoäng keå chuyeän nhö: +Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng (Nhaïc vaø lôøi: Phong Nhaõ) +Baùc Hoà - Ngöôøi cho em taát ca û(Nhaïc : Hoaøng Long, Hoaøng Laân ; Lôøi thô: Phong Thu) +Töø Radôlíp ñeán paécboù (Nhaïc vaø lôøi: Phan Long) +Taám aûnh Baùc Hoà (Nhaïc vaø lôøi : Moäng Laân) -Gôïi yù ñeå hoïc sinh söu taàm caùc baøi thô veà Baùc hoaëc töï caùc em saùng taùc b)Giao cho hoïc sinh chuaån bò trang 2/Veà toå chöùc: a)GVCN: -Yeâu caàu moãi hoïc sinh tuyø theo khaû naêng cuûa mình chuaån bò moät caâu chuyeän, moät baøi haùt hoaëc moät baøi thô ca ngôïi Baùc Hoà kính yeâu -Giao cho caùn boä lôùp taäp hôïp vaø löïa choïn moät soá caâu chuyeän cho cuoäc thi, saép xeáp thaønh chöông trình thi keå chuyeän b)Hoïc sinh: -Caùn boä lôùp coù keá hoaïch toå chöùc cho caùc toå vaø caù nhaân chuaån bò caâu chuyeän vaø taäp luyeän keå chuyeän -Phaân coâng caùc toå chuaån bò trang trí lôùp, moãi toå moät coâng vieäc nhö: toå saép xeáp laïi baøn gheá theo yeâu caàu cuûa hoaït ñoäng, toå trang trí vaø keû tieâu ñeà sinh hoaït treân baûng ñen, toå mang khaên baøn, loï hoa, toå mang hoa vaø caùc duïng cuï khaùc -Chuaån bò phaàn thöôûng GV: Đỗ Thị Phương Lan 42 Năm học: 2015-2016
 43. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 -Thaønh laäp Ban giaùm khaûo -Cöû ngöôøi daãn chuyeän IV.TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG: NGÖÔØI THÖÏC HIEÄN NOÄI DUNG Ngöôøi ñieàu khieån 1/Hoaït ñoäng 1: Môû ñaàu -Haùt taäp theå: Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nieân nhi ñoàng Ai yeâu Baùc Hoà Chí Minh hôn thieáu nhi Vieät Nam Baùc chuùng em daùng cao cao ngöôøi thanh thanh Baùc chuùng em maét nhö sao raâu hôi daøi Baùc chuùng em nöôùc da naâu vì söông gioù Baùc chuùng em theà cöông quyeát traû thuø nhaø Hoà Chí Minh kính yeâu Chuùng em kính yeâu Baùc Hoà Chí Minh troïn moät ñôøi Hoà Chí Minh kính yeâu Baùc ñaõ bao phen boân ba nöôùc ngoaøi vì gioáng noøi Baùc nay tuy ñaõ giaø roài Giaø roài nhöng vaãn vui töôi Ngaøy ngaøy chuùng chaùu öôùc mong Mong sao Baùc soáng muoân ñôøi Ñeå dìu daét nhi ñoàng thaønh ngöôøi Vaø kieán thieát nöôùc nhaø baèng ngöôøi Hoà Chí Minh kính yeâu Chuùng em kính yeâu Baùc Hoà Chí Minh troïn moät ñôøi Hoà Chí Minh kính yeâu Chuùng em öôùc sao Baùc hoà Chí Minh soáng muoân naêm. -Giôùi thieäu chöông trình -GVCN neâu moät vaøi yeâu caàu veà keå chuyeän vaø ñoäng vieân hoïc sinh tích cöïc vaø maïnh daïn tham gia keå chuyeän -Ban giaùm khaûo neâu theå leä chaám thi 2/Hoaït ñoäng 2: Thi keå chuyeän -Moãi toå cöû moät ñaïi dieän leân boác thaêm soá thöù töï keå GV: Đỗ Thị Phương Lan 43 Năm học: 2015-2016
 44. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 Caùc hoïc sinh chuyeän -Nhöõng ngöôøi keå chuyeän cuûa caùc toå leân vò trí ñaõ ñöôïc boá trí ôû phía treân ñeå chuaån bò keå chuyeän -Laàn löôït theo soá thöù töï ñaõ boác thaêm, caùc caâu chuyeän ñöôïc trình baøy cho caû lôùp cuøng nghe. Ngöôøi keå sau khi keå xong caàn noùi roõ noäi dung caâu chuyeän muoán noùi gì. Ban giaùm khaûo theo doõi vaø cho ñieåm. 3/Hoaït ñoäng3: Bieåu dieãn vaên ngheä Caùc hoïc sinh -Daãn chöông trình laàn löôït môøi caùc hoïc sinh leân trình baøy caùc tieát muïc vaên ngheä -Hoïc sinh laàn löôït leân trình baøy caùc baøi haùt, baøi thô hoaëc tieåu phaåm ñaõ ñaêng kí tröôùc ñoù. 4/Hoaït ñoäng 4: Toång keát Ngöôøi ñieàu khieån -Toaøn lôùp haùt moät baøi haùt veà Baùc Hoà Baùc hoà - Ngöôøi cho em taát caû Nhaïc: Hoaøng Long - Hoaøng Laân Lôøi : Phoûng thô Phong Thu Cho aùnh naéng ban mai laø nhöõng sôùm bình minh Cho nhöõng ñeâm traêng ñeïp laø chò Haèng töôi xinh Caây cho traùi vaø cho hoa, soâng cho toâm vaø cho caù Ñoàng ruoäng cho boâng luùa, chim taëng lôøi reo ca Anh boä ñoäi ñeán nhaø cho em loøng duõng caûm Coâ giaùo cho baøi giaûng yeâu xoùm laøng thieát tha Cuøng nhau vöôït ñöôøng xa xoâi Laø chieác khaên quaøng thaém töôi Cho em taát caû Ngöôøi mang cho em cuoäc ñôøi môùi töôi saùng ñaày öôùc mô Cho em taát caû laø Baùc Hoà Chí Minh -Ban giaùm khaûo coâng boá ñieåm thi cuûa töøng toå -Phaùt thöôûng cho toå ñaït keát quaû cao V.KEÁT THUÙC HOAÏT ÑOÄNG:3' -GVCN nhaän xeùt tinh thaàn tham gia chuaån bò cuûa hoïc sinh, veà keát quaû thu ñöôïc qua buoåi keå chuyeän. GV: Đỗ Thị Phương Lan 44 Năm học: 2015-2016
 45. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 CHUÙNG EM KEÅ CHUYEÄN VEÀ BAÙC HOÀ I. YEÂU CAÀU GIAÙO DUÏC 1. Kieán thöùc: Giuùp HS naâng cao hieåu bieát veà cuoäc ñôøi trong saùng cuûa Baùc, veà coâng lao to lôùn cuûa BAÙc ñoái vôùi daân toäc. 2. Kyõ naêng: Bieát keå chuyeän dieãn caûm, loâi cuoán ñöôïc ngöôøi nghe. 3. Thaùi ñoä: Xuùc ñoäng tröôùc söï coáng hieán vaø nhöõng tình caûm to lôùn cuûa Baùc ñoái vôùi nhaân daân II. NOÄI DUNG VAØ HÌNH THÖÙC HOAÏT ÑOÄNG 1. Noäi dung: - Tình caûm cuûa Baùc ñoái vôùi nhaân daân, nhaát laø vôùi thieáu nhi. - Cuoäc ñôøi hoaït ñoäng caùch maïng cuûa BH. - Nhöõng ñöùc tính quyù baùu cuûa Baùc maø thieáu nhi hoïc taäp ñöôïc. 2. Hình thöùc: - Thi keå chuyeän theo toå. - Xen keõ laø nhöõng baøi haùt veà Baùc. III. CHUAÅN BÒ HOAÏT ÑOÄNG: 1. Phöông tieän: - Caùc tö lieäu veà Baùc. - Tranh aûnh. 2. Toå chöùc: - Yeâu caàu moãi HS söu taàm 1 caâu chuyeän veà Baùc theo noäi dung ñaõ neâu treân vaø taäp keå chuyeän 1 caùch löu loaùt, dieãn caûm. - Löïa choïn 1 soá caâu chuyeän töø caùc toå vaø saép xeáp thaønh chöông trình thi keå chuyeän. - Cöû ngöôøi ñieàu khieån chöông trình, trang trí lôùp, chuaån bò phaàn thöôûng. . . IV. TIEÁN HAØNH HOAÏT ÑOÄNG NGÖÔØI THÖÏC NOÄI DUNG HOAÏT ÑOÄNG HIEÄN 1. Khôûi ñoäng Ñoäi VN - 1 baøi haùt veà Baùc Hoà DCT - Tuyeân boá lí do, giôùi thieäu ñaïi bieåu. 2. Hoaït ñoäng DCT - Höôùng daãn caùc toå boác thaêm thöù töï döï thi. DCT - Môøi BGK Caùc toå - Laàn löôït caùc toå trình baøy phaàn thi. BGK - BGK döa ra caâu hoûi cho töøng phaàn trình baøy, VD: + Caâu chuyeän ñoù noùi gì? + E hoïc taäp ñöôïc ñieàu gì qua caâu chuyeän vöøa keå? GV: Đỗ Thị Phương Lan 45 Năm học: 2015-2016
 46. Trường THCH Phú Châu Hoạt động ngoài giờ lớp 6 BGK - BGK cho ñieåm theo caùc tieâu chí: keå to, roõ raøng, ko quaù nhanh, coù dieãn caûm. . . Ñoäi VN - Trong quaù trình keå chuyeän, giôùi thieäu ñan xen caùc tieát muïc vaên ngheä. 3. Keát thuùc hoaït ñoäng Caû lôùp - Toaøn lôùp haùt 1 baøi veà BH. BGK - Toång keát ñieåm, coâng boá vaø phaùt thöôûng. GVCN - NX tinh thaàn tham gia cuûa HS, ruùt kinh nghieäm. DCT - Caûm ôn, chuùc söùc khoûe ñaïi bieåu vaø tuyeân boá keát thuùc. GV: Đỗ Thị Phương Lan 46 Năm học: 2015-2016