Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án)

docx 246 trang Thái Huy 14/02/2024 2352
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

 • docxbo_24_de_thi_sinh_hoc_thpt_quoc_gia_2022_co_dap_an.docx

Nội dung text: Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án)

 1. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn DeThi.edu.vn
 2. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN; Môn thi: SINH HỌC (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề 201 Số báo danh: Câu 81: Phát biểu nào sau đây đúng về hoá thạch? A. Qua xác định tuổi các hóa thạch, có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau. B. Hóa thạch cung cấp những bằng chứng gián tiếp về lịch sử tiến hoá của sinh giới. C. Các hóa thạch không cung cấp bằng chính về mối quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật. D. Phân tích đồng vị phóng xạ cacbon 14 (14C) để xác định tuổi của hóa thạch lên đến hàng tỷ năm. Câu 82: Ở Người, dạng đột biến nào sau đây gây hội chứng Đao? A. Thể một NST số 23. B. Thể ba NST số 23. C. Thể ba NST số 21. D. Thể một NST số 21. Câu 83: Cơ quan tương tự ở các loài khác nhau có đặc điểm nào sau đây? A. Không được bắt nguồn từ một nguồn gốc. B. La bằng chứng tiến hóa trực tiếp. C. Có chức năng hoàn toàn khác nhau. D. La bằng chứng tế bào học Câu 84: Nếu mạch 1 của gen có ba loại nucleotit A, T, X thì trên mạch 2 của gen này không có loại nuclêôtit nào sau đây? A. A. B. G. C. X D. T. Câu 85: Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tình trạng khác nhau là hiện tượng di truyền nào sau đây? A. Tương tác cộng gộp. C. Di truyền phân li độc lập. B. Tương tác bổ sung. D. Tác động đa hiệu của gen. Câu 86: Theo quan niệm của Đacuyn, nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên là DeThi.edu.vn
 3. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. thường biến. B. đột biến gen. C. biến dị tổ hợp. D. biến dị cá thể. Câu 87: Theo lý thuyết, trường hợp nào sau đây ở thú, tình trạng do gen quy định chỉ biểu hiện ở giới đực? A. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y. B. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. C. Gen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y. D. Gen nằm trong tế bào chất và gen nằm trên NST thường. Câu 88: Trong hệ sinh thái đồng cỏ, nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu cơ A. Ánh sáng. B. Mùn hữu cơ. C. Nhiệt độ. D. Sâu ăn cỏ. Câu 89: Dạng đột biến điểm nào sau đây làm tăng số liên kết hiđrô của gen? A. Mất một cặp A - T B. Thay thế một cặp A - T bằng một cặp T - A. C. Thêm một cặp G - X D. Thay thế một cặp G - X bằng một cặp X - G . Câu 90: Sự biến động số lượng cá thể của quần thể diễn ra theo chu kì mùa có thể do nguyên nhân nào sau đây? A. Sóng thần. B. Cháy rừng. C. Khí hậu. D. Động đất. Câu 91: Cơ quan nào sau đây của cây bàng hấp thụ ion khoáng từ đất? A. Hoa. B. Rễ C. Lá. D. Thân. Câu 92: Cho các dòng thuần chủng có kiểu gen như sau: (1): AAbb; (II): aaBB; (III): AABB; (IV); aabb. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có ưu thế lai cao nhất? A. Dòng (II) x dòng (III). DeThi.edu.vn
 4. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn B. Dòng (I) x dòng (III). C. Dòng (II) x dòng (IV). D. Dòng (I) x dòng (II). Câu 93: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở? A. Cá rô đồng. B. Ốc sên. C. Rắn hổ mang D. Giun đất. Câu 94: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 25% A. Aa x aa B. AA x Aa C. Aa x Aa D. aa x aa Câu 95: Một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen: 0,2AA : 0,2Aa : 0,6aa. Theo lý thuyết, tần số alen A của quần thể này là A. 0,2 B. 0,4 C. 0,3 D. 0,5 Câu 96: Cho sơ đồ minh họa về sự truyền năng lượng qua các bậc dinh dưỡng như sau: Mặt trời ➔ Sinh vật a ➔ Sinh vật b ➔ Sinh vật c ➔ Sinh vật d. Sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2? A. Sinh vật c B. Sinh vật a C. Sinh vật b D. Sinh vật d Câu 97: Hai loài cá sống trong một ao, cùng sử dụng một loài thực vật thủy sinh làm thức ăn. Giữa hai loài cá thể này có mối quan hệ sinh thái nào sau đây? A. Cạnh tranh. B. Hội sinh. C. Cộng sinh. D. Hợp tác. DeThi.edu.vn
 5. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 98: Theo lí thuyết, phép lai P: x tạo ra F có bao nhiêu loại kiểu gen? 1 A. 4 B. 1. C. 2. D. 3. Câu 99: Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm tăng hoạt tính của enzim amilaza ở đại mạch? A. Mất đoạn. B. Lặp đoạn. C. Chuyển đoạn. D. Đảo đoạn. Câu 100: Khi thiếu thức ăn, ở một số loài động vật, các cá thể trong một quần thể ăn thịt lẫn nhau. Hiện tượng này thể hiện mối quan hệ sinh thái nào sau đây? A. Kí sinh. B. Cạnh tranh cùng loài. C. Cạnh tranh khác loài. D. Hội sinh Câu 101: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaXBY tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao từ? A. 4. B. 3. C. 1. D. 2 . Câu 102: Trong kĩ thuật chuyển gen vào vi khuẩn E Coli, để nhận biết tế bào chứa ADN tái tổ hợp hay chưa, các nhà khoa học phải chọn thể truyền có A. gen ngoài nhân. B. gen điều hòa. C. gen cần chuyển D. gen đánh dấu. Câu 103: Phát biểu nào sau đây về đột biến gen là sai? A. Đột biến gen có thể có hại, có lợi hoặc trung tính đối với thể đột biến. B. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn làm thay đổi chức năng của prôtêin. C. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tổ hợp gen. D. Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá DeThi.edu.vn
 6. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 104: Phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hóa ở động vật? A. Tiêu hóa là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng B. Động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xương sống có ống tiêu hoá. C. Ruột khoang cỏ ống tiêu hóa và chỉ có tiêu hoá ngoại bào. D. Ở động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hoá trong túi tiêu hoá. Câu 105: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên A. có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể. B. làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định. C. chỉ làm thay đổi tần số alen trội của quần thể có kích thước nhỏ. D. luôn làm tăng độ đa dạng di truyền của quần thể. Câu 106: Ngươi ta làm thí nghiệm trên giống thỏ Himalaya như sau: cạo một phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó một cục nước đá sau một thời gian, tại vị trí này, lông mọc lên lại có màu đen. Phát biểu nào sau đây đúng khi giải thích về hiện tượng này? A. Nhiệt độ thấp làm cho alen quy định lông trắng bị biến đổi thành alen quy định lông đen. B. Nhiệt độ thấp làm thay đổi biểu hiện của gen quy định màu lông thỏ. C. Nhiệt độ thấp làm bất hoạt các enzim cần thiết để sao chép các gen quy định màu lông. D. Nhiệt độ thấp gây ra đột biến làm tăng hoạt động của gen quy định lông đen. Câu 107: Tiến hành lai xa giữa hai loài thực vật ở kiểu gen: aaBb và DdEe tạo ra F1. Theo lí thuyết tiếp tục đa bội hóa các hợp từ F1 thì tạo ra kiểu gen nào sau đây? A. aaBBddEE. B. aaBbDDE. C. aaBbDdEe. D. AAbbDDEE. Câu 109: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 12,5%? A. AaBb x AaBb B. AABb x AaBb C. .AaBb x Aabb D. Aabb x aaBb. Câu 110: Phát biểu nào sau đây về ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp là sai? A. Khi nhiệt độ môi trường tăng thì luôn dẫn tới cường độ quang hợp tăng. B. Thực vật C4 có điểm bù CO2 thấp hơn thực vật C3. DeThi.edu.vn
 7. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. Thực vật C4 có điềm bão hoà ánh sáng cao hơn thực vật C3 . D. Các tia sáng xanh tím kích thích sự tổng hợp các axit amin, prôtêin. Câu 111: Ở một loài động vật, xét hai gen phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và cả hai gen đều biểu hiện ở cả hai giới. Cho biết ở loài này có cặp NST giới tính là XX và XY. Nếu không xét tính đực và tính cái thì quần thể có tối đa sáu loại kiểu hình về hai tính trạng này; số loại kiểu gen ở giới đực gấp hai lần số loại kiểu gen ở giới cái. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? A. Một cá thể giảm phân tạo ra tối đa 8 loại giao tử vé hai gen trên. B. Trong quần thể, số loại giao tử cái nhiều hơn số loại giao từ đực. C. Hai gen này nằm trên hai cặp NST thường khác nhau. D. Trong quần thể có tối đa 378 kiểu phép lai về hai gen trên. Câu 112: Hình dưới đây mình hoạ tốc độ sinh trưởng giả định của ba loài cây ngập mặn thân gỗ lâu năm kí hiệu là loài (I), (II) và (III) tương ứng với các điều kiện độ mặn khác nhau. Số liệu trong bảng dưới đây cho biết độ mặn cao nhất tại ba bãi lầy ven biển A, B và C của địa phương H. Giả sử các điều kiện sinh thái khác của ba bãi lầy này là tương đồng nhau, không ảnh hưởng đến sức sống của các loài câu này và sự sai khác nhau về độ mặn giữa các vị trí trong mỗi bãi lầy này là không đáng kể. Các cây con của bao loài này khi trồng không thể sống được ở các dải độ mặn có tốc độ sinh trưởng bằng 0. Địa phương H có kế hoạch trồng các loại cây (I), (II) và (III) đế phục hồi rừng ngập mặn ở ba bãi lầy A, B và C. Dựa vào thông tin trong hình và bàng, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng giúp địa phương H lựa chọn các loài cây này cho phù hợp? I. Loài (I) có khả năng chịu độ mặn cao nhất trong ba loài. II. Tốc độ sinh trưởng của loài (II) tỉ lệ nghịch với độ mặn của cẩ ba bãi lầy. III. Bãi lầy B và C trồng xen được hai loài (I) và (II), bãi lầy A trồng xen được cả ba loài. DeThi.edu.vn
 8. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn IV. Loài (III) có tốc độ sinh trưởng lớn hơn loài (I) và loài (II) ở độ mặn từ 22,5% đến 35% . A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. Câu 113: Một nhóm nghiên cứu thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng mô hình nhân đôi ADN ở vùng nhân của tế bào nhân sơ. Họ đã nuôi một số vi khuẩn E.coli trong môi trường chỉ có nitơ đồng vị nặng (15N). Sau đó, họ chuyển vi khuẩn sang nuôi tiếp năm thế hệ ở môi trường chỉ có nitơ đồng vị nhẹ (15N). Biết số lần nhân lên của các vi khuẩn E. coli trong các ống nghiệm là như nhau. Tách ADN sau mỗi thệ hệ và thu được kết quả như hình dưới đây. Cho biết X là vị trí của ADN chứa cả hai mạch 15N, Y là vị trí của ADN chứa cả mạch 14N và mạch 15N; Z là vị trí của ADN chứa cả hai mạch 14N. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Thí nghiệm trên đã kiểm chứng quá trình nhân đôi ADN theo nguyên tắc bán bảo toàn. II. Nếu một vi khuẩn E. coli được nuôi với các điều kiện thí nghiệm như trên thì luôn có hai mạch ADN chứa 15N ở mỗi thế hệ. III. Ở thế hệ thứ 4, tỉ lệ ADN ở vị trí Y không đổi so với thế hệ thứ 3 IV. Ở thế hệ thứ 5, tỉ lệ ADN ở vị trí Y so với ADN ở vị trí Z là 1/15 A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 114: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về ổ sinh thái của các loài? I. Ở sinh thái của một loài biểu hiện cách sinh sống còn nơi ở chỉ nơi cư trú. II. Chim ăn sâu và chim ăn hạt sống trên cùng một cây thì có nơi ở và ổ sinh thái trùng nhau. DeThi.edu.vn
 9. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn III. Cạnh tranh là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự hình thành các ổ sinh thái IV. Nhờ có sự phân hoá ổ sinh thái nên giảm bớt sự cạnh tranh về thức ăn và nơi ở. A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 115: Trong một quần thể chuột, alen A trên NST thường quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông xám. Ở thế hệ (P), số con lông xám bằng số con lông đen dị hợp và chiếm 20%; các con cái có tỉ lệ kiểu gen: 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Trong mỗi thế hệ ngẫu phối, tỉ lệ phôi bị chết ở các kiểu gen AA; Aa; aa lần lượt là 25%; 50%; 0%. Biết tỉ lệ giới tính là 1:1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng? I. Tần số alen A tăng dần từ P tới F2. II. Ở F1, số chuột lông đen chiếm 29/33. III. Tỉ lệ phôi bị chết khi F1 sinh sản lớn hơn tỉ lệ phôi bị chết khi P sinh sản. IV. Ở F2 các cá thể có kiểu gen aa chiếm tỉ lệ nhỏ nhất. A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. Câu 116: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen Dd đang giảm phân, trong đó cặp NST chứa hai cặp gen A, a và B,b không phân li ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; cặp D, d và các cặp NST khác phân li bình thường. Biết các gen không xảy ra hoán vị. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Kết thúc quá trình giảm phân tạo ra 4 giao tử đột biến. II. Giao tử được tạo ra có kiểu gen ABDd hoặc ab. III. Các giao tử được tạo ra có bộ NST là (n+1) và (n-1). IV. Số loại giao tử tối đa được tạo ra là 2. A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Câu 117: Ở sinh vật nhân sơ, mạch khuôn của đoạn gen B có trình tự các nuclêôtit trong vùng mã hóa như sau: Gen B: 3' TAX AGT AXX AGT TXA AGT AAT TTX TAG XAT ATT 5'. DeThi.edu.vn
 10. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Do đột biến điểm làm xuất hiện ba alen mới có trình tự các nuclêôtit tương ứng là: Alen B1: 3' TAX ATG AXX AGX TXA AGT AAT TTX TAG XAT ATT 5'. Alen B2: 3' TAX ATG AXX AGT TXA AGT AAT TAXTAG XAT ATT 5'. Alen B3: 3' TAX ATG AXX AGT TXA AGT AXT TAX TAG XAT ATT 5'. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Các đoạn pôlipeptit được tạo ra từ các alen đột biến có số axit amin bằng nhau. B. Sơ đồ xuất hiện các alen đột biến từ gen B là B3 ← B → B2 →B1. C. mARN được tạo ra từ alen B2 dịch mã cần môi trường cung cấp 2 axit amin foocmin mêtiônin. D. Alen B1 được tạo ra từ gen ban đầu do đột biến thay thế một cặp T - A thành cặp A - T. Câu 118: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra có tỉ lệ kiểu hình chứa hai tính trạng trội là 50% ; tỉ lệ kiểu gen chứa một alen trội là 16%. Theo lý thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. F1 có tỉ lệ kiểu gen chứa ba alen trội là 8%. II. F1 tỉ lệ kiểu hình chứa ít nhất một tính trạng lặn là 50%. III. F1 có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp là 34%. IV. Quá trình giảm phân của một trong 2 cây ở P đã xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa hai trong bốn crômatit của cặp NST kép tương đồng chứa hai gen trên A. 1. B. 3. C. 4. D. 2. Câu 119: Ở thực vật, xét 2 cặp gen: A, a và B, b quy định hai tình trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Loài (I): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1. Ở F1, các cây chứa hai tính trạng trội có kiểu gen dị hợp luôn chiếm tỷ lệ 50% II. Loài (II): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) có kiểu gen khác nhau thì có thể tạo ra F1 có 10 loại kiểu gen. III. Loài (III): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1. Ở F1, các cây chứa một tính trạng trội có tỉ lệ tối đa là 50% IV. Loài (IV): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1. Cho các cây chứa hai tính trạng trội ở F1 giao phấn ngẫu nhiên tạo ra F2 có loại kiểu gen chứa hai alen lặn chiếm tối đa là 50%. A. 3. B. 4. DeThi.edu.vn
 11. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. 2. D. 1. Câu 120: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cũng quy định theo sơ đồ sinh hóa sau: Các alen lặn a và b không tạo được enzim A và B tương ứng do đó quy định kiểu hình màu trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Trong quần thể, kiểu hình hoa đỏ do nhiều loại kiều gen quy định nhất, kiểu hình hoa trắng do ít loại kiểu gen quy định nhất. II. Phép lai giữa một cây hoa vàng với một cây hoa tím tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiều hình. III. Dựa vào tỉ lệ kiểu hình ở đời con của phép lai tự thụ phấn, có thể xác định chính xác kiểu gen của một cây bất kì. IV. Nếu cặp phép lai thuận - nghịch chỉ được tính là một kiểu phép lai thì có tối đa 20 kiều phép lai khác nhau tạo ra đời con không có sự phân li kiểu hình. A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. HẾT DeThi.edu.vn
 12. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn BẢNG ĐÁP ÁN DeThi.edu.vn
 13. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 2 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN; Môn thi: SINH HỌC (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề 202 Số báo danh: Câu 81: Dạng đột biến nào sau đây xảy ra giữa hai NST không tương đồng? A. Đảo đoạn NST. B. Lặp đoạn NST. C. Đa bội. D. Chuyển đoạn NST. Câu 82: Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng? A. Nitơ. B. Oxi. C. Phôtpho. D. Sắt. Câu 83: Loài lúa mì trồng hiện nay (Triticum aestivum) chứa bộ NST lưỡng bội của 3 loài. Loài này được hình thành bằng con đường nào sau đây? A. Cách li địa lí. B. Cách li cơ học. C. Lai xa và đa bội hoá. D. Cách li sinh thái. Câu 84: Phát biểu nào sau đây về hoá thạch là saî? A. Hoá thạch cung cấp những bằng chứng gián tiếp về lịch sử tiến hoá của sinh giới. B. Có thể xác định tuổi của hóa thạch nhờ phân tích đồng vị phóng xạ có trong hoá thạch: C. Hoá thạch là di tích của sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất. D. Qua xác định tuổi các hóa thạch, có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau. Câu 85: Theo lý thuyết, tính trạng do gen quy định chi biểu hiện ở một giới trong trường hợp nào sau đây? A. Gen nằm trên NST thường và gen nằm trong tế bào chất. B. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y. C. Gen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y. D. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. DeThi.edu.vn
 14. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 86: Trong tạo giống biến đổi gen, biện pháp nào sau đây không được dùng làm biến đổi hệ gen của sinh vật? A. Làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen. B. Loại bỏ một gen nào đó trong hệ gen. C. Chia cắt phôi và cấy truyền phôi. D. Đua thèm một gen lạ vào hệ gen. Câu 87: Loai đột biến nào sau đây có thể làm phát sinh alen mới của một gen? A. Đột biến gen. B. Đột biến lệch bội. C. Đột biến đa bội. D. Đột biến số lượng NST. Câu 88: Theo lý thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen tạo ra bao nhiêu loại giao tử liên kết? A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. Câu 89: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen F1 tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử? A. 2. B. 8. C. 4. D. 6. Câu 90: Ở một loài sinh vật lưỡng bội, xét 3 cặp NST tương đồng kí hiệu là Bb, Dd, Ee. Trong tế bào sinh dưỡng ở thể ba của loài này, có thể có bộ NST nào sau đầy? A. BbDdEe. B. BBBDddEee. C. BBDdEE. D. BbbDdEe. Câu 91: Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5,6oC đến 42oC. Nhiệt độ 42oC gọi là A. khoảng thuận lợi. B. giới hạn dưới. DeThi.edu.vn
 15. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. khoảng chống chịu. D. giới hạn trên. Câu 92: Trong một khu rừng, hai loài chim cùng ăn hạt trên một loài cây. Giữa hai loài chim này có mối quan hệ sinh thái nào sau đây? A. Hợp tác. B. Cộng sinh. C. Hội sinh. D. Cạnh tranh. Câu 93: Một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen: 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aa . Theo lí thuyết, tần số alen a của quần thể này là A. 0,8. B. 0,5. C. 0,7. D. 0,3. Câu 94: Anticôđon nào sau đây bổ sung với côđon 5'AGX3'? A. 3'GXT5'. B. 3'GXU5'. C. 3'TXG5'. D. 3'UXG5'. Câu 95: Biết alen B trội hoàn toàn so với alen b. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 25%? A. bb x bb. B. BB x Bb. C. Bb x Bb. D. Bb x bb. Câu 96: Tác động đa hiệu của gen A. là hiện tượng một gen quy định sự biểu hiện của một tính trạng. B. là hiện tượng một gen chi phối hai hay nhiều tính trạng khác nhau. C. Là hiện tượng một gen quy định nhiều loại rARN khác nhau. D. luôn tạo ra sản phẩm có năng suất và chất lượng rất cao. Câu 97: Các cá thể của quần thể trâu rừng sống thành bầy đàn ở những nơi có điều kiện sống tốt. Đây là đặc điểm của kiểu phân bố A. theo nhóm. DeThi.edu.vn
 16. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn B. phân tầng. C. ngẫu nhiên. D. đồng đều. Câu 98: Hệ sinh thái nào sau đây thuộc nhóm hệ sinh thái trên cạn? A. Ao, hồ, sông, suối. B. Sa van đồng có. C. Rạn san hô. D. Rừng ngập mặn. Câu 99: Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống có ưu thế lai? A. Giâm cành. B. Lai khác dòng. C. Nuôi cấy hạt phấn. D. Tự thụ phấn. Câu 100: Phát biểu nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể? A. Quan hệ cạnh tranh không xảy ra ở các quần thể thực vật. B. Sự cạnh tranh trong quần thể chỉ xảy ra khi môi trường thiếu thức ăn. C. Hiện tượng ăn thịt đồng loại luôn dẫn đến sự diệt vong của loài. D. Quan hệ hỗ trợ giúp quần thể thích nghi tốt hơn với môi trường. Câu 101: Cơ quan tương tự ở các loài khác nhau có đặc điểm nào sau đây? A. Không được bắt nguồn từ một nguồn gốc. B. Là bằng chứng tiến hóa trực tiếp. C. Lả bằng chứng tế bào học. D. Có chức năng hoàn toàn khác nhau. Câu 102: Trong cơ chế điều hoà cân bằng nội môi, bộ phận nào sau đây có vai trò tiếp nhận kích thích? A. Tuyến nội tiết hoặc tuyến ngoại tiết. B. Trung ương thần kinh. C. Các cơ quan như gan, thận. D. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm. Câu 103: Phát biểu nào sau đây đúng về vai trò của quá trình thoát hơi nước ở lá cây? A. Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch rây. B. Thoát hơi nước không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. C. Thoát hơi nước có tác dụng tăng nhiệt độ của lá cây. D. Thoát hơi nước giúp khí khuếch tán vào bên trong lá. DeThi.edu.vn
 17. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 104: Phát biểu nào sau đây đúng về sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh? A. Đều trải qua các giai đoạn biến đổi tuần tự của quần xã sinh vật. B. Đều khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật nhất định. C. Luôn dẫn đến kết quả cuối cùng là hình thành quần xã đỉnh cực. D. Chỉ xảy ra do những tác động của ngoại cảnh. Câu 105: Phát biểu nào sau đây đúng về hoạt động của tim thú? A. Tim co, dãn tự động theo chu kì là do hệ dẫn truyền tim. B. Cơ thể có khối lượng càng lớn thì nhịp tim càng nhanh. C. Mỗi chu kì tim chi gồm pha co tâm thất và pha co tâm nhĩ. D. Khi tăng nhịp tim và lực co tim thì huyết áp động mạch giảm. Câu 106: Tiến hành lai xa giữa hai loài thực vật có kiểu gen: Aabb và DdEe tạo ra F1. Theo lí thuyết, tiếp tục đa bội hóa các hợp từ thì tạo ra kiểu gen nào sau đây? A. aaBBDDEE. B. AabbDDEe. C. aabbDDee. D. AabbDdEe. Câu 107: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 25%? A. AaBb x AaBb. B. AaBb x Aabb. C. AABb x AaBb. D. Aabb x aaBb. Câu 108: Phát biểu nào sau đây về hiện tượng liên kết gen (liên kết gen hoàn toàn) là sai? A. Liên kết gen hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp. B. Các gen trên cùng một NST di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gen liên kết. C. Số nhóm gen liên kết của một loài thường bằng số lượng NST trong bộ NST đơn bội của loài. D. Hiện tượng này không xảy ra trên NST giới tính. Câu 109: Phát biểu nào sau đây về hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen là sai? A. Đột biến gen làm thay đổi chức năng của prôtêin thì thường có hại cho thể đột biến. B. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit làm thay đổi các bộ ba từ vị trí xảy ra đột biến. C. Đột biến gen tạo nên nguồn biến dị di truyền sơ cấp chủ yếu cho quá trình tiến hoá. D. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tạo giống và tiến hoá. DeThi.edu.vn
 18. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 110: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, di - nhập gen A. chỉ xảy ra ở các quần thể động vật, không xảy ra ở các quần thể thực vật. B. chi làm thay đổi tần số alen của những quần thể có kích thước lớn. C. có thể đồng thời làm thay đổi tần số alen của quần thể cho và quần thể nhận. D. luôn làm phong phú thêm vốn gen của quần thể cho và quần thể nhận. Câu 111: Trong một quần thể chuột, alen A trên NST thường quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông xám. Ở thế hệ (P), số con lông xám bằng số con lông đen dị hợp và chiếm 20%; các con cái có tỉ lệ kiểu gen: 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Trong mỗi thế hệ ngẫu phối, tỉ lệ phôi bị chết ở các kiểu gen AA; Aa; aa lần lượt là 25%; 50%; 0%. Biết tỉ lệ giới tính là 1:1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng? I. Tần số alen A tăng dần từ P tới F2. II. Ở F1, số chuột lông đen chiếm 29/33. III. Khi F1 sinh sản, tỉ lệ phôi bị chết chiếm 34,5%. IV. Ở F2, các cá thể có kiểu gen aa chiếm tỉ lệ nhỏ nhất. A. 3. B. 4. C. 2. D. 1. Câu 112: Ở thực vật, xét hai cặp gen: A, a và B, b quy định hai tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo If thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Loài (I): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1 . Ở F1, các cây chứa hai tính trạng trội có kiểu gen dị hợp luôn chiếm tỉ lệ 50%. II. Loài (II): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) có kiểu gen khác nhau thì có thể tạo ra F1 có 7 loại kiểu gen. III. Loài (III): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1. Ở F1, các cây chưa một tính trạng trội có tỉ lệ tối đa là 50%. IV. Loài (IV): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1. Cho các cây chúa hai tính trạng trội ở F1 giao phấn ngẫu nhiên tạo ra F2 có loại kiểu gen chứa hai alen trội chiếm tối đa là 50%. A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. DeThi.edu.vn
 19. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 113: Ở sinh vật nhân sơ, mạch khuôn của đoạn gen B có trình tự các nuclêôtit trong vùng mã hoá nhu sau: Gen B: 3' TAX ATG AXX AGT TXA AGT AAT TTX TAG XAT ATT 5'. Do đột biến điểm làm xuất hiện ba alen mới có trình tự các nuclêôtit tương ứng là: Alen B1: 3' TAX ATG AXX AGX TXA AGT AAT TTX TAG XAT ATT 5'. Alen B2: 3' TAX ATG AXX AGT TXA AGT AAT TAX TAG XAT ATT 5'. Alen B3: 3' TAX ATG AXX AGT TXA AGT AXT TAX TAG XAT ATT 5'. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Sơ đồ xuất hiện các alen đột biến từ gen B là B2 ← B → B1 → B3. B. Alen B1 được tạo ra từ gen ban đầu do đột biến thay thế một cặp T - A thành cặp A - T. C. được tạo ra từ alen dịch mã cần môi trường cung cấp 2 axit amin foocmin mêtiônin. D. Các đoạn pôlipeptit được tạo ra từ các alen đột biến có số axit amin bằng nhau. Câu 114: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về ổ sinh thái của các loài? I. Ở sinh thái của một loại biểu hiện cách sinh sống còn nơi ở chỉ nơi cư trú. II. Chim ăn sâu và chim ăn hạt sống trên cùng một cây thì có nơi ở và ổ sinh thái trùng nhau. III. Cạnh tranh là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự hình thành các ổ sinh thái. IV. Hai loài có ổ sinh thái trùng nhau càng nhiều thì mức độ cạnh tranh càng it. A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 115: Hình dưới đây mình hoạ tốc độ sinh trưởng giả định của ba loài cây ngập mặn thân gỗ lâu năm kí hiệu là loài (I), (II) và (III) tương ứng với các điều kiện độ mặn khác nhau. Số liệu trong bảng dưới đây cho biết độ mặn cao nhất tại ba bãi lầy ven biển A, B và C của địa phương H. Giả sử các điều kiện sinh thái khác của ba bãi lầy này là tương đồng nhau, không ảnh hưởng đến sức sống của các loài câu này và sự sai khác nhau về độ mặn giữa các vị trí trong mỗi bãi lầy này là không đáng kể. Các cây con của bao loài này khi trồng không thể sống được ở các dải độ mặn có tốc độ sinh trưởng bằng 0. DeThi.edu.vn
 20. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Địa phương H có kế hoạch trồng các loài cây (I), (II) và (III) để phục hồi rừng ngập mặn ở ba bãi lầy A, B và C. Dựa vào thông tin trong hình và bảng, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng giúp địa phương H lựa chọn cạc loài cây này cho phù hợp? I. Loài (I) có khả năng chịu độ mặn cao nhất trong ba loài. II. Tốc độ sinh trưởng của loài (II) tỉ lệ nghịch với độ mặn của cả ba bãi lầy. III. Bãi lầy C trồng xen được cả ba loại, bãi lầy A trồng loài (I) và bãi lầy B trồng xen được hai loài (I) và (II). IV. Ở độ mặn 30‰ , loài (I) có tốc độ sinh trưởng thấp hơn ở độ mặn 15‰ . A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 116: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1 có tỉ lệ kiểu hình chứa hai tính trạng trội là 50%; tỉ lệ kiểu gen chứa một alen trội là 8% . Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. F1 có tỉ lệ kiểu gen chứa ba alen trội là 8%. II. F1 có tỉ lệ kiểu hình chứa ít nhất một tính trạng lặn là 29%. III. F1 có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp là 42%. IV. Quá trình giảm phân của một trong hai cây ở P đã xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa hai trong bốn crômatit của cặp NST kép tương đồng chứa hai gen trên. A. 4. B. 2. DeThi.edu.vn
 21. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. 3. D. 1. Câu 117: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen Dd đang giảm phân, trong đó cặp NST chứa hai cặp gen A, a và B, b không phân li ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; cặp D, d và các cặp NST khác phân li bình thường. Biết các gen không xảy ra hoán vị. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Kết thúc quá trình giảm phân sẽ tạo ra 4 giao tử đột biến. (II) Giao từ được tạo ra có thể có kiểu gen ABDd hoặc ab. III. Các giao tử được tạo ra có bộ NST là (n+1) và (n-1) IV. Số loại giao tử tối đa được tạo ra là 2. A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 118: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định theo sơ đồ sinh hoá sau: Các alen lặn a và b không tạo được enzim A và B tương ứng do đó quy định kiểu hình màu trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Trong quần thể, kiểu hình hoa đỏ do nhiều loại kiểu gen quy định nhất, kiểu hình hoa trắng do ít loại kiểu gen quy định nhất. II. Phép lai giữa một cây hoa vàng với một cây hoa tím tạo ra đời con có tối đa 3 loại kiểu hình. III. Dựa vào tỉ lệ kiểu hình ở đời con của phép lai tự thụ phấn, có thể xác định chính xác kiểu gen của một cấy bất ki. IV. Nểu cập phép lai thuận - nghịch chỉ được tính là một kiểu phép lai thì cớ tối đa 18 kiểu phép lai khác nhau tạo ra đời con không có sự phân li kiểu hình. A. 2. B. 3. DeThi.edu.vn
 22. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. 1. D. 4. Câu 119: Một nhóm nghiên cứu thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng mô hình nhân đôi ADN ở vùng nhân của tế bào nhân sơ. Họ đã nuôi một số vi khuẩn E.coli trong môi trường chỉ có nitơ đồng vị nặng (15N). Sau đó, họ chuyển vi khuẩn sang nuôi tiếp năm thế hệ ở môi trường chỉ có nitơ đồng vị nhẹ (15N). Biết số lần nhân lên của các vi khuẩn E. coli trong các ống nghiệm là như nhau. Tách ADN sau mỗi thế hệ và thu được kết quả như hình dưới đây. Cho biết X là vị trí của ADN chứa cả hai mạch 15N, Y là vị trí của ADN chứa cả mạch 14N và mạch 15N; Z là vị trí của ADN chứa cả hai mạch 14N. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Thí nghiệm trên đã kiểm chứng quá trình nhân đôi theo nguyên tắc bán bảo toàn. II. Nếu một vi khuẩn E. coli được nuôi với các điều kiện thí nghiệm như trên thì luôn có hai mạch ADN chứa 15N ở mỗi thế hệ. III. Ở thế hệ thứ 5, tỉ lệ ADN ở vị trí Y chiếm 15/16. IV. Ở thế hệ thứ 4 , tỉ lệ ADN ở vị trí Z chiếm 1/8. A. 3. B. 1. C. 2. D. 4. Câu 120: Ở một loài động vật, xét hai gen phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và cả hai gen đều biểu hiện ở cả hai giới. Cho biết ở loài này có cặp NST giới tính là XX và XY. Nếu không xét tính đực và tính cái thì quần thể có tối đa sáu loại kiểu hình về hai tính trạng này; số loại kiểu gen ở giới cái gấp hai lần số loại kiểu gen ở giới đực. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? A. Trong quần thể có tối đa 162 kiểu phép lai về hai gen trên. DeThi.edu.vn
 23. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn B. Một cá thể giảm phân tạo ra tối đa 8 loại giao tử về hai gen trên. C. Trong quần thể, số loại giao từ cái nhiều hơn số loại giao tử đực. D. Hai gen này nằm trên hai cặp NST thường khác nhau. HẾT BẢNG ĐÁP ÁN DeThi.edu.vn
 24. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 3 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN; Môn thi: SINH HỌC (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề 203 Số báo danh: Câu 81: Cho sơ đồ minh hoạ về sự truyền năng lượng qua các bậc dinh dưỡng như sau: Mặt Trời → Sinh vật a → Sinh vật b → Sinh vật c → Sinh vật d. Sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2? A. Sinh vật c. B. Sinh vật d. C. Sinh vật b. D. Sinh vật a. Câu 82: Sự biến động số lượng cá thể của quần thể diễn ra theo chu kì mùa có thể do nguyên nhân nào sau đây? A. Sóng thần. B. Động đất. C. Khí hậu. D. Cháy rừng. Câu 83: Theo lí thuyết, trường hợp nào sau đây ở thú, tính trạng do gen quy định chỉ biểu hiện ở giới đực? A. Gen nằm trong tế bào chất và gen nằm trên NST thường. B. Gen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y . C. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. D. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y. Câu 84: Theo lí thuyết, phép lai P: x tạo ra F có bao nhiêu loại kiểu gen? 1 A. 3. B. 2. C. 4. D. 1. Câu 85: Theo lý thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaXBY tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao từ? A. 4. B. 3. DeThi.edu.vn
 25. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. 1. D. 2. Câu 86: Trong Kĩ thuật chuyển gen vào vi khuẩn E coli, để nhận biết tế bào chứa ADN tái tổ hợp hay chưa, các nhà khoa học phải chọn thể truyền có A. gen cần chuyển. B. gen ngoài nhân. C. gen đánh dấu. D. gen điều hoà. Câu 87: Dạng đột biến điểm nào sau đây làm tăng số liên kết hiđrô của gen? A. Thay thế một cặp G - X bằng một cặp X - G. B. Thêm một cặp G - X. C. Mất một cặp A - T. D. Thay thế một cặp A - T bằng một cặp T - A. Câu 88: Cơ quan nào sau đây của cây bàng hấp thụ ion khoáng từ đất? A. Lá. B. Thân. C. Hoa. D. Rễ Câu 89: Hai loài cá sống trong môt ao, cùng sử dụng một loài thực vật thuỷ sinh làm thức ăn. Giữa hai loài cá thể này có mối quan hệ sinh thái nào sau đây A. Hội sinh. B. Hợp tác. C. Cộng sinh. D. Cạnh tranh. Câu 90: Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau là hiện tượng di truyền nào sau đây? A. Tác động đa hiệu của gen. B. Tương tác cộng gộp. C. Tương tác bổ sung. D. Di truyền phân li độc lập. Câu 91: Khi thiếu thức ăn, ở một số loài động vật, các cá thể trong một quần thể ăn thịt lẫn nhau. Hiện tượng này thể hiện mối quan hệ sinh thái nào sau đây? DeThi.edu.vn
 26. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. Hội sinh B. Cạnh tranh khác loài. C. Cạnh tranh cùng loài. D. Kí sinh. Câu 92: Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm tăng hoạt tính của enzim amilaza ở đại mạch? A. Lặp đoạn. B. Chuyển đoạn. C. Đảo đoạn. D. Mất đoạn. Câu 93: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 25% A. Aa x aa. B. aa x aa. C. AA x Aa. D. Aa x Aa. Câu 94: Theo quan niệm của Đacuyn, nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên là A. biến dị cá thể. B. đột biến gen. C. thường biến. D. biến dị tổ hợp. Câu 95: Ở Người, dạng đột biến nào sau đây gây hội chứng Đao? A. Thể ba NST số 23. B.Thể một NST số 21. C. Thể một NST số 23. D. Thể ba NST số 21. Câu 96: Một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen: 0,2AA : 0,2Aa : 0,6aa. Theo lý thuyết, tần số alen A của quần thể này là A. 0,2. B. 0,4. C. 0,3. D. 0,5. Câu 97: Nếu mạch 1 của gen có ba loại nuclêôtit A, T, X thì trên mạch 2 của gen này không có loại nuclêôtit nào sau đây? DeThi.edu.vn
 27. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. G. B. X. C. A. D. T. Câu 98: Trong hệ sinh thái đồng cỏ, nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu cơ A. Nhiệt độ. B. Sâu ăn cỏ. C. Ánh sáng. D. Mùn hữu cơ. Câu 99: Cho các dòng thuần chủng có kiểu gen nhu sau: (I): AAbb; (II): aaBB; (III): AABB; (IV): aabb. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có ưu thế lai cao nhất? A. Dòng (II) x dòng (III). B. Dòng (I) x dòng (III). C. Dòng (II) x dòng (IV). D. Dòng (I) x dòng (II). Câu 100: Phát biểu nào sau đây đúng về hoá thạch? A. Hóa thạch cung cấp những bằng chứng gián tiếp về lịch sử tiến hoá của sinh giới. B. Phân tích đồng vị phóng xạ cacbon 14 (14C) để xác định tuổi của hóa thạch lên đến hàng tỷ năm. C. Các hóa thạch không cung cấp bằng chính về mối quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật. D. Qua xác định tuổi các hóa thạch, có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau. Câu 101: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở? A. Rắn hổ mang B. Ốc sên. C. Giun đất. D. Cá rô đồng. Câu 102: Cơ quan tương tự ở các loài khác nhau có đặc điểm nào sau đây? A. Có chức năng hoàn toàn khác nhau. B. Là bằng chứng tiến hóa trực tiếp. C. Là bằng chứng tế bào học. D. Không được bắt nguồn từ một nguồn gốc. Câu 103: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên A. chỉ làm thay đổi tần số alen trội của quần thể có kích thước nhỏ. B. có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể. DeThi.edu.vn
 28. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định D. luôn làm tăng độ đa dạng di truyền của quần thể. Câu 104: Phát biểu nào sau đây về dòng năng lượng trong hệ sinh thái là sai? A. Trong chu trình dinh dưỡng, năng lượng truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao. B. Bậc dinh dưỡng phía sau tích lũy khoảng 90% năng lượng nhận từ bậc dinh dưỡng liền kề thấp hơn C. Năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường D. Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. Câu 105: Người ta làm thí nghiệm trên giống thỏ Himalaya như sau: cạo một phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó một cục nước đá; sau một thời gian, tại vị trí này, lông mọc lên lại có màu đen. Phát biểu nào sau đây đúng khi giải thích về hiện tượng này? A. Nhiệt độ thấp làm bất hoạt các enzim cần thiết để sao chép các gen quy định màu lông. B. Nhiệt độ thấp làm cho alen quy định lông trắng bị biến đổi thành alen quy định lông đen. C. Nhiệt độ thấp gây ra đột biến làm tăng hoạt động của gen quy định lông đen. D. Nhiệt độ thấp làm thay đổi biểu hiện của gen quy định màu lông thỏ. Câu 106: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 12,5% ? A. AABb x AaBb B. AaBb x Aabb C. Aabb x aaBb D. AaBb x AaBb Câu 107: Tiến hành lai xa giữa hai loài thực vật ở kiểu gen: aaBb và DdEe tạo ra F1. Theo lí thuyết tiếp tục đa bội hóa các hợp từ F1 thì tạo ra kiểu gen nào sau đây? A. AAbbDDEE. B. aaBbDdEe. C. aaBBddEE. D. aaBbDDE. Câu 108: Phát biểu nào sau đây về ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp là sai? A. Thực vật C4 có điểm bão hoà ánh sáng cao hơn thực vật C3. B. Thực vật C4 có điểm bù CO2 thấp hơn thực vật . C. Khi nhiệt độ môi trường tăng thì luôn dẫn tới cường độ quang hợp tăng. D. Các tia sáng xanh tím kích thích sự tổng hợp các axit amin, prôtêin. DeThi.edu.vn
 29. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 109: Phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hóa ở động vật? A. Ở động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hoá trong túi tiêu hoá. B. Động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xương sống có ống tiêu hoá. C. Tiêu hoá là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng. D. Ruột khoang có ống tiêu hoá và chi có tiêu hoá ngoại bào. Câu 110: Phát biểu nào sau đây về đột biến gen là sai? A. Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hoá. B. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tổ hợp gen. C. Đột biến gen có thể có hại, có lợi hoặc trung tính đối với thể đột biến. D. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn làm thay đổi chức năng của prôtêin. Câu 111: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định theo sơ đồ sinh hoá sau: Các alen lặn a và b không tạo được enzim A và B tương ứng do đó quy định kiểu hình màu trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Trong quần thể, kiểu hình hoa đỏ do nhiều loại kiểu gen quy định nhất, kiếu hình hoa trắng do it loại Kê̂u gen quy định nhất. II. Dựa vào tỉ lệ kiểu hình ở đời con của phép lai tự thụ phấn, có thể xác định chính xác kiểu gen của một cây bất kỳ. III. Phép lai giữa một cây hoa vàng với một cây hoa tím tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu hình. IV. Nếu cặp phép lai thuận - nghịch chi được tính là một kiểu phép lai thì có tối đa 18 kiểu phép lai khác nhau tạo ra đời con không có sự phân li kiểu hình. A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 112: Trong một quần thể chuột, alen A trên NST thường quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông xám. Ở thế hệ (P), số con lông xám bằng số con lông đen dị hợp và chiếm 20%; các con DeThi.edu.vn
 30. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn cái có tỉ lệ kiểu gen: 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Trong mỗi thế hệ ngẫu phối, tỉ lệ phôi bị chết ở các kiểu gen AA; Aa; aa lần lượt là 25%; 50%; 0%. Biết tỉ lệ giới tính là 1:1 . Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Tần số alen A tăng dần từ P đến F2. II. Ở F1, số chuột lông đen chiếm 29/33. III. Tỉ lệ phôi bị chết khi F1 sinh sản nhỏ hơn tỉ lệ phôi bị chết khi P sinh sản. IV. Ở F2, các cá thể có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ nhỏ nhất. A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. Câu 113: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1 có tỉ lệ kiểu hình chứa hai tính trạng trội là 50%; tỉ lệ kiểu gen chứa một alen trội là 16% . Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. F1 có tỉ lệ kiểu gen chứa ba alen trội là 16%. II. F1 có tỉ lệ kiểu hình chứa ít nhất một tính trạng lặn là 33%. III. F1 có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp là 34% . IV. Quá trình giảm phân của một trong hai cây ở P đã xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa hai trong bốn crômatit của cặp NST kép tương đồng chứa hai gen trên. A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. Câu 114: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen Dd đang giảm phân, trong đó cặp NST chứa hai cặp gen A, a và B, b không phân li ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; cặp D, d và các cặp NST khác phân li bình thường. Biết các gen không xảy ra hoán vị. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Kết thúc quá trình giảm phân tạo ra 4 giao tử đột biến. II. Giao tử được tạo ra có kiểu gen ABDd hoặc ab. III. Các giao tử được tạo ra có bộ NST là (n+1) và (n-1). IV. Số loại giao tử tối đa được tạo ra là 4. A. 1. B. 3. DeThi.edu.vn
 31. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. 4. D. 2. Câu 115: Ở một loài động vật, xét hai gen phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và cả hai gen đều biểu hiện ở cả hai giới. Cho biết ở loài này có cặp NST giới tính là XX và YY. Nếu không xét tính đực và tính cái thì quần thể có tối đa sáu loại kiểu hình về hai tính trạng này; số loại kiểu gen ở giới đực gấp hai lần số loại kiểu gen ở giới cái. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? A. Trong quần thể, số loại giao từ đực nhiều hơn số loại giao tử cái. B. Trong quần thể có tối đa 27 loại kiểu gen về hai gen trên. C. Trong quần thể có tối đa 378 kiểu phép lai về hai gen trên. D. Hai gen này nằm trên hai cặp NST thường khác nhau. Câu 116: Ở thực vật, xét hai cặp gen: A, a và B, b quy định hai tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Loài (I): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1. Ở F1, các cây chứa hai tính trạng trội có kiểu gen dị hợp luôn chiếm tỷ lệ 50%. II. Loài (II): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) có kiểu gen giống nhau thì có thể tạo ra F1 có 4 loại kiểu gen. III. Loài (III): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1. Ở F1, các cây chứa một tính trạng trội có tỷ lệ tối đa là 50% . IV. Loài (IV): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1. Cho các cây chứa hai tính trạng trội ở F1 giao phấn ngẫu nhiên tạo ra F2 có loại kiểu gen chứa hai alen trội chiếm tối đa là 50%. A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. Câu 117: Ở sinh vật nhân sơ, mạch khuôn của đoạn gen B có trình tự các nuclêôtit trong vùng mã hóa như sau: Gen B: 3' TAX AGT AXX AGT TXA AGT AAT TTX TAG XAT ATT 5'. Do đột biến điểm làm xuất hiện ba alen mới có trình tự các nuclêôtit tương ứng là: Alen B1: 3' TAX ATG AXX AGX TXA AGT AAT TTX TAG XAT ATT 5'. Alen B2: 3' TAX ATG AXX AGT TXA AGT AAT TAXTAG XAT ATT 5'. Alen B3: 3' TAX ATG AXX AGT TXA AGT AXT TAX TAG XAT ATT 5'. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Alen B1 được tạo ra từ gen ban đầu do đột biến thay thế một cặp T - A thành cặp A - T. DeThi.edu.vn
 32. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn B. Sơ đồ xuất hiện các alen đột biến từ gen B là B3 ← B → B2 →B1. C. mARN được tạo ra từ alen B2 dịch mã cần môi trường cung cấp 2 axit amin foocmin mêtiônin. D. Các đoạn pôlipeptit được tạo ra từ các alen đột biến có số axit amin bằng nhau. Câu 118: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về ổ sinh thái của các loài? I. Nơi ở sinh thái của một loài biểu hiện cách sinh sống còn nơi ở chỉ nơi cư trú. II. Chim ăn sâu và chim ăn hạt sống trên cùng một cây thì có nơi ở và ổ sinh thái trùng nhau. III. Cạnh tranh là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự hình thành các ổ sinh thái IV. Hai loài có ổ sinh thái trùng nhau càng nhiều thì mức độ cạnh tranh càng ít. A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 119: Một nhóm nghiên cứu thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng mô hình nhân đôi ADN ở vùng nhân của tế bào nhân sơ. Họ đã nuôi một số vi khuẩn E.coli trong môi trường chỉ có nitơ đồng vị nặng (15N). Sau đó, họ chuyển vi khuẩn sang nuôi tiếp năm thế hệ ở môi trường chỉ có nitơ đồng vị nhẹ (15N). Biết số lần nhân lên của các vi khuẩn E. coli trong các ống nghiệm là như nhau. Tách ADN sau mỗi thế hệ và thu được kết quả như hình dưới đây. Cho biết X là vị trí của ADN chứa cả hai mạch 15N, Y là vị trí của ADN chứa cả mạch 14N và mạch 15N; Z là vị trí của ADN chứa cả hai mạch 14N. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Thí nghiệm trên đã kiểm chứng quá trình nhân đôi ADN theo nguyên tắc bán bảo toàn. II. Nếu một vi khuẩn E. coli được nuôi với các điều kiện thí nghiệm như trên thì luôn có hai mạch ADN chứa 15N ở mỗi thế hệ. III. Ở thế hệ thứ 4, tỉ lệ ADN ở vị trí Z chiếm 7/8. DeThi.edu.vn
 33. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn IV. Ở thế hệ thứ 5, tỉ lệ ADN ở vị trí Y chiếm 15/16. A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. Câu 120: Hình dưới đây minh hoạ tốc độ sinh trưởng giả định của ba loài cây ngập mặn thân gỗ lâu năm kí hiệu là loài (I), (II) và (III) tương ứng với các điều kiện độ mặn khác nhau. Số liệu trong bảng dưới đây cho biết độ mặn cao nhất tại ba bãi lầy ven biển A, B và C của địa phương H. Giả sử các điều kiện sinh thái khác của ba bãi lầy này là tương đồng nhau, không ảnh hưởng đến sức sống của các loài cây này và sự sai khác về độ mặn giữa các vị trí trong mỗi bãi lầy là không đáng kể. Các cây con của ba loài này khi trồng không thể sống được ở các dải độ mặn có tốc độ sinh trường bằng 0. Địa phương H có kế hoạch trồng các loại cây (I), (II) và (III) đế phục hồi rừng ngập mặn ở ba bãi lầy A, B và C. Dựa vào thông tin trong hình và bàng, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng giúp địa phương H lựa chọn các loài cây này cho phù hợp? I. Loài (I) có khả năng chịu độ mặn cao nhất trong ba loài. II. Tốc độ sinh trưởng của loài (II) tỉ lệ nghịch với độ mặn của cả ba bãi lầy. III. Bãi lầy B và C trồng xen được hai loài (I) và (II), bãi lầy A trồng xen được cả ba loài. IV. Ở độ mặn 15%, loài (II) có tốc độ sinh trưởng lớn hơn ở độ mặn 5%. A. 4. B. 3. C. 7. D. 1. HẾT DeThi.edu.vn
 34. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn BẢNG ĐÁP ÁN DeThi.edu.vn
 35. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 4 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN; Môn thi: SINH HỌC (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề 204 Số báo danh: Câu 81: Dạng đột biến nào sau đây xảy ra giữa hai NST không tương đồng? A. Đảo đoạn NST. B. Đa bội. C. Chuyển đoạn NST. D. Lặp đoạn NST Câu 82: Anticôđon nào sau đây bổ sung với côđon 5'AGX3'? A. 3'UXG5'. B. 3'GXU5'. C. 3'GXT5'. D. 3'TXG5'. Câu 83: Loài lúa mì trồng hiện nay (Triticum aestivum) chứa bộ NST lưỡng bội của 3 loài. Loài này được hình thành bằng con đường nào sau đây? A. Lai xa và đa bội hoá. B. Cách li cơ học. C. Cách li sinh thái. D. Cách li địa lí. Câu 84: Cơ quan tương tự ở các loài khác nhau có đặc điểm nào sau đây? A. Là bằng chứng tế bào học. B. Có chức năng hoàn toàn khác nhau. C. Không được bắt nguồn từ một nguồn gốc. D. Là bằng chứng tiến hoá trực tiếp. Câu 85: Tác động đa hiệu của gen A. là hiện tượng một gen quy định sự biểu hiện của một tính trạng. B. luôn tạo ra sản phẩm có năng suất và chất lượng rất cao. C. là hiện tượng một gen quy định nhiều loại rARN khác nhau. D. là hiện tượng một gen chi phối hai hay nhiều tính trạng khác nhau. Câu 86: Hệ sinh thái nào sau đây thuộc nhóm hệ sinh thái trên cạn? DeThi.edu.vn
 36. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. Rừng ngập mặn. B. Ao, hồ, sông, suối. C. Sa van đồng cỏ. D. Rạn san hô. Câu 87: Loại đột biến nào sau đây có thể làm phát sinh alen mới của một gen? A. Đột biến gen. B. Đột biến lệch bội. C. Đột biến đa bội. D. Đột biến số lượng NST. Câu 88: Trong cơ chế điều hoà cân bằng nội môi bộ phận nào sau đây có vai trò kích thích? A. Trung ương thần kinh. B. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm. C. Các cơ quan như gan, thận. D. Tuyến nội tiết hoặc tuyến ngoại tiết Câu 89: Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng khoáng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng A. Phôtpho. B. Ôxi. C. Nitơ. D. Sắt. Câu 90: Phát biểu nào sau đây về hoá thạch là sai? A. Hóa thạch là di tích của sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất. B. Qua xác định tuổi các hóa thạch, có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau. C. Có thể xác định tuổi của hóa thạch nhờ phân tích đồng vị phóng xạ có trong khoáng thạch D. Hóa thạch cung cấp những bằng chứng gián tiếp về lịch sử tiến hoá của sinh giới. Câu 91: Phát biểu nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể? A. Quan hệ cạnh tranh không xảy ra ở các quần thể thực vật. B. Sự cạnh tranh trong quần thể chi xảy ra khi môi trường thiếu thức ăn. C. Hiện tượng ăn thịt đồng loại luôn dẫn đến sự diệt vong của loài. D. Quan hệ hỗ trợ giúp quần thể thích nghi tốt hơn với môi trường. Câu 92: Trong tạo giống biến đổi gen, biện pháp nào sau đây không được dùng làm biến đổi hệ gen của sinh vật? A. Chia cắt phôi và cấy truyền phôi. B. Loại bỏ một gen nào đá trong hệ gen. DeThi.edu.vn
 37. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. Làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen D. Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen Câu 93: Ở một loài sinh vật lưỡng bội, xét 3 cặp tương đồng kí hiệu Bb, Dd, Ee. Trong tế bào sinh dưỡng ở thể ba của loài này, có thể có bộ NST nào sau đây? A. BbDdEe. B. BBBDddEee. C. BbbDdEe. D. BBDdEE. Câu 94: Theo lý thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen tạo ra bao nhiêu loại giao tử liên kết? A. 3. B. 1. C. 4. D. 2. Câu 95: Trong một khu rừng, hai loài chim cùng ăn hạt trên một loài cây. Giữa hai loài chim này có mối quan hệ sinh thái nào sau đây? A. Cộng sinh. B. Cạnh tranh. C. Hợp tác. D. Hội sinh. Câu 96: Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống có ưu thế lai? A. Tự thụ phấn. B. Giâm cành. C. Lai khác dòng. D. Nuôi cấy hạt phấn. Câu 97: Biết alen B trội hoàn toàn so với alen b. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 25%? A. Bb x Bb. B. bb x bb. C. Bb x bb. D. BB x Bb. Câu 98: Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5,6% đến 420C. Nhiệt độ 420C gọi là DeThi.edu.vn
 38. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn A. giới hạn trên. B. giới hạn dưới. C. khoảng thuận lợi. D. khoảng chống chịu. Câu 99: Các cá thể của quần thể trâu rừng sống thành bầy đàn ở những nơi có điều kiện sống tốt. Đây là đặc điểm của kiểu phân bố A. phân tầng. B. đồng đều. C. theo nhóm. D. ngẫu nhiên. Câu 100: Một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen: 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aa . Theo lý thuyết, tần số alen a của quần thể này là A. 0,3. B. 0,5. C. 0,7. D. 0,8. Câu 101: Theo lý thuyết, tính trạng do gen quy định chi biểu hiện ở một giới trong trường hợp nào sau đây? A. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y. B. Gen nằm trên NST thường và gen nằm trong tế bào chất. C. Gen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y. D. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. Câu 102: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBbDD tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao từ? A. 4. B. 6. C. 2. D. 8. Câu 103: Tiến hành lai xa giữa hai loài thực vật có kiểu gen: Aabb và DdEe tạo ra F1. Theo lí thuyết, tiếp tục đa bội hóa các hợp từ F1 thì tạo ra kiểu gen nào sau đây? A. AabbDdEe. B. AabbDDEe. DeThi.edu.vn
 39. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. aabbDDee. D. aaBBDDEE. Câu 104: Phát biểu nào sau đây đúng về vai trò̀ của quá trình thoát hơi nước ở lá cây? A. Thoát hơi nước không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. B. Thoát hơi nước có tác dụng tăng nhiệt độ của lá cây. C. Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch rây. D. Thoát hơi nước giúp khuếch tán vào bên trong lá. Câu 105: Phát biểu nào sau đây đúng về sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh? A. Chi xảy ra do những tác động của ngoại cảnh. B. Đều trải qua các giai đoạn biến đổi tuần tự của quần xã sinh vật. C. Đều khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật nhất định. D. Luôn dẫn đến kết quả cuối cùng là hình thành quần xã đỉnh cực. Câu 106: Phát biểu nào sau đây về hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen là sai? A. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tạo giống và tiến hóa B. Đột biến gen làm thay đổi chức năng của prôtêin thì thường có hại cho thể đột biến. C. Đột biến gen tạo nên nguồn biến dị di truyền sơ cấp bố ba từ vị trí xảy ra đột biến. D. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit làm thay liên két gen (liên kết gen hoàn toàn) là sai? Câu 107: Phát biểu nào sau đây về hiện tượng liên kết gen (liên kết gen hoàn toàn) là sai. A. Các gen trên cùng một NST di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gen liên kết B. Hiện tượng này không xảy ra trên NST giới tính C. Số nhóm liên kết gen của một loài thường bằng số lượng NST trong bộ NST đơn bội của loài D. Liên kết gen hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp Câu 108: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, di - nhập gen A. Luôn làm phong phú thêm vốn gen của quần thể cho và quần thể nhận. B. có thể đồng thời làm thay đổi tần số alen của quần thể cho và quần thể nhận. C. chỉ làm thay đổi tần số alen của những quần thể có kích thước lớn. D. chỉ xảy ra ở các quần thể động vật, không xảy ra ở các quần thể thực vật. Câu 109: Phát biểu nào sau đây đúng về hoạt động của tim thú? A. Tim co, dãn tự động theo chu kì là do hệ dẫn truyền tim. B. Cơ thể có khối lượng càng lớn thì nhịp tim càng nhanh. C. Khi tăng nhịp tim và lực co tim thì huyết áp động mạch giảm. D. Mỗi chu kì tim chỉ gồm pha co tâm thất và pha co tâm nhĩ. DeThi.edu.vn
 40. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 110: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 25% ? A. AABb x AaBb. B. Aabb x aaBb. C. AaBb x AaBb D. AaBb x Aabb. Câu 111: Ở sinh vật nhân sơ, mạch khuôn của đoạn gen B có trình tự các nuclêôtit trong vùng mã hoá như sau: Gen B: 3' TAX ATG AXX AGT TXA AGT AAT TTX TAG XAT ATT 5'. Do đột biến điểm làm xuất hiện ba alen mới có trình tự các nuclêôtit tương ứng là: Alen B1: 3' TAX ATG AXX AGX TXA AGT AAT TTX TAG XAT ATT 5'. Alen B2: 3' TAX ATG AXX AGT TXA AGT AAT TAX TAG XAT ATT 5'. Alen B3: 3' TAX ATG AXX AGT TXA AGT AXT TAX TAG XAT ATT 5'. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Alen được tạo ra từ gen ban đầu do đột biến thay thế một cặp T - A thành cặp X - G. B. Sơ đồ xuất hiện các alen đột biến từ gen B là B2 ← B → B1 →B3. C. mARN được tạo ra từ alen dịch mã cần môi trường cung cấp 2 axit amin foocmin mêtiônin. D. Các đoạn pôlipeptit được tạo ra từ các alen đột biến có số axit amin bằng nhau. Câu 112: Ở một loài động vật, xét hai gen phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và cả hai gen đều biểu hiện ở cả hai giới. Cho biết ở loài này có cặp NST giới tính là XX và YY. Nếu không xét tính đực và tính cái thì quần thể có tối đa sáu loại kiểu hình về hai tính trạng này; số loại kiểu gen ở giới cái gấp hai lần số loại kiểu gen ở giới đực. Theo lí thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? A. Một cá thể giảm phân tạo ra tối đa 4 loại giao từ về hai gen trên. B. Trong quần thể có tối đa 378 kiểu phép lai về hai gen trên. C. Trong quần thể, số loại giao tử cái nhiều hơn số loại giao tử đực. D. Hai gen này nằm trên hai cặp NST thường khác nhau. Câu 113: Ở thực vật, xét hai cặp gen: A, a và B, b quy định hai tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Loài (I): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1, các cây chứa hai tính trạng trội có kiểu gen dị hợp luôn chiếm tỷ lệ 50% . II. Loài (II): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) có kiểu gen giống nhau thì có thể tạo ra F1 có 7 loại kiểu gen. DeThi.edu.vn
 41. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn III. Loài (III): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1 . Ở F1 , các cây chứa một tính trạng trội có tỷ lệ tối đa là 50%. IV. Loài (IV): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1. Cho các cây chứa hai tình trạng trội ở F1 giao phấn ngẫu nhiên tạo ra F2 có loại kiểu gen chứa hai alen lặn chiếm tối đa là 50% A. 4 B. 3 C. 1 D. 2 Câu 114: Hình dưới đây minh họa tốc độ sinh trường giả định của ba loài cây ngập mặn thân gỗ lâu năm kí hiệu là loài (I), (II) và (III) tương ứng với các điều kiện độ mặn khác nhau. Số liệu trong bảng dưới đây cho biết độ mặn cao nhất tại ba bãi lầy ven biển A, B và C của địa phương H. Giả sử các điều kiện sinh thái khác của ba bãi lầy này là tương đồng nhau, không ảnh hưởng đến sức sống của các loài cây này và sự sai khác về độ mặn giữa các vị trí trong mỗi bãi lầy là không đáng kể. Các cây con của ba loài này khi trồng không thể sống được ở các dài độ mặn có tốc độ sinh trường bằng 0. Địa phương H có kế hoạch trồng các loài cây (I), (II) và (III) để phục hồi rừng ngập mặn ở ba bãi lầy A, B và C. Dựa vào thông tin trong hình và bảng, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng giúp địa phương H lựa chọn các loài cây này cho phù hợp? I. Loài (I) có khả năng chịu độ mặn cao nhất trong ba loài. II. Tốc độ sinh trưởng của loài (II) tỉ lệ nghịch với độ mặn của cả ba bãi lầy. III. Bãi lầy trồng xen được cả ba loài, bãi lầy A trồng loài (I) và bãi lầy B trồng xen được hai loài (I) và (II). IV. Loài (II) có tốc độ sinh trường tăng dần ở độ mặn từ 22,5% đến 35%. A. 4. DeThi.edu.vn
 42. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn B. 3. C. 2. D. 1 . Câu 115: Một nhóm nghiên cứu thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng mô hình nhân đôi ở vùng nhân của tế bào nhân sơ. Họ đã nuôi một số vi khuẩn E. coli trong môi trường chỉ có nitơ đồng vị nặng (15N). Sau đó, họ chuyển vi khuẩn sang nuôi tiếp năm thế hệ ở môi trường chỉ có nitơ đồng vị nhẹ (14N), Biết số lần nhân lên của các vi khuẩn E. coli trong các ống nghiệm là như nhau. Tách ADN sau mỗi thế hệ và thu được kết quả như hình dưới đây. Cho biết X là vị trí của ADN chứa cả hai mạch 15N; Y là vị trí của ADN chứa cả hai mạch 14N và mạch 15N; Z là vị trí của ADN chứa cả hai mạch 14N. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Thí nghiệm trên đã kiểm chứng quá trình nhân đôi theo nguyên tắc bán bảo toàn. II. Nếu một vi khuẩn E. coli được nuôi với các điều kiện thí nghiệm như trên thì luôn có hai mạch ADN chứa 15N ở mỗi thế hệ. III. Thế hệ thứ 4 không thu được các vi khuẩn chứa ADN ở vị trí Z. IV. Ở thế hệ thứ 5, tỉ lệ ADN ở vị trí Y chiếm 15/16. A. 1. B. 2. C. 4. D. 3. Câu 116: Trong một quần thể chuột, alen A trên NST thường quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông xám. Ở thế hệ (P), số con lông xám bằng số con lông đen dị hợp và chiếm 20%; các con cái có tỉ lệ kiểu gen: 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Trong mỗi thế hệ ngẫu phối, tỉ lệ phôi bị chết ở các kiểu gen DeThi.edu.vn
 43. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn AA; Aa; aa lần lượt là 25%; 50%; 0%. Biết tỉ lệ giới tính là 1:1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng? I. Tần số alen A tăng dần từ P tới F2. II. Ở F1, số chuột lông đen chiếm 29/33. III. Khi F1 sinh sản, tỉ lệ phôi bị chết chiếm 34,5% . IV. Ở F2, các cá thể có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ nhỏ nhất. A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Câu 117: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1 có tỉ lệ kiểu hình chứa hai tính trạng trội là 50%; tỉ lệ kiểu gen chứa một alen trội là 8% . Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. F1 có tỉ lệ kiểu gen chứa ba alen trội là 16% . II. F1 có tỉ lệ kiểu hình chứa ít nhất một tính trạng lặn là 50%. III. F1 có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp là 42%. IV. Quá trình giảm phân của một trong hai cây ở P đã xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa hai trong bốn crômatit của cặp NST kép tương đồng chứa hai gen trên. A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. Câu 118: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định theo sơ đồ sinh hoá sau: Các alen lặn a và b không tạo được enzim A và B tương ứng do đó quy định kiểu hình màu trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? DeThi.edu.vn
 44. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn I. Trong quần thể, kiểu hình hoa đỏ do nhiều loại kiều gen quy định nhất, kiểu hình hoa trắng do ít loại kiểu gen quy định nhất. II. Phép lai giữa một cây hoa vàng với một cây hoa tím tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiều hình. III. Dựa vào tỉ lệ kiểu hình ở đời con của phép lai tự thụ phấn, có thể xác định chính xác kiểu gen của một cây bất kì IV. Nếu cặp phép lai thuận - nghịch chỉ được tính là một kiểu phép lai thì có tối đa 20 kiều phép lai khác nhau tạo ra đời con không có sự phân li kiểu hình. A. 1. B. 3. C. 2. D. 4 Câu 119: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen Dd đang giảm phân, trong đó cặp NST chứa hai cặp gen A, a và B,b không phân li ở giảm phân I, giảm phân II diễn ra bình thường; cặp D,d và các cặp NST khác phân li bình thường. Biết các gen không xảy ra hoán vị. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Kết thúc quá trình giảm phân sẽ tạo ra 4 giao tử đột biến. II. Giao tử được tạo ra có kiểu gen ABDd hoặc ab. III. Các giao tử được tạo ra có bộ NST là (2n+1) và (2n-1) IV. Số loại giao tử tối đa được tạo ra là 2. A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 120: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về ổ sinh thái của các loài? I. Ổ sinh thái của một loài biểu hiện cách sinh sống còn nơi ở chỉ nơi cư trú. II. Chim ăn sâu và chim ăn hạt sống trên cùng một cây thì có nơi ở và ổ sinh thái trùng nhau. III. Cạnh tranh là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự hình thành các ổ sinh thái IV. Nhờ có sự phân hoá ổ sinh thái nên giảm bớt sự cạnh tranh về thức ăn và nơi ở. A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. HẾT DeThi.edu.vn
 45. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn BẢNG ĐÁP ÁN DeThi.edu.vn
 46. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 5 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN; Môn thi: SINH HỌC (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề 205 Số báo danh: Câu 81: Theo lí thuyết, trường hợp nào sau đây ở thú, tính trạng do gen quy định chỉ biểu hiện ở giới đực? A. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. B. Gen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y. C. Gen nằm trong tế bào chất và gen nằm trên NST thường. D. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y. Câu 82: Cho các dòng thuần chủng có kiểu gen như sau: (I): AAbb; (II): aaBB; (III): AABB; (IV): aabb. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có ưu thế lai cao nhất? A. Dòng (II) x dòng (III). B. Dòng (II) x dòng (IV). C. Dòng (I) x dòng (III). D. Dòng (I) x dòng (II). Câu 83: Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có kiểu gen aa chiếm tỉ lệ 25%? A. aa x aa. B. Aa x aa. C. Aa x Aa. D. AA x Aa. Câu 84: Theo lí thuyết, phép lai P: x tạo ra F có bao nhiêu loại kiểu gen? 1 A. 4. B. 1. C. 2. D. 3. Câu 85: Cho sơ đồ minh họa về sự truyền năng lượng qua các bậc dinh dưỡng như sau: Mặt Trời → Sinh vật a → Sinh vật b → Sinh vật c → Sinh vật d. Sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng 2? A. Sinh vật c B. Sinh vật a C. Sinh vật b DeThi.edu.vn
 47. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn D. Sinh vật d Câu 86: Một gen có thể tác động đến sự biểu hiện của nhiều tính trạng khác nhau là hiện tượng di truyền A. Tương tác cộng gộp. B. Tương tác bổ sung. C. Tác động đa hiệu của gen. D. Di truyền phân li độc lập. Câu 87: Dạng đột biến điểm nào sau đây làm tăng số liên kết hiđrô của gen? A. Thay thế một cặp G - X bằng một cặp X - G. B. Thêm một cặp G - X. C. Thay thế một cặp A - T bằng một cặp T - A . D. Mất một cặp A - T. Câu 88: Theo quan niệm của Đacuyn, nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên là A. biến dị tổ hợp. B. đột biến gen. C. thường biến. D. biến dị cá thể. Câu 89: Khi thiếu thức ăn, ở một số loài động vật, các cá thể trong một quần thể ăn thịt lẫn nhau. Hiện tượng này thể hiện mối quan hệ sinh thái nào sau đây? A. Cạnh tranh cùng loài. B. Kí sinh. C. Cạnh tranh khác loài. D. Hội sinh. Câu 90: Cơ quan nào sau đây của cây bàng hấp thụ ion khoáng từ đất? A. Rễ. B. Lá. C. Thân. D. Hoa. Câu 91: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở? A. Rắn hổ mang. B. Ốc sên. C. Giun đốt. D. Cá rô đồng. DeThi.edu.vn
 48. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 92: Trong hệ sinh thái đồng cỏ, nhân tố nào sau đây là nhân tố sinh thái hữu sinh? A. Ánh sáng. B. Mùn hữu cơ. C. Nhiệt độ. D. Sâu ăn cỏ. Câu 93: Theo lý thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaXBY tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử? A. 1. B. 3. C. 2. D. 4. Câu 94: Ở người, dạng đột biến nào sau đây gây hội chứng Đao? A. Thể ba NST số 21. B. Thể ba NST số 23. C. Thể một NST số 23. D. Thể một NST số 21. Câu 95: Sự biến động số lượng cá thể của quần thể diễn ra theo chu kì mùa có thể do nguyên nhân nào sau đây? A. Sóng thần. B. Động đất. C. Khí hậu. D. Cháy rừng. Câu 96: Hai loài cá sống trong một ao, cùng sử dụng một loài thực vật thuỷ sinh làm thức ăn. Giữa hai loài cá này có mối quan hệ sinh thái nào sau đây? A. Cạnh tranh. B. Hợp tác. C. Cộng sinh. D. Hội sinh. Câu 97: Phát biểu nào sau đây đúng về hoá thạch? A. Hoá thạch cung cấp những bằng chứng gián tiếp về lịch sử tiến hoá của sinh giới. B. Các hóa thạch không cung cấp bằng chứng về mối quan hệ tuổi của hóa thạch lên đến hàng tỷ năm. C. Phân tích đồng vị phóng xạ cacbon 14(14C) để xác định tuổi của hóa thạch lên đến hàng tỷ năm. D. Qua xác định tuổi các hóa thạch, có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau. DeThi.edu.vn
 49. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 98: Nếu mạch 1 của gen có ba loại nuclêôtit A, T, X thì trên mạch 2 của gen này không có loại nuclêôtit nào sau đây? A. G. B. T. C. X. D. A. Câu 99: Cơ quan tương tự ở các loài khác nhau có đặc điểm nào sau đây? A. Có chức năng hoàn toàn khác nhau B. Không được bắt nguồn từ một nguồn gốc. C. Là bằng chứng tế bào học D. Là bằng chứng tiến hóa trực tiếp Câu 100: Một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen: 0,2AA : 0,2Aa : 0,6aa. Theo lí thuyết, tần số alen A của quần thể này là A. 0,2. B. 0,3. C. 0,5. D. 0,4. Câu 101: Trong kĩ thuật chuyển gen vào vi khuẩn E. coli, để nhận biết tế bào chứa ADN tái tổ hợp chưa, các nhà khoa học phải chọn thể truyền có A. gen đánh dấu B. gen điều hòa C. gen ngoài nhân D. gen cần chuyển. Câu 102: Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm tăng hoạt tính của enzim amilaza ở đại mạch? A. Chuyển đoạn B. Mất đoạn C. Lặp đoạn D. Đảo đoạn Câu 103: Phát biểu nào sau đây đúng về tiêu hoá ở động vật? A. Động vật có xương sống và nhiều loài động vật không xương sống có ống tiêu hoá. B. Ở động vật đơn bào, thức ăn được tiêu hóa trong túi tiêu hóa. C. Tiêu hoá là quá trình biến đổi thức ăn thành các chất dinh dưỡng và tạo ra năng lượng. D. Ruột khoang có ống tiêu hóa và chỉ có tiêu hóa ngoại bào DeThi.edu.vn
 50. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 104: Người ta làm thí nghiệm trên giống thỏ Himalaya như sau: cạo một phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó một cục nước đá; sau một thời gian, tại vị trí này, lông mọc lên lại có màu đen. Phát biểu nào sau đây đúng khi giải thích về hiện tượng này? A. Nhiệt độ thấp làm cho alen quy định lông trắng bỉ biến đổi thành alen quy định lông đen. B. Nhiệt độ thấp làm bất hoạt các enzim cần thiết để sao chép các gen quy định màu lông. C. Nhiệt độ thấp làm thay đổi biểu hiện của gen quy định màu lông thỏ. D. Nhiệt độ thấp gây ra đột biến làm tăng hoạt động của gen quy định lông đen. Câu 105: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 12,5%? A. AaBb x Aabb. B. AaBb x AaBb. C. AABb x AaBb. D. Aabb x aaBb. Câu 106: Phát biểu nào sau đây về ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp là sai? A. Thực vật C4 có điểm bù CO2 thấp hơn thực vật C3. B. Các tia sáng xanh tím kích thích sự tổng hợp các axit amin, prôtêin. C. Khi nhiệt độ môi trường tăng thì luôn dẫn tới cường độ quang hợp tăng. D. Thực vật C4 có điểm bão hoà ánh sáng cao hơn thực vật C3. Câu 107: Tiến hành lai xa giữa hai loài thực vật có kiểu gen: aaBb và DdEe tạo ra F1. Theo lí thuyết, tiếp tục đa bội hóa các hợp tử F1 thì tạo ra kiểu gen nào sau đây? A. aaBbDdEe. B. aaBbDDEe. C. aaBBddEE. D. AAbbDDEE. Câu 108: Phát biểu nào sau đây về dòng năng lượng trong hệ sinh thái là saî? A. Năng lượng được truyền theo một chiều từ sinh vật sản xuất qua các bậc dinh dưỡng tới môi trường. B. Bậc dinh dưỡng phía sau tích luỹ khoảng 90% năng lượng nhận từ bậc dinh dưỡng liền kề thấp hơn C. Hiệu suất sinh thái là tỉ lệ phần trăm (%) chuyển hóa năng lượng giữa các bậc dinh dưỡng trong hệ sinh thái. D. Trong chu trình dinh dưỡng, năng lượng truyền từ bậc dinh dưỡng thấp lên bậc dinh dưỡng cao. Câu 109: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, các yếu tố ngẫu nhiên A. chỉ làm thay đổi tần số alen trội của quần thể có kích thước nhỏ. DeThi.edu.vn
 51. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn B. luôn làm tăng độ đa dạng di truyền của quần thể. C. làm thay đổi tần số alen của quần thể theo một hướng xác định. D. có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể. Câu 110: Phát biểu nào sau đây về đột biến gen là san? A. Đột biến gen làm xuất hiện các alen khác nhau cung cấp nguyên lię̣u cho quá trình tiến hoá. B. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit luôn làm thay đổi chức năng của prôtêin. C. Mức độ gây hại của alen đột biến phụ thuộc vào điều kiện môi trường và tổ hợp gen. D. Đột biến gen có thể có hại, có lợi hoặc trung tính đối với thể đột biến. Câu 111: Một nhóm nghiên cứu thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng mô hình nhân đôi ADN ở vùng nhân của tế bào nhân sơ. Họ đã nuôi một số vi khuẩn E.coli trong môi trường chỉ có nitơ đồng vị nặng (15N). Sau đó, họ chuyển vi khuẩn sang nuôi tiếp năm thế hệ ở môi trường chỉ có nitơ đồng vị nhẹ (15N). Biết số lần nhân lên của các vi khuẩn E. coli trong các ống nghiệm là như nhau. Tách ADN sau mỗi thế hệ và thu được kết quả như hình dưới đây. Cho biết X là vị trí của ADN chứa cả hai mạch 15N, Y là vị trí của ADN chứa cả mạch 14N và mạch 15N; Z là vị trí của ADN chứa cả hai mạch 14N. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Thí nghiệm trên đã kiểm chứng quá trình nhân đôi ADN theo nguyên tắc bán bảo toàn. II. Nếu một vi khuẩn E. coli được nuôi với các điều kiện thí nghiệm như trên thì luôn có hai mạch ADN chứa 15N ở mỗi thế hệ. III. Ở thế hệ thứ 4, tỉ lệ ADN ở vị trí Z chiếm 7/8. IV. Ở thế hệ thứ 5, tỉ lệ ADN ở vị trí Y chiếm 15/16. A. 4. B. 3. DeThi.edu.vn
 52. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. 1. D. 2. Câu 112: Ở sinh vật nhân sơ, mạch khuôn của đoạn gen B có trình tự các nuclêôtit trong vùng mã hoá như sau: Gen B: 3' TAX ATG AXX AGT TXA AGT AAT TTX TAG XAT ATT 5'. Do đột biến điểm làm xuất hiện ba alen mới có trình tự các nuclêôtit tương ứng là: Alen B1: 3' TAX ATG AXX AGX TXA AGT AAT TTX TAG XAT ATT 5'. Alen B2: 3' TAX ATG AXX AGT TXA AGT AAT TAX TAG XAT ATT 5', Alen B3: 3' TAX ATG AXX AGT TXA AGT AXT TAX TAG XAT ATT 5'. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Các đoạn pôlipeptit được tạo ra từ các alen đột biến có số axit amin bằng nhau. B. mARN được tạo ra từ alen B3 dịch mã cần môi trường cung cấp có 2 axit amin foocmin mêtiônin. C. Sơ đồ xuất hiện các alen đột biến từ gen B là B1 ← B → B2 →B3. D. Alen B1 được tạo ra từ gen ban đầu do đột biến thay thế một cặp T - A thành cặp A - T. Câu 113: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1 có tỉ lệ kiểu hình chứa hai tính trạng trội là 50% ; tỉ lệ kiểu gen chứa một alen trội là 16% . Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. F1 có tỉ lệ kiểu gen chứa ba alen trội là 16%. II. F1 có tỉ lệ kiểu hình chứa ít nhất một tính trạng lặn là 33% . III. F1 có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp là 34%. IV. Quá trình giảm phân của một trong hai cây ở P đã xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa hai trong bốn crômatit của cặp NST kép tương đồng chứa hai gen trên. A. 1. B. 4. C. 2. D. 3. Câu 114: Hình dưới đây mình hoạ tốc độ sinh trưởng giả định của ba loài cây ngập mặn thân gỗ lâu năm kí hiệu là loài (I), (II) và (III) tương ứng với các điều kiện độ mặn khác nhau. Số liệu trong bảng dưới đây cho biết độ mặn cao nhất tại ba bãi lầy ven biển A, B và C của địa phương H. Giả sử các điều kiện sinh thái khác của ba bãi lầy này là tương đồng nhau, không ảnh hưởng đến sức sống của các loài câu này và sự sai khác nhau về độ mặn giữa các vị trí trong mỗi bãi lầy này là không đáng kể. Các cây con của bao loài này khi trồng không thể sống được ở các dải độ mặn có tốc độ sinh trưởng bằng 0. DeThi.edu.vn
 53. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Địa phương H có kế hoạch trồng các loại cây (I), (II) và (III) đế phục hồi rừng ngập mặn ở ba bãi lầy A, B và C. Dựa vào thông tin trong hình và bàng, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng giúp địa phương H lựa chọn các loài cây này cho phù hợp? I. Loài (I) có khả năng chịu độ mặn cao nhất trong ba loài. II. Tốc độ sinh trưởng của loài (II) tỉ lệ nghịch với độ mặn của cẩ ba bãi lầy. III. Bãi lầy B và C trồng xen được hai loài (I) và (II), bãi lầy A trồng xen được cả ba loài. IV. Ở độ mặn 15%, loài (II) có tốc độ sinh trưởng lớn hơn ở độ mặn 5% Câu 115: Ở thực vật, xét hai cặp gen A, a và B, b quy định hai tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, có Bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Loài (I): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1. Ở F1, các cây chứa hai tính trạng trội có kiểu gen dị hợp luôn chiếm tỉ lệ 50% II. Loài (II): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) có kiểu gen khác nhau thì có thể tạo ra F1 có 4 loại kiểu gen. III. Loài (III): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1. Ở F1, các cây chứa một tính trạng trội có tỉ lệ tối đa là 50% IV. Loài (IV): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1. Cho các cây chứa hai tính trạng trội ở F1 giao phấn ngẫu nhiên tạo ra F2 có loại kiểu gen chứa hai alen trội chiếm tối đa là 50%. A. 1. B. 4. C. 3. D. 2. Câu 116: Trong một quần thể chuột, alen A trên NST thường quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông xám. Ở thế hệ (P), số con lông xám bằng số con lông đen dị hợp và chiếm 20%; các con DeThi.edu.vn
 54. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn cái có tỉ lệ kiểu gen: 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Trong mỗi thế hệ ngẫu phối, tỉ lệ phôi bị chết ở các kiểu gen AA; Aa; aa lần lượt là 25%; 50%; 0%. Biết tỉ lệ giới tính là 1:1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng? I. Tần số alen A tăng dần từ P tới F2 . II. Ở F1, số chuột lông đen chiếm 29/33. III. Tỉ lệ phôi bị chết khi F1 sinh sản lớn hơn tỉ lệ phôi bị chết khi P sinh sản. IV. Ở F2 các cá thể có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ nhỏ nhất. A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. Câu 117: Ở một loài động vật, xét hai gen phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và cả hai gen đều biểu hiện ở cả hai giới. Cho biết ở loài này có cặp NST giới tính là XX và XY. Nếu không xét tính đực và tính cái thì quần thể có tối đa sáu loại kiểu hình vè̀ hai tính nào sau đây đúng? A. Trong quần thể có tối đa 378 kiểu phép lai về hai gen trên. B. Trong quần thể có tối đa 27 loại kiểu gen về hai gen trên. C. Hai gen này nằm trên hai cặp NST thường khác nhau. D. Trong quần thể, số loại giao từ đực nhiều hơn số loại giao tử cái. Câu 118: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B, b phân li độc lập cùng quy định theo sơ đồ sinh hoá sau: Các alen lặn a và b không tạo được enzim A và B tương ứng do đó quy định kiểu hình màu trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Trong quần thể, kiểu hình hoa đỏ do nhiều loại kiểu gen quy định nhất, kiểu hình hoa trắng do ít loại kiểu gen quy định nhất. II. Phép lai giữa một cây hoa vàng với một cây hoa tím tạo ra đời con có tối đa 4 loại kiểu hình. DeThi.edu.vn
 55. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn III. Dựa vào tỉ lệ kiểu hình ở đời con của phép lai tự thụ phấn, có thể xác định chính xác kiểu gen của một cây bất kỷ. IV. Nếu cặp phép lai thuận - nghịch chỉ được tính là một kiểu phép lai thì có tối đa 18 kiểu phép lai khác nhau tạo ra đời con không có sự phân li kiểu hình. A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Câu 119: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AB/ab Dd đang giảm phân, trong đó cặp NST chứa hai cặp gen A, a và B, b không phân li ở giảm phân I , giảm phân II diễn ra bình thường; cặp D, d và các cặp NST khác phân li bình thường. Biết các gen không xảy ra hoán vị. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Kết thúc quá trình giảm phân tạo ra 4 giao từ đột biến. II. Giao tử được tạo ra có kiểu gen ABDd hoặc ab. III. Các giao tử được tạo ra có bộ NST là (n+1) và (n-1). IV. Số loại giao tử tối đa được tạo ra là 4. A. 3. B. 1 . C. 4. D. 2. Câu 120: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về ổ sinh thái của các loài? I. Nơi ở của một loài biểu hiện cách sinh sống còn ổ sinh thái chỉ nơi cư trú. II. Chim ăn sâu và chim ăn hạt sống trên cùng một cây thì có nơi ở và ổ sinh thái trùng nhau. III. Cạnh tranh là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hình thành các ổ sinh thái. IV. Hai loài có ổ sinh thái trùng nhau càng nhiều thì mức độ cạnh tranh càng ít. A. 2. B. 4. C. 3. D. 1. HẾT DeThi.edu.vn
 56. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn BẢNG ĐÁP ÁN DeThi.edu.vn
 57. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 6 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN; Môn thi: SINH HỌC (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề 206 Số báo danh: Câu 81: Theo lí thuyết, tính trạng do gen quy định chỉ biểu hiện ở một giới trong trường hợp nào sau đây? A. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X . B. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y. C. Gen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y. D. Gen nằm trên NST thường và gen nằm trong tế bào chất. Câu 82: Tác động đa hiệu của gen A. là hiện tượng một gen quy định nhiều loại rARN khác nhau. B. luôn tạo ra sản phẩm có năng suất và chất lượng rất cao. C. là hiện tượng một gen quy định sự biểu hiện của một tính trạng. D. là hiện tượng một gen chi phối hai hay nhiều tính trạng khác nhau. Câu 83: Trong cơ chế điều hòa cân bằng nội môi, bộ phận nào sau đây có vai trò tiếp nhận kích thích? A. Thụ thể hoặc cơ quan thụ cảm B. Tuyến nội tiết hoặc tuyến ngoại tiết C. Trung ương thần kinh. D. Các cơ quan như gan, thận Câu 84: Phương pháp nào sau đây có thể tạo ra giống có ưu thế lai? A. Giâm cành B. Tự thụ phấn. C. Lai khác dòng. D. Nuôi cấy hạt phấn. Câu 85: Cá rô phi nuôi ở Việt Nam có giới hạn sinh thái về nhiệt độ từ 5,6oC đến 42oC. Nhiệt độ 42oC gọi là A. Giới hạn dưới B. Khoảng thuận lợi C. Giới hạn trên D. Khoảng chống chịu DeThi.edu.vn
 58. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 86: Trong một khu rừng, hai loài chim cùng ăn hạt trên một loài cây. Giữa hai loài chim này có mối quan hệ sinh thái nào sau đây? A. Hội sinh. B. Cạnh tranh. C. Hợp tác. D. Cộng sinh. Câu 87: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen tạo ra bao nhiêu loại giao tử liên kết? A. 4. B. 2. C. 3. D. 1. Câu 88: Biết alen B trội hoàn toàn so với alen b. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có cá thể mang kiểu hình lặn chiếm tỉ lệ 25% ? A. Bb x Bb B. Bb x bb C. BB x Bb D. bb x bb Câu 89: Phát biểu nào sau đây đúng về mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể? A. Quan hệ hỗ trợ giúp quấn thể thích nghi tốt hơn với môi trường. B. Hiện tượng ăn thịt đồng loại luôn dẫn đến sự diệt vong của loài. C. Sự cạnh tranh trong quần thể chỉ xảy ra khi môi trường thiếu thức ăn. D. Quan hệ cạnh tranh không xảy ra ở các quần thể thực vật. Câu 90: Một quần thể thực vật có thành phần kiểu gen: 0,09AA : 0,42Aa : 0,49aa. Theo lí thuyết, tần số alen a của quần thể này l A. 0,7. B. 0,3. C. 0,8. D. 0,5. Câu 91: Loài lúa mì trồng hiện nay (Triticum aestivum) chứa bộ NST lưỡng bội của 3 loài. Loài này được hình thành bằng con đường nào sau đây? A. Cách li địa lí. B. Lai xa và đa bội hóa DeThi.edu.vn
 59. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn C. Cách li sinh thái. D. Cách li cơ học. Câu 92: Các cá thể của quần thể trâu rừng sống thành bầy đàn ở những nơi có điều kiện sống tốt. Đây là đặc điểm của kiểu phân bố A. ngẫu nhiên. B. phân tầng. C. đồng đều. D. theo nhóm. Câu 93: Anticôđon nào sau đây bổ sung với côđon 5'UXG3' ? A. 3'TXG5'. B. 3'GXT5'. C. 3'GXU5'. D. 3'UXG5'. Câu 94: Loai đột biến nào sau đây có thể làm phát sinh alen mới của một gen? A. Đột biến gen B. Đột biến số lượng NST. C. Đột biến đa bội. D. Đột biến lệch bội. Câu 95: Hê sinh thái nào sau đây thuộc nhóm hệ sinh thái trên cạn? A. Rừng ngập mặn. B. Rạn san hô. C. Ao, hồ, sông, suối. D. Sa van đồng cỏ. Câu 96: Dạng đột biến nào sau đây xảy ra giữa hai NST không tương đồng? A. Đảo đoạn NST. B. Đa bội. C. Chuyển đoạn NST. D. Lặp đoạn NST Câu 97: Phát biểu nào sau đây về hoá thạch là sai? A Hoá thạch cung cấp những bằng chứng gián tiếp về lịch sử tiến hoá của sinh giới B. Qua xác định tuổi các hóa thạch, có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau. C. Có thể xác định tuổi của hoá thạch nhờ phân tích đồng vị phóng xạ có trong hoá thạch. D. Hoá thạch là di tích của sinh vật để lại trong các lớp đất đá của vỏ Trái Đất. DeThi.edu.vn
 60. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 98: Trong tạo giống biến đổi gen, biện pháp nào sau đây không được dùng làm biến đổi hệ gen của sinh vật? A. Làm biến đổi một gen có sẵn trong hệ gen. B. Loại bỏ một gen nào đó trong hệ gen. C. Đưa thêm một gen lạ vào hệ gen. D. Chia cắt phôi và cấy truyền phôi. Câu 99: Cơ quan tương tự ở các loài khác nhau có đặc điểm nào sau đây? A. Là bằng chứng tiến hóa trực tiếp B. Là bằng chứng tế bào học. C. Không được bắt nguồn từ một nguồn gốc. D. Có chức năng hoàn toàn khác nhau. Câu 100: Trong cơ thể thực vật, nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu nào sau đây là nguyên tố vi lượng? A. Sắt. B. Ôxi. C. Phôtpho. D. Nitơ. Câu 101: Theo lí thuyết, quá trình giảm phân bình thường ở cơ thể có kiểu gen AaBbDD tạo ra tối đa bao nhiêu loại giao tử A. 2. B. 6. C. 8. D. 4. Câu 102: Ở một loài sinh vật lưỡng bội, xét 3 cặp NST tương đồng kí hiệu là , Ee. Trong tế bào sinh dưỡng ở thể ba của loài này, có thể có bộ NST nào sau đây? A. BBBDddEee. B. BbbDdEe. C. BBDdEE. D. BbDdEe. Câu 103: Phát biểu nào sau đây đúng về hoạt động của tim thú? A. Cơ thể có khối lượng càng lớn thì nhịp tim càng nhanh. B. Tim co, dãn tự động theo chu kì là do hệ dẫn truyền tim. - C. Khi tăng nhịp tim và lực co tim thì huyết áp động mạch giảm. D. Mỗi chu kì tim chỉ gồm pha co tâm thất và pha co tâm nhĩ. DeThi.edu.vn
 61. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 104: Phát biểu nào sau đây về hậu quả và ý nghĩa của đột biến gen là sai? A. Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit làm thay đổi các bộ ba từ vị trí xảy ra đột biến. B. Đột biến gen làm thay đổi chức năng của prôtêin thì thường có hại cho thể đột biến. C. Đột biến gen cung cấp nguyên liệu cho quá trình tạo giống và tiến hoá. D. Đột biến gen tạo nên nguồn biến dị di truyền sơ cấp chủ yếu cho quá trình tiến hoá. Câu 105: Phát biểu nào sau đây đúng về sự giống nhau giữa diễn thế nguyên sinh và diễn thế thứ sinh? A. Đều khởi đầu từ môi trường đã có một quần xã sinh vật nhất định. B. Chi xảy ra do những tác động của ngoại cảnh. C. Luôn dẫn đến kết quả cuối cùng là hình thành quần xã đỉnh cực. D. Đều trải qua các giai đoạn biến đổi tuần tự của quần xã sinh vật. Câu 106: Tiến hành lai xa giữa hai loài thực vật có kiểu gen: Aabb và DdEe tạo ra F1 . Theo lí thuyết, tiếp tục đa bội hóa các hợp từ F1 thì tạo ra kiểu gen nào sau đây? A. AabbDDEe. B aabbDDee. C. AabbDdEe. D. aaBBDDEE. Câu 107: Phát biểu nào sau đây đúng về vai trò của quá trình thoát hơi nước ở lá cây? A. Thoát hơi nước không phụ thuộc vào điều kiện môi trường. B. Thoát hơi nước giúp khí khuếch tán vào bên trong lá. C. Thoát hơi nước có tác dụng tăng nhiệt độ của lá cây. D. Thoát hơi nước là động lực đầu trên của dòng mạch rây. Câu 108: Ở đậu Hà Lan, alen A quy định thân cao trội hoàn toàn so với alen a quy định thân thấp; alen B quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với alen b quy định hoa trắng. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có cây thân thấp, hoa trắng chiếm tỉ lệ 25% ? A. AaBb x Aabb B. AaBb x AaBb C. AABb x AaBb D. Aabb x aaBb Câu 109: Theo thuyết tiến hóa tổng hợp hiện đại, di - nhập gen A. có thể đồng thời làm thay đổi tần số alen của quần thể cho và quần thể nhận. B. chỉ xảy ra ở các quần thể động vật, không xảy ra ở các quần thể thực vật. C. chi làm thay đổi tần số alen của những quần thể có kích thước lớn. D. luôn làm phong phú thêm vốn gen của quần thể cho và quần thể nhận. DeThi.edu.vn
 62. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 110: Phát biểu nào sau đây về hiện tượng liên kết gen (liên kết gen hoàn toàn) là sai? A. Liên kết gen hạn chế sự xuất hiện biến dị tổ hợp. B. Số nhóm gen liên kết của một loài thường bằng số lượng NST trong bộ NST đơn bội của loài. C. Các gen trên cùng một NST di truyền cùng nhau tạo thành một nhóm gen liên kết. D. Hiện tượng này không xảy ra trên NST giới tính. Câu 111: Một tế bào sinh tinh có kiểu gen AB/ab Dd đang giảm phân, trong đó cặp NST chứa hai cặp gen A, a và B,b không phân li ở giảm phân , giảm phân II diễn ra bình thường; cặp D,d và các cặp NST khác phân li bình thường. Biết các gen không xảy ra hoán vị. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Kết thúc quá trình giảm phân sẽ tạo ra 4 giao từ đột biến. II. Giao tử được tạo ra có kiểu gen ABDd hoặc ab. III. Các giao tử được tạo ra có bộ NST là (2n+1) và (2n-1). IV Số loại giao tử tối đa được tạo ra là 2. A. 2. B. 1. C. 4. D. 3. Câu 112: Ở một loài thực vật, xét hai cặp gen quy định hai cặp tính trạng, alen trội là trội hoàn toàn. Phép lai giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1 có tỉ lệ kiểu hình chứa hai tính trạng trội là 50%; tỉ lệ kiểu gen chứa một alen trội là 8%. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. F1 có tỉ lệ kiểu gen chứa ba alen trội là 16%. II. F1 có tỉ lệ kiểu hình chứa ít nhất một tính trạng lặn là 50%. III. F1 có tỉ lệ kiểu gen đồng hợp là 42%. IV. Quá trình giảm phân của một trong hai cây ở P đã xảy ra sự tiếp hợp và trao đổi chéo không cân giữa hai trong bốn crômatit của cặp NST kép tương đồng chứa hai gen trên. A. 3. B. 4. C. 1. D. 2. Câu 113: Ở sinh vật nhân sơ mạch khuôn của đoạn gen B có trình tự các nuclêôtit trong vùng mã hoá như sau: Gen B: 3' TAX ATG AXX AGT TXA AGT AAT TTX TAG XAT ATT 5'. Do đột biến điểm làm xuất hiện ba alen mới có trình tự các nuclêôtit tương ứng là: DeThi.edu.vn
 63. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Alen B1: 3' TAX ATG AXX AGX TXA AGT AAT TTX TAG XAT ATT 5'. Alen B2: 3' TAX ATG AXX AGT TXA AGT AAT TAX TAG XAT ATT 5'. Alen B3: 3' TAX ATG AXX AGT TXA AGT AXT TAX TAG XAT ATT 5'. Phát biểu nào sau đây đúng? A. Sơ đồ xuất hiện các alen đột biến từ gen B là B2 ← B → B1 → B3. B. Alen B1 được tạo ra từ gen ban đầu do đột biến thay thế một cặp T - A thành cặp X - G . C. Các đoạn pôlipeptit được tạo ra từ các alen đột biến có số axit amin bằng nhau. D. mARN được tạo ra từ alen dịch mã cần môi trường cung cấp 2 axit amin foocmin mêtiônin. Câu 114: Trong một quần thể chuột, alen A trên NST thường quy định lông đen trội hoàn toàn so với alen a quy định lông xám. Ở thế hệ (P), số con lông xám bằng số con lông đen dị hợp và chiếm 20%; các con cái có tỉ lệ kiểu gen: 0,4AA : 0,4Aa : 0,2aa. Trong mỗi thế hệ ngẫu phối, tỉ lệ phôi bị chết ở các kiểu gen AA; Aa; aa lần lượt là 25%; 50%; 0%. Biết tỉ lệ giới tính là 1:1. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu nào sau đây là đúng? I. Tần số alen A tăng dần từ P tới F2 . II. Ở F1, số chuột lông đen chiếm 29/33. III. Khi F1 sinh sản, tỉ lệ phôi bị chết chiếm 34,5%. IV. Ở F2 , các cá thể có kiểu gen Aa chiếm tỉ lệ nhỏ nhất. A. 2. B. 1. C. 3. D. 4. Câu 115: Một nhóm nghiên cứu thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng mô hình nhân đôi ADN ở vùng nhân của tế bào nhân sơ. Họ đã nuôi một số vi khuẩn E.coli trong môi trường chỉ có nitơ đồng vị nặng (15N). Sau đó, họ chuyển vi khuẩn sang nuôi tiếp năm thế hệ ở môi trường chỉ có nitơ đồng vị nhẹ (15N). Biết số lần nhân lên của các vi khuẩn E. coli trong các ống nghiệm là như nhau. Tách ADN sau mỗi thệ hệ và thu được kết quả như hình dưới đây. Cho biết X là vị trí của ADN chứa cả hai mạch 15N, Y là vị trí của ADN chứa cả mạch 14N và mạch 15N; Z là vị trí của ADN chứa cả hai mạch 14N. DeThi.edu.vn
 64. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Thí nghiệm trên đã kiểm chứng quá trình nhân đôi theo nguyên tắc bán bảo toàn. II. Nếu một vi khuẩn E. coli được nuôi với các điều kiện thí nghiệm như trên thì luôn có hai mạch ADN chứa 15N ở mỗi thế hệ. III. Thế hệ thứ 4 không thu được các vi khuẩn chứa ADN ở vị trí Z. IV. Ở thế hệ thứ 5, tỉ lệ ADN ở vị trí Y chiếm 15/16. A. 1. B. 2. C. 3. D. 4. Câu 116: Ở một loài động vật, xét hai gen phân li độc lập, mỗi gen quy định một tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn và cả hai gen đều biểu hiện ở cả hai giới. Cho biết ở loài này có cặp NST giới tính là XX và XY. Nếu không xét tính đực và tính cái thì quần thể có tối đa sáu loại kiểu hình về hai tính trạng này; số loại kiểu gen ở giới cái gấp hai lần số loại kiểu gen ở giới đực. Theo lý thuyết, phát biểu nào sau đây đúng? A. Một cá thể giảm phân tạo ra tối đa 4 loại giao tử về hai gen trên. B. Hai gen này nằm trên hai cặp NST thường khác nhau. C. Trong quần thể, số loại giao từ cái nhiều hơn số loại giao tử đực. D. Trong quần thể có tối đa 378 kiểu phép lai về hai gen trên. Câu 117: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do hai cặp gen A, a và B,b phân li độc lập cùng quy định theo sơ đồ sinh hoá sau: DeThi.edu.vn
 65. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Các alen lặn a và b không tạo được enzim A và B tương ứng do đó quy định kiểu hình màu trắng. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? I. Trong quần thể, kiểu hình hoa đỏ do nhiều loại kiểu gen quy định nhất, kiểu hình hoa trắng do ít loại kiểu gen quy định nhất. II. Phép lai giữa một cây hoa vàng với một cây hoa tím tạo ra đời con có tối đa 3 loại kiểu hình. III. Dựa vào tỉ lệ kiểu hình ở đời con của phép lai tự thụ phấn, có thể xác định chính xác kiểu gen của một cây bất kì. IV. Nếu cặp phép lai thuận - nghịch chi được tính là một kiểu phép lai thì có tối đa 20 kiểu phép lai khác nhau tạo ra đời con không có sự phân li kiểu hình A. 4. B. 3. C. 1. D. 4. Câu 118: Hình dưới đây mình hoạ tốc độ sinh trưởng giả định của ba loài cây ngập mặn thân gỗ lâu năm kí hiệu là loài (I), (II) và (III) tương ứng với các điều kiện độ mặn khác nhau. Số liệu trong bảng dưới đây cho biết độ mặn cao nhất tại ba bãi lầy ven biển A, B và C của địa phương H. Giả sử các điều kiện sinh thái khác của ba bãi lầy này là tương đồng nhau, không ảnh hưởng đến sức sống của các loài câu này và sự sai khác nhau về độ mặn giữa các vị trí trong mỗi bãi lầy này là không đáng kể. Các cây con của bao loài này khi trồng không thể sống được ở các dải độ mặn có tốc độ sinh trưởng bằng 0. DeThi.edu.vn
 66. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Địa phương H có kế hoạch trồng các loài cây (I), (II) và (III) để phục hồi rừng ngập mặn ở ba bãi lầy A, B và C. Dựa vào thông tin trong hình và bàng, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng giúp địa phương H lựa chọn các loài cây này cho phù hợp? I. Loài (I) có khả năng chịu độ mặn cao nhất trong ba loài. II. Tốc độ sinh trưởng của loài (II) tỉ lệ nghịch với độ mặn của cả ba bãi lầy. III. Bãi lầy trồng xen được cả ba loài, bãi lầy trồng loài (I) và bãi lầy trồng xen được hai loài (I) và (II). IV. Loài (II) có tốc độ sinh trưởng tăng dần ở độ mặn từ 22,5‰ đến 35‰ A. 4. B. 1. C. 3. D. 2. Câu 119: Có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng về ổ sinh thái của các loài? I. Ổ sinh thái của một loài biểu hiện cách sinh sống còn nơi ở chỉ nơi cư trú. II. Chim ăn sâu và chim ăn hạt sống trên cùng một cây thì có nơi ở và ổ sinh thái trùng nhau. III. Cạnh tranh là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự hình thành các ổ sinh thái. IV. Nhờ có sự phân hoá ổ sinh thái nên giảm bớt sự cạnh tranh về thức ăn và nơi ở. A. 2. B. 3. C. 4. D. 1. Câu 120: Ở thực vật, xét hai cặp gen: A, a và B, quy định hai tính trạng, các alen trội là trội hoàn toàn. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu sau đây đúng? DeThi.edu.vn
 67. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn I. Loài (I): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1. Ở F1 , các cây chứa hai tính trạng trội có kiểu gen dị hợp luôn chiếm tỉ lệ 50%. II. Loài (II): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) có kiểu gen giống nhau thì có thể tạo ra F1 có 7 loại kiểu gen. . III. Loài (III): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen (P) tạo ra F1. Ở F1 , các cây chưa một tính trạng trội có tỉ lệ tối đa là 50%. IV. Loài (IV): Giao phấn giữa hai cây dị hợp hai cặp gen tạo ra . Cho các cây chứa hai tính trạng trội ở F1 giao phấn ngẫu nhiên tạo ra F2 có loại kiểu gen chứa hai alen lặn chiếm tối đa là 50%. A. 4. B. 2. C. 1. D. 3. HẾT BẢNG ĐÁP ÁN DeThi.edu.vn
 68. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn ĐỀ SỐ 7 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2022 ĐỀ THI CHÍNH THỨC Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN; Môn thi: SINH HỌC (Đề thi có 04 trang) Thời gian làm bài: 60 phút, không kể thời gian phát đề Họ, tên thí sinh: Mã đề 207 Số báo danh: Câu 81: Cơ quan nào sau đây của cây bàng hấp thụ ion khoáng từ đất? A. Rễ B. Hoa. C. Lá. D. Thân. Câu 82: Cho sơ đồ minh họa về sự truyền năng lượng qua các bậc dinh dưỡng như sau: Mặt Trời → Sinh vật a → Sinh vật b → Sinh vật c → Sinh vật d. Sinh vật nào sau đây thuộc bậc dinh dưỡng cấp 2? A. Sinh vật a. B. Sinh vật c. C. Sinh vật b. D. Sinh vật d. Câu 83: Cho các dòng thuần chủng có kiểu gen như sau: (I): ; (II): ; (III): ; (IV): aabb. Theo lí thuyết, phép lai nào sau đây tạo ra đời con có ưu thế lai cao nhất? A. Dòng (I) x dòng (II). B. Dòng (II) x dòng (III). C. Dòng (I) x dòng (III). D. Dòng (II) x dòng (IV). Câu 84: Dạng đột biến điểm nào sau đây làm tăng số liên kết hiđrô của gen? A. Thay thế một cặp A - T bằng một cặp T - A. B. Mất một cặp A - T. C. Thêm một cặp G - X. D. Thay thế một cặp G - X bằng một cặp X - G. Câu 85: Theo lí thuyết, trường hợp nào sau đây ở thú, tính trạng do gen quy định chỉ biểu hiện ở giới đực? A. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính X. B. Gen nằm trên vùng tương đồng của NST giới tính X và Y. C. Gen nằm trong tế bào chất và gen nằm trên NST thường. D. Gen nằm trên vùng không tương đồng của NST giới tính Y. DeThi.edu.vn
 69. Bộ 24 Đề thi Sinh học THPT quốc gia 2022 (Có đáp án) – DeThi.edu.vn Câu 86: Sự biến động số lượng cá thể của quần thể diễn ra theo chu kì mùa có thể do nguyên nhân nào sau đây? A. Cháy rừng. B. Động đất. C. Sóng thần. D. Khí hậu. Câu 87: Trong kĩ thuật chuyển gen vào vi khuẩn E. coli, để nhận biết tế bào chứa ADN tái tổ hợp hay chưa, các nhà khoa học phải chọn thể truyền có A. gen điều hoà. B. gen ngoài nhân. C. gen đánh dấu. D. gen cần chuyển. Câu 88: Động vật nào sau đây có hệ tuần hoàn hở? A. Cá rô đồng. B. Ốc sên. C. Giun đốt. D. Rắn hổ mang. Câu 89: Theo quan niệm của Đacuyn, nguyên liệu của chọn lọc tự nhiên là A. biến dị cá thể. B. đột biến gen. C. biến dị tổ hợp. D. thường biến. Câu 90: Phát biểu nào sau đây đúng về hoá thạch? A. Hoá thạch cung cấp những bằng chứng gián tiếp về lịch sử tiến hoá của sinh giới. B. Các hóa thạch không cung cấp bằng chứng về mối quan hệ họ hàng giữa các loài sinh vật. C. Qua xác định tuổi các hóa thạch, có thể xác định loài nào xuất hiện trước, loài nào xuất hiện sau. D. Phân tích đồng vị phóng xạ cacbon 14 (14C) để xác định tuổi của hóa thạch lên đến hàng tỉ năm. Câu 91: Dạng đột biến cấu trúc NST nào sau đây làm tăng hoạt tính của enzim amilaza ở đại mạch? A. Mất đoạn. B. Chuyển đoạn. C. Đảo đoạn. D. Lặp đoạn. DeThi.edu.vn